На головну

V естетичні властивості

  1. I.1. Образотворчі властивості фронтальної проекції двох-пірамідної системи Хеопса-Голоду
  2. I.5. Образотворчі властивості двухкартінного комплексного креслення двухпірамідной системи Хеопса-Голоду
  3. II. Системи збудження СД і їх основні властивості
  4. P-n перехід, його властивості, види пробоїв
  5. Pn-перехід і його властивості.
  6. Rigid Body Properties - властивості жорсткого тіла

Показник якості - Це кількісна характеристика одного або декількох властивостей продукції, що входять в її якість, що розглядається стосовно до певних умов її створення та експлуатації або споживання.

Показники якості групують за такими ознаками:

· За кількістю характеризуються властивостей;

u поодинокі - Характеризує одна з властивостей, які складають якість продукції.

uкомплексні - показник якості характеризує кілька властивостей продукції.

· По характеризується властивостями;

u показники призначення;

u показники надійності;

u ергономічні показники;

u естетичні показники;

u показники безпеки;

u екологічні показники;

u показники технологічності;

u показники транспортабельності;

u показники стандартизації і уніфікації;

u патентно-правові показники;

u економічні показники.

· За способом вираження;

u розмірні - Показники виражаються в різних одиницях. До розмірними показниками ставляться відсотки і бали, якими оцінюють смакові властивості, естетичні властивості і т. П.

u безрозмірні - Вважаються відносні показники якості, які визначаються як відношення показника якості оцінюваної продукції до базового показника.

· За методом визначення;

u вимірювальний - Заснований на інформації, одержуваної при використанні технічних засобів вимірювань (вимірювальних приладів, реактивів та ін.).

u реєстраційний - заснований на спостереженні і підрахунку числа певних подій, випадків, предметів чи витрат. Цим методом визначають, наприклад, кількість відмов за певний період експлуатації вироби, витрати на створення і (або) використання виробів, кількість дефектних виробів в партії.

u розрахунковий - це отримання інформації розрахунковим шляхом. Показники якості розраховуються за допомогою математичних формул за параметрами, знайденим за допомогою інших методів, наприклад, вимірювальним методом.

u органолептичний - грунтується на використанні інформації, отриманої за допомогою органів почуттів людини (зору, нюху, слуху, дотику, смаку). Органолептичний метод простий, завжди використовується першим, часто виключає необхідність використання вимірювального методу як більш дорогого, вимагає малих витрат часу.

u експертний - визначення показників якості грунтується на обліку думок фахівців-експертів. Наприклад, рішення різних рад, конференцій, нарад, комісій, а також екзаменаторів при оцінці знань учнів і т. П.

u соціологічний - грунтується на зборі і аналізі думок споживачів

u статистичний метод - Це метод, за яким значення показників якості продукції визначають з використанням методів теорії ймовірності та математичної статистики.

· По застосуванню для оцінки якості;

u базові - В якості базових значень можуть прийматися: значення показників якості кращих вітчизняних і зарубіжних зразків, за якими є достовірні дані про їх якість; значення показників якості, досягнуті в деякому попередньому періоді часу або плановані значення показників перспективних зразків, знайдені вимірювальними або розрахунковими методами; значення показників якості, які задані у вимогах на продукцію.

u відносні - відношення показника якості оцінюваного товару до відповідного базового показника

u що визначають - показник якості товару, за яким приймають рішення по оцінці його споживчих властивостей і якості

u регламентовані - визначають значення показника якості продукції, встановлену нормативними документами.

u номінальні - виступає таке регламентоване значення показника якості, від якого відраховується допускається відхилення.

u граничні - визначає найбільше або найменше регламентоване значення показника якості.

u оптимальні - це таке його значення, при якому досягається або найбільший ефект від експлуатації або споживання продукції при заданих витратах на її створення і експлуатацію або споживання, який заданий ефект при найменших витратах, або найбільше відношення ефекту до витрат.

u допустимі - якщо значення показника якості змінюється в межах, встановлених нормативними документами

· По стадії визначення.

u прогнозовані - якості оцінюються на перспективу, з певною часткою ймовірності оцінюють вимоги потенційних споживачів і передбачувані значення показників якості товарів, здатних ці вимоги задовольнити.

u проектні - закладаються на стадії безпосередньої розробки вироби. Тут визначається клас і тип вироби, умови експлуатації.

u виробничі - показники оцінюються на всіх технологічних стадіях виробництва вироби.

u експлуатаційні - якості можуть оцінюватися в процесі безпосередньої експлуатації виробу.

товарознавчі показники за найменуваннями діляться на групи в залежності від характеризуються властивостей (одиничні, комплексні та інтегральні) або від призначення (базові і визначають).

· поодинокі показники - Показники, призначені для висловлення простих властивостей товарів. Наприклад, до одиничних показників відносяться колір, форма, цілісність, кислотність.

· комплексні показники - Показники, призначені для вираження складних властивостей товарів. Так, стан м'якушки хліба - комплексний показник, що складається з декількох одиничних показників: колір, пористість, еластичність і ін.

· інтегральні показники - Показники, що визначаються як відношення сумарного корисного ефекту від використання продукції за призначенням до витрат на розробку, виробництво, реалізацію, зберігання і споживання.

u базові показники - Показники, прийняті за основу при порівняльній характеристиці показників якості. Прикладом базового показника може служити колір еталона, що відповідає кольору борошна певного сорту.

u визначальні показники - Показники, що мають, вирішальне значення при оцінці якості товарів. До них відносяться багато органолептичні показники - Зовнішній вигляд, колір всіх споживчих товарів, смак і запах харчових продуктів. Фізико-хімічні показники - Масова частка жиру (в жиросодержащих продуктах - коров'яче молоко, маргарин та ін., Етилового спирту (в алкогольних напоях)) і т. Д.

Градація, клас, сорт - Категорія або розряд, присвоєні різним вимогам до якості продукції, процесів або систем, що мають те ж саме функціональне застосування (ГОСТ Рісо 9000-2001). градації якості - Категорія однойменного товару, що відрізняється між собою встановленими значеннями показників якості.

стандартним визнається товар, який відповідає встановленим вимогам за всіма обраними показниками.

В результаті виявлення відповідності або невідповідності встановленим вимогам усі товари за призначенням можуть бути поділені на три градації якості:
 - до першій градації відносяться товари придатні до використання за призначенням. Дана градація представлена ??стандартними товарами, які підлягають реалізації без будь-яких обмежень;
- друга градація - Товари, умовно придатні для використання за призначенням. Належність до цієї градації визначається градаціями нестандартних товарів або шлюбу з усуненими дефектами. Умовно придатні товари можуть бути реалізовані за зниженими цінами або відправлені на переробку або на корм худобі;
- третя градація - Небезпечні товари, непридатні для використання за призначенням. До даної градації відносяться неліквідні відходи, які не підлягають реалізації, а також для промислових і кормових цілей.

природний сортамент - Сукупність сортів однойменної продукції, що відрізняються характерними анатомо-морфологічними ознаками.

товарний сортамент - Сукупність товарних сортів, що розрізняються значеннями регламентованих НД показників якості.

На формування товарного сорту впливають різні чинники: сировина, технологія, умови і терміни зберігання. Залежно від переважання одного з факторів або їх комплексного впливу на значення показників, що визначають товарний сорт, розрізняють сировинної, технологічний і комплексний принципи поділу сортаменту.
1. Сировинний принцип заснований на тому, що відмінності в значеннях показників якості товарних сортів обумовлені особливостями сировини.
 2. При технологічному принципі відмінності між сортами обумовлені технологічними процесами.
 3. Згідно комплексному принципом формування відмінностей між сортами обумовлено комплексом чинників: сировиною, технологією, умовами і термінами зберігання.

пересортиця - Це одночасна недостача одного сорту і надлишок іншого сорту товарів одного і того ж найменування. Наприклад, коли в магазині виявлено лишки 300 г маргарину вищого сорту і недостача 300 г маргарину першого сорту.

Методом виявлення пересортиці є інвентаризація.

Повнота і достовірність відображення всіх змін, що відбуваються в господарському житті організації, в значній мірі залежить від якості перевірок фактичної наявності майна організації та її фінансових зобов'язань. Це пояснюється тим, що дані бухгалтерського обліку дозволяють виявити, які матеріальні цінності і в якій кількості повинні бути у кожного матеріально-відповідальної особи, і встановлення фактичних статків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів можливо тільки після проведення інвентаризації.Категорійний підхід до формування асортименту. | Фактори, що формують і зберігають якість споживчих товарів

Класифікація та кодування товарів. | методи кодування | Асортимент товарів | Види попиту за ступенем задоволення | Види попиту в залежності від намірів покупців | Види попиту в залежності від впливу ціни | Умови та термін зберігання продовольчих товарів. | Товари по режиму зберігання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати