На головну

Реклама в системі інтегрованих маркетингових комунікацій: особливості, стратегії, технології

  1. II. Нові комунікаційні технології та послуги
  2. Internet / lntranet-технології
  3. Opганизации праці в виробничо-господарській системі підприємства, її роль і забезпеченні конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової економіки
  4. PR в системі маркетингових комунікацій.
  5. PR ЯК ЗАСІБ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
  6. TV - реклама
  7. VII. Правила проведення робіт по сертифікації в системі сертифікації в цивільній авіації Російської Федерації

Сучасний маркетинг вимагає набагато більшого, ніж створити товар, що задовольняє потреби клієнта, призначити на нього відповідну ціну і забезпечити його доступність для цільових споживачів. Фірми повинні здійснювати комунікацію зі своїми клієнтами. При цьому в змісті комунікацій не повинно бути нічого випадкового, інакше, у фірми зменшиться прибуток через великі витрат на здійснення комунікації і через нанесеного збитку іміджу фірми.

Основними елементами ІМК є: реклама; стимулювання збуту; особистий продаж; паблік рілейшенз; прямий маркетинг; спонсори; продукт - плейсмент; брейдинг. Особливістю інтегрованих комунікативних процесів є різноманіття форм, носіїв, засобів і процесів комунікацій.

Існує багато визначень феномена реклами, сутність і функції якої найчастіше зводяться до цілеспрямованого інформування аудиторії (цільових, контактних груп - партнерів, конкурентів) про властивості товарів або послуг з метою отримання комерційної вигоди або певного соціального ефекту. Американська асоціація маркетінгаопределяет рекламу як будь-яку форму неособистого представлення і просування комерційних ідей, товарів або послуг, оплачувану конкретним замовником. Під рекламною діяльністю розуміється «сукупність засобів, методів і способів поширення інформації в певній сфері економічної і суспільної діяльності людей з метою залучення уваги потенційних споживачів до об'єкта рекламування».

Загалом, всі функції реклами можуть бути зведені в окремі групи: маркетингову, комунікативну, освітню, економічну і соціальну.

З точки зору маркетингової функції загальним призначенням реклами є стимулювання збуту і просування товару, при цьому повинна дотримуватися тенденція зниження витрат на просування товару від виробника (посередника) до кінцевого споживача.

Спочатку реклама була покликана виконувати чотири основні функції: інформувати споживачів про товар, порушувати інтерес до торгової марки, сприяти запам'ятовуванню торгової марки, стимулювати процес збуту товарів.

Однак сьогодні реклама виступає не тільки інструментом маркетингу, а й являє собою потужний соціально-культурний інститут, що впливає на самі різні аспекти функціонування соціуму і буття людини. Вона стає інструментом величезного впливу на суспільство, засобом формування смаку, стереотипів поведінки, створення нових традицій, руйнування або творення морального світу людини.

Основними принципами реклами в системі інтегрованих маркетингових комунікацій є планомірність, інформативність вироблення чітких і ефективних стратегії і тактики рекламних заходів, принцип більярдної кулі. Серед цих принципів реклами особливе місце займає принцип системного планування, який орієнтує на поділ та інтеграцію всіх видів реклами в рамках поставленої мети і сформульованих завдань для конкретної стадії життєвого циклу товару або послуги, ідеї.

Планомірність і ефективності реклами в системі інтегрованих маркетингових комунікацій забезпечується динамічністю планово-рекламної діяльності. При формуванні плану рекламної діяльності повинні враховуватися:

- Стадія життєвого циклу товару, ставлення до товару споживача, наявність конкурентних товарів, а також конкурентної реклами на аналогічний товар (послугу, ідею);

- Мета реклами - звертається увага на ступінь популярності і даного товару і забезпечення бажаного іміджу товару і фірми;

- Об'єкт реклами - виділяється галузь економіки, розміри і структура підприємства, психологічні чинники;

- Зміст реклами - формулюється концепція організації реклами, визначається, що необхідно рекламувати;

- Кошти реклами - обгрунтовуються способи доведення реклами до споживача, клієнта з наперед визначеним ефектом;

- Рекламний бюджет - включає загальну структуру бюджету, порівняльний аналіз бюджету фірми і конкурентів, калькуляцію витрат на рекламу, план рекламних заходів, де вказуються частота повторення реклами, обґрунтування і вид рекламних засобів, рівень якості, терміни рекламних кампаній;

- Контроль за ефективністю реклами - припускає порівняльний аналіз витрат на рекламу в поточному році (поквартально) але порівняно з минулим періодом, а також зіставлення витрат на рекламу з прибутком від реалізацій товару.

Реклама не може існувати сама по собі. Для ефективного впливу на покупця реклама повинна використати досвід інших галузей знання: психології, маркетингу, журналістики, лінгвістики, літератури та ін. Сучасна реклама не тільки сповіщає потенційних покупців про можливість покупки того чи іншого товару. Вона допомагає їм більш розумно здійснювати покупки, інформуючи про якість, ціну, способи застосування і інших фактах, які покупці хочуть знати, перш ніж зробити вибір серед численних подібних товарів. Крім того, реклама сприяє підвищенню життєвого рівня людей, стимулюючи їх зусилля в придбанні більш якісних речей.Основи рекламного законодавства | Реклама як соціально-культурне явище: функції, ресурси, технології

Реклама в сучасному світі і Росії: стан, тенденції та перспективи розвитку | Реклама в Росії: становлення, етапи та проблеми розвитку | Інфраструктура рекламного бізнесу: суб'єкти, пріоритети, тенденції та перспективи розвитку | Аналіз маркетингової ситуації як етап проектування рекламної кампанії: завдання, методи, результати | Концептуальне обґрунтування рекламного проекту: технологія роботи з замовником | Аудиторія реклами: структура, критерії сегментування і характеристики | Цільова аудиторія реклами: поняття, методи визначення, характеристика | Облік національно-культурних особливостей аудиторії як умова ефективності рекламного впливу | Облік соціально-культурних особливостей аудиторії як умова ефективності рекламних кампаній | Облік гендерних особливостей сприйняття як умова ефективності рекламного впливу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати