Головна

Г) зниження податкових ставок.

  1. Вертикальне зниження і приземлення
  2. Види податкових відрахувань, що застосовуються при оподаткуванні фізичних осіб
  3. Види податкових перевірок.
  4. Питання № 28. Види податкових виплат при застосуванні спрощеної системи оподаткування.
  5. Глобальні тенденції розвитку сучасної реклами. Зниження ефективності і інтеграція реклами з інструментами маркетингу.
  6. Групи аналогових електронних пристроїв

3. Широке застосування економічних методів державного регулювання:

а) може послабити ефект ринкових механізмів;

б) залишає нейтральним ринковий механізм;

в) не впливає на ринковий механізм;

г) може зміцнити дію ринкових механізмів.

4. Антимонопольне законодавство націлене в першу чергу на забезпечення:

а) споживачів громадськими товарами і послугами;

б) умов конкуренції;

в) повної зайнятості;

г) економічної свободи.

5. Кейнсианство як економічна теорія стверджує, що:

а) ринкова економіка сама по собі не забезпечує повного використання своїх ресурсів;

б) повне задоволення потреб суспільства в товарах і послугах є стихійний процес;

в) економіка стане ефективнішою при відсутності її регулювання державою;

г) тільки що самовідтворюються розвиток приватного сектора економіки дає найбільший ефект.

6. Особливості функцій держави в російській економіці обумовлені, перш за все:

а) надмірної розвиненістю ринкового механізму;

б) відсутністю необхідної бази для їх реалізації;

в) недорозвиненістю особистого споживання населення;

г) диспропорциональностью в народному господарстві.

7. Що з перерахованого нижче найкраще відображає поняття «держава в економіці»?

а) сукупність законодавчих, виконавчих і судових органів, що діють на всіх територіальних рівнях управління;

б) сукупність законодавчих, виконавчих і судових органів, що діють на федеральному рівні управління;

в) сукупність природних, трудових і капітальних ресурсів, наявних на території даної країни;

г) сукупність природних, трудових і капітальних ресурсів, що належать жителям цієї країни.

8. Виділіть пункт, де адміністративні методи державного регулювання не є основними:

а) фіскальна політика;

б) розробка національної системи стандартизації та сертифікації;

в) антимонопольне регулювання;

г) створення державних заказників.

9. З перерахованого:

1. Забезпечення правової основи функціонування економіки;

2. Регулювання загального рівня цін;

3. Захист конкуренції;

4. Перерозподіл доходів;

5. Організація і стимулювання НТП;

6. Політика зниження витрат виробництва;

7. Вплив на розміщення ресурсів;

8. Створення ринкової інфраструктури;

9. Розподіл суспільного продукту;

10. Політика макроекономічної стабілізації. -

основними економічними функціями держави є:

а) 1,2,4,7,9 б) 3,4,8,9,10.

в) 1,3,4,7,10.г) 1,4,5,6,9.

10. До «провалів ринку» відносять такі процеси як:

а) виробництво суспільних благ;

б) побічні ефекти від переливу ресурсів;

в) ефективність використання ресурсів.

11. Одним з проявів «провалів ринку» є наявність:

а) зовнішніх ефектів;б) внутрішніх ефектів; в) змішаних ефектів;

12. Виробництво суспільних благ збитково, тому що:

а) ціна пропозиції більше ціни попиту;

б) ціна попиту більше ціни пропозиції;

в) ціна попиту = 0;

г) ціна пропозиції = 0.

13. Першим принципи змішаної економіки сформулював:

а) А. Вагнер;б) Дж. М. Кейнс; в) Р. Солоу; г) Л. Вальраас.

14. Громадський сектор - це частина економічного простору, де:

а) ринок не спрацьовує;

б) здійснюється виробництво суспільних благ;

в) діють некомерційні організації;В) відповідно до частки участі факторів виробництва | Г) все перераховане.

Тема 5. Ринки економічних ресурсів | А) отримує максимальний прибуток при мінімальних витратах виробництва | Б) ні одна з відповідей не є вірним | Д) рівні цін на товари і послуги | Г) коротше термін, на який вони випущені | Тема 6. Загальна рівновага, ефективність і добробут | Тема 7. Розподіл доходів в ринковій економіці | Г) соціально-ринкової. | А) нерівність у розподілі доходів різних верств населення | Г) диспропорциональностью в народному господарстві. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати