Головна

Загальна характеристика змісту освіти в сучасній школі.

  1. C) загальна і особлива частини
  2. I ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОРОГИ
  3. I. Загальна характеристика
  4. II універсал УЦ Ради: его значення и загальна характеристика.
  5. III.3 Характеристика законів грошового обігу
  6. V. Характеристика клінічних синдромів 1 сторінка
  7. V. Характеристика клінічних синдромів 2 сторінка

Загальна характеристика змісту освіти.

Зміст освіти - система наукових знань, практичних умінь і звичок, засвоєння та набуття яких закладає основи для розвитку і формування особистості. На зміст освіти впливають об'єктивні (потреби суспільства в розвитку людини, науки і техніки, які супроводжуються появою нових ідей, теорій і докорінними змінами технологій) та суб'єктивні чинники (політика панівних сил суспільства, методологічні позиції вчених і т. П.). Реорганізація змісту освіти в руслі сучасних освітніх реформ:

1. Забезпечення вивчення мови, літератури, історії та географії і т. П .;

2. Сучасність змісту освіти. Така особливість змісту освіти сприятиме адаптації молоді в самостійному житті, цілеспрямованому використанню її потенціалу як для самореалізації в професійному і особистому плані, так і в інтересах суспільства, держави;

3. Спрямованість на самостійне отримання, аналіз та застосування інформації. Це знизить питому вагу готової інформації, змінить співвідношення між структурними елементами змісту освіти на користь засвоєння учнями способів пізнання, набуття особистого досвіду творчої діяльності;

4. Підвищена увага до вивчення математики. Забезпечується як екстенсивним шляхом (збільшення навчального часу для вивчення дисципліни), так і інтенсивним (структурна перебудова програм курсу з використання нових наукових досягнень, гнучкість, відкритість, варіативність програм);

5. Поглиблене вивчення іноземних мов. Вивчення іноземної мови вважається засобом підвищення конкуренції особистості на ринку праці, засобом активізації міжкультурного спілкування та співпраці;

6. Підвищення уваги до екологічної освіти. Передбачає формування в учнів навичок осмислення фактів та наукових ідей, предметом яких є навколишнє середовище, як в локальному, так і в глобальному вимірах, застосування їх в повсякденному житті;

7. Включення в зміст освіти міждисциплінарних предметів і тем. Сприяє формуванню наукового світогляду, мислення, розкриттю ролі людини в пізнанні природи;

8. Поглиблене вивчення економічних та технічних дисциплін, інформаційних технологій. Передбачає залучення до освітнього процесу знань з галузі інформатики, використання комп'ютерно-орієнтованих засобів і методів навчання.Основні вимоги до уроку в сучасній школі. | Загальна, політехнічна і професійна освіта

Освіта як соціальний феномен. | Педагогічний процес: Його сутність і функції. | Педагогічний процес: структура та основні компоненти. | Процес навчання покликаний виконувати три функції - освітню, виховну і розвиваючу. | Ланки процесу засвоєння знань і способів діяльності. | Логіка процесу навчання і його основні компоненти. | Мотиви і стимули вчення. | Функції процесу навчання. | проблемне навчання | програмоване навчання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати