На головну

Методи навчання та їх класифікація.

  1. I. Дидактика як теорія навчання
  2. I.3.3. Методи виносу в натуру проектних точок.
  3. I.3.4. Методи підготовки даних для перенесення проекту на місцевість.
  4. IV. Багатовимірні статистичні методи
  5. R-методи.
  6. TNM класифікація.

Предметом методики викладання СКД є методи, форми, засоби дисципліни СКД, їх специфіка та особливості. Методи навчання - Система взаємопов'язаних дій викладача і учня, яка забезпечує засвоєння змісту освіти. Методи навчання характірізуются-ся 3 основними ознаками: 1. цілі навчання, 2. Способи засвоєння змісту навчання, 3. Хар-р взаємодії суб'єктів навчання. Класіффікація методів навчання по Бобанскому:1. Методи організації та осуществл-я учебго-познават. д-ти (словесние- бесіди, лекції, розповіді; практичні - вправи, лабораторні; наочні). 2. Методи стимулювання і мотивації навчання (познават. Гри, навч. Ситуації). 3. Методи контролю і самоконтролю навчання (іспити, заліки, тести і т. Д.). Нетрадиційні методи навчання: м. Проблемного навчання, м. Комунікативного навчання, ігрові методи - роблять акцент на розвиток потенціалу особистості. Педагог-партнер. Особиста включеність висока і викладача і учня. Методи навчання з урахуванням характеру пізнавши. д-ти: 1. Об'ясніт.-ілюстративний метод. Осн. признач. методу - організ. засвоєння інф. учнями шляхом повідомлення їм уч. мат-ла і забезпеч. його успішного сприйняття. Це один з наиб. економ. способів передачі учнем обобщ. і систематизир. досвіду людства. 1. Повідомлення уч. інф. з використ. разл. дидакт. засобів: слова, разл. посібників, в тому числі кіно- і діафільмів і т. д. Навчальний широко использ. бесіду, демонстрацію дослідів і т. д. 2. Д-ть учнів закл. в сприйнятті, осмисленні і запам'ятовуванні повідомляється інф. 2. репродуктов. метод.Осн. признач. мет. - Формують. навичок і умінь использ-я і примен-я получ. знань 1. Д-ть учнів закл. в оволодінні прийомами виконання відділ. упраж. в рішенні разл. видів завдань, оволодінні алгоритмом практ. дій. 3. Проблемний метод.Осн. признач. мет. - Розкриття в изуч. уч. мат-ле разл. проблем і показ способів їх вирішення 1. Д-ть учнів закл. не тільки в восприят., осмислити. і запомин. готових науч. висновків, але і в прослеживании за логікою доказів, за рух. думок навчального (пробл., гіпотеза, доказ-під достовірності чи хибності висун. пропозицій і т. д.) 4. Частково-пошуковий метод (евристичний).Осн. признач. мет. - Поступова підготовка учнів до самостійно. постановки та вирішення проблем 1. Підбиття учнів до постановки проблеми, показ їм, як необх. знаходити докази, робити висновки з наведених фактів, побудувати план перевірки фактів і т. д. Навчальний широко застосовує бесіду, в проц. Кіт. ставить сист. взаимосвяз. питань, кожен з кіт. явл. кроком до вирішення проблеми. 5. дослідні. (Пошуковий) метод.Осн. признач. мет. - Забезпечити оволодіння учнями методами науч. пізнання, розвинути і сформувати у них риси творч. д-ти, забезпечити умови успішного формування мотивів творч. д-ти ,. Суть методу - забезпечення організацій пошукової творч. д-ти учнів за рішенням нових для них проблем.1. Пред'явлення учнем нових для них проблем, постановка і розробка дослідних завдань і т. Д.

19. Поняття про засоби навчання та формах організації навчання.

Засоби навчання (СО) -об'єкти, створені людиною, а також предмети живої природи, использ. в образів. процесі в якості носіїв навчань інф. і інструменту діяльності педагога і учнів для досягнення поставлених цілей навчання, виховання і розвитку. Види: 1Друковані (підручники і уч. Посібники, книги, хрестоматії, атласи, раздат. Матеріал); 2. Електронні образ Патерналізм ресурси (мультимед. Підручники, мережеві освітні. Ресурси, мульт. Енціклоп.); 3Аудіовізуальні (слайди, відеофільми); 4Наочні (плакати, карти, ілюстрації., Магнітні дошки): а) Об'ємні (моделі, прилади); б) Друковані посібники (графіки, таблиці); в) Проекційний (фільми, слайди); 5 Демонстраційні (гербарії, муляжі, макети, стенди); 6Навчальні прилади (компас, барометр, колби); 7Тренажери і спорт. обладнання. (Автотренажёри, спорт. Снаряди, м'ячі); 8Навчальна техніка (автомобілі). Принципи відбору: облік вік. і псих. особливостей учнів; гармонійне використання разнооб. З: традиц. і соврем., комплексного впливу на емоції, свідомість .; облік дидактичних цілей і принципів (наочності, доступності); співтворчість педагога і учня; безпеки в использ. СО.

форма педагогічна - Стійка завершена організ. пед. процесу в єдності всіх його компонентів. Форма розглядається як спосіб вираження змісту, його носій. Завдяки формі зміст знаходить зовнішній вигляд, стає пристосований. до вик. (Залік, лекція, екскурсія, бесіда). Будь-яка форма складається з одних і тих же компонентів: цілей, принц-ів, методів і засобів навч. Всі форми знаходяться в складній взаємодії. У кожної з форм по-різному організовується діяльність учнів. Логічніше розглядати не просто за кількістю, що беруть участь в образ. процесі, а за характером зв'язків між ними в процесі пізнавши. деят-ти. Виділяють форми: 1Індів-ая- Поглиблена індів зация навчання, кожному студенту дається самостійно. завдання і передбачається високий рівень познават. активності і самостійно. Доцільна при виконанні упр., Вирішенні завдань різних типів, поглибленні знань і ліквідації в них прогалин (курсова, диплом, реферати, доповіді). 2 Груп. - Поділ групи навч. на підгрупи для виконання потужність. однакових або різних завдань: складання технол. маршруту, вивчення процесу, виконання лаб. і практ. робіт, рішення задач і упр. (Семінари, практич., Лаб., Тренінги). фронтальна - Припускає спільну діяльність всієї навчальної групи: викладач ставить для всіх однакові завдання, викладає матеріал, працюють над однією проблемою. Препод. питає, розмовляє, контролює ВСІХ. Уч-мся забезпечується одночасне просування в навчанні.

20. Система освіти в Республіці Білорусь: мета, сутність, компоненти, принципи функціонування.

Формую-ие і разв-е образів-ой системи в Бел. здійснювала-ся в соотв-ії з конституц-ми требов-ми і гарантіями в обл. образ-ия, забезпечивши-ми рівність в його отриманні, єдність образ-ої системи і спадкоємність всіх ступенів обуч-ия. Нац. система образ-ия базується на Конституції РБ, законах «Про образ-ії в РБ», «Про мови», «Про нац-кул-их меншини», «Про права дитини», інших нормативно-правових док-ах, регламентованих їх її деят-ть.

Осн. мети функционир-ия системи зворот-ия в заг-ве: - Підготовка підрости-го покоління до самост-ой життя і праці в умовах швидко мінливого світу; - Обеспеч-е соціалізації молоді через освоєння нею общечеловеч-их цінностей, нравств.-правових норм товариств-го поведінки; - Воспит-е свідомих громадян, обеспеч-их соц. прогрес в суспільстві.

Главн. мета образ-я сьогодні - Розвинений. творч-ой, самост-ой, відповід-ой особистості, спос-ой до освоєння і перетвор-ію світу, створ-ю нових форм товариств-ой життя, кул-ри в цілому.

Відповідно до Закону «Про образ-ії» Рб (1991, 2002) держ. політика орієнтир-на на побудову общеобразов-ної системи, обеспеч-їй розвинений. кожної особистості з урахуванням її потреб, інтересів і способн-їй, всіляке заохочення таланту і освіченості.

На основі Закону «Про загальну середню образ-ії» держ. політика в сфері загального образ-ия спрямована на: · Обеспеч-е прав громадян на доступність і безоплатність загальної середньої образ-ия; · Загальність і обов'язковість загального базового образ-ия; · Здійснити-е переходу до обязат-му загальної середньої образ-ію; · Доступності дошкільного, профес-техніч-го і на конкурсній основі середнього спец-го і вищого образ-ия; · Обеспеч-е наступності і безперервності рівнів і ступенів образ-ия; · Визначення содерж-я загальної середньої образ-я на основі пріоритету нац. і загальнолюдських цінностей, потреб особистості, т-ва і д-ви; · Обеспеч-е кач-ва загального базового, загальної середньої образ-ия; · Обеспеч-е гуманіст-ого хар-ра обуч-я і воспит-я, захист прав дітей.

Система образ-ия - Загальна її організ-ия, сукупність і структура учеб.-сприймали. закладів і культ.-просвітницьких уста-й різних типів, покликаних вирішувати освітні-воспитат-ую роботу серед дітей, молоді та дорослих.

Нац. система образ-ия в РБ вкл. в себе образ.-воспитат перші уста-я, кіт. здійснюва-т:

-дошкольное воспит-е (Ясла, дитсадок, ясла-садок, дошкільний центр розвитку дитини, дитячий садок-школа);

-загальне середнє образ-ие (Початкова школа, базова школа, середня школа, вечірня школа, гімназія, ліцей, школа-інтернат, спец-ая школа закритого типу, санаторна школа-інтернат та навчально-педагогічний комплекс, наприклад, дитячий сад-школа);

-внешкольное обуч-е і виховання покликане забезпечити дітям і молоді рівний доступ до разл. областям творч. деят-ти, можливість реалізації потреб в моральному, інтелект. і физич. розвитку, профес-му самовизначенні, формую-ие ЗСЖ (гурток, секція, студія, клуб, ансамбль, театр і ін.);

-профес-технічне образ-ие;

середнє спеціальне образ-ие;

-Вища обрате (Вищий коледж, інститут, академія, університет);

-підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів;

-підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

-самостійне освіту громадян.

У систему образів-я входять також образоват перші стандарти загальної середньої образ-ия, розроблені на їх основі уч. плани і уч. програми; органи управління та виконає перші і розпорядиться перші органи керівництва (Міністерство образ-ия і науки РБ і відомства, органи управління народним образ-го на місцях) і науково-дослідні установи та ор-я, що займаються изуч-ем питань обуч-ия і воспит -я, учасників освітнього процесу.

 Сутність основних дидактичних принципів і їх реалізація в діяльності фахівця соціокультурної сфери. | Сутність, закономірності та принципи виховання.

Предмет і завдання педагогіки як науки і навчальної дисципліни. Основні категорії педагогіки. | Проблема цілепокладання в педагогіці. Поняття і соціальна обумовленість мети виховання. | Характеристика процесу розвитку людини. Діалектика понять людина, індивід, особистість, індивідуальність. | Рушійні сили, закономірності і фактори розвитку особистості. | Поняття і змістовні компоненти цілісного педагогічного процесу. Діалектика, основні етапи, закономірності та принципи педагогічного процесу. | Поняття про педагогічну систему. Педагогічні інновації. Оптимізація педагогічної системи. | Народ. п | Просвітництво і педагогічна думка на білоруських землях за часів ВКЛ і Речі Посполитої. | Методи, засоби та форми виховання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати