На головну

Сутність і умови застосування погодинної форми оплати праці

  1. A) вчинення адміністративного правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин
  2. B] Після застосування до списку в електронній таблиці ABCD1студентматематикаинформатикафизика2А3333Б4344В3545Г4336Д3447Е555расширенного фільтра
  3. HRDI. Формати файлів. Області застосування.
  4. Hарушеніе умови кругового очікування
  5. II. Види і умови надання медичної допомоги.
  6. IP адреса. Статичний. Динамічний. Вартість. умови надання
  7. O інші умови, які рекламодавець і рекламне агентство вважають за необхідне передбачити в договорі;

Погодинна форма оплати праці. При ній заробіток робітникові нараховується відповідно до його тарифної ставкою (виходячи з присвоєного кваліфікаційного розряду) або окладом за фактично відпрацьований час. Є системи - проста погодинна, погодинно-преміальна, окладная і контрактна.
 При простій погодинній системі оплати праці розмір заробітної плати робітника залежить від тарифної ставки, яка відповідає присвоєному кваліфікаційному розряду, або від окладу і відпрацьованого їм робочого часу.
 За цією системою оплачується праця частини робітників-почасовиків, керівних працівників, спеціалістів і службовців. Для підвищення матеріальної зацікавленості робітників-почасовиків в поліпшенні виробничих показників широко застосовується преміювання.
 При почасово-преміальною системою оплати праці працівник понад заробітку за тарифною ставкою (окладом) за фактично відпрацьований час додатково отримує премію за досягнення певних кількісних і якісних показників. Залежно від завдань, які вирішуються в кожному окремому випадку, робітники-повременщики можуть преміюватись:
 - За результати роботи обслуговуваних ними робочих місць, дільниць і цехів;
 - За виконання нормованих завдань;
 - За дотримання і скорочення термінів ремонту технологічного устаткування, продовження його міжремонтних термінів експлуатації;
 - За економію матеріальних цінностей (матеріалів, палива, електроенергії і т.п.) і ін.
 Застосування погодинно-преміальної оплати праці вимагає правильної тарифікації робітників, використання обгрунтованих норм обслуговування, нормативів чисельності та нормованих завдань, а також обліку показників роботи повременщика для обґрунтованої виплати премії.
 При окладної системі оплата праці здійснюється не за тарифними ставками, а за встановленими місячними посадовими окладами. Ця система використовується для керівників, фахівців і службовців. Посадовий місячний оклад - абсолютний розмір заробітної плати, встановлений відповідно до займаної посади.
 Місячний оклад кожної категорії працюючого може бути диференційований залежно від рівня кваліфікації, вченого звання, ступеня та ін.

16. Відрядно-преміальна система оплати праці: сутність, порядок розрахунку заробітку, призначення і умови преміювання.

При відрядно-преміальною системою робочий понад заробітку за прямими відрядними розцінками додатково отримує премію за певні кількісні і якісні показники, передбачені діючими на підприємстві умовами преміювання. Преміювання робітників може здійснюватися як з фонду заробітної плати, так і з фонду матеріального заохочення на основі наступних показників:
 - Підвищення продуктивності праці і збільшення обсягу виробництва, зокрема виконання і перевиконання виробничих завдань і особистих планів, технічно обґрунтованих норм виробітку, зниження нормованої трудомісткості;
 - Підвищення якості продукції і поліпшення якісних показників роботи, наприклад збільшення виробництва продукції вищої якості, підвищення сортності продукції, бездефектне виготовлення продукції і т.д .;
 - Економія сировини, матеріалів, інструменту та інших матеріальних цінностей.
 Система преміювання та розмір премії визначаються завданнями поліпшення діяльності підприємства, значенням і роллю даного виробничого ділянки, характером норм, обсягом і складністю планових завдань.
 Преміювання робітників здійснюється, як правило, за результатами роботи за місяць.
 Ефективне застосування відрядно-преміальної системи оплати праці залежить насамперед від правильного вибору показників і умов преміювання, які повинні залежати безпосередньо від результатів праці даного працівника. Важливе значення має також точний облік виконання встановлених показників.
 При акордно системі оплати праці розцінка встановлюється на весь обсяг роботи, а не на окрему операцію. Розмір акордної оплати визначається на основі діючих норм часу (виробітку) і розцінок, а при їх відсутності - на основі норм і розцінок на аналогічні роботи. Зазвичай при аккордной оплаті робочі преміюються за скорочення термінів виконання завдань, що посилює стимулюючу роль цієї системи у зростанні продуктивності праці.
 До основних умов ефективного застосування цієї системи слід віднести встановлення обґрунтованих норм виробітку (часу) і розцінок на заданий обсяг роботи, запровадження ефективної системи преміювання та контроль за якістю виконання робіт (щоб скорочення термінів виконання акордних завдань не позначалося негативно на якості його виконання).
 За останні роки в багатьох галузях промисловості широкого поширення набули колективні системи оплати праці. Вони підсилюють матеріальну зацікавленість в результатах роботи бригади, ділянок, цехів і підприємства в цілому. Застосування різних систем колективної заробітної плати, особливо колективної відрядної оплати праці, ефективно в умовах розвиненої кооперації праці, коли індивідуальна праця окремого робітника не може бути раціонально використаний, і тому заробіток робітника необхідно поставити в залежність від кількості продукції (роботи), виробленої всією бригадою, ділянкою, зміною.
 Колективна (бригадна) відрядна оплата праці має два різновиди: із застосуванням індивідуальних розцінок за кінцевими результатами роботи бригади і з застосуванням колективних відрядних розцінок.
 Оплата за індивідуальними відрядними розцінками за кінцеві результати роботи бригади застосовується в тих випадках, коли при бригадній роботі потрібно суворий поділ праці технологічно пов'язаних між собою робочих. Це характерно для більшості ділянок металургійного виробництва, для конвеєрних ділянок в машинобудуванні, швейної та взуттєвої промисловості.
 Індивідуальні відрядні розцінки встановлюються для кожної професії в бригаді виходячи з тарифних ставок і общебрігадной норми виробітку.
 Кількість операцій, що виконуються кожним робочим, розмір його заробітку на конвеєрних та потокових лініях залежать від загального обсягу продукції, отриманої з конвеєра. Заробіток визначається шляхом множення індивідуальної відрядної розцінки робіт відповідного розряду на обсяг продукції, знятий з конвеєра і прийнятий відділом технічного контролю.
 Оплата із застосуванням колективних відрядних розцінок частіше застосовується в комплексних бригадах, де робочі широкого профілю працюють за принципом взаємозамінності без чітко вираженого поділу праці (складальні бригади в машинобудуванні, комплексні бригади в гірничорудній, вугільній промисловості та інші).
 Колективні відрядні розцінки встановлюються різними методами. При виконанні складних складальних робіт (наприклад, в машинобудуванні) вони визначаються виходячи з нормативної трудомісткості, тарифних ставок і розрядів для окремих елементів складальних робіт. Загальний відрядний заробіток бригади в цьому випадку обчислюється множенням колективної відрядної розцінки на кількість продукції, виробленої бригадою в цілому за розрахунковий період.
 При обслуговуванні бригадами з постійним складом агрегатів колективної відрядною розцінкою буде результат ділення суми тарифних ставок всіх членів бригади на бригадну норму виробітку. Загальний відрядний заробіток бригади в цілому виводиться множенням колективної відрядної розцінки на кількість одиниць виготовленої бригадної продукції.
 Методи розподілу колективного відрядного заробітку повинні правильно відображати витрати праці кожного члена бригади. Зазвичай відрядний заробіток розподіляється між членами бригади з урахуванням коефіцієнтів трудової участі, які встановлюються в кінці кожного місяця бригадиром спільно з активом бригади або на загальних зборах. При визначенні коефіцієнтів трудової участі (КТУ) враховуються продуктивність праці працівника, якість продукції, дотримання ним трудової та виробничої дисципліни, ставлення до своїх службових обов'язків та ін.
 Оплата праці підрядного колективу здійснюється тільки за кінцевим результатом, тобто за повністю завершений обсяг роботи, виготовлену і прийняту ОТК, держриймання йди замовником продукцію.

17 Сдельно-прогресивна система оплати праці: сутність, умови застосування та порядок розрахунку заробітку.

При відрядно-прогресивній системі заробітної плати працю робітника в межах виконання норм оплачується за прямими відрядними розцінками, а при виробленні понад ці вихідних норм - за підвищеними розцінками. Межа виконання норм виробітку, понад якого робота оплачується за підвищеними розцінками, встановлюється, як правило, на рівні фактичного виконання норм за останні три місяці, але не нижче діючих норм. Розмір збільшення відрядних розцінок залежно від ступеня перевиконання вихідної бази визначається в кожному конкретному випадку спеціальною шкалою.
 До основних вимог при використанні відрядно-прогресивної системи слід віднести правильне встановлення вихідної бази, розробку ефективних шкал підвищення розцінок, точний облік вироблення продукції і фактично відпрацьованого кожним робітником часу.
 Застосування даної системи оплати праці на практиці виправдано лише на вузьких ділянках виробництва, там де потрібно стимулювати прискорений випуск продукції.


18. Почасово-преміальна система оплати праці: сутність, умови застосування, порядок розрахунку.

При почасово-преміальною системою оплати праці працівник понад заробітку за тарифною ставкою (окладом) за фактично відпрацьований час додатково отримує премію за досягнення певних кількісних і якісних показників. Залежно від завдань, які вирішуються в кожному окремому випадку, робітники-повременщики можуть преміюватись:
 - За результати роботи обслуговуваних ними робочих місць, дільниць і цехів;
 - За виконання нормованих завдань;
 - За дотримання і скорочення термінів ремонту технологічного устаткування, продовження його міжремонтних термінів експлуатації;
 - За економію матеріальних цінностей (матеріалів, палива, електроенергії і т.п.) і ін.
 Застосування погодинно-преміальної оплати праці вимагає правильної тарифікації робітників, використання обгрунтованих норм обслуговування, нормативів чисельності та нормованих завдань, а також обліку показників роботи повременщика для обґрунтованої виплати премії.
 При окладної системі оплата праці здійснюється не за тарифними ставками, а за встановленими місячними посадовими окладами. Ця система використовується для керівників, фахівців і службовців. Посадовий місячний оклад - абсолютний розмір заробітної плати, встановлений відповідно до займаної посади.

19. Фонд оплати праці персоналу: структура, порядок розрахунку (годинний, денний, річний фонд оплати праці).

Фонд оплати праці являє собою загальну суму витрат на оплату праці працівників і виплат соціального характеру.

До складу фонду заробітної плати включаються нараховані підприємством, установою, організацією суми оплати праці в грошовій і натуральній формі за відпрацьований і невідпрацьований час, стимулюючі доплати і надбавки, компенсаційні виплати, пов'язані з режимом роботи та умовами праці, премії й одноразові виплати заохочувального характеру, а також виплати на харчування, житло, паливо, що носять регулярний характер.

Включенню до фонду заробітної плати підлягають:

- Оплата за відпрацьований час;

- Оплата за невідпрацьований час (щорічні, додаткові, навчальні відпустки і т.п.);

- Одноразові заохочувальні виплати (премії, винагороди за підсумками роботи, матеріальна допомога тощо);

- Виплати на харчування, житло, паливо;

- Виплати соціального характеру (оплата путівок, вартості проїзду, страхові платежі, надбавки до пенсій працюючих, одноразову допомогу йде на пенсію і т.д.).

Фонд оплати праці планується і визначається окремо по тим же групам і категоріям, за якими визначається чисельність працюючих. Порядок розрахунку фонду оплати праці за категоріями фонду наступний:

1 Визначається прямий (тарифний) фонд заробітної плати.

2. Визначаються виплати, доплати до годинного, денного і місячного фонду і премії відповідно до системи оплати праці.

3. Сума прямого (тарифного) фонду зарплати, доплат, виплат і премій характеризує основну зарплату (основний фонд оплати праці).

4. Сума основної зарплати і додаткової зарплати характеризує загальний фонд оплати праці.

Прямий (тарифний) фонд оплати праці розраховується окремо для відрядників і почасових.

Для відрядників фонд прямої (тарифний) визначається за формулою:

Зт.сд. = Q х R х Кв.н.

Зт.сд. = Тпп х Сч х Кв.н.

Тарифний фонд почасових визначається за формулою: Зт.пов. = Сч х Фе х N.

Фонд оплати праці ІТП і службовців визначається на основі посадових окладів і числа працівників (ІТП і службовців) кожної категорії.

ФОП служ.ітр = 1Чслуж.ітр х місячний оклад х 12.

Розрахунок фонду зарплати завершуєтьсявизначенням середньої зарплати по підприємству (фірмі).

Середня заробітна плата (Зг) визначається виходячи із загального фонду оплати праці штатних працівників облікового складу (включаючи сумісників) і середньої облікової чисельності працюючих.

Зг = ФОТобщ / N.

 Сутність і умови застосування відрядної форми оплати праці. | Рівень життя Показники. Нерівність доходів і бідність. Причини бідності. Програма державної допомоги бідним.

Методи вимірювання продуктивності праці, їх переваги, недоліки. | Фактори зростання продуктивності праці, їх класифікація | Резерви зростання продуктивності купа, їх класифікація | Методи розрахунку чисельності персоналу підприємства за категоріями | Політика держави в області регулювання доходів н заробітної плати (прожитковий мінімум, мінімальна зарплата) | Функції оплати праці. | Принципи та елементи організації оплати праці. | Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки | Визначення економічної ефективності заходів щодо вдосконалення організації праці. | Мікроелементний нормування - метод дослідження і проектування трудових процесів, його сутність; етапи розвитку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати