Головна

II. Витрат на повернення навколишнього природного середовища в попередній стан;

  1. Lt; У. Середні короткострокові витрати для чотирьох підприємств різних розмірів
  2. А) - величина зниження витрат на обробку інформації
  3. А) - індекс зміни трудових витрат
  4. А) - коефіцієнт зниження трудових витрат
  5. Адаптація організму людини до факторів середовища.
  6. Альтернативна вартість. Закон зростаючих витрат.

III. Додаткових витрат майбутнього суспільства в зв'язку з безповоротним вилученням частини дефіцитних ресурсів.

При оцінці збитку навколишньому природному середовищу враховуються:

- Витрати на зниження забруднень;

- Витрати на відновлення навколишнього середовища;

- Додаткові витрати через зміну якості навколишнього середовища;

- Витрати на компенсацію ризику для здоров'я людей;

- Витрати на додатковий природний ресурс для знешкодження потоку забруднень.

ПРИМІРНА СТРУКТУРА ВИТРАТ викликає забруднення НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА


ОБ'ЄКТИ ВПЛИВУ

Е л е м е н т и д о п о л н і т е л ь н и х р а з х о д о в

Збиток від впливу атмосферних забрудненьна стан навколишнього природного середовища та економіки регіонів проявляється в підвищенні захворюваності населення. Негативних впливів на забруднення водних об'єктів і ґрунтів в слідстві випадання атмосферних опадів, зниженням врожайності сільськогосподарських культур, зниженням біопродуктивності природних комплексів, передчасним зносом основних фондів і покриттів, що тягнуть за собою витрати на їх ремонт, очищення територій, втрати від зниження рекреаційного потенціалу територій і місць відпочинку, інших втрат пов'язаних з негативними матеріальними, соціальними та екологічними процесами.

Під збитком від забруднення водного середовища розуміється матеріальні і фінансові втрати (прямі і непрямі), в результаті зниження біопродуктивності водних екосистем, погіршення споживчих властивостей води як природного ресурсу, додаткових витрат на ліквідацію наслідків забруднення вод, і відновлення їх якості, а так само виражений у вартісній формі шкоду здоров'ю населення.

Під збитком від забруднення земельних ресурсів розуміється погіршення і руйнування ґрунтів і земель під впливом антропогенних (техногенних) чинників, що виражаються в кількісному і якісному погіршенні складу і властивостей ґрунту, зниження пріродохозяйственной значущості сільгоспугідь.

Комплексна оцінка з урахуванням усіх складових збитків від забруднень є практично нездійсненне завдання.

Відомий метод емпіричних залежностей, який заснований на обробці величезної кількості фактичних статистичних даних, про фактори, що впливають на кожен досліджуваний показник реципієнта.

Зрозуміло, що в реальній практиці виробляти такі розрахунки і не представляється можливим.

Тому в існуючих на практиці методиках визначення збитку, використовується підхід, заснований на спрощеній процедурі, що базується на приведенні різних забруднюючих речовин до «монозагрязнітелю», тобто до агрегованого виду забруднювачів, розбитих на категорії з близькими значеннями ГДК.

Економічна оцінка збитків від забруднення

атмосферного повітря.

Розрахунок річних величин економічного збитку від забруднення атмосферного повітря певної території з приведенням забруднюючих домішок до монозагрязнітелю визначається за формулою:

n

Zатм (T) = yt Q f Ai mit

i = 1

де

yt- Грошова оцінка одиниці викидів монозагрязнітеля (руб. / Ум. Тонна)

Q- Коефіцієнт дозволяє врахувати небезпеку забруднення атмосферного повітря над різними типами територій.

f-поправка враховує характер розсіювання забруднюючої речовини в атмосфері.

Ai- Коефіцієнт приведення домішок забруднюючих речовин I-го типу до монозагрязнітелю (ум. Тонна)

mit - Обсяг викиду забруднювача i -го типу (тонна \ рік)

При отриманні зазначеної оцінки для регіону, тобто за сукупністю всіх джерел, доводилося підсумовувати такі оцінки по сотням, тисячам джерел забруднення, що діють в місті.

Однак реально доступна інформація не так точна і деталізована, щоб таке різке ускладнення розрахунків було виправдано на практиці.

Тому для безрозмірного коефіцієнта Q,характеризує ступінь небезпеки забруднення атмосфери над територією даного типу, рекомендовано використання середньозваженого значення з урахуванням різних типів територій. Території умовно діляться на типи, яким присвоєно певне значення коефіцієнта, що характеризує значимість даної території з точки зору необхідних показників якості їх навколишнього середовища ..

Безрозмірний коефіцієнт відносної небезпеки забруднення Q

атмосферного повітря над територіями різного типу.

 Тип території за небезпекою забруднення  значення
 Курорти, санаторії, заказники
 Приміські зони відпочинку, садові та дачні ділянки
 Населення місць з щільністю n чол / га  0,1-n
 Населення з щільністю більше 300чел / га
 Території промислових підприємств включаючи захисні зони
 Леса1-я Группа2-я группа3-я група  0,20,10,025
 Ріллі південних зон (на південь від 500сівши. широти)  0,25
 Ріллі Центрально-черноземниой зони  0,15
 Інші райони  0,1
 Сади і виноградники  0,5
 Пасовища і сіножаті  0,05

Аналогічно, відповідно до визначених розрахунковими методиками були розраховані і привласнені коефіцієнти приведення забруднюючих атмосферу домішок до монозагрязнітелю.

Для прикладу наведена частина таблиці коефіцієнта приведення до монозагрязнітелю за деякими часто зустрічається з'єднанням забруднюючих речовин.

коефіцієнти Ai для деяких речовин

викидаються в атмосферу

 речовина Ai (Ум. Т / т)
 Оксид вуглецю
 сірчистий ангідрид
 сірководень  54,8
 Сірчана кислота
 Оксиди азоту в перерахунку на NO2 (По масі)  41,1
 аміак  10,4
 Летючі низькомолекулярні вуглеводні (ЛНУ)  3.16
 ацетон  5.55
 3,4 - бензоперена  12,6х105
 ціаністий водень
 хлор молекулярний  89,4
 оксиди алюмінію  33.8
 Сажа без домішок  41.5
 деревний пил  19,6

приклад:

Визначити економічну оцінку збитку від забруднення атмосфери в регіоні де:

- 5% населені пункти з щільністю населення понад 300 чол. / Га,

- 10% промислові підприємства

- 20% приміські дачні ділянки

- 30% лісу 1-ї групи

- 20% ріллі центрально-чорноземної зони

- 15% пасовища і сіножаті

Обсяг викидів за рік в тонн:

1. Оксид вуглецю 120 000

2. Сірководень 54 000

3. Оксиди Азоту 18 000

4. ЛНУ 86 000

5. Оксиди алюмінію 42 000

Припустимо що f = 1, а y = 20 руб. / Ум. тонна

У цьому випадку обсяг річного викиду в вигляді монозагрязнітеля буде:

Ai mit =(120 000х1 + 54 000х54,8 + 18 000 х41,1 + 86 000х3,16 +

I = 1 42 000х33,8) = 5 510 000

Ai mit = 5 510 000, 36 ум. тонн

I = 1

 100%
Q= (5% х 8 + 10% х 4 + 20% х 8 + 30% х 0,2 + 20% х15 + 15% х 0,05)

= 5,47

Q= 5,47

Zатм (Рік) = 20 руб / ум. тонн х 5,47 х 1 х 5 510 000,36ум. тонн= 551 000 036

= 551 млн. Руб

Таким чином, річний збиток від забруднення атмосфери розрахований в даному прикладі склав 551 млн. Рублів.

Методика визначення

предотвращенного екологічного збитку.

Для розрахунків економічної оцінки збитку навколишньому середовищу, завданої забрудненням атмосферного повітря, водного середовища та земель на практиці застосовується «Методика предотвращенного екологічного збитку», затверджена Госкомекологіі РФ в 1999 році.

Методика призначена для отримання укрупненої еколого-економічної оцінки збитку, предотвращаемого в результаті здійснення державного екологічного контролю, реалізації екологічних програм і природоохоронних заходів.

Дана методика дозволяє зіставити реальні значення економічних збитків з фактичними значеннями платежів за забруднення.

Еколого-економічна оцінка предотвращенного екологічного збитку здійснюється на основі даних річних звітів територіальних органів за аналізований період, нормативних вартісних показників, аналітичних матеріалів і матеріалів обстеження еколого-ресурсних комплексів територій (акваторій).

Оцінка планованої величини предотвращенного еколого-економічного збитку здійснюється на основі планованих (прогнозованих) оцінок величин, що використовуються при розрахунку показника запобігання шкоди.

Економічна оцінка предотвращенного екологічного збитку розраховується з урахуванням специфіки еколого-ресурсних компонентів кожного суб'єкта РФ.

З огляду на специфіку, кожної території РФ, економічна оцінка предотвращенного екологічного збитку здійснюється за такими видами природних ресурсів:

- атмосфері;

- водних ресурсів;

- грунтів і земельних ресурсів;

- біологічним ресурсам (рослинний і тваринний світ.

Запобігання екологічний збиток від забруднення навколишнього природного середовища є оцінкою в грошовій формі можливих негативних наслідків від забруднення природного середовища, яких вдалося уникнути в результаті природоохоронної діяльності територіальних органів системи Госкомекологіі РФ, здійснення природоохоронних заходів і програм, спрямованих на збереження або поліпшення якості навколишнього природного середовища або окремих еколого -ресурсний компонентів.

Економічна оцінка запобігання шкоди

від забруднення атмосферного повітря.

Запобігання екологічний збиток від викидів забруднюючих речовин в атмосферу є оцінкою в грошовій формі можливих негативних наслідків від викидів забруднюючих речовин в атмосферу, що у розглянутий період часу вдалося уникнути в результаті діяльності природоохоронних органів, проведення комплексів повітряохоронного заходів, реалізації природоохоронних програм.

Укрупненная оцінка величини запобігання шкоди від викидів забруднюючих речовин в атмосферу може проводитися як для одного великого джерела або групи джерел, так і для регіону в цілому.

При укрупнених оцінках запобігання шкоди для території в цілому, як оцінюваної групи джерел можуть розглядатися всі джерела в даному регіоні, що розглядаються як єдиний наведений джерело.

У цих випадках для визначення величини запобігання шкоди пропонується використовувати усереднені розрахункові значення економічної оцінки збитку - питомі збитки, на одиницю наведеної маси атмосферних викидів для основних економічних районів РФ

У ін. ra = Ууда х Ма х Кэа х Jд

де

Ууда - Питомої збиток від викидів в атмосферу (або показник питомої шкоди для r -го економічного регіону).

М а - приведена маса викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря r -го економічного регіону

Кэа - Коефіцієнт екологічної значимості стану атмосферного повітря територій РФ.

Jд - Індекс -дефлятор по галузям промисловості, що встановлюється Мінекономрозвитку РФ на даний період і доводяться Госкомекологіі РФ до територіальних природоохоронних органів.

наведена маса забруднюючих речовин розраховується за формулою:

Для k-го об'єкта:

N

Мka = maj KЭa

i = 1

Для r -го регіону:

K

Мra = Мka

k= 1

де:

maj -маса викиду в атмосферне повітря I -го загрязнющего речовини або групи речовин з однаковим коефіцієнтом еколого-економічної небезпеки (т / рік)

KЭa -коефіцієнт відносної еколого-економічної небезпеки I-го забруднюючої речовини або групи речовин.

i -індекс забруднюючої речовини або групи речовин.VI. екологічні фонди | N - кількість врахованих груп забруднюючих речовин.
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати