На головну

Екзаменаційний білет N 3.

  1. КВИТОК 1
  2. квиток 1
  3. квиток 1
  4. квиток 1
  5. квиток 1
  6. КВИТОК 1
  7. КВИТОК 1

1. Класифікація банків даних.

за формою подання інформаціїрозрізняють візуальні і аудіосистеми, а також системи мультимедіа. Ця класифікація показує, в якому вигляді інформація зберігається в БД і видається з баз даних користувачам - у вигляді зображення, звуку або є можливість використання різних форм відображення інформації.

за характером організації данихБД можуть бути розділені на неструктуровані, частково структуровані і структуровані. Цей класифікаційний ознака відноситься до інформації, представленої в символьному вигляді.

Структуровані БД, в свою чергу, за типу використовуваної моделіділяться на ієрархічні, мережеві, реляційні, змішані і мультімодельние.

за типу, що зберігається БД діляться на документальні, фактографічні і лексикографічні. серед документальних баз розрізняють бібліографічні, реферативні і повнотекстові.

захарактером організації зберігання даних і звернення до них розрізняють локальні (персональні), загальні (інтегровані, централізовані) і розподілені бази даних

БД класифікуються за обсягом. Особливе місце тут займають так звані дуже великі бази даних. Це викликано тим, що для великих баз даних по-іншому ставляться питання забезпечення ефективності зберігання інформації і забезпечення її обробки.

за мовам спілкування СУБД діляться на відкриті, замкнуті і змішані. Відкриті системи - це системи, в яких для звернення до баз даних використовуються універсальні мови програмування. замкнені системи мають власні мови спілкування з користувачами БНД.

за числу рівнівв архітектурі розрізняють однорівневі, дворівневі, трирівневі системи. В принципі можливе виділення і більшого числа рівнів. під архітектурним рівнем СУБД розуміють функціональний компонент, механізми якого служать для підтримки деякого рівня абстракції даних (логічний і фізичний рівень, а також «погляд» користувача - зовнішній рівень).

за виконуваних функційСУБД діляться на інформаційні та операційні. Інформаційні СУБД дозволяють організувати зберігання інформації і доступ до неї. Для виконання більш складної обробки необхідно писати спеціальні програми. операційні СУБД виконують досить складну обробку, наприклад, автоматично дозволяють отримувати агреговані показники, які не зберігаються безпосередньо в базі даних, можуть змінювати алгоритми обробки і т. д.

за сфері можливого застосуваннярозрізняють універсальні і спеціалізовані, зазвичай проблемно-орієнтовані СУБД.

Системи управління базами даних підтримують різні типи даних. Набір типів даних, допустимих в різних СУБД, різний. Крім того, ряд СУБД дозволяє розробнику додавати нові типи даних і нові операції над цими даними. Такі системи називаються розширюваними системами баз даних (РСБД).

за потужностіСУБД діляться на настільні і корпоративні. характерними рисами настільних СУБД є порівняно невисокі вимоги до технічних засобів, орієнтація на кінцевого користувача, низька вартість.

за орієнтації на переважну категорію користувачівможна виділити СУБД для розробників и для кінцевих користувачів.

Існує поділ СУБД за їхніми. До першого покоління СУБД відносять системи, засновані на ієрархічній і мережевий моделях (60-70-ті рр. XX ст.), До другого покоління - реляційні системи. СУБД третього покоління, вимоги до яких були сформульовані в «Маніфесті систем баз даних третього покоління» [38], повинні підтримувати складні структури даних і більш розвинені засоби забезпечення цілісності даних, відповідати вимогам, що пред'являються до відкритих систем.

Наступна група ознак класифікації пов'язана з банком даних в цілому. за умовами надання послуг розрізняють безкоштовні и платні банки даних. Платні БНД, в свою чергу, діляться на безприбуткові и комерційні. Безприбуткові банки даних функціонують на принципі самоокупності і не мають на меті отримання прибутку. Це зазвичай БНД соціально значимої інформації, що має широке коло користувачів, або наукової, бібліотечної інформації. Основною метою створення комерційних банків даних є отримання прибутку від інформаційної діяльності.

Інформаційні системи розрізняються за характером переважної обробки інформації. Водних в основному реалізується велика кількість досить простих запитів. Такі системи отримали назву OLTP (On-Line Transaction Processing - системи оперативної обробки транзакцій). В інших, навпаки, потрібна складна аналітична обробка даних. Для такого класу систем став використовуватися термін OLAP (On-Line Analytical Processing).

Термін OLAP - порівняно новий і в різних літературних джерелах трактується іноді по-різному. Його часто ототожнюють з підтримкою прийняття рішень (DSS (Decision Support Systems) - системи підтримки прийняття рішення). А як синонім для останнього терміну використовують Data Warehousing - сховища (склади) даних, розуміючи під цим набір організаційних рішень, програмних і апаратних засобів для забезпечення аналітиків інформацією на основі даних з систем обробки транзакцій нижнього рівня і інших джерел.

за ступеня доступностіБНД діляться на загальнодоступні и з обмеженим колом користувачів.

за охопленнямБД можуть класифікуватися в різних розрізах:

· Територіальний (: Всесвітній; країна; місто;)

· Тимчасової;

· Відомчий;

· Проблемний (тематичний).

Територіальний і відомчий ознаки класифікації можуть відноситися не тільки до інформації, що зберігається БД, але і до кола обслуговуваних користувачів.

за характером взаємодії з користувачами(Хто инициализирует дії) БНД діляться на активні і пасивні.

В пасивних БНД провідна роль належить користувачеві, в активних - система може самостійно змінювати поведінку. Останнім часом термін «активна база даних» став часто використовуватися для систем, що використовують тригери.

за формі власностіБНД діляться на державні і недержавні (приватні, групові, особисті).

2. Можливості завдання обмежень цілісності в сучасних СУБД.

Сучасні СУБД підтримують можливості дотримання тих чи інших вимог цілісності.

1) Сущностная цілісність або цілісність по первинному ключу за своїм визначенням значення первинного ключа в таблиці повинно бути унікальним т. к. основний принцип Р. б. д. звучить що доступ до даних в таблиці здійснюється по ланцюжку. Ім'я БД a Ім'я таблиці a Ім'я стовпця a первинний ключ (значення).

Всі сучасні СУБД підтримують унікальність первинного ключа. Механізм підтримки унікальності первинного ключа грунтується на поняття індексу див. Нижче. При визначення первинного ключа СУБД автоматично створює індекс для підтримки його унікальності і для пошуку поп первинному ключу.

2) Посилальна цілісність - Це цілісність підтримується в зв'язках між таблицями. Для того щоб вміст двох зв'язаних таблиць правильно відображало предметну область. На операції змінюють вміст таблиць повинні накладатися певні обмеження (обмеження цілісності). Це відноситься до трьох операцій:

- Видалення записів (з головної таблиці)

- Зміна записів (в головній таблиці)

- Вставка записів у другорядні таблиці.

Вводять обмеження на виконання операцій: видалення з головної таблиці, Оновлення в головній таблиці, вставка рядків у вторинній таблиці.

Видалення з головною таблиці

СУБД підтримує 4 види сценарію при видалення з головної таблиці.

1) при видалення з головної таблиці автоматично видаляє пов'язані записи з підлеглої таблиці (каскад).

2) Заборона на видалення запису з головної таблиці якщо вона пов'язана з якими-небудь записами в підпорядкованій таблиці.

3) Після видалення запису з головної таблиці зовнішнім ключам пов'язаних записів у підпорядкованій таблиці присвоюються значення NULL.

4) При видалення запису з головної таблиці зовнішнім ключам другорядних записів присвоюються значення за замовчуванням.

Оновлення записів у головній таблиці (Це стосується поновлення первинного ключа)

1) При оновлення первинного ключа головної таблиці каскадно змінюються значення зовнішнього ключа підлеглих таблиць.

2) При зміна первинного ключа в головній таблиці відповідних значень ключів в підлеглій таблиці присвоюються значення NULL.

3) При зміна первинного ключа в головній таблиці відповідних значень ключів в підлеглій таблиці присвоюються значення за замовчуванням.

4) {2} Встановлюється заборона на оновлення первинних ключів тих записів головної таблиці, які пов'язані з будь-якими записами в підпорядкованій таблиці.

Значення за замовчуванням - при визначення структури таблиці для кожного стовпця

А) певне значення за замовчуванням

Б) дозволено присвоювання значення NULL.

Простим механізмом підтримки цілісності БД є тип стовпця таблиці СУБД автоматично відстежує операції записи в таблицю і випадки невідповідності типів або відкидає запис - генерує помилку або здійснює неявне перетворення типів. Для кожної СУБД свої правила генерації помилки і перетворення в неявний тип.

Наприклад в одних СУБД можливо 32 біт ціле a 16 біт ціле, а в інших неможливо через можливість втрати даних понад 16 біт.

4) Доменний механізм підтримки цілісності. Під доменом в РБД розуміється безліч можливих значень, які приймають дані зберігаються в даному стовпці. Зокрема в разі якщо домен збігається з безліччю значень даного типу, але часто домен є додатковим обмеженням. Якщо в стовпці зберігається номера місяця 1..12 то в домені знаходиться 12 значень, а тип цілий тобто домен вже. У більшості СУБД домен визначається набором умов які повинні виконуватися для даних зберігаються в стовпці. У разі якщо записуються дані не задовольняють умові генерується помилка. (Умова (1 <= => 12)), запобігаючи неправильне зазначення місяця.Екзаменаційний білет N 2. | Підтримка наявності можливих ключів в таблиці.

Екзаменаційний білет N 1. | Тенденції розвитку СУБД. | Аномалії модифікації даних | нормалізація відносин | Табличні мови запитів. Особливості обробки полів різних типів. Робота з обчислюваними полями. Використання агрегуються функцій. | Загальна структура команди Select мови SQL. | Уточнення поняття концептуальної моделі | Вимоги, що пред'являються до концептуальної моделі | Переваги використання ER-моделювання | Екзаменаційний білет N 8. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати