Грошова оцінка основних фондів | Знос, амортизація і залишкова вартість обладнання | Методика розрахунку фінансування оборотних коштів ЛПУ | Організація фінансового аналізу в закладі охорони здоров'я | Аналіз фінансового стану організації охорони здоров'я. | Фінансовий менеджмент в ЛПУ. Функції фінансового менеджменту. | Організація контролю за фінансово-господарською діяльністю | Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками | Аналіз співвідношення касових і фактичних витрат лікарні | Аналіз дотримання кошторисних призначень |

загрузка...
загрузка...
На головну

Факторний аналіз витрат на харчування

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. Gt; Йде аналіз голосу.
  4. II етап роботи над твором: Аналіз
  5. IV. визнання витрат
  6. SNW-аналіз
  7. SNW-аналіз сильних і слабких сторін організації

Однією з причин перевитрати бюджетних коштів на харчування було зростання кількості ліжко-днів, що відображає зростання обсягів робіт, виконаних установою по лікуванню хворих. В аналізованому періоді було виконано план по лікарняній мережі (кількість ліжок). Крім того, в лікарні підвищився рівень використання ліжкового фонду - надпланова завантаження одного ліжка склала 35,8 днів. З цієї причини стався перевитрата коштів на суму 513,5 млн руб. [(390 - 354,2) 80 '179,3].

Одночасно в лікарні було допущено підвищення встановленої норми витрати на харчування, що призвело до зростання відповідних витрат на суму 249,6 млн руб. [(187,3 - 179,3) '312 000]. Витрати на харчування відносяться до числа залежних від обсягу роботи. Тому при оцінці впливу виявлених факторів відхилень фактичних витрат від передбачених за кошторисом необхідно виділити абсолютне і відносне відхилення (недорасхода або перевитрата).

Абсолютне відхилення по витратах на харчування в сумі 762,5 млн руб. свідчить про те, що лікарня перевиконала запланований обсяг роботи і з цієї причини допустила перевитрату виділених бюджетних коштів. Одночасно слід звернути увагу, наскільки економно установа витрачає грошові ресурси. Розрахунки показують, що лікарня не забезпечила дотримання встановлених норм витрати на харчування і допустила відносний перевитрата коштів в сумі 249,6 млн руб. (5 844,2 - 5 594,2, де 5 594,2 = 80 '390' 179,3). Це означає, що при виконанні фактичних обсягів робіт і дотриманні планових норм витрат на харчування одного хворого величина витрат на ці цілі повинна була бути 5 594,6 млн руб., А не 5 844,2 млн руб.

При цьому слід мати на увазі зміна цін на продукти харчування. Якщо перевищення середньоденного витрати на харчування одного хворого пов'язано з даним фактором, то це не є підставою для негативної оцінки роботи лікарні по використанню коштів, що виділяються на харчування. Оцінка впливу цінового фактора є трудомісткою процедурою, оскільки вимагає даних про натуральних нормах витрати по кожному виду продуктів з урахуванням їх калорійності, тяжкості захворювання хворого, тривалості лікування, а також інформації про зміни облікових цін на об'єкти, куплені товари.

При оцінці правильності витрачання коштів на харчування в лікарні слід перевіряти повноту їх використання за цільовим призначенням. Так, якщо витрати на харчування медичного персоналу кошторисом витрат лікарні не передбачені, то слід виявляти факти безоплатного харчування працівників за рахунок хворих за допомогою оперативного аналізу та контролю.

Перевірці підлягає також достовірність меню-вимоги на відпуск продуктів харчування зі складу на кухню. При цьому особливу увагу слід звертати на відповідність кількості задовольняються за даними меню-вимог і листка щоденного обліку хворих і ліжкового фонду. За даними накопичувальних відомостей на списання продуктів харчування, що складаються на підставі меню-вимог, необхідно аналізувати дотримання натуральних норм харчування, щоб оцінити витрати з точки зору дотримання встановленого набору продуктів харчування.

З метою виявлення порушень натуральних норм харчування необхідно розраховувати величину потреби в кожному виді продуктів харчування при фактично виконуваних обсягах роботи (ліжко-дні) і встановлених нормах витрати і потім зіставляти цю величину з даними обліку фактичних витрат на харчування. Основними причинами порушення натуральних норм харчування є недоліки в організації матеріально-технічного постачання лікарні продуктами харчування, незабезпеченість їх збереження і погана організація обліку. Всі вони залежать від діяльності установи. При оцінці раціональності витрачання коштів на харчування необхідно враховувати також дані про повноту закладки продуктів в котел, норми виходу готових страв і їх калорійність. Такі дані отримують в ході ревізій роботи установ або інших разових перевірок.

У кошторисі витрат дитячої лікарні значну питому вагу займає підстатей 2.40.03.00 «Капітальний ремонт».

Капітальний ремонт будівель і споруд є сукупністю технічних заходів по заміні або відновленню окремих застарілих елементів, що дозволяють забезпечити належну експлуатацію і підтримку будинків і споруджень в придатному для експлуатації стані. Асигнування на його проведення виділяються в разовому порядку на підставі переліку робіт, що виконуються відповідно до наявних актами дефектів і технічною документацією.

Обов'язковою умовою виділення коштів на капітальний ремонт і можливості аналізу витрат на його здійснення є наявність проектно-кошторисної документації, яка містить відомості про обсяг і характер роботи з проведення капітального ремонту і витрат. При проведенні аналізу враховується те, яким способом виконується капітальний ремонт - підрядним або господарським. При аналізі витрат на капітальний ремонт, що виконується підрядним способом, вивчається повнота і обгрунтованість розрахунків з підрядниками за виконані роботи і передані матеріали за рахунок кошторису установи. При господарському способі основна увага звертається на оцінку використання трудових і матеріальних ресурсів, від рівня витрат яких залежить ефективність використання асигнувань на капітальний ремонт.

Аналіз витрат на капітальний ремонт починається з загальної характеристики виконання кошторису витрат. З цією метою фактичні витрати зіставляються з витратами, передбаченими за кошторисом. Крім того, вивчаються витрати по об'єктах ремонту і видам робіт, що дозволяє проконтролювати дотримання цільового призначення витрат. Слід також проаналізувати зміну витрат за окремими видами робіт.

Для аналізу витрат на капітальний ремонт використовується проектно-кошторисна документація, акти на виконання робіт та списання матеріалів. Щоб результати аналізу були достовірними, доцільно проводити спеціальні перевірки правильності відображення в актах складу і обсягу робіт шляхом контрольних замірів виконаних робіт. Причини відхилень фактичних витрат матеріалів від витрати за нормами вивчаються по пояснювальним записок виконавців робіт.

При аналізі витрат на капітальний ремонт будівель і споруд необхідно також дати загальну оцінку доцільності виділення і використання коштів бюджету.

Асигнування по підстатті 2.40.01.00 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» використовуються в закладах охорони здоров'я для закупівлі медичного обладнання, апаратів, приладів та інструментів, предметів догляду за хворими, спеціальних меблів та посуду, необхідних для лікування хворих. Розмір асигнувань встановлюється з урахуванням вже наявних обладнання та інвентарю та переліку основних предметів, намічених до придбання за планом матеріально-технічного постачання установи, а також нормативів фондообеспеченности.

У процесі аналізу витрат на придбання обладнання та інвентарю перелік фактично придбаних предметів зіставляють з тим, який був передбачений при обгрунтуванні кошторису. За виявленими відхиленнями оцінюється виконання кошторису витрат на придбання обладнання за цільовим призначенням.

На практиці є випадки, коли установи набувають зайве і непотрібне обладнання з метою заміни його новим, а також коли під виглядом зношеного достроково списують обладнання, фактично придатне або таке, яке можна відремонтувати або безоплатно передати іншим установам. Для виявлення таких фактів вивчають акти на списання основних засобів.

 Аналіз витрат за статтями кошторису | Предмет і методи економ теорії.
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати