На головну

Правовідносини в сфері трудового права - правовідносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування

  1. A) Федеральна служба по нагляду у сфері охорони здоров'я і соціального розвитку (Росздравнадзор)
  2. D) нормами Загальної частини адміністративного права
  3. I. Порядок укладення трудового договору
  4. I. Пристрій Європейського Суду з прав людини
  5. IBM, а також тому, що ця компанія була найдосвідченішою в сфері надання телеком
  6. II. Юрисдикція Європейського суду з прав людини
  7. III. Cуб'екти звернення до Європейського Суду з прав людини

Правовідносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування передують безпосередньо трудових відносин.
 Правовідносини щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування виникають в трьох видах.
 Правовідносини між органом зайнятості і громадянином, що звернулися в цей орган із заявою.
 Правовідносини між органом зайнятості і роботодавцем, зобов'язаним інформувати цю службу про вакантні робочі місця.
 Правовідносини між безробітним, які мають направлення від органу зайнятості та роботодавцем про прийом на роботу.
- Правовідносини з нагляду і контролю за охороною праці, за дотриманням трудового законодавства.Суб'єктами даних правовідносин є, з одного боку, Федеральна інспекція праці та спеціалізовані державні або профспілкові інспекції, які здійснюють нагляд і громадський контроль за охороною праці, за дотриманням трудового законодавства, а з іншого - посадові особи адміністрації, роботодавці, які зобов'язані забезпечити охорону праці та дотримуватися трудове законодавство.

Ці правовідносини виникають з моменту початку роботи організації. Змістом названих правовідносин є обов'язок органів нагляду та контролю здійснювати нагляд і контроль за охороною праці, дотриманням трудового законодавства і обов'язок роботодавців, посадових осіб адміністрації забезпечити умови для здійснення прав цих органів з нагляду і профспілковому контролю і нести перед ними відповідну правову відповідальність за трудові правопорушення, недотримання правил охорони праці.
 Трудова правосуб'єктність органів нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства виникає з моменту їх утворення. Завдання, права та обов'язки відповідних органів нагляду та контролю регламентуються положеннями про них.
- Правовідносини щодо матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну сторонами трудового договору. Правовідносини щодо матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну сторонами трудового договору можливі двох видів залежно від того, яка сторона завдала шкоди іншій стороні трудового договору: правовідносини з відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові; правовідносини щодо матеріальної відповідальності працівника за шкоду, заподіяну роботодавцю. Суб'єкти даних правовідносин - сторони трудового договору, т. Е. Суб'єкти трудових правовідносин.
 Підставою виникнення правовідносин є протиправне спричинення шкоди іншій стороні трудового договору. Припиняються правовідносини закінченням виплати належних відповідно до трудового законодавства сум на відшкодування шкоди потерпілій стороні.
 Змістом правовідносин є обов'язок винної сторони відшкодувати заподіяну нею шкоду іншій стороні трудового договору відповідно до законодавства.
 Ці правовідносини носять охоронний характер. Вони охороняють право працівника на безпечні та здорові умови праці і його право на працю, з одного боку, і майно роботодавця від недбалого до нього відношення - з іншого.
- Правовідносини по вирішенню індивідуальних і колективних трудових спорів
 Правовідносини з вирішення трудових спорів - це процесуальні правовідносини охоронного характеру на відміну від інших, матеріальних, але в них застосовуються для вирішення спору норми матеріального трудового права. Між їх суб'єктами (з одного боку, юрисдикційні органи, які дозволяють трудові спори, а з іншого - кожен учасник спору) виникає процесуальна зв'язок, т. Е. По процесу вирішення індивідуального або колективного трудового спору. При зверненні з трудовим спором в відповідний юрисдикційний орган (КТС, суд, вищестоящий орган, примирної комісії, до посередника, трудовий арбітраж) у цього органу виникають процесуальні правовідносини з кожної з сторін спору, а також з іншими можливими учасниками дозволу трудового спору (свідками, експертами та ін.).
 Підставою виникнення названих правовідносин є надійшло в даний орган заяву про вирішення трудового спору. Припиняються процесуальні правовідносини винесенням юрисдикційних органах рішення по трудовому спору.

16). Основні види трудових правовідносин. правове регулювання охоплює різні сфери життя людей, тому існує безліч правовідносин, які розрізняються за кількома ознаками: змістом, складності, часу існування. В даній контрольній роботі наведені найбільш часто виділяються підстави класифікації правовідносин.
 Перш за все, правовідносини можна розділити за галузевою ознакою на конституційні, цивільно-правові, адміністративно-правові і т.д. В основі цього поділу лежить специфіка областей суспільних відносин.
 Різноманітність правовідносин можна класифікувати також на певні види, групи з таких підстав: В залежності від того, яка функція права в них реалізується:
общерегулятівние - Виникають безпосередньо із закону. Вони виникають на підставі юридичних норм, гіпотези яких не містять вказівок на юридичні факти. Такі норми породжують у всіх адресатів однакові права мул обов'язки без будь-яких умов (наприклад, багато конституційні норми). регулятивні - Виникають на основі норм права і юридичних фактів (подій і правомірних дій). (Наприклад, трудові права і обов'язки за договором);

охоронні - виникають у разі порушення норм права і припускають залучення до юридичної відповідальності (наприклад, кримінальна відповідальність за злочин);

В залежності від форми впливу на суспільні відносини:
 матеріальні - правовідносини, які виникають і реалізуються на основі норм матеріального права шляхом прямого закріплення певного правила поведінки в законодавстві (конституційні, кримінальні та ін.); процесуальні - Правовідносини, які виникають і реалізуються на основі норм процесуального права, їх зміст відображає організаційно-процедурний порядок реалізації та захисту матеріальних цінностей;
 В залежності від ступеня визначеності містяться в правових нормах приписів (ступеня конкретизації (індивідуалізації) суб'єктів права): абсолютні - Правовідносини, в яких визначена лише одна правомочна сторона; суб'єктом, на якого покладається обов'язок дотримуватися цих прав, передбачається кожен (правовідносини власності); відносні - Правовідносини, в яких визначені і управомоченная і зобов'язана сторони (правовідносини купівлі-продажу).

В залежності від форми реалізації (Характеру) обов'язків:
активні - Це правовідносини, які передбачають здійснення зобов'язаною стороною конкретних дій, визначених нормою права (податкове відношення - обов'язок сплатити конкретну суму податку); пасивні - Це правовідносини, які передбачають утримання зобов'язаної сторони від здійснення будь-яких дій (правовідносини власності).Правовідносини в сфері трудового права. | Соціальне партнерство в сфері праці.

Система російського трудового права. | Принципи трудового права. | Під джерелами трудового права розуміються нормативні акти компетентних державних органів, які встановлюють і конкретизують обов'язкові до дотримання правила поведінки. | Порівняльна характеристика КЗпП РФ і ТК РФ. | ТК РФ як джерело трудового права. | Дія нормативно-правових актів про працю в часі, в просторі і по колу осіб. | Поняття і класифікація суб'єктів трудового права. | Громадяни як суб'єкти трудового права. | Роботодавець як суб'єкт трудового права. | Профспілка як суб'єкт трудового права |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати