Головна

Стан нормативно-правового регулювання в сфері туризму в Російській Федерації

  1. A) Міністерства культури Російської Федерації
  2. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  3. B) Спорту, туризму і молодіжної політики
  4. I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  5. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком
  6. II. Закон Російської Федерації про засоби масової інформації
  7. II. Витрат на повернення навколишнього природного середовища в попередній стан;

Сучасний стан нормативно-правового регулювання в сфері туризму характеризується наступними тенденціями:

розвитком і реалізацією правових норм, спрямованих на підвищення гарантій і ефективності захисту прав і законних інтересів споживачів туристичного продукту, якості і безпеки туризму;

посиленням економічної (фінансової) відповідальності осіб, які здійснюють туристичну діяльність, за порушення цивільно-правових зобов'язань, а як наслідок - підвищенням прозорості, стабільності та інвестиційної привабливості туристського бізнесу;

появою правових актів, що регламентують питання класифікації та стандартизації в різних сегментах туристської індустрії (засоби розміщення, пляжі, гірськолижні траси та ін.);

розвитком нормативного правового регулювання в галузі безпеки туризму;

формуванням правових засад саморегулювання на туристському ринку, в тому числі активним розвитком нормотворчості саморегулівних організацій (асоціацій (спілок) туроператорів, банків і страховиків);

комплексністю нормативного правового регулювання в сфері туризму, в тому числі наявністю значного числа «туристських норм» в суміжних з законодавством про туристської діяльності галузях законодавства (далі - суміжне законодавство);

розвитком регіонального правотворчості в сфері туризму і його уніфікацією;

гармонізацією законодавства Російської Федерації і права Європейського Союзу, законодавств держав Співдружності незалежних держав та ін.

Найбільш чітко ці тенденції проявилися в 2006-2007 роках, коли в результаті ефективної правотворчої діяльності федерального органу виконавчої влади в сфері туризму, Уряду Російської Федерації і Федеральних Зборів Російської Федерації були прийняті нормативні правові акти, що сформували в нашій країні правові основи сучасного цивілізованого туристичного ринку. На даний момент законодавство про туристської діяльності в значній мірі відповідає нормам і принципам міжнародного права, гармонізовано з правом Європейського Союзу і законодавством розвинених в туристському відношенні держав.

Законодавство про туристської діяльності

Відповідно до статті 2 Федерального закону «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» (далі - Закон про туристської діяльності) законодавство Російської Федерації про туристської діяльності належить до спільної ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації і складається з Закону про туристської діяльності, прийнятих в відповідно до нього федеральних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації, а також законів та інших нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації.

Законодавство Російської Федерації про туристської діяльності (далі - законодавство про туристської діяльності) визначає принципи державної політики, спрямованої на встановлення правових основ єдиного туристського ринку в Російській Федерації, і регулює відносини, що виникають при реалізації прав туристів на відпочинок, свободу пересування та інших прав при здійсненні подорожей, а також визначає порядок раціонального використання туристичних ресурсів Російської Федерації.

Основним змістом норм законодавства про туристської діяльності є питання захисту прав споживачів туристичного продукту, правового регулювання діяльності туроператорів і турагентів, а також громадської організації підприємницької діяльності в сфері туризму. Саме в цій галузі правового регулювання в 2007 році відбулися кардинальні зміни (зміни в Федеральний закон «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації» (№ 12-ФЗ від 5 лютого 2007 року).

З прийняттям Закону механізм ліцензування туристської діяльності, що існував в період 1993 - 2006 років, був замінений на більш ефективний спосіб державного регулювання туристської діяльності - єдиний федеральний реєстр туроператорів (далі - реєстр). У зв'язку з цим основним документом, необхідним підприємцям для внесення відомостей про них до реєстру, є договір страхування відповідальності туроператора або банківська гарантія виконання зобов'язань туроператора (фінансове забезпечення). З 1 червня 2008 року для туроператорів, які здійснюють діяльність в сфері міжнародного туризму, розмір фінансового забезпечення не може бути менше 10 млн. Рублів, а для туроператорів, що займаються внутрішнім туризмом - 500 тис. Рублів.

У свою чергу турагентська діяльність зараз звільнена від будь-якого надлишкового адміністративного регулювання. Діяльність турагентів регламентується Правилами надання послуг з реалізації туристичного продукту, затверджених в липні 2007 року постановою Кабінетом Міністрів України, а також внутрішніми стандартами асоціацій туроператорів і локальними актами турагентів і їх об'єднань.

Важливе місце в діяльності федеральних органів виконавчої влади приділяється питанням безпеки туризму. У січні 2008 року вступив в силу Адміністративний регламент з надання адміністративної послуги з інформування в установленому порядку туроператорів, турагентів і туристів про загрозу безпеці туристів у країні (місці) тимчасового перебування. Адміністративний регламент спрямований на своєчасне забезпечення туристів достовірною інформацією про загрози безпеки в країні (місці) тимчасового перебування.

З метою підвищення якості туристичних послуг та забезпечення безпеки туризму в області стандартизації і класифікації об'єктів туристичної індустрії Ростуризмом затверджені нормативні правові акти, що регламентують питання класифікації засобів розміщення, гірськолижних трас і пляжів. Протягом трьох років класифікація готелів здійснюється на основі державно-приватного партнерства, підтверджуючи оцінку якості обслуговування, ставши свого роду знаком якості. Як показує міжнародна практика, наявність «зірок» у готелі істотно підвищує її привабливість для потенційних клієнтів. В даний час система активно впроваджується в російських регіонах, особливо потребують довірі споживачів.

Система класифікації пляжів, нещодавно введена в дію, отримала позитивні відгуки російських і міжнародних експертів, а також керівників санаторно-курортного комплексу і почала реалізовуватися. Аналогічна робота ведеться по впровадженню Системи класифікації гірськолижних трас.

Названі системи класифікації, покликані істотно підвищити рівень безпеки відпочиваючих і структурувати російський ринок, включають в себе порядок проведення оцінки відповідності готелів (пляжів, трас) вимогам безпеки, інформаційного забезпечення, надання додаткових послуг для туристів і інші положення.

Значна увага в діяльності федеральних органів виконавчої влади приділяється питанням аналізу і узагальнення правозастосовчої практики, на основі якої формуються пропозиції щодо вдосконалення законодавства про туристської діяльності. Так, при федеральному органі виконавчої влади в сфері туризму на постійній основі функціонує міжвідомча робоча група з моніторингу законодавства про туристської діяльності. Активну роль в робочій групі грають представники громадянського суспільства (асоціації туроператорів, асоціації (союзи) банків та страховиків).

Законодавство про туристської діяльності активно розвивається в суб'єктах Російської Федерації. У 48 суб'єктах Російської Федерації існують спеціальні закони, що регулюють суспільні відносини у сфері туризму (закони «Про туризм», «Про туристської діяльності в суб'єкті Російської Федерації», «Про підтримку розвитку туризму», «Про розвиток внутрішнього і в'їзного туризму» і т. д.). Поряд із законами в 3 суб'єктах Російської Федерації діють концепції розвитку туризму, (санаторно-курортного, туристичного комплексу) на середньострокову перспективу, а в 16 регіонах прийняті регіональні цільові програми розвитку туризму. Все це підкреслює значення туризму для соціально-економічного, культурного, екологічного та іншого розвитку суб'єктів Російської Федерації.

На жаль, чинні нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації не завжди регулюють актуальні проблеми розвитку регіонального туризму. Часто регіональні закони створюються по одних і тих же канонам, що і Федеральний закон «Про основи туристської діяльності в Російській Федерації». Разом з тим, федеральний закон і закони суб'єктів Російської Федерації мають очевидне початкове відмінність. Перші - покликані закласти єдині (загальні) підходи до державного регулювання в сфері туризму, а другі - особливо стосовно до конкретних територій суб'єктів Російської Федерації.

У зв'язку з цим з метою ефективного розвитку регіонального туризму в розроблюваних суб'єктами Російської Федерації нормативних правових актах доцільно відображати такі актуальні питання правового регулювання туризму:

визначення і підтримки в суб'єкті Російської Федерації пріоритетних напрямків туристичної діяльності;

захисту прав і законних інтересів туристів в суб'єкті Російської Федерації, реалізації на його території заходів забезпечення безпеки туризму;

сприяння інформаційному забезпеченню регіонального туризму, в тому числі шляхом просування регіонального туристичного продукту на внутрішньому та світовому туристських ринках;

сприяння стандартизації та класифікації об'єктів туристичної індустрії, розташованих на території суб'єкта Російської Федерації;

класифікації та оцінки туристичних ресурсів суб'єкта Російської Федерації, встановлення режиму їх охорони, порядку збереження цілісності туристичних ресурсів і реалізації заходів щодо їх відновлення, визначення порядку використання туристських ресурсів з урахуванням гранично допустимих навантажень на навколишнє природне середовище;

сприяння в суб'єкті Російської Федерації кадрового забезпечення та розвитку наукових досліджень в сфері туризму;

сприяння діяльності підприємців у сфері туризму;

інші питання, за винятком питань, віднесених до виключних предметів відання і повноважень Російської Федерації.

суміжне законодавство

Сфера туризму є складним міжгалузевий комплекс. У зв'язку з цим нормативне правове регулювання відносин у даній сфері включає в себе не тільки правові акти законодавства про туристської діяльності, а й акти різних галузей законодавства Російської Федерації.

Так, велике значення для розвитку туризму в нашій країні має Федеральний закон від 3 червня 2006 року № 76-ФЗ «Про внесення змін до Федерального закону« Про особливі економічні зони в Російській Федерації ». Він сформував правову основу для створення і функціонування в Росії туристсько-рекреаційних особливих економічних зон, а також розвитку державно-приватного партнерства. У законі вперше дано визначення туристично-рекреаційної діяльності як діяльності, що включає в себе елементи туристської, санаторно-курортної та інвестиційної діяльності, що важливо для комплексного правового регулювання сфери туризму. У 2006 році в Росії визначено 7 туристично-рекреаційних особливих економічних зон.

Прийнятий у 2005 році Федеральний закон «Про концесійні угоди» регулює відносини, що виникають з реалізацією концесійних угод, встановлює гарантії прав і законних інтересів сторін концесійної угоди. У розвиток зазначеного Закону, підготовлено постанову Уряду Російської Федерації «Про затвердження типового концесійного угоди щодо об'єктів культури, спорту, організації відпочинку громадян і туризму та інших об'єктів соціально-культурного призначення». З прийняттям зазначених нормативних правових актів сформовано правові засади залучення інвестицій в розвиток інженерної, транспортної та іншої інфраструктури туризму, а також забезпечення ефективного використання майна, що перебуває у державній або муніципальній власності.

Реалізація Федерального закону «Про організацію і про проведення XXII Олімпійських зимових ігор і XI Паралімпійських зимових ігор 2014 року в місті Сочі, розвитку міста Сочі як гірськокліматичного курорту і внесення змін в окремі законодавчі акти Російської Федерації» забезпечить проведення на найвищому рівні XXII Олімпійських ігор в г . Сочі і сприятиме зростанню туристичного потоку в Краснодарський край і в Росію в цілому.

Значний соціально-економічний ефект отриманий від реалізації постанови Уряду Російської Федерації «Про затвердження положення про перебування на території Російської Федерації іноземних громадян - пасажирів круїзних суден». Даний документ істотно спростив туристські формальності для іноземних туристів, що прибувають в Російську Федерацію на круїзних судах строком не більше ніж на 72 години. Такі туристи можуть відвідувати туристські центри нашої країни без оформлення візи, що сприяє отриманню значних вигод для російських портових міських та інших поселень (Санкт-Петербург, Владивосток, Петропавловськ-Камчатський і ін.).

28 червня 2007 прийнятий наказ Мінтрансу Росії №82 «Про затвердження Федеральних авіаційних правил« Загальні правила повітряних перевезень пасажирів, багажу, вантажів і вимоги до обслуговування пасажирів, вантажовідправників, вантажоодержувачів ». Правила є своєчасним і актуальним документом в сфері регулювання туристських авіаційних перевезень і істотно підвищують гарантії захисту прав і законних інтересів пасажирів, забезпечують якість послуг, що надаються.

Норми законодавства про туристської діяльності тісно переплітаються з правовими нормами, що регулюють питання правового положення іноземних громадян, міграційного обліку, питаннями виїзду за межі території Російської Федерації та в'їзду в Російську Федерацію і ін. Питаннями державної міграційної політики. У зв'язку з цим прийняття державою рішень в даній сфері має здійснюватися з урахуванням дотримання балансу інтересів розвитку в'їзного туризму, а також інтересів забезпечення національної безпеки Російської Федерації.

Вимоги динаміки розвитку туристичного ринку обумовлюють необхідність постійного вдосконалення законодавчих актів сфери туризму, а також моніторингу суміжного законодавства, що впливає на стан туристичної індустрії.Існуючий стан ГАЛУЗІ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | Стан туристичної інфраструктури

Вступ | СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СВІТІ | Стан статистичної бази в сфері туризму | Просування Росії як туристського напряму на міжнародному та внутрішньому туристських ринках | Підготовка кадрів для сфери туризму | Стан міжнародного співробітництва в сфері туризму | МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ | Розвиток туристичної інфраструктури | Просування Росії як туристського напряму на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках | Удосконалення статистики в сфері туризму |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати