На головну

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З

  1. LJLlZ3 Практичні завдання
  2. Виконайте тестові завдання.
  3. завдання
  4. ЗАВДАННЯ
  5. завдання
  6. завдання
  7. завдання

ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»

1. Які функції фінансів Ви знаєте?

а) фіскальна;

б) розподільна;

в) регулююча;

г) соціальна.

2. Які ланки фінансових відносин включає фінансова система РФ?

а) держ. бюджет;

б) позабюджетні фонди;

в) держ. кредит;

г) фінанси підприємств різних форм власності;

д) всі варіанти відповідей вірні.

3. Що відноситься до головних стратегічних напрямків скорочення дефіциту бюджету?

а) розвиток економіки;

б) вдосконалення податкової системи;

в) посилення контролю за збирання податків;

г) всі варіанти відповідей вірні.

4. Фінансовий ринок функціонує у формі:

а) ринку цінних паперів;

б) інформаційного ринку;

в) ринку комерційних послуг.

5. Відповідно до якою ознакою податки поділяються на податки з юридичних і фізичних осіб?

а) по об'єкту оподаткування;

б) за видами платників податків;

в) за джерелом сплати;

г) по періодичності справляння.

6. Які існують методи покриття дефіциту бюджету?

а) гарантії;

б) кредити;

в) секвестр доходів.

7. Що з перерахованого відноситься до методів непрямого регулювання фінансів?

а) сприяння розвитку ринку капіталу;

б) встановлення пільг по податках;

в) застосування акцизного оподаткування;

г) ліцензування діяльності.

8. Яке державна установа покликана розробляти і реалізовувати єдину державну фінансову політику в РФ?

а) Мін. фінансів;

б) Федеральне казначейство;

в) рахункова палата;

9. Які завдання повинна вирішити система управління держ. кредитом?

а) ефективне використання позикових коштів;

б) посилення інвестиційного характеру позик;

в) регулювання обсягів позикових зобов'язань;

г) всі варіанти відповідей вірні.

10. Згідно з якими ознаками проводиться розміщення фінансових коштів страховиків?

а) повернення;

б) гласності;

в) єдності;

г) повноти

11. На що підрозділяється недержавний фінансовий контроль?

а) внутрішньофірмовий;

б) бюджетний;

в) валютний;

г) відомчий.

12. За якими ознаками класифікуються форми фінансового контролю?

а) час проведення;

б) суб'єкти контролю;

в) об'єкти контролю;

г) всі варіанти відповідей вірні.

13. З яких джерел формуються грошові доходи населення?

а) заробітна плата;

б) доходи від підприємницької діяльності;
 в) соціальні трансферти;

г) всі варіанти відповідей вірні.

14. При наданні держ. кредиту, що виступає в якості забезпечення?

а) конкретні цінності;

б) все майно, що перебуває у власності того чи іншого рівня влади;

в) не все майно, що перебуває у власності того чи іншого рівня влади.

15. Оновлення матеріально-технічної бази і нематеріальних активів в розмірах, що перевищують кількість списаних активів - це ...

а) просте відтворення;

б) розширене відтворення;

в) складне відтворення.

16. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це перевищення видаткової частини бюджету над доходною частиною»?

а) профіцит бюджету;

б) дефіцит бюджету;

в) збалансований бюджет.

17. Які стадії бюджетного процесу Ви знаєте?

а) складання проекту бюджету;

б) розгляд і затвердження бюджету;

в) виконання та складання звіту про виконання бюджету;

г) вірні варіанти відповідей під Б) і В);

д) вірні варіанти А), Б), В).

18. До якого способу регулювання заборгованості можна віднести погашення боргових зобов'язань з одночасним здійсненням запозичень і встановленням інших термінів погашення?

а) борг в обмін на експорт;

б) борг в обмін на власність;

в) реструктуризація боргу;

г) борг в обмін на готівку.

19. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це борговий цінний папір, зобов'язання, згідно з яким позичальник виплачує борг і відсоток кредитору по закінченню терміну»?

а) казначейський вексель;

б) облігація;

в) казначейська нота.

20. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це постійний контроль за використанням фінансових ресурсів суб'єкта контролю»?

а) перевірка;

б) обстеження;

в) нагляд;

г) моніторинг.

21. Які методи фінансового прогнозування Ви знаєте?

а) метод експертних оцінок;

б) метод стандартизації;

в) метод ситуаційного аналізу та прогнозування;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

22. Що виступає джерелом первинних доходів населення?

а) заробітна плата;

б) гранди;

в) дивіденди.

23. Що є підакцизним мінеральною сировиною?

а) нафта;

б) кам'яне вугілля;

в) природний газ;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

24. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це контроль, який проводиться фінансовими службами підприємства»?

а) загальнодержавний;

б) внутрішньогосподарський;

в) суспільно-фінансовий;

г) незалежний.

25. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це організація бюджетної системи та принципи її побудови»?

а) держ. бюджет;

б) бюджетна система;

в) бюджетне пристрій;

г) бюджетний процес.

26. До якої функції податків відносяться ці дві підфункції: стимулюючого призначення і відтворювального призначення?

а) фіскальна функція;

б) контрольна;

в) розподільна;

г) регулююча;

д) соціальна.

27. Що відноситься до принципів організації бюджетного процесу?

а) реальності;

б) гласності;

в) балансовий метод;

г) повноти.

28. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це погашення старої державної. заборгованості шляхом випуску нових позик »?

а) конверсія;

б) рефінансування;

в) консолідація;

г) уніфікація позик.

29. Держ. борг може поділятися на ...

а) держ. борг РФ;

б) держ. борг суб'єкта РФ;

в) державний борг;

г) всі варіанти відповідей вірні.

30. Особа, яка придбала цінний папір?

а) це емітент;

б) інвестор;

в) дилер.

31. Яку діяльність можуть здійснювати комерційні організації у фінансовій сфері?

а) фінансово-кредитну;

б) страхову;

в) виробничу;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

32. Які типи фінансових планів Ви знаєте?

а) тактичні;

б) стратегічні;

в) поточні;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під Б) і В).

33. У якому з наступних балансів відбивається рух грошових ресурсів населення в готівковій та безготівковій формах?

а) баланс фінансових ресурсів;

б) зведений фінансовий баланс;
 в) баланс грошових доходів і витрат населення.

34. Що є головним завданням держ. контролю?

а) ефективність використання фінансових ресурсів економічних суб'єктів;

б) успішна реалізація фінансової політики держави;

в) достовірність показників фінансової звітності економічних суб'єктів.

35. Що відноситься до основних функцій Головного контрольного управління Президента РФ?

а) контроль за органами нагляду;

б) розгляд скарг юридичних і фізичних осіб;

в) застосування санкцій до порушників;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

36. Які види облігацій Ви знаєте?

а) привілейовані;

б) іменні;

в) безпроцентні;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під Б) і В).

37. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це частина соціально-економічної політики держави щодо забезпечення зростання фінансових ресурсів у всіх ланках фінансової системи країни»?

а) інвестиційна політика;

б) соціальна політика;

в) митна політика;

г) фінансова політика

38. Від яких факторів залежить ринкова вартість підприємства (вартість бізнесу)?

а) рентабельності;

б) рівня граничних ризиків;

в) вартості чистих активів;

г) всі варіанти відповідей вірні;

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

39. Які способи справляння податків Ви знаєте?

а) деклараційний;

б) кадастровий;

в) адміністративний;

г) всі варіанти відповідей вірні;

д) немає вірних варіантів відповіді.

40. За рахунок яких коштів формуються доходи бюджету Федерального фонду соціального страхування (ФСС)?

а) внески роботодавців;

б) залучення позикових коштів шляхом випуску цінних паперів;

в) асигнувань з федерального бюджету РФ;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А), Б) і В).

41. Що є найбільш складною проблемою в бюджетний устрій?

а) консолідований бюджет;

б) бюджетний федералізм;

в) секвестр витрат.

42. Середньострокові боргові зобов'язання РФ можуть бути ...

а) до 1 року;

б) від 1 року до 5 років;

в) від 5 до 10 років.

43. Операції по залученню фінансових коштів, випуску боргових зобов'язань відносяться до ...

а) пасивних операціях;

б) активними операціями.

44. Які типи фінансових планів ви знаєте?

а) стратегічні;

б) тактичні;

в) поточні.

45. Які форми фінансового контролю Ви знаєте?

а) ініціативний;

б) суб'єктивний;

в) об'єктивний;

г) тимчасової.

46. ??Одним з ланок фінансової системи є?

а) планування;

б) прогнозування;

в) страхування;

г) стимулювання.

47. Що відноситься до сфери централізованих фінансів?

а) фінанси організацій;

б) фінанси домогосподарств;

в) публічні фінанси (державні і муніципальні).

48. Що із запропонованого відноситься до принципів фінансових відносин підприємств?

а) принцип самофінансування;

б) принцип господарської самостійності;

в) принцип повноти;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

49. Які принципи побудови бюджетної системи Ви знаєте?

а) єдності;

б) реальності;

в) соціальної справедливості;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

50. У якій формі можуть існувати боргові зобов'язання в РФ?

а) держ. цінних паперів;

б) кредитних угод;

в) корпоративних цінних паперів;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

51. Метою якого способу регулювання боргу є зменшення кількості видів обігу цінних паперів?

а) конверсія;

б) рефінансування;

в) консолідація;

г) уніфікація позик.

52. Секвестр витрат полягає в ...

а) у відносному зниженні держ. витрат;

б) в пропорційному зниженні держ. витрат;

в) в не пропорційно зниженні держ. витрат.

53. Що є функціями поточного фінансового планування?

а) планування грошових потоків;

б) планування прибутку від діяльності підприємства;

в) планування прибутковості інвестицій;

г) всі варіанти відповідей вірні.

54. Що з перерахованого відноситься до методів фінансового контролю?

а) внутрішньогосподарський;

б) нагляд;

в) відомчий;

г) зовнішній.

55. Який діяльністю заборонено займатися фінансово-кредитним організаціям?

а) залучення у внески грошових коштів;

б) торговельною діяльністю;

в) касове обслуговування юр. осіб.

56. У РФ емітентом держ. цінних паперів є ...

а) Рахункова палата;

б) Федеральне Збори;

в) Мін. фінансів;

г) комерційні банки.

57. Які інструменти управління фінансами Ви знаєте?

а) планування;

б) контроль;

в) організація;

г)-інформаційне забезпечення;

д) всі варіанти відповідей вірні.

58. Які принципи побудови податкової системи Ви знаєте?

а) стабільності;

б) визначеності;

в) гласності;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

59. Якою кількістю рівнів представлена ??бюджетна і податкова система Росії?

а) 2мя;

б) 3мя;

в 4мя.

60. На що підрозділяються доходи суб'єктів економічних відносин?

а) первинні;

б) вторинні;

в) кінцеві;

г) вірні варіанти відповідей під А) і Б);

д) вірні варіанти відповідей під А) і В).

61. Що є головною метою фінансової політики?

а) підвищення рівня життя населення;

б) мінімізація витрат;

в) максимізація ринкової вартості підприємства.

62. Які етапи фінансового планування Ви знаєте?

а) збір інформації;

б) попередній аналіз інформації;

в) прогнозування структури і джерел фінансування.

63. Що не відноситься до фінансово-кредитним організаціям (ФКО)?

а) банк;

б) небанківська кредитна організація;

в) асоціація.

64. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це кошти, які передаються з вищестоящого бюджету нижчестоящим бюджетам на фінансування цільового заходи на безоплатній основі»?

а) дотації;

б) субвенції;

в) кредитні ресурси.

65. Які функції держ. кредиту Ви знаєте?

А) соціальна;

Б) фіскальна;

В) розподільна.

66. «Витяг прибутку як основна мета діяльності» - є відмінною рисою для якої організації?

а) комерційної;

б) некомерційної;

в) державної.

67. Хто може виступати в якості позичальників коштів федерального бюджету?

а) підприємства з іноземними інвестиціями;

б) населення;

в) бюджетні установи.

68. Що є головним об'єктом фінансового планування?

а) фінансові ресурси;

б) інформаційні ресурси;
 в) природні ресурси.

69. На скільки років розробляються перспективні фінансові плани?

а) на 2а року;

б) на 3и року;

в) на 4е року.

70. Яка форма фінансового контролю проводиться аудиторськими фірмами?

а) обов'язковий контроль;

б) попередній;

в) поточний;

г) незалежний.

71. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Здатність банку погашати свої зобов'язання»?

а) ліквідність банку;

б) оборотність активів;

в) прибуток;

г) рентабельність.

72. Яке поняття відповідає цьому визначенню: «Це заборгованість держави перед фіз. і юр. особами своєї країни, виражена у валюті РФ »?

а) внутрішній держ. борг;

б) зовнішній держ. борг;

в) капітальний;

г) поточний.

73. Фінанси - це:

а) грошові кошти та накопичення;

б) частину національного доходу;

в) фінансові ресурси та їх розподіл;

г) економічні відносини, пов'язані з формуванням доходів і накопичень і їх використанням.

74. Однією з основних функцій фінансів є:

а) розподільна функція;

б) функція платежу;

в) функція світових грошей;

г) функція міри вартості.

75. Який вид фінансового контролю повинен бути здійснений на стадії складання кошторису бюджетної організації на наступний фінансовий рік?

а) попередній;

б) поточний;

в) наступний;

г) внутрішній

76. Наступний фінансовий контроль проводиться:

а) в кінці фінансового року;

б) в момент сплати податків;

в) в ході аудиторської перевірки;

г) на початку фінансового року.

77. Який вид фінансового контролю може бути здійснений на стадії розробки бізнес-плану?

а) попередній;

б) поточний;

в) наступний;

г) внутрішній.

78. Методи фінансового контролю:

а) перевірка;

б) аудит;

в) баланс.

79. За формами проведення фінансовий контроль ділиться на:

а) внутрішньогосподарський;

б) державний;

в) поточний;

г) недержавний.

80. Аудит - це:

а) метод фінансового контролю;

б) вид фінансового контролю.

81. Фінансова система включає в себе:

а) податкову систему;

б) державний бюджет;

в) підприємства різних форм власності;

г) бізнес-план.

82. До централізованих фінансів відносять:

а) фінанси державних підприємств;

б) державний бюджет;

в) ресурси Центрального банку РФ.

83. До децентралізованим фінансів відносять:

а) фінанси населення;

б) регіональні бюджети;

в) місцеві бюджети.

84. Основним типом фінансової системи є:

а) централізований;

б) децентралізований;

в) змішаний;

г) ринковий.

85. Одним з ланок фінансової системи є:

а) планування;

б) прогнозування;

в) страхування;

г) стимулювання.

86. Складовою частиною фінансового механізму є:

а) правове, нормативне, інформаційне забезпечення;

б) аналіз;

в) моніторинг;

г) плани.

87. Фінансовим методом, що входять в структуру фінансового механізму, є:

а) закони;

б) форми розрахунків;

в) планування;

г) інструкції

88. Збір і контроль за надходженням платежів здійснюється:

а) податковою інспекцією;

б) Федеральним казначейством;

в) дирекцією фондів.

89. Сукупність юридичних норм, що регулюють грошові відносини. Які виникають в процесі утворення і використання грошових фондів - це:

а) система фінансів;

б) фінансове право.

90. Цілеспрямований вплив суб'єкта управління фінансами на об'єкт для досягнення певного результату - це:

а) фінансова політика;

б) управління фінансами.

91. На вирішення завдань конкретно етапу розвитку суспільства спрямована:

а) фінансова стратегія;

б) фінансова тактика.

92. До основних видів фінансових ринків відносять:

а) кредитний ринок;

б) ф'ючерсні операції;

в) банківський ринок;

г) ринок позичкових капіталів.

93. Фінансові інструменти - це:

а) цінні папери;

б) кредити;

в) заставні операції;

г) фондообразованіе.

94. Лістинг - це:

а) список членів фондової біржі;

б) котирування акцій;

в) правила допуску цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі.

95. Як називається клієнт в договорі трастового обслуговування?

а) позичальник;

б) довіритель;

в) покупець;

г) принципал.

96. Продавці та покупці використовують механізм арбітражу для:

а) страхування валютних ризиків;

б) прискорення розрахунків;

в) отримання прибутку від різниці валютних курсів.

97. На відміну від дилерів брокер:

а) отримує комісійні, а не зарплату;

б) є ??посередником, а не покупцем;

в) укладає угоди за дорученням і за рахунок клієнтів. А не від свого імені і за свій рахунок.

98. Підприємство купує депозитний сертифікат банку, щоб:

а) отримати право на участь в управлінні банком;

б) в будь-який час отримати вкладені кошти з встановленими відсотками;

в) отримати через обумовлений термін вкладені кошти з встановленими відсотками.

99. Витрати на утримання будинків для людей похилого віку ставляться до:

а) витрат на охорону здоров'я;

б) витрат на соціальне страхування;

в) витрат на соціальне забезпечення.

100. Бюджетний процес - це процес:

а) за 18 місяців до фінансового року;

б) за 12 місяців;

в) за 3 роки;

г) за 4,5 року.

101. Захищені статті бюджету:

а) підлягають секвестру за рішенням Державної Думи;

б) не підлягають секвестру;

в) підлягають секвестру за рішенням уряду.

102. До захищених статтях бюджету відносяться:

а) витрати на оборону, управління;

б) витрати на охорону здоров'я;

в) витрати на радіаційні та ядерно-небезпечні об'єкти.

103. Профіцит бюджету - це:

а) баланс доходів і витрат;

б) перевищення витрат над доходами;

в) перевищення доходів над витратами.

104. Виберіть вірні твердження:

а) держбюджет є основою фінансової системи;

б) фінанси підприємств - головна ланка фінансової системи;

в) держбюджет - головною ланка фінансової системи.

105. Бюджетна система - це:

а) трирівнева система;

б) система згідно адміністративно-територіальним поділом країни;

в) відповідає ланкам фінансово-кредитної системи.

106. Бюджетна класифікація призначена для того, щоб:

а) визначити повноваження основних учасників бюджетного процесу;

б) забезпечити порівнянність показників бюджетів різних рівнів;

в) визначити послідовність і зміст етапів бюджетного процесу;

г) встановити єдину методику розрахунку міжбюджетних трансфертів.

107. Які існують методи покриття дефіциту бюджету?

а) гарантії;

б) кредити;

в) секвестр доходів.

108. До позабюджетних фондів відносяться:

а) фонди спеціального призначення;

б) недержавні пенсійні фонди;

в) фонди споживання;

г) фонд державного соціального страхування.

109. Державний кредит надається на умовах:

а) повернення;

б) безстроковість;

в) короткостроковість.

110. Позики - це дохід держави?

а) так;

б) немає.

111. Облігаційні позики - це позики, які:

а) супроводжуються емісією цінних паперів держави;

б) оформляються підписанням договорів;

в) є випуском акцій.

112. Капітальний державний борг - це:

а) вся сума випущених і непогашених боргових зобов'язань, включаючи відсотки за цими зобов'язаннями;

б) Витрати по виплаті доходів кредиторам за всіма борговими зобов'язаннями і щодо погашення зобов'язань, термін оплати яких уже настав.

113. Державний внутрішній борг складається з:

а) заборгованості минулих років;

б) знову виникає заборгованості;

в) а + б.

114. Однією з функцій фінансів підприємства є:

а) розподільна;

б) функція світових грошей;

в) функція платежу.

115. До принципів організації фінансів підприємства відносять:

а) жорстку централізацію фінансових ресурсів;

б) повноту;

в) гласність.

116. Метою комерційного підприємства є:

а) випуск продукції;

б) зниження витрат;

в) отримання прибутку.

117. Класифікаційним ознакою поділу активів організації на повільно-, швидко-та Важкореалізовані є:

а) склад;

б) призначення;

в) ступінь ліквідності;

г) джерела формування;

д) форма інвестування.

118. Пріоритетною формою фінансового забезпечення відтворювального процесу є:

а) інвестування;

б) самофінансування;

в) кредитування;

г) авансування.

119. Класифікаційним ознакою поділу капіталу підприємстві на власний і позиковий є:

а) склад;

б) призначення;

в) джерела формування;

г) ступінь ліквідності;

д) форма інвестування.

120. З перерахованих нижче активів виберіть Важкореалізовані:

а) грошові кошти на розрахунковому рахунку;

б) основні засоби;

в) вкладення в цінні папери;

г) товарні запаси.

121. Амортизаційні відрахування - це

а) функція фінансів;

б) фінансовий важіль;

в) фінансовий метод;

г) вид фінансів.

122. В системі розподілу прибутку перше місце займає:

а) забезпечення відтворювального процесу;

б) використання прибутку на матеріальне стимулювання;

в) виконання фінансових зобов'язань перед державою;

г) спрямування прибутку на соціальні потреби.

Список рекомендованої літератури:

1. Ковальова, А. м. Фінанси [Текст]: навч. посібник / під ред. А. м. Ковалевой.-5-е изд., Перераб. і доп.-М .: Фінанси і статистика, 2007.-416с.

2. Мисляева, І. н. Державні і муніципальні фінанси [Текст]: підручник / І. н. Мисляева.-2-е изд.-М .: ИНФРА-му, 2008. 360с.

3. Поляк, Г. п. Бюджетна система Росії [Текст]: підручник / за ред. Г. б. Поляка.-2-е изд., Перераб. і доп.-М. : Юніті, 2008.-703с.

4. Смородинова, Н. і. Фінанси [Текст]: навч. посібник / Н. і. Смородінова.-Красноярськ: СібГАУ, 2007.-192с.

5. Шуляк, П. н. Фінанси (з застосуванням структурно-логічних схем) [Текст]: навч. посібник / П. н. Шуляк, Н. п. Белотелова.-6-е изд., Испр. і доп.-М .: Видавництво. будинок "Дашков і К", 2009.-608с.

6. Бочаров, В. в. Корпоративні фінанси. СПб .: Пітер, 2008 (серія «Навчальний посібник»)

7. Бюджетний кодекс Російської Федерації (станом на 1 лютого 2009 року). - Новосибірськ: Сиб. унив. вид-во 2009

8. Конституція Російської Федерації. М. 1993

9. Ржевська, Т. р Фінансова система і пропорційність російського бюджету. Теорія і практика формування бюджетних пропорцій. Монографія. - М .: ЮНИТИ, 2008

10. Колчина, Н. в. Фінанси організацій (підприємств). Підручник. / Под ред. Н. в. Колчин. - М .: ЮНИТИ 2009

11. Юрзінова, І. л. Фінанси організацій: менеджмент і аналіз: навч. посібник / під ред. І. л Юрзінова, В. н Незамайкіна. - М .: ЕКСМО, 2007

 завдання | Введення в економічну теорію: блага, потреби, ресурси, економічний вибір, економічні відносини.

завдання | завдання | завдання | завдання | завдання | завдання | завдання | завдання | завдання | завдання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати