На головну

Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 16 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

(Частина четверта в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Трудовий договір, укладений на визначений строк при відсутності достатніх для цього підстав, встановлених судом, вважається укладеним на невизначений строк.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Забороняється укладення строкових трудових договорів з метою ухилення від надання прав і гарантій, передбачених для працівників, з якими укладається трудовий договір на невизначений термін.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(Гл. 10, "Трудовий кодекс Російської Федерації" від 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. Від 23.04.2012))

73. висновок працю договору

Стаття 63. Вік, з якого допускається укладання трудового договору

Укладення трудового договору допускається з особами, які досягли віку шістнадцяти років.

У випадках отримання загальної освіти, або продовження освоєння основний загальноосвітньої програми загальної освіти за іншою, ніж очна, формі навчання, або залишення у відповідності з федеральним законом загальноосвітнього закладу трудовий договір можуть укладати особи, які досягли віку п'ятнадцяти років для виконання легкої праці, не завдає шкоди їх здоров'ю.

(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 21.07.2007 N 194-ФЗ, від 01.12.2007 N 309-ФЗ)

За згодою одного з батьків (піклувальника) та органу опіки та піклування трудовий договір може бути укладений з учнем, що досягли віку чотирнадцяти років, для виконання у вільний від навчання час легкої праці, не завдає шкоди його здоров'ю і не порушує процесу навчання.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

В організаціях кінематографії, театрах, театральних і концертних організаціях, цирках допускається за згодою одного з батьків (опікуна) і дозволу органу опіки та піклування укладення трудового договору з особами, які не досягли віку чотирнадцяти років, для участі в створенні і (або) виконанні (експонуванні ) творів без шкоди здоров'ю та моральному розвитку. Трудовий договір від імені працівника в цьому випадку підписується його батьком (опікуном). У вирішенні органу опіки та піклування вказуються максимально допустима тривалість щоденної роботи і інші умови, в яких може виконуватися робота.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 64. Гарантії при укладенні трудового договору

Забороняється необгрунтована відмова в укладенні трудового договору.

Яке б то не було пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих переваг при укладенні трудового договору в залежності від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, походження, майнового, соціального і посадового становища, віку, місця проживання (в тому числі наявності чи відсутності реєстрації за місцем проживання або перебування), а також інших обставин, які пов'язані діловими якостями працівників, не допускається, за винятком випадків, передбачених федеральним законом.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Забороняється відмовляти в укладенні трудового договору жінкам з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей.

Забороняється відмовляти в укладенні трудового договору працівникам, запрошеним в письмовій формі на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця, протягом одного місяця з дня звільнення з попереднього місця роботи.

На вимогу особи, якій відмовлено в укладенні трудового договору, роботодавець зобов'язаний повідомити причину відмови в письмовій формі.

Відмова в укладенні трудового договору може бути оскаржена до суду.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 64.1. Умови укладення трудового договору з колишніми державними і муніципальними службовцями

(В ред. Федерального закону від 21.11.2011 N 329-ФЗ)

Громадяни, що заміщали посади державної або муніципальної служби, перелік яких встановлюється нормативними правовими актами Російської Федерації, протягом двох років після звільнення з державної або муніципальної служби мають право заміщати посади в організаціях, якщо окремі функції державного управління цими організаціями входили в посадові (службові) обов'язки державного або муніципального службовця, тільки за згодою відповідної комісії щодо дотримання вимог до службового поводження державних або муніципальних службовців і врегулювання конфлікту інтересів, яке дається в порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Російської Федерації.

Громадяни, що заміщали посади державної або муніципальної служби, перелік яких встановлюється нормативними правовими актами Російської Федерації, протягом двох років після звільнення з державної або муніципальної служби зобов'язані при укладенні трудових договорів повідомляти роботодавця відомості про останнє місце служби.

Роботодавець при укладенні трудового договору з громадянами, які заміщають посади державної або муніципальної служби, перелік яких встановлюється нормативними правовими актами Російської Федерації, протягом двох років після їх звільнення з державної або муніципальної служби зобов'язаний у десятиденний термін повідомляти про укладення такого договору представнику наймача (роботодавцю) державного або муніципального службовця за останнім місцем його служби в порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Російської Федерації.

Стаття 65. Документи, що подаються при укладанні трудового договору

При укладанні трудового договору особа, що надходить на роботу, пред'являє роботодавцю:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку, за винятком випадків, коли трудовий договір укладається вперше або працівник поступає на роботу на умовах сумісництва;

страхове свідоцтво державного пенсійного страхування;

документи військового обліку - для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу;

документ про освіту, про кваліфікацію або наявність спеціальних знань - при вступі на роботу, що вимагає спеціальних знань або спеціальної підготовки;

довідку про наявність (відсутність) судимості і (або) факту кримінального переслідування або про припинення кримінального переслідування за реабілітуючими підставами, видану в порядку та за формою, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання в сфері внутрішніх справ, - при вступі на роботу, пов'язану з діяльністю, до здійснення якої відповідно до цього Кодексу, іншим федеральним законом не допускаються особи, які мають або мали судимість, що піддаються або піддавалися кримінальному переслідуванню.

(Абзац введений Федеральним законом від 23.12.2010 N 387-ФЗ)

В окремих випадках з урахуванням специфіки роботи цим Кодексом, іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації може передбачатися необхідність пред'явлення при укладанні трудового договору додаткових документів.

Забороняється вимагати від особи, що надходить на роботу, документи крім передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації і постановами Уряду Російської Федерації.

При укладанні трудового договору вперше трудова книжка та страхове свідоцтво державного пенсійного страхування оформляються роботодавцем.

У разі відсутності в особи, що надходить на роботу, трудової книжки у зв'язку з її втратою, пошкодженням чи з іншої причини роботодавець зобов'язаний за письмовою заявою цієї особи (із зазначенням причини відсутності трудової книжки) оформити нову трудову книжку.

(Частина п'ята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 66. Трудова книжка

Трудова книжка встановленого зразка є основним документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівника.

Форма, порядок ведення та зберігання трудових книжок, а також порядок виготовлення бланків трудових книжок і забезпечення ними роботодавців встановлюються уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

(В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Роботодавець (за винятком роботодавців - фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями) веде трудові книжки на кожного працівника, який пропрацював у нього понад п'ять днів, у випадку, коли робота у даного роботодавця є для працівника основною.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

У трудову книжку вносяться відомості про працівника, яку вони виконують, переведення на іншу постійну роботу і про звільнення працівника, а також підстави припинення трудового договору та відомості про нагородження за успіхи в роботі. Відомості про стягнення до трудової книжки не вносяться, за винятком випадків, коли дисциплінарним стягненням є звільнення.

За бажанням працівника відомості про роботу за сумісництвом вносяться в трудову книжку за місцем основної роботи на підставі документа, що підтверджує роботу за сумісництвом.

Частина шоста втратила силу. - Федеральний закон від 30.06.2006 N 90-ФЗ.

Стаття 67. Форма трудового договору

Трудовий договір укладається в письмовій формі, складається у двох примірниках, кожен з яких підписується сторонами. Один примірник трудового договору передається працівнику, інший зберігається в роботодавця. Отримання працівником примірника трудового договору має підтверджуватися підписом працівника на примірнику трудового договору, що зберігається у роботодавця.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

КонсультантПлюс: примітка.

Про порядок укладення трудового договору з працівником федерального бюджетної установи і його зразковою формою см. Наказ Міністерства охорони здоров'я РФ від 14.08.2008 N 424н.

Трудовий договір, не оформлений у письмовій формі, вважається укладеним, якщо працівник приступив до роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представника. При фактичному допущенні працівника до роботи роботодавець зобов'язаний оформити з ним трудовий договір у письмовій формі не пізніше трьох робочих днів з дня фактичного допущення працівника до роботи.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

При укладанні трудових договорів з окремими категоріями працівників трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, може бути передбачена необхідність узгодження можливості укладання трудових договорів або їх умов з відповідними особами або органами, які не є роботодавцями за цими договорами, або складання трудових договорів в більшій кількості примірників.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 68. Оформлення прийому на роботу

Прийом на роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданим на підставі укладеного трудового договору. Зміст наказу (розпорядження) роботодавця має відповідати умовам укладеного трудового договору.

Наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис в триденний строк з дня фактичного початку роботи. На вимогу працівника роботодавець зобов'язаний видати йому належним чином завірену копію зазначеного наказу (розпорядження).

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

При прийомі на роботу (до підписання трудового договору) роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника під розпис з правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними нормативними актами, безпосередньо пов'язаними з трудовою діяльністю працівника, колективним договором.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 69. Медичний огляд (обстеження) при укладанні трудового договору

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

КонсультантПлюс: примітка.

Наказом Міністерства охорони здоров'я РФ від 12.04.2011 N 302Н затверджені Переліки шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів і робіт, при виконанні яких проводяться попередні та періодичні медичні огляди (обстеження), і Порядок проведення цих оглядів (обстежень).

Обов'язковому попередньому медичному огляду (обстеження) при укладанні трудового договору підлягають особи, які досягли віку вісімнадцяти років, а також інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 70. Випробування при прийомі на роботу

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

При укладанні трудового договору в ньому за угодою сторін може бути передбачена умова про випробування працівника з метою перевірки його відповідності доручається роботі.

Відсутність в трудовому договорі умови про випробування означає, що працівник прийнятий на роботу без випробування. У разі коли працівник фактично допущений до роботи без оформлення трудового договору (частина друга статті 67 цього Кодексу), умова про випробування може бути включено в трудовий договір, тільки якщо сторони оформили його у вигляді окремої угоди до початку роботи.

В період випробування на працівника поширюються положення трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, колективного договору, угод, локальних нормативних актів.

Випробування при прийомі на роботу не встановлюється для:

осіб, обраних за конкурсом на заміщення відповідної посади, проведеним в порядку, встановленому трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права;

вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до півтора років;

осіб, які не досягли віку вісімнадцяти років;

осіб, які закінчили мають державну акредитацію освітні установи початкового, середнього та вищої професійної освіти і вперше поступають на роботу за отриманою спеціальністю протягом одного року з дня закінчення навчального закладу;

осіб, обраних на виборну посаду на оплачувану роботу;

осіб, запрошених на роботу в порядку переведення від іншого роботодавця за погодженням між роботодавцями;

осіб, які укладають трудовий договір на строк до двох місяців;

інших осіб у випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, колективним договором.

Строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а для керівників організацій та їх заступників, головних бухгалтерів та їх заступників, керівників філій, представництв чи інших відокремлених структурних підрозділів організацій - шести місяців, якщо інше не встановлено федеральним законом.

При укладанні трудового договору на термін від двох до шести місяців випробування не може перевищувати двох тижнів.

У строк випробування не зараховуються період тимчасової непрацездатності працівника та інші періоди, коли він фактично був відсутній на роботі.

Стаття 71. Результат випробування при прийомі на роботу

При незадовільному результаті випробування роботодавець має право до закінчення строку випробування розірвати трудовий договір з працівником, попередивши його про це у письмовій формі не пізніше ніж за три дні з зазначенням причин, які послужили підставою для визнання цього працівника не витримав випробування. Рішення роботодавця працівник має право оскаржити до суду.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

При незадовільному результаті випробування розірвання трудового договору проводиться без врахування думки відповідного профспілкового органу і без виплати вихідної допомоги.

Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує роботу, то він вважається таким, що витримав випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах.

Якщо в період випробування працівник прийде до висновку, що запропонована йому робота не є для неї підходящою, то він має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, попередивши про це роботодавця в письмовій формі за три дні.

(Гл. 11, "Трудовий кодекс Російської Федерації" від 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. Від 23.04.2012))

74. юр відп-ть - в книзі

75. Системи оплати праці

Стаття 143. Тарифні системи оплати праці

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Тарифні системи оплати праці - системи оплати праці, засновані на тарифній системі диференціації заробітної плати працівників різних категорій.

Тарифна система диференціації заробітної плати працівників різних категорій включає в себе: тарифні ставки, оклади (посадові оклади), тарифну сітку і тарифні коефіцієнти.

Тарифна сітка - сукупність тарифних розрядів робіт (професій, посад), визначених у залежності від складності робіт і вимог до кваліфікації працівників за допомогою тарифних коефіцієнтів.

Тарифний розряд - величина, що відображає складність праці і рівень кваліфікації працівника.

Кваліфікаційний розряд - величина, що відображає рівень професійної підготовки працівника.

Тарифікація робіт - віднесення видів праці до тарифних розрядів або кваліфікаційними категоріями в залежності від складності праці.

Складність виконуваних робіт визначається на основі їх тарифікації.

Тарифікація робіт і присвоєння тарифних розрядів працівникам виробляються з урахуванням єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців. Зазначені довідники та порядок їх застосування затверджуються в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Тарифні системи оплати праці встановлюються колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до трудового законодавства і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права. Тарифні системи оплати праці встановлюються з урахуванням єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців, а також з урахуванням державних гарантій з оплати праці.

Стаття 144. Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Системи оплати праці (в тому числі тарифні системи оплати праці) працівників державних і муніципальних установ встановлюються:

в федеральних державних установах - колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

в державних установах суб'єктів Російської Федерації - колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації;

в муніципальних установах - колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, законами та іншими нормативно-правовими актами суб'єктів Російської Федерації і нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування.

Уряд Російської Федерації може встановлювати базові оклади (базові посадові оклади), базові ставки заробітної плати за професійними кваліфікаційними групами.

(В ред. Федеральних законів від 20.04.2007 N 54-ФЗ, від 18.10.2007 N 230-ФЗ)

Заробітна плата працівників державних і муніципальних установ не може бути нижче встановлених Кабінетом Міністрів України базових окладів (базових посадових окладів), базових ставок заробітної плати відповідних професійних кваліфікаційних груп.

(В ред. Федерального закону від 20.04.2007 N 54-ФЗ)

Базові оклади (базові посадові оклади), базові ставки заробітної плати, встановлені Кабінетом Міністрів України, забезпечуються:

федеральними державними установами - за рахунок коштів федерального бюджету;

державними установами суб'єктів Російської Федерації - за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації;

муніципальними установами - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Системи оплати праці працівників державних і муніципальних установ встановлюються з урахуванням єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, єдиного кваліфікаційного довідника посад керівників, фахівців і службовців, а також з урахуванням державних гарантій з оплати праці, рекомендацій Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин (частина третя статті 135 цього Кодексу) і думки відповідних профспілок (об'єднань профспілок) і об'єднань роботодавців.

Професійні кваліфікаційні групи - групи професій робітників і посад службовців, сформовані з урахуванням сфери діяльності на основі вимог до професійної підготовки та рівня кваліфікації, які необхідні для здійснення відповідної професійної діяльності.

Професійні кваліфікаційні групи і критерії віднесення професій робітників і посад службовців до професійних кваліфікаційних групах затверджуються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері праці.

(Гл. 21, "Трудовий кодекс Російської Федерації" від 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. Від 23.04.2012))

76. оплата і нормування праці

Стаття 159. Загальні положення

Працівникам гарантуються:

державне сприяння системної організації нормування праці;

застосування систем нормування праці, що визначаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників або встановлюються колективним договором.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 160. Норми праці

Норми праці - норми виробітку, часу, нормативи чисельності та інші норми - встановлюються відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Норми праці можуть бути переглянуті у міру вдосконалення або впровадження нової техніки, технології та проведення організаційних яких інших заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці, а також у разі використання фізично і морально застарілого обладнання.

Досягнення високого рівня виробітку продукції (надання послуг) окремими працівниками за рахунок застосування з їхньої ініціативи нових прийомів праці і вдосконалення робочих місць не є підставою для перегляду раніше встановлених норм праці.

Стаття 161. Розроблення та затвердження типових норм праці

Для однорідних робіт можуть розроблятися і встановлюватися типові (міжгалузеві, галузеві, професійні та інші) норми праці. Типові норми праці розробляються і затверджуються в порядку, встановленому уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.

(В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 23.07.2008 N 160-ФЗ)

Стаття 162. Введення, заміна і перегляд норм праці

Локальні нормативні акти, що передбачають введення, заміну і перегляд норм праці, приймаються роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників.

Про введення нових норм праці працівники повинні бути сповіщені не пізніше ніж за два місяці.

Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку

Роботодавець зобов'язаний забезпечити нормальні умови для виконання працівниками норм виробітку. До таких умов, зокрема, відносяться:

справний стан приміщень, споруд, машин, технологічного оснащення та обладнання;

своєчасне забезпечення технічної та іншої необхідної для роботи документацією;

належна якість матеріалів, інструментів, інших засобів і предметів, необхідних для виконання роботи, їх своєчасне надання працівнику;

умови праці, що відповідають вимогам охорони праці та безпеки виробництва.

(Гл. 22, "Трудовий кодекс Російської Федерації" від 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. Від 23.04.2012))

77. щорічні оплачувані відпустки

Атья 114. Щорічні оплачувані відпустки

Працівникам надаються щорічні відпустки зі збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Стаття 115. Тривалість щорічної основної оплачуваної відпустки

Щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 28 календарних днів.

Щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю більше 28 календарних днів (подовжений основна відпустка) надається працівникам відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними законами.

Стаття 116. Щорічні додаткові оплачувані відпустки

Щорічні додаткові оплачувані відпустки надаються працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, працівникам, які мають особливий характер роботи, працівникам з ненормованим робочим днем, працівникам, які працюють в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Роботодавці з урахуванням своїх виробничих і фінансових можливостей можуть самостійно встановлювати додаткові відпустки для працівників, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими федеральними законами. Порядок і умови надання цих відпусток визначаються колективними договорами або локальними нормативними актами, які приймаються з урахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 117. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці

Щорічна додаткова оплачувана відпустка надається працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці: на підземних гірських роботах і відкритих гірничих роботах в розрізах і кар'єрах, в зонах радіоактивного зараження, на інших роботах, пов'язаних з несприятливим впливом на здоров'я людини шкідливих фізичних, хімічних, біологічних та інших факторів.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Мінімальна тривалість щорічної додаткової оплачуваної відпустки працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, і умови його надання встановлюються в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин.

(Частина друга в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Стаття 118. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи

Окремим категоріям працівників, праця яких пов'язана з особливостями виконання роботи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка.

Перелік категорій працівників, яким встановлюється щорічна додаткова оплачувана відпустка за особливий характер роботи, а також мінімальна тривалість цієї відпустки і умови його надання визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 119. Щорічна додаткова оплачувана відпустка працівникам з ненормованим робочим днем

Працівникам з ненормованим робочим днем ??надається щорічно додаткова оплачувана відпустка, тривалість якого визначається колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку і який не може бути менше трьох календарних днів.Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 15 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 17 сторінка

Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 5 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 6 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 7 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 8 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 9 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 10 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 11 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 12 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 13 сторінка | Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки) 14 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати