Головна

Способи і джерела фінансування на інвестиційній стадії.

  1. V. Судові джерела КП.
  2. Аварійно хімічно небезпечні речовини. Дати визначення ахова, способи впливу на організм людини.
  3. Автоматика включення синхронних генераторів на паралельну роботу. Способи автоматичного включення, мікропроцесорні автоматичні синхронізатори
  4. Адміністративно-правові отношенія.істочнікі адміністративного права
  5. Алгоритм здійснення моніторингу інвестиційної привабливості підприємства
  6. Алгоритмічне програмування. Основні способи організації дій в алгоритмах.
  7. Альтернативні способи врегулювання правових спорів (медіація, третейський розгляд)

КВИТОК 21

Зміст містобудівної, передпроектної та проектної експертизи. Мета їх проведення і принципові відмінності.

П О Л О Д Е Н Н Я
 про проведення державної експертизи та затвердження містобудівної, передпроектної та проектної документації в Російській Федерації
I. Загальні положення
 1. Це Положення визначає порядок проведення державної експертизи містобудівної, передпроектної та проектної документації * і затвердження її, а також взаємовідносини замовника (інвестора) і державних експертних органів в процесі проведення експертизи.

2. Містобудівна і проектна документація до її затвердження підлягає державній експертизі незалежно від джерел фінансування та форми власності підприємств, будівель і споруд (далі - об'єкти), за винятком документації на об'єкти, будівельні роботи на яких не зачіпають їх конструктивних та інших характеристик надійності та безпеки і для будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння, капітального ремонту, консервації та ліквідації (далі - будівництво) яких не потрібен дозвіл.
 Передпроектна документація на об'єкти, будівництво яких здійснюється частково або повністю за рахунок коштів федерального бюджету, коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, державних кредитів і кредитів, одержуваних під державні гарантії, інших коштів, що надходять в якості державної підтримки, а також на потенційно небезпечні і технічно особливо складні об'єкти незалежно від джерел фінансування та форми власності підлягає державній експертизі до затвердження цієї документації. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок власних коштів замовника (інвестора), включаючи залучені кошти, у тому числі кошти іноземних інвесторів, крім потенційно небезпечних і технічно особливо складних об'єктів, рішення про проведення державної експертизи передпроектної документації приймає замовник (інвестор).

3. Цілями державної експертизи містобудівної, передпроектної та проектної документації є:
 а) запобігання створення об'єктів, будівництво і використання яких порушує права фізичних та юридичних осіб або не відповідає вимогам затверджених у встановленому порядку норм і правил;
 б) оцінка ефективності капітальних вкладень, що спрямовуються на будівництво об'єктів, що здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету і коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації.

4. При проведенні державної експертизи містобудівної, передпроектної та проектної документації забезпечується перевірка її відповідності вихідним даним, технічним умовам і вимогам з проектування та будівництва об'єктів, виданими органами державного нагляду і контролю і зацікавленими організаціями.
 Містобудівна, передпроектна та проектна документація, розроблена відповідно до зазначених вихідними даними, технічними умовами та вимогами, додатковому узгодженню з органами і організаціями, їх видали, не підлягає, за винятком випадків, встановлених законодавством Російської Федерації.

5. На федеральному рівні державна експертиза містобудівної, передпроектної та проектної документації проводиться:
 а) Експертною радою при Уряді Російської Федерації;


 б) Головним управлінням державної позавідомчої експертизи при Державному комітеті Російської Федерації з будівництва та житлово-комунального комплексу за участю наступних федеральних органів виконавчої влади, уповноважених на проведення спеціалізованої експертизи (далі - органи спеціалізованої експертизи):
 Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих (державна експертиза в галузі попередження надзвичайних ситуацій);
 Міністерство природних ресурсів Російської Федерації (державна експертиза в галузі охорони навколишнього природного середовища, використання і охорони водних об'єктів і надр);
 Міністерство праці та соціального розвитку Російської Федерації (державна експертиза умов праці);
 Федеральний гірський і промисловий нагляд Росії (експертиза промислової безпеки та раціонального використання надр); інші федеральні органи виконавчої влади, уповноважені на проведення державної експертизи;

в) федеральними органами виконавчої влади, уповноваженими на проведення відомчої експертизи (далі - органи відомчої експертизи), відповідно до положень про розмежування функцій з державної експертизи та затвердження передпроектної та проектної документації між відповідними федеральними органами виконавчої влади і Державним комітетом Російської Федерації по будівництву і житлово-комунальному комплексу.

6. На рівні суб'єктів Російської Федерації державна експертиза містобудівної, передпроектної та проектної документації проводиться організаціями державної позавідомчої експертизи суб'єктів Російської Федерації за участю територіальних органів зазначених у пункті 5 цього Положення органів спеціалізованої експертизи.

7. Перелік документів, що подаються для проведення державної експертизи містобудівної, передпроектної та проектної документації, визначається нормативно-технічними вимогами на її розробку.

Способи і джерела фінансування на інвестиційній стадії.

Інвестиційна стадія проекту включає вибір проектної організації, підготовку проектних креслень і моделей об'єкта, деталізований розрахунок вартості, попередні плани проектних і будівельних робіт, детальні креслення та специфікації, схеми будівельного майданчика і т.д. На цій стадії визначаються генеральний підрядник і субпідрядники, затверджується план платежів, оформляються короткострокові позики для оплати субпідрядників і постачальників.

інвестиційна стадія
 Створення юридичної, фінансової та організаційної базису  Детальне проектування, укладення договорів  Будівництво і передвиробничий маркетинг
 Підготовка установчих документів  Підготовка майданчика під будівництво  Купівля (оренда) землі
 Вибір організаційної структури управління  Вибір техніки і технології будівництва  Будівельні роботи, установка і монтаж обладнання
 Придбання технології, техніки, обладнання  Планування термінів будівництва  Здача в експлуатацію
 Організація торгів, тендерів і оцінка пропозицій  передвиробничий маркетинг
 Набір і підготовка кадрів для виробництва
 Введення в експлуатацію


^ Способи і джерела фінансування інвестиційних проектів
 Фінансування інвестиційних проектів здійснюється наступними формами і способами:
- Акціонерне інвестування, Що представляє собою вклади грошових коштів шляхом придбання акцій;

- Бюджетне інвестування, Здійснюване безпосередньо за рахунок інвестиційних програм через пряме субсидування;

- лізинг як спосіб фінансування інвестицій, заснований на довгостроковій оренді майна при збереженні права власності за орендодавцем (середньо- і довгострокова оренда машин, устаткування, транспортних та інших засобів);

- форфейтинг, Являє собою комерційний кредит за участю банківських гарантій;

- Боргове фінансування за рахунок кредитів банків та боргових зобов'язань юридичних і фізичних осіб;

- іпотека - Вид застави нерухомого майна (землі, підприємств, споруд, будівель та інших об'єктів, безпосередньо пов'язаних із землею) з метою отримання грошової позики, тощо.

Джерела фінансування інвестиційних проектів:

- Власні фінансові кошти господарюючих суб'єктів - Це прибуток, амортизаційні відрахування, суми, що виплачуються страховими організаціями у вигляді відшкодування втрат від аварій, стихійних лих, інші види активів (основні фонди, земельні ділянки тощо) та залучені кошти, наприклад засоби від продажу акцій, а також кошти , що виділяються вищестоящими компаніями;

- Бюджетні асигнування з бюджетів різних рівнів (федерального, місцевого і т.д.), фонду підтримки підприємництва, позабюджетних фондів, що надаються кошти безоплатно або на пільговій основі;

- іноземні інвестиції - Капітал іноземних юридичних і фізичних осіб, що надається у формі фінансової чи іншої участі в статутному капіталі спільних підприємств, а також прямих вкладень коштів міжнародних організацій, фінансових установ різних форм власності та приватних осіб відповідно до чинного законодавства;

- позикові кошти - Кредити, що надаються державними та комерційними банками, іноземним інвестором (наприклад, Світовим банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, міжнародними фондами, агентствами та великими страховими компаніями) на поворотній основі.

3. Закон «Про акціонерні товариства».

·  Глава I. Загальні положення

o Стаття 1. Сфера застосування цього Закону

o Стаття 2. Основні положення про акціонерні товариства

o Стаття 3. Відповідальність суспільства

o Стаття 4. Фірмове найменування і місцезнаходження товариства

o Стаття 5. Філії та представництва товариства

o Стаття 6. Дочірні і залежні суспільства

o Стаття 7. Відкриті та закриті суспільства

·  Глава II. Установа, реорганізація та ліквідація товариства

o Стаття 8. Створення суспільства

o Стаття 9. Установа суспільства

o Стаття 10. Засновники товариства

o Стаття 11. Статут товариства

o Стаття 12. Внесення змін і доповнень до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції

o Стаття 13. Державна реєстрація товариства

o Стаття 14. Державна реєстрація змін та доповнень до статуту товариства або статуту товариства в новій редакції

o Стаття 15. Реорганізація суспільства

o Стаття 16. Злиття товариств

o Стаття 17. Приєднання товариства

o Стаття 18. Поділ суспільства

o Стаття 19. Виділення товариства

o Стаття 19.1. Особливості поділу або виділення суспільства, здійснюваних одночасно зі злиттям або з приєднанням

o Стаття 20. Перетворення суспільства

o Стаття 21. Ліквідація товариства

o Стаття 22. Порядок ліквідації товариства

o Стаття 23. Розподіл майна ліквідованого суспільства між акціонерами

o Стаття 24. Завершення ліквідації товариства

·  Глава III. Статутний капітал товариства. Акції, облігації та інші емісійні цінні папери товариства. Чисті активи товариства

o Стаття 25. Статутний капітал та акції товариства

o Стаття 26. Мінімальний статутний капітал товариства

o Стаття 27. Розміщення та оголошені акції товариства

o Стаття 28. Збільшення статутного капіталу товариства

o Стаття 29. Зменшення статутного капіталу товариства

o Стаття 30. Захист прав кредиторів при зменшенні статутного капіталу товариства

o Стаття 31. Права акціонерів - власників звичайних акцій товариства

o Стаття 32. Права акціонерів - власників привілейованих акцій товариства

o Стаття 32.1. акціонерну угоду

o Стаття 33. Облігації та інші емісійні цінні папери товариства

o Стаття 34. Оплата акцій та інших емісійних цінних паперів товариства при їх розміщенні

o Стаття 35. Фонди і чисті активи товариства

·  Глава IV. Розміщення товариством акцій та інших емісійних цінних паперів

o Стаття 36. Ціна розміщення акцій товариства

o Стаття 37. Порядок конвертації в акції емісійних цінних паперів товариства

o Стаття 38. Ціна розміщення емісійних цінних паперів

o Стаття 39. Способи розміщення товариством акцій та інших емісійних цінних паперів товариства

o Стаття 40. Забезпечення прав акціонерів при розміщенні акцій і емісійних цінних паперів товариства, конвертованих в акції

o Стаття 41. Порядок здійснення переважного права придбання акцій і емісійних цінних паперів, конвертованих в акції

·  Глава V. Дивіденди товариства

o Стаття 42. Порядок виплати товариством дивідендів

o Стаття 43. Обмеження на виплату дивідендів

·  Глава VI. Реєстр акціонерів товариства

o Стаття 44. Реєстр акціонерів товариства

o Стаття 45. Внесення запису до реєстру акціонерів товариства

o Стаття 46. Виписка з реєстру акціонерів товариства

·  Глава VII. Загальні збори акціонерів

o Стаття 47. Загальні збори акціонерів

o Стаття 48. Компетенція загальних зборів акціонерів

o Стаття 49. Рішення загальних зборів акціонерів

o Стаття 50. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування

o Стаття 51. Право на участь у загальних зборах акціонерів

o Стаття 52. Інформація про проведення загальних зборів акціонерів

o Стаття 53. Пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів

o Стаття 54. Підготовка до проведення загальних зборів акціонерів

o Стаття 55. Позачергові загальні збори акціонерів

o Стаття 56. Лічильна комісія

o Стаття 57. Порядок участі акціонерів у загальних зборах акціонерів

o Стаття 58. Кворум загальних зборів акціонерів

o Стаття 59. Голосування на загальних зборах акціонерів

o Стаття 60. Бюлетень для голосування

o Стаття 61. Підрахунок голосів при голосуванні, здійснюваному бюлетенями для голосування

o Стаття 62. Протокол і звіт про підсумки голосування

o Стаття 63. Протокол загальних зборів акціонерів

·  Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) суспільства і виконавчий орган товариства

o Стаття 64. Рада директорів (наглядова рада) суспільства

o Стаття 65. Компетенція ради директорів (наглядової ради) товариства

o Стаття 66. Обрання ради директорів (наглядової ради) товариства

o Стаття 67. Голова ради директорів (наглядової ради) товариства

o Стаття 68. Засідання ради директорів (наглядової ради) товариства

o Стаття 69. Виконавчий орган товариства. Одноосібний виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор)

o Стаття 70. Колегіальний виконавчий орган товариства (правління, дирекція)

o Стаття 71. Відповідальність членів ради директорів (наглядової ради) товариства, одноосібного виконавчого органу товариства (директора, генерального директора) і (або) членів колегіального виконавчого органу товариства (правління, дирекції), керуючої організації або керуючого

·  Глава IX. Придбання та викуп товариством розміщених акцій

o Стаття 72. Придбання товариством розміщених акцій

o Стаття 73. Обмеження на придбання товариством розміщених акцій

o Стаття 74. Консолідація та дроблення акцій товариства

o Стаття 75. Викуп акцій товариством на вимогу акціонерів

o Стаття 76. Порядок реалізації акціонерами права вимагати викупу товариством належних їм акцій

o Стаття 77. Визначення ціни (грошової оцінки) майна

·  Глава X. Значні правочини

o Стаття 78. Велика угода

o Стаття 79. Порядок схвалення значного правочину

o Стаття 80. (втратила чинність)

·  Глава XI. Зацікавленість в скоєнні суспільством угоди

o Стаття 81. Зацікавленість у скоєнні суспільством угоди

o Стаття 82. Інформація про зацікавленість у скоєнні суспільством угоди

o Стаття 83. Порядок схвалення угоди, у вчиненні якого є заінтересованість

o Стаття 84. Наслідки недотримання вимог до угоди, в здійсненні якої є зацікавленість

·  Глава XI.1. Придбання більше 30 відсотків акцій відкритого суспільства

o Стаття 84.1. Добровільне пропозицію про придбання більше 30 відсотків акцій відкритого суспільства

o Стаття 84.2. Обов'язкове пропозицію про придбання акцій відкритого суспільства, а також інших емісійних цінних паперів, конвертованих в акції відкритого суспільства

o Стаття 84.3. Обов'язки відкритого суспільства після отримання добровільного або обов'язкового пропозиції. Порядок прийняття добровільного або обов'язкового пропозиції

o Стаття 84.4. Зміна добровільного або обов'язкового пропозиції

o Стаття 84.5. конкуруючу пропозицію

o Стаття 84.6. Порядок прийняття рішень органами управління відкритого суспільства після отримання добровільного або обов'язкового пропозиції

o Стаття 84.7. Викуп особою, яка придбала більше 95 відсотків акцій відкритого суспільства, цінних паперів відкритого суспільства на вимогу їх власників

o Стаття 84.8. Викуп цінних паперів відкритого суспільства на вимогу особи, яка придбала більше 95 відсотків акцій відкритого суспільства

o Стаття 84.9. Державний контроль за придбанням акцій відкритого суспільства

o Стаття 84.10. Особливості обліку привілейованих акцій

·  Глава XII. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства

o Стаття 85. Ревізійна комісія (ревізор) товариства

o Стаття 86. Аудитор суспільства

o Стаття 87. Висновок ревізійної комісії (ревізора) товариства або аудитора товариства

·  Глава XIII. Облік і звітність, документи товариства. Інформація про суспільство

o Стаття 88. Бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства

o Стаття 89. Зберігання документів товариства

o Стаття 90. Надання товариством інформації

o Стаття 91. Надання товариством інформації акціонерам

o Стаття 92. Обов'язкове розкриття суспільством інформації

o Стаття 92.1. Звільнення від обов'язку розкривати або надавати інформацію, передбачену законодавством Російської Федерації про цінні папери

o Стаття 93. Інформація про афілійованих осіб товариства

·  Глава XIV. Заключні положення

o Стаття 94. Введення в дію цього ЗаконуСкасування кріпосного права в Росії | Прединвестиционная стадія життєвого циклу інвестиційного проекту.

Експертного висновку по проекту будівництва. | Основні учасники ринку нерухомості | ОСНОВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ | Функції та інструментарій управління нерухомістю. | Основні принципи управління нерухомістю. | Організація управління житловою нерухомістю власниками приміщень у багатоквартирному будинку. Поняття, цілі і механізми управління багатоквартирними будинками. | Система стандартизації. Цілі і завдання. Нормативні документи. | Основні принципи інвестиційної діяльності. | Функції і завдання Комітету по землекористуванню та служби підземних споруд при виробництві будівельних робіт. | Розселення (роз'їзд, розмін) квартир |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати