На головну

ПЕРІОДИЧНА СКЛАДОВА СТРУМУ В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ трифазного короткого замикання.

  1. A) При будь-якій температурі вище абсолютного нуля
  2. Half-Duplex - Пристрій або канал, здатний в кожен момент тільки передавати або приймати інформацію. Прийом і передача, таким чином, повинні виконуватися по черзі.
  3. Б) Залежність моменту від ковзання.
  4. Б) швидкість зміни моменту імпульсу тіла відносно нерухомої осі обертання дорівнює результуючому моменту всіх зовнішніх сил, що діють на тіло, відносно цієї ж осі
  5. Б) встановлюється переважна орієнтація дипольних моментів молекул в електричному полі
  6. Хворобливе сприйняття будь-якої критики
  7. Чи буде зберігатися енергія E, імпульс, момент імпульсу і при вільному русі частинки?

Для машини без заспокійливих контурів на підставі величин початкового і усталеного струму к. З. можна скласти вираз періодичної складової в будь-який момент часу

 (4-33)

причому в разі  розрахунок за висловом (4-33) закінчується в той момент часу, коли напруга на затискачах генератора досягає номінальної величини.

Облік впливу заспокійливих контурів істотно ускладнює вираження і тому тут не розглядається.

Для практичного використання наведених в цьому розділі формул, що визначають величини періодичної і аперіодичної складових в будь-який момент до. З., Необхідно знати постійні часу Т 'f і Та. Перш за все слід підкреслити, що періодична вільна складова струму статора загасає з постійною часу, з якої згасає вільна складова струму ротора при замкнутому статорі. Величина постійної часу загасання перехідного процесу в роторі обумовлена ??індуктивним опором контуру ротора при замкнутому статорі  (На рис. 4-5,6) і активним опором ротора rf, На нагрів якого витрачається енергія цієї вільної складової струму. Отже, величина

 (4-34)

в якій  являє собою постійну часу контуру ротора при розімкнутих контурах статора і заспокійливих обмоток.

При наявності зовнішнього опору постійна часу

 (4-35)

Аперіодична вільна складова розсіюється на активному опорі контура статора. Індуктивне ж опір контуру статора для цієї складової, котра утворює просторово нерухомі магнітні потоки, змінюється від х "d до х "q внаслідок dращенія ротора. Тому постійну часу Та зазвичай розраховують по індуктивному опору зворотній послідовності х-1 (Для якої властиво напрямок обертання поля статора зустрічно ротора).

наближено  або

 (4-36)

Для ілюстрації на рис. 4-7 наведені криві зміни в часі періодичної складової струму трифазного к. З. турбогенератора ТГВ-300 з урахуванням впливу заспокійливих контурів. Криві розраховані для різних видалення к. З. [Л. 17], Зміна періодичної складової значно лише при к. З. в безпосередній близькості від генератора (крива 1 -К. з. на виводах генератора; крива 2-к. е, за трансформатором блоку).

Малюнок 4.7- Зміна за часом періодичної складової струму турбогенератора ТГВ-300 при рівній віддаленості трифазного к.з.

При к. З. за зовнішнім опором 0,23 і вище періодична складова струму змінюється мало (криві 3 и 4). при хвн= 0,35 спрощений розрахунок з допущенням Е "= E?= 1 дає похибку не більше 5-6%. Істотний інтерес для практичних розрахунків (наприклад, для розрахунків, пов'язаних з вибором вимикачів) представляє порівняльна характеристика зміни періодичної і аперіодичної їх складових.

На рис. 4-8 наведені криві зміни в часі

 для того ж турбогенератора ТГВ-300 при трифазному к. з. на виводах генератора і за трансформатором блоку. Там же приведена нормована ГОСТ 687-70 для вимикачів величина  порівняння останньої  випадку А і для випадку Б показує, що величина аперіодичної складової струмів к. з. в межах станцій з великими турбогенераторами грає вирішальну роль у виборі вимикачів.

Малюнок 4.8-Зміна за часом періодичної складової струму к.з.

На рис. 4-9 наведені криві зміни величини періодичної складової струму статора, напруги статора і струму ротора генератора, що має машинну систему збудження з великою постійною часу, при трифазному к. З. Криві показують якісну картину зміни названих величин без АРВ і з АРВ. У другому випадку хід зміни напруги показаний для випадку  (Суцільна крива), коли за рахунок АРВ при сталому процесі к. З. вдається відновити номінальну напругу па затискачах генератора, і для випадку  (Штрихова крива), коли і при дії форсування збудження напруга на затискачах генератора не вдається відновити до номінального значення. Звертає на себе увагу характер зміни струму в роторі. Тут крім збільшення струму па величину вільної складової ?If з'являється вільна 50-перподная складова. Її поява в контурі ротора обумовлено апериодическими струмами в фазах статора, які створюють просторово нерухомий магнітний потік. Цей потік з синхронною частотою обертання перетинається контуром ротора, чому в останньому з'являється періодична складова, яка існує всього декілька періодів, так як її загасання обумовлено постійною часу загасання апериодических струмів в статорі.

Малюнок 4.9 - Характер зміни періодичної складової струму в статорі генератора, струму в роторі генератора і напруги на затискачах генератора при трифазному к.з. в мережі. А- АРВ генератора відключений; б - АРВ працює, генератор має електромашини систему обслуговування.Початкове ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТРУМУ трифазного короткого замикання | В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати