Головна

Оборотні кошти організації, джерела їх формування, ефективність використання.

  1. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  2. I. Оборотні фонди
  3. I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації
  5. II. Засоби, з активністю адренокортикотропного гормону (АКТГ): тетракозактид.
  6. JAR-OPS 1.805 Засоби аварійної евакуації
  7. O ведуть розрахунки з рекламодавцями і засобами масової інформації;

Оборотні кошти - це активи підприємства, поновлювані з певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності, вкладення в які, як мінімум, один раз обертаються протягом року або одного виробничого циклу. На відміну від основних засобів, які неодноразово беруть участь у процесі виробництва, оборотні кошти функціонують тільки в одному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на знову виготовлений продукт.

Кругообіг оборотних коштів, що забезпечує безперервністю процеси виробництва та обігу.

Формула руху оборотних активів:

ДС > МПЗ > НЗП > ДП > ДЗ > ДС ',

де ДС - грошові кошти, авансовані в оборотні активи;

МПЗ - матеріально-виробничі запаси;

НЗП - незавершене виробництво;

ДП - готова продукція на складі;

ДЗ - дебіторська заборгованість;

ДС '- грошові кошти у формі виручки від продажу товарів.

Оскільки оборотні кошти включають як матеріальні, так і грошові ресурси, від їх організації та ефективного використання залежать процес матеріального виробництва і фінансова стійкість підприємства. Тому кожне підприємство, незалежно від форм власності, сфери діяльності та її масштабів запорукою успіхів має належну організацію оборотних коштів, що включає:

1. склад і структуру оборотних коштів;

2. визначення потреби в оборотних коштах;

3. виявлення і правильне визначення джерел формування оборотних коштів;

4. ефективне використання оборотних коштів.

Класифікація оборотних коштів:

1. В залежності від функціональної ролі в процесі виробництва:

1.1. Оборотні виробничі фонди, які обслуговують сферу виробництва. Вони матеріалізуються в виробничих запасах (сировина, матеріали, паливо, тара, напівфабрикати і комплектуючі вироби, господарський інвентар, запасні частини для ремонту та ін.) І в затратах на виробництво (незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів).

Основне призначення коштів, вкладених в оборотні виробничі фонди, полягає в забезпеченні планомірного і ритмічного процесу виробництва на підприємстві. Таким чином, оборотні виробничі фонди обслуговують сферу виробництва, повністю переносять свою вартість на новостворений продукт протягом одного виробничого циклу, змінюючи при цьому свою первісну форму.

1.2. Фонди звернення. Вони безпосередньо не беруть участі в процесі виробництва. Їх призначення полягає в забезпеченні ресурсами процесу звернення, в обслуговуванні кругообігу коштів підприємства та досягненні єдності виробництва і обігу. Фонди звернення складаються із запасів готової продукції на складах, товарів відвантажених, грошових коштів в касі і на рахунках в банках, дебіторської заборгованості, короткострокових фінансових вкладень і коштів в інших розрахунках.

Безперервність і єдність процесу кругообігу ресурсів підприємства дозволяє об'єднати оборотні виробничі фонди і фонди обігу в єдине поняття - оборотні кошти. Таким чином, оборотні кошти - це кошти підприємства, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обігу з метою забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції.

2. За ступенем планування:

2.1. Нормовані оборотні кошти - це запаси і витрати, розраховані за економічно обґрунтованими нормативами. Нормуються оборотні виробничі фонди і частково фонди обігу, а саме залишки нереалізованої готової продукції на складі підприємства.

2.2. Ненормовані оборотні кошти - інші елементи фондів обігу: товари відвантажені, грошові кошти, дебіторська заборгованість. Відсутність норм не означає, що розміри цих елементів оборотних коштів можуть змінюватися довільно і безмежно і що за ними відсутній контроль.

3. За ступенем ліквідності (Швидкості перетворення в грошові кошти)

3.1. Абсолютно ліквідні кошти - грошові кошти в касі та на розрахунковому рахунку - найбільш мобільні засоби, які можуть бути використані для погашення зобов'язань негайно.

3.2. Швидко реалізовані засоби - короткострокові фінансові вкладення, товари відвантажені, дебіторська заборгованість - для звернення цих активів в грошову готівку потрібен час.

3.3. Повільно реалізовані оборотні кошти - матеріально-виробничі запаси, витрати в незавершеному виробництві, готова продукція, сумнівна і прострочена дебіторська заборгованість. За ступенем фінансового ризику ця група найменш приваблива з позиції вкладення капіталу в оборотні кошти підприємства.

Залежно від джерел формування оборотні кошти підприємств поділяються на власні, є частиною матеріально-технічної бази підприємства, позикові і залучені:

 власні  позикові  залучені
 Направляються на початкове формування оборотних коштів при створенні підприємств, на покриття приросту нормативу оборотних коштів, на поповнення власних оборотних коштів  Як правило, позикові кошти покривають тимчасову, додаткову потребу в ресурсах, пов'язану з сезонним процесом виробництва, зростанням обсягів виробництва, здійсненням непередбачених витрат, усуненням розривів в платіжному обороті підприємства  Стійкі пасиви направляються в сумі їх збільшення на покриття приросту нормативу оборотних средствКредіторская заборгованість в межах встановлених термінів оплати рахунків і зобов'язань направляється на заповнення нестачі власних оборотних коштів

 Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. | Показники ефективності використання оборотного капіталу

Фінанси господарюючих суб'єктів, їх функції та принципи організації. | Фінансові особливості комерційних організацій (підприємств) різних організаційно-правових форм і галузей економіки. | Обліково-аналітичний підхід являє собою комбінацію двох попередніх підходів. | Витрати організації по звичайних видах діяльності і їх класифікація. | Основні фонди та інші необоротні активи організації, джерела їх формування та ефективність використання. | коефіцієнт придатності | Основні причини морального і фізичного зносу основних фондів | Амортизація основних фондів та методи її нарахування. | Спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання. | Прибуток організації: поняття, види, порядок формування, розподілу і використання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати