На головну

Аналіз майна підприємства та джерел його утворення.

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. ART - переваги і недоліки
  3. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  4. Finance, бета-аналіз брендів)
  5. Gt; Йде аналіз голосу.
  6. II етап роботи над твором: Аналіз
  7. III. Розробка базових конкурентних стратегій і стратегій зростання підприємства.

Роль аналізу майна підприємства та джерел його фінансування складається, головним чином в їхньому раціональному розміщенні та ефективному використанні, а також пошуку тривалих джерел фінансування розширеного відтворювального процесу підприємства.

Завданнями аналізу майна та джерел його формування є:

- Вивчення теоретичних основ аналізу майна підприємства;

- Проведення аналізу необоротних активів з точки зору більш раціонального його використання;

- Аналіз стану оборотних коштів і виявлення резерви підвищення ефективності їх використання;

- Аналіз фінансової стійкості підприємства;

- Розробка заході щодо поліпшення використання майна підприємства та джерел його фінансування.

Методи аналізу майна підприємства та джерел його фінансування:

- Горизонтальний аналіз видів майна підприємства та джерел його фінансування;

- Вертикальний аналіз за видами майна та його джерел;

- Коефіцієнтний аналіз;

- факторний аналіз.

7. Поняття платоспроможності підприємства і показники її характеризують.

Платоспроможність - готовність підприємства погасити борги у разі одночасного пред'явлення вимог з боку всіх кредиторів. Платоспроможність це наявність у підприємства коштів, яких достатньо для сплати боргів за всіма короткостроковими зобов'язаннями і одночасного забезпечення безперебійного здійснення процесів виробництва і реалізації продукції. Використовуються такі показники платоспроможності підприємства: 1. Коеф. загальної ліквідності 2. Коеф. швидкої ліквідності 3. Коеф. абсолютної ліквідності.

Коеф. загальної ліквідності показує чи достатньо у підприємства коштів в цілому Ктек = Оборотний капітал / Короткострокові зобов

Коефіцієнт критичної (швидкої) ліквідності (Ккл) Розраховується як відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'язань:

Ккл = (ДС + КФВ + ДЗ) / КО

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів. Це коефіцієнт цікавий для постачальників сировини і матеріалів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) Розраховується як відношення найбільш ліквідних активів (грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень) до короткострокових зобов'язань:

Кал = (ДС + КФВ) / КО

8. Поняття фінансової стійкості підприємства та показники її характеризують.

Стан основних засобів вимірюється з позиції наступних показників:

1. коефіцієнт реальної вартості майна

2. Індекс постійного активу

3. Коефіцієнт модернізації

4. Коефіцієнт співвідношення поточних активів і нерухомості

1). Є одним з найважливіших показників фінансової стійкості підприємства. Він визначає яку частку від вартості майна складають засоби виробництва, т. Е. Реальні активи. До складу реальних активів входять основні засоби (120) і незавершене будівництво (130), сировина та матеріали (211), малоцінні швидкозношувані предмети (212), витрати в незавершеному виробництві (213). Визначається відношенням суми реальних активів до загальної суми капіталу: До реал. ст-ти = реал. акт. \ загальна сума кап-ла

Оптимальне значення 0,5. Зростання показника на кінець року пояснюється випереджальним зростанням величини реальних активів в порівнянні з ростом загальної суми капіталу.

2). Являє собою показник характеризує частку нерухомості, т. Е. Основних засобів і необоротних активів в джерелах власних коштів.

3). Або коефіцієнт накопичення організації. Він характеризує інтенсивність у звільненні коштів вкладених в основні фонди, а також показує в якій мірі профінансовані за рахунок амортизації \ зносу заміна та оновлення основних засобів підприємства. Оптимальне значення коефіцієнта 0,3-0,5. Величина залежить від рівня зносу Кизн. = Знос \ ст-ть осн. фондів

Розраховується по відношенню до первісної вартості обладнання.

4). Крім розглянутих показників характеризують стан основних засобів підприємства, потрібно виділити ще один важливий показник - коефіцієнт співвідношення поточних активів нерухомості. Він визначається як відношення суми поточних активів до нерухомості. Оптимальна величина обумовлена ??галузевими особливостями підприємства

Ксоотн. т. а. ін. = тек. активи \ нерухомість

Однак, з огляду на що мінімальна фінансова стабільність підприємства досягається за умови гарантованого покриття зобов'язань власними поточними активами, коефіцієнт співвідношення поточних активів і нерухомості повинен бути більше коефіцієнта співвідношення власних і позикових коштів.

 Роль аналізу фінансово-господарської діяльності в системі управління виробництвом в умовах ринкової економіки. | Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. Показники, що цікавлять акціонерів (інвесторів).

Види економічного аналізу, їх класифікація та характеристика. | Аналіз стану оборотних коштів підприємства. Показники його характеризують. | Аналіз оборотності оборотних коштів і його складових частин | Аналіз складу і структури продукції, що випускається. | Аналіз номенклатури та асортименту продукції, що випускається. | Аналіз впливу окремих факторів на випуск продукції | Аналіз ритмічності випуску продукції. | Аналіз впливу трудових факторів на випуск продукції. | Аналіз використання обладнання за кількісним складом, часу і продуктивності. | Показники, що характеризують використання виробничих засобів підприємства. Факторний аналіз фондовіддачі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати