На головну

Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 7 сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка

3. Якщо зустрічне виконання зобов'язання вироблено, незважаючи на ненадання іншою стороною обумовленого договором виконання свого зобов'язання, ця сторона зобов'язана надати таке виконання.

4. Правила, передбачені пунктами 2 і 3 цієї статті, застосовуються, якщо договором або законом не передбачено інше.

( "Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша)" від 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. Від 06.12.2011))

29. Договір банківського вкладу та банківського рахунку

Глава 44. Банківський вклад

Стаття 834. Договір банківського вкладу

1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї на умовах і в порядку, передбачених договором .

2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є ??громадянин, визнається публічним договором (стаття 426).

3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунка (глава 45), якщо інше не передбачено правилами цієї глави або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Юридичні особи не мають права перераховувати які у вклади (депозити) грошові кошти іншим особам.

4. Правила цієї глави, які стосуються банкам, застосовуються також до інших кредитних організацій, які приймають відповідно до закону вклади (депозити) від юридичних осіб.

Стаття 835. Право на залучення грошових коштів у внески

1. Право на залучення грошових коштів у внески мають банки, яким таке право надано відповідно до дозволу (ліцензії), виданими в порядку, встановленому відповідно до закону.

Дія пунктів 2 і 3 поширюється також на випадки, коли відносини, пов'язані із залученням грошових коштів у внески виникли до введення в дію частини другої Кодексу та зберігаються в момент введення в дію частини другої Кодексу (Федеральний закон від 26.01.1996 N 15-ФЗ) .

2. У разі прийняття вкладу від громадянина особою, яка не має на це права, або з порушенням порядку, встановленого законом або прийнятими відповідно до нього банківськими правилами, вкладник може зажадати негайного повернення суми вкладу, а також сплати на неї відсотків, передбачених статтею 395 цього Кодексу, і відшкодування понад суму відсотків всіх заподіяних вкладникові збитків.

Якщо такою особою прийняті на умовах договору банківського вкладу грошові кошти юридичної особи, такий договір є недійсним (стаття 168).

3. Якщо інше не встановлено законом, наслідки, передбачені пунктом 2 цієї статті, застосовуються також у випадках:

залучення грошових коштів громадян і юридичних осіб шляхом продажу їм акцій та інших цінних паперів, випуск яких визнано незаконним;

залучення грошових коштів громадян у внески під векселі або інші цінні папери, що виключають отримання їх власниками вкладу на першу вимогу і здійснення вкладником інших прав, передбачених правилами цієї глави.

Стаття 836. Форма договору банківського вкладу

1. Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення вкладу засвідчене ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або іншим виданим банком вкладникові документом, що відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту .

2. Недотримання письмової форми договору банківського вкладу тягне недійсність цього договору. Такий договір є нікчемним.

Стаття 837. Види вкладів

1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад).

Договором може бути передбачено внесення вкладів на інших умовах їх повернення, що не суперечать закону.

2. За договором банківського вкладу будь-якого виду банк зобов'язаний видати суму вкладу або її частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, внесених юридичними особами на інших умовах повернення, передбачених договором.

Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

3. У випадках, коли терміновий або інший внесок, інший, ніж вклад до запитання, повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, зазначених у договорі банківського вкладу, відсотки за вкладом виплачуються в розмірі, що відповідає розміру відсотків, виплачуваних банком за вкладами до запитання, якщо договором не передбачений інший розмір відсотків.

4. У випадках, коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку або суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, - по настанні передбачених договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 838. Відсотки на вклад

1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, що визначається договором банківського вкладу.

При відсутності в договорі умови про розмір виплачуваних відсотків банк зобов'язаний виплачувати відсотки в розмірі, який визначається відповідно до пункту 1 статті 809 цього Кодексу.

2. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, банк має право змінювати розмір процентів, які виплачуються на вклади до запитання.

У разі зменшення банком розміру відсотків новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до повідомлення вкладникам про зменшення процентів, зі спливом місяця з моменту відповідного повідомлення, якщо інше не передбачено договором.

3. Визначений договором банківського вкладу розмір процентів на вклад, внесений громадянином на умовах його видачі після закінчення певного терміну або після настання передбачених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не передбачено законом. За договором такого банківського вкладу, укладеним банком з юридичною особою, розмір процентів не може бути односторонньо змінений, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття 839. Порядок нарахування відсотків на вклад і їх виплати

1. Відсотки на суму банківського вкладу нараховуються від дня, наступного за днем ??її надходження в банк, до дня її повернення вкладнику включно, а якщо її списання з рахунку вкладника вироблено з інших підстав, до дня списання включно.

(В ред. Федерального закону від 21.03.2005 N 22-ФЗ)

2. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, відсотки на суму банківського вкладу виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а незатребувані в цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки.

При поверненні вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

Стаття 840. Забезпечення повернення вкладу

1. Повернення вкладів громадян банком забезпечується шляхом здійснюваного відповідно до закону обов'язкового страхування вкладів, а в передбачених законом випадках і іншими способами.

(П. 1 ст ред. Федерального закону від 23.12.2003 N 182-ФЗ)

2. Способи забезпечення банком повернення вкладів юридичних осіб визначаються договором банківського вкладу.

3. При укладенні договору банківського вкладу банк зобов'язаний надати вкладникові інформацію про забезпеченість повернення вкладу.

4. При невиконанні банком передбачених законом або договором банківського вкладу обов'язків щодо забезпечення повернення вкладу, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов вкладник має право вимагати від банку негайного повернення суми вкладу, сплати на неї відсотків в розмірі, який визначається відповідно до пункту 1 статті 809 цього Кодексу, і відшкодування завданих збитків.

Стаття 841. Внесення третіми особами грошових коштів на рахунок вкладника

Якщо договором банківського вкладу не передбачено інше, на рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, що надійшли в банк на ім'я вкладника від третіх осіб із зазначенням необхідних даних про його рахунку за вкладом. При цьому передбачається, що вкладник висловив згоду на отримання грошових коштів від таких осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за вкладом.

Стаття 842. Вклади на користь третіх осіб

1. Внесок може бути внесений в банк на ім'я певного третьої особи. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, така особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, заснованого на цих правах, або висловлення їм банку іншим способом наміру скористатися такими правами.

Вказівка ??імені громадянина (стаття 19) або найменування юридичної особи (стаття 54), на користь якого вноситься вклад, є істотною умовою відповідного договору банківського вкладу.

Договір банківського вкладу на користь громадянина, який помер до моменту укладення договору, або не існуючого до цього моменту юридичної особи нікчемний.

2. До вираження третьою особою наміру скористатися правами вкладника особа, яка уклала договір банківського вкладу, може скористатися правами вкладника щодо внесених ним на рахунок за вкладом грошових коштів.

3. Правила про договір на користь третьої особи (стаття 430) застосовуються до договору банківського вкладу на користь третьої особи, якщо це не суперечить правилам цієї статті і суті банківського вкладу.

Стаття 843. Ощадна книжка

1. Якщо угодою сторін не передбачено інше, укладення договору банківського вкладу з громадянином і внесення грошових коштів на її рахунок за вкладом засвідчуються ощадною книжкою. Договором банківського вкладу може бути передбачена видача іменної ощадної книжки або ощадної книжки на пред'явника. Ощадна книжка на пред'явника є цінним папером.

В ощадній книжці мають бути зазначені і засвідчені банком найменування і місцезнаходження банку (стаття 54), а якщо вклад внесено до філії, також його відповідної філії, номер рахунка за вкладом, а також усі суми грошових коштів, зарахованих на рахунок, усі суми грошових коштів, списаних з рахунку, і залишок грошових коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк.

Якщо не доведено інше стан вкладу, дані про вклад, вказані в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

2. Видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування грошових коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо іменна ощадна книжка втрачена або приведена в непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

Відновлення прав за втраченою ощадною книжкою на пред'явника здійснюється в порядку, передбаченому для цінних паперів на пред'явника (стаття 148).

Стаття 844. Ощадний (депозитний) сертифікат

1. Ощадний (депозитний) сертифікат є цінним папером, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків в банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку.

2. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути представницькими або іменними.

3. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачуються сума вкладу і відсотки, що виплачуються за вкладами до запитання, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

Про деякі питання застосування глави 45 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

Глава 45. Банківський рахунок

Стаття 845. Договір банківського рахунку

1. За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати що поступають на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

2. Банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені законом або договором банківського рахунку обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

4. Правила цієї глави, які стосуються банкам, застосовуються також і до інших кредитних організацій при укладенні та виконанні ними договору банківського рахунка відповідно до виданим дозволом (ліцензією).

Стаття 846. Укладення договору банківського рахунка

1. При укладанні договору банківського рахунку клієнтові або зазначеній ним особі відкривається рахунок у банку на умовах, погоджених сторонами.

2. Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що звернулися з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду умовах, що відповідають вимогам, передбаченим законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами.

Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та виданим йому дозволом (ліцензією), за винятком випадків, коли така відмова викликана відсутністю у банку можливості прийняти на банківське обслуговування або допускається законом або іншими правовими актами .

При необгрунтованому ухиленні банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право пред'явити йому вимоги, передбачені пунктом 4 статті 445 цього Кодексу.

Стаття 847. Посвідчення права розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку

1. Права осіб, які здійснюють від імені клієнта розпорядження про перерахування і видачу коштів з рахунку, засвідчуються клієнтом шляхом подання банку документів, передбачених законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і договором банківського рахунку.

2. Клієнт може дати розпорядження банку про списання грошових коштів з рахунку на вимогу третіх осіб, в тому числі пов'язаному з виконанням клієнтом своїх зобов'язань перед цими особами. Банк приймає ці розпорядження за умови зазначення в них у письмовій формі необхідних даних, що дозволяють при пред'явленні відповідної вимоги ідентифікувати особу, яка має право на його пред'явлення.

3. Договором може бути передбачено посвідчення прав розпорядження грошовими сумами, які перебувають на рахунку, електронними засобами платежу та іншими документами з використанням в них аналогів власноручного підпису (пункт 2 статті 160), кодів, паролів та інших засобів, що підтверджують, що розпорядження дано уповноваженим на це особою.

Стаття 848. Операції за рахунком, що виконуються банком

Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, встановленими відповідно до нього банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунку не передбачено інше.

Стаття 849. Строки операцій за рахунком

Банк зобов'язаний зараховувати надійшли на рахунок клієнта грошові кошти не пізніше дня, наступного за днем ??надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку.

Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з рахунку грошові кошти клієнта не пізніше дня, наступного за днем ??надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо інші терміни не передбачені законом, виданими відповідно до нього банківськими правилами або договором банківського рахунку.

Стаття 850. Кредитування рахунку

Про деякі питання застосування пункту 1 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

1. У випадках, коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунку незважаючи на відсутність грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу.

2. Права і обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються правилами про позику та кредит (глава 42), якщо договором банківського рахунку не передбачено інше.

Стаття 851. Оплата витрат банку на здійснення операцій за рахунком

1. У випадках, передбачених договором банківського рахунку, клієнт оплачує послуги банку по здійсненню операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку.

2. Плата за послуги банку, передбачена пунктом 1 цієї статті, може стягуватися банком після закінчення кожного кварталу з коштів клієнта, що знаходяться на рахунку, якщо інше не передбачено договором банківського рахунку.

Стаття 852. Відсотки за користування банком грошовими коштами, що знаходяться на рахунку

1. Якщо інше не передбачено договором банківського рахунку, за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок.

Сума процентів зараховується на рахунок в терміни, передбачені договором, а в разі, коли такі терміни договором не передбачені, після закінчення кожного кварталу.

2. Відсотки, зазначені в пункті 1 цієї статті, сплачуються банком у розмірі, що визначається договором банківського рахунку, а при відсутності в договорі відповідної умови в розмірі, зазвичай уплачиваемом банком за вкладами до запитання (стаття 838).

З питання, що стосується застосування статті 853, див. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

Стаття 853. Зарахування зустрічних вимог банку і клієнта по рахунку

Грошові вимоги банку до клієнта, пов'язані з кредитуванням рахунка (стаття 850) і оплатою послуг банку (стаття 851), а також вимоги клієнта до банку про сплату відсотків за користування грошовими коштами (стаття 852) припиняються заліком (стаття 410), якщо інше не передбачено договором банківського рахунку.

Залік зазначених вимог здійснюється банком. Банк зобов'язаний інформувати клієнта про здійснене заліку в порядку і в терміни, які передбачені договором, а якщо відповідні умови сторонами не узгоджені, - в порядку і в терміни, які є звичайними для банківської практики надання клієнтам інформації про стан грошових коштів на відповідному рахунку.

Стаття 854. Підстави списання грошових коштів з рахунку

1. Списання грошових коштів з рахунку здійснюється банком на підставі розпорядження клієнта.

2. Без розпорядження клієнта списання грошових коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом.

Стаття 855. Черговість списання грошових коштів з рахунку

1. При наявності на рахунку коштів, сума яких достатня для задоволення всіх вимог, пред'явлених до рахунку, списання цих коштів з рахунку здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом.

2. При недостатності коштів на рахунку для задоволення всіх пред'явлених до нього вимог списання грошових коштів здійснюється в такій черговості:

в першу чергу здійснюється списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів з рахунку для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;

в другу чергу проводиться списання за виконавчими документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, які працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, з виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності;

(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 231-ФЗ)

Про черговість списання грошових коштів по розрахункових документах, що передбачають платежі до бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, а також перерахування або видача грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором, надалі до внесення змін до пункту 2 статті 855 ГК РФ в відповідно до Постанови Конституційного Суду РФ від 23.12.1997 N 21-П см. Довідкову інформацію.

Положення абзацу четвертого пункту 2, що не відповідає Конституції РФ Постановою Конституційного Суду РФ від 23.12.1997 N 21-П, виходячи з того, що встановлене в абзаці п'ятому цього пункту обов'язкове списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, означає тільки стягнення заборгованості за зазначеними платежами на підставі доручень податкових органів та органів податкової поліції, що носять безперечний характер.

Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність.

в третю чергу проводиться списання за платіжними документами, що передбачають перерахування або видачу грошових коштів для розрахунків по оплаті праці з особами, які працюють за трудовим договором (контрактом), а також з відрахувань до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації і фонди обов'язкового медичного страхування;

(В ред. Федеральних законів від 24.10.1997 N 133-ФЗ, від 10.01.2003 N 8-ФЗ)

в четверту чергу проводиться списання за платіжними документами, що передбачають платежі до бюджету і позабюджетні фонди, відрахування в які не передбачені у третій черзі;

(В ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)

в п'яту чергу проводиться списання за виконавчими документами, які передбачають задоволення інших грошових вимог;

(В ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)

в шосту чергу проводиться списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості.

(В ред. Федерального закону від 12.08.1996 N 110-ФЗ)

Списання коштів з рахунку за вимогами, які належать до однієї черги, проводиться в порядку календарної черговості надходження документів.

Стаття 856. Відповідальність банку за неналежне здійснення операцій за рахунком

У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок надійшли клієнтові грошових коштів або їх необгрунтованого списання банком з рахунку, а також невиконання вказівок клієнта про перерахування грошових коштів з рахунку або про їх видачу з рахунку банк зобов'язаний сплатити на цю суму відсотки в порядку і в розмірі, передбачених статтею 395 цього Кодексу.

Стаття 857. Банківська таємниця

1. Банк гарантує таємницю банківського рахунку та банківського вкладу, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

2. Відомості, що становлять банківську таємницю, можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а також представлені в бюро кредитних історій на підставах і в порядку, які передбачені законом. Державним органам та їх посадовим особам такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та порядку, які передбачені законом.

(П. 2 ст ред. Федерального закону від 30.12.2004 N 219-ФЗ)

3. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт, права якого порушені, має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків.

Стаття 858. Обмеження розпорядження рахунком

Обмеження прав клієнта на розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, за винятком накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом.

Стаття 859. Розірвання договору банківського рахунку

Про деякі питання застосування пункту 1 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта в будь-який час.

Положення пункту 1.1 поширюються на відносини, що виникли з договорів банківського рахунку, укладених до набрання чинності Федерального закону від 18.07.2005 N 89-ФЗ.

1.1. Якщо інше не передбачено договором, за відсутності протягом двох років коштів на рахунку клієнта і операцій за цим рахунком банк має право відмовитися від виконання договору банківського рахунку, попередивши в письмовій формі про це клієнта. Договір банківського рахунку вважається розірваним після закінчення двох місяців з дня направлення банком такого попередження, якщо на рахунок клієнта протягом цього терміну не надійшли грошові кошти.

(П. 1.1 введений Федеральним законом від 18.07.2005 N 89-ФЗ)

2. На вимогу банку договір банківського рахунку може бути розірваний судом у наступних випадках:

коли сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, виявиться нижче мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена ??протягом місяця від дня попередження банку про це;

при відсутності операцій по цьому рахунку протягом року, якщо інше не передбачено договором.

Про деякі питання застосування пункту 3 см. Постанова Пленуму ВАС РФ від 19.04.1999 N 5.

3. Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою перераховується на інший рахунок не пізніше семи днів після отримання відповідної письмової заяви клієнта.

4. Розірвання договору банківського рахунку є підставою закриття рахунку клієнта.

Стаття 860. Рахунки банків

Правила цієї глави поширюються на кореспондентські рахунки, кореспондентські субрахунка, інші рахунки банків, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або встановленими відповідно до них банківськими правилами.

(Р. IV, "Цивільний кодекс Російської Федерації (частина друга)" від 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. Від 30.11.2011))

30. Придбання і припинення права власності

ПРИДБАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Стаття 218. Підстави набуття права власності

1. Право власності на нову річ, виготовлену або створену особою для себе з дотриманням закону та інших правових актів, набувається цією особою.

Право власності на плоди, продукцію, доходи, отримані в результаті використання майна, набувається на підставах, передбачених статтею 136 цього Кодексу.

2. Право власності на майно, яке має власника, може бути придбано іншою особою на підставі договору купівлі-продажу, міни, дарування чи іншого угоди відчуження цього майна.

У разі смерті громадянина право власності на належало йому майно переходить у спадок до іншим особам відповідно до заповіту або законом.

У разі реорганізації юридичної особи право власності на належало йому майно переходить до юридичних осіб - правонаступників реорганізованої юридичної особи.

3. У випадках і в порядку, передбачених цим Кодексом, особа може набути право власності на майно, яке має власника, на майно, власник якого невідомий, або на майно, від якого власник відмовився або на яке він втратив право власності на інших підставах, передбаченим законом.

4. Член житлового, житлово-будівельного, дачного, гаражного чи іншого споживчого кооперативу, інші особи, які мають право на паєнагромадження, повністю внесли свій пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, інше приміщення, надане цих осіб кооперативом, набувають право власності на вказане майно.

Стаття 219. Виникнення права власності на знову створюване нерухоме майно

Право власності на будівлі, споруди та інше знову створюване нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає з моменту такої реєстрації.Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 6 сторінка | Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 8 сторінка

Підприємницька діяльність громадян | Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди | Відповідальність за порушення зобов'язань | Договір ренти та довічного утримання | Право власності заг положення | Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 1 сторінка | Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 2 сторінка | Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 3 сторінка | Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 4 сторінка | Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації 5 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати