На головну

Автоматичне управління динамічним діапазоном

  1. I. Структурний управління
  2. Автомаіческое управління машинами циклічної дії
  3. Автоматичне адресування вантажів в конвеєрних системах
  4. Автоматичне включення РЕЗЕРВУ
  5. Автоматичне включення резерву.
  6. Автоматичне ПОВТОРНЕ ВКЛЮЧЕННЯ
  7. Автоматичне повторне включення.

Велика кількість операцій, які лягають на ручне регулювання,
 часто не дозволяє звукорежисеру виконувати їх своєчасно і з
 високою якістю. Частина операцій з управління параметрами сміття, а криві, що починаються в цих точках, називаються регулювати вочной характеристиками. .Якщо Динамічний діапазон програми не дуже великий, то коефіцієнт стиснення

сигналів, котрі підпорядковуються певним закономірностям, пере-
 кладивает на автоматичні пристрої. Одним з таких параметрів
 метрів є динамічний діапазон, управління яким здій
 ється підсилювачем із змінним коефіцієнтом посилення,
 званим компресором.

 Рис .. 7.6. Криві вхідного (а), управляюще- го (б) і вихідного (в) сигналів при роботі компресора


На рис. 7.6, а приведена крива зміни рівнів передавае-
 мого сигналу. На відрізку часу t \ -1% ці рівні виходять за

Мал. 7.7. Типи регулювальних характеристик
 компресора

межі ni и nz динамічного діапазону передавальної системи.
 Якщо їх передавати не з постійним посиленням, характеризується
 нахилом лінії АВ * (Рис. 7.7), а починаючи з деякого рівня
UyasB. (З точки В) зменшити коефіцієнт посилення так, "як пока-
 зано, наприклад, лінією В \ С \, то зміна рівня сигналу на ви-
 Під час такого пристрою буде представлятися кривої (див. рис. 7.6, в),
 вкладається в межах динамічного діапазону системи.
 точки В \, В2, Вз, В * відповідають порогу спрацьовування компрес-


вибирають близько 0,5, при більшому діапазоні його можна змінити
 до значення у = 0,05. Часто замість коефіцієнта стиснення употреб-
 ляють поняття величини компресії, яка обернена коефіцієнту
 стиснення і виражається чисельно у вигляді 2: 1, 3: 1 або у вигляді 20 дБ в
 10 (2: 1); 30 дБ в 10 і т. Д,

Якщо вихідний сигнал змінюється дуже різко, то відповідні
 ний йому швидку зміну посилення в ланцюзі керуючого сигна-
 ла буде створювати перешкоди для вигляді клацань. Для усунення їх в
 момент спрацьовування компресора включаються лінії затримки,
 уповільнюють Зміна керуючого сигналу. Його крива в свя-
 зи з цим наростає протягом часу тс і відновлюється за
 час тв, Як це показано на рис. 7.6,6. Однак ця інерційність
 системи здатна в динамічному режимі вносити спотворення, ха-
 Характерною для перехідних процесів. Вони проявляють себе головним
 чином у вигляді різницевих комбінаційних тонів, які вкрай
 небажані, так як дуже добре «виявляються слухом. >

Тимчасові характеристики компресора (час спрацьовування
тс і час відновлення тв) Не залишаються постійними, а вимірюв-
 няются відповідно до крутизни обраної регулювальної ха-
 рактеристики. При більшому динамічному діапазоні передаваемо-
 го звучання слід вибирати не толиф велику величину стиснення
 (Наприклад, 50 дБ в 10), але і відповідно -великі значення для ч

Тс І Тв. ,

Результати роботи компресора залежать ще від положення точ-
 ки В (Точки перегину) на регулювальної кривої. зниження цієї
 точки призводить до підкреслення все більш низьких за рівнем сигна-
 лов і часто використовується при необхідності виділення шумів, слу-
 жащих фоном для даної сцени, або співу на тлі оркестрового
 звучання.

Таким чином, режим роботи компресора визначається накло-
 ном регулювальної характеристики, положенням * на ній точки пе-
 регіба і часом спрацьовування і відновлення. Всі "ці пара-
 метри вибираються з урахуванням динамічного діапазону програми
 або виходячи з типу передачі. Зокрема, вважається, що при за-
 писи мовних програм оптимальної регулювальної характерістіг-
 кой є та, для якої величина стиснення відповідає 20 дБ
 в 10, а тимчасові параметри мають значення: тс == 0,5 - 2,0 мс і
тв = 0,2 т- 0,5 с. Для музичних передач рекомендується вели
 чину стиснення вибирати 20 дБ -в 2 (10: 1), тс - 1 ^ Змсі тв =
 = 0,5-г-2 с.

Часто компресори ділять на групи (див. Рис. 7.7):

а) власне компресори, які мають найбільшу крутизну


регулювальної кривої (2: 1-т-5: 1) зі зниженою точкою перегину
 (крива 2} -

б) обмежувачі, для яких регулювальна крива має
 малу крутизну (10: 1 * -20: 1) і точка перегину піднята високо
 (крива 3);

 в) пйкоснімателі, у яких точка перегину (В) піднімається
 майже до кордону динамічного діапазону системи, а регулювати

 Мал. 7.9 * Помітність квадратичних (1, 3) і кубічний (2, 4) нелінійних спотворень при мовних (1, S) і му- зикальних (8, 4) передачах

Мал. 7.8. Спектр мовного сигналу без
 компресії (2), з компресією при
 Ш>% - ной (2) і 30% -ної (з) глибині мо-
 дуляціі

ний характеристика займає горизонтальне положення (кри-
 вая 4).

Зазвичай,, щоб виключити перелом регулювальної кривої, ко
 коефіцієнт посилення компресора "роблять пер'еменньш, що превра-
 щает лінійний її відрізок в криволінійний (крива 1).

Стиску рівнів сигналів, пов'язаному з динамічним зраді
 ням посилення, супроводжує ряд спотворень. Чим більше стиснення,
 тим вище стає-середній рівень передачі. суб'єктивно це
 призводить до збільшення рівня гучності з характерним для цього
 випадку усіленіем'нізкочастотних і високочастотних складових
 сигналу (див. рис. .4.1). Непропорційно велика стиснення висо-
 ких рівнів призводить до відносного посилення сигналів з ма
 лимі рівнями. чТак, наприклад, якщо частотний спектр мовного
 'Сигналу мав вигляд кривої 1 (Рис. 7.8), то після стиснення його спектр
 змінюється відповідно до кривої 2. З'являються частотні іска-
 вання.

При малій величині, стиснення загальне посилення сигналу і некото-
 рої виділення його низько- і високочастотних складових (кри-
 вая 3) покращує розбірливість мови і робить її більш природною.
 Значне ж стиснення призводить до часткової втрати формант і до
 неприємного підкреслення шиплячих ж свистячих звуків, до по-
 підвищенню рівня щумов як самої передавальної системи,. так і
 зовнішніх, пов'язаних, наприклад, із записом звуку в ательє синхрон
 ної кінозйомки. Шуми особливо неприємні в паузах мови, коли
 час відновлення тв було вибрано надмірно великим.


Автоматичне ^ стиснення рівнів впливає і на якість музикаль-
 них передач. Це виражається в порушенні, музичного балансу
 і звуковий перспективи. Особливу увагу вимагають з'являються
 при стисненні нелінійні перекручувань, бо вони, як показують кри-
 ші рис. -7.9, Стають дуже помітними саме при музичних
 передачах. Помітність квадратичних і кубічний спотворень при
 музичних передачах (криві 5, 4) більше, ніж при мовних
 (криві 1 щ 4). "

Як показують виміри, нелінійні спотворення, обумовлених
 ні стисненням, складають величину порядку 2%; спотворення ж
 разностного тону, що з'являються при стисненні внаслідок возникно-
 вения перехідних процесів, у багато разів перевершують цю вели-
 чину, та й сприймаються на слух вони більш неприємно, ніж гар-
 моніческіе. . -

Все це змушує користуватися методом автоматичного сжа-
 ку з великою обережністю. У разі мовних передач допуска-
 ється стиснення не більше ніж на 10 ^ 15 дБ відповідно для жіночих
 і чоловічих голосів. Для джазової та популярної музики воно повинно
 бути не більшим 6 ^ 12 дБ і для симфонічної музики - НЕ
 великим З-ь 5 дБ. Надмірне стиснення використовується іноді в по-
 Відомими музиці для створення незвичайних звучань.

Для усунення спотворень, що виникають при автоматичному
 стисканні діапазону, застосовуються Шумоподавлювач, частотні кор
 ректори, пристрої дли зміщення початкової точки регулювання.
 Вони дозволяють збільшити стиск до 20 дБ і укласти більшість
 звучань в межах діапазону передавальної системи. одновремен-
 ве ручне управління допускається тільки для посилення динамічної
 ських відтінків звучання. Компресори включаються насамперед в ..
 ланцюга тих каналів, в яких можуть з'являтися дуже великі сиг-
 нали. На виході ж системи компресор включають за необхідності
 мости одночасно придушити всі сигнали складного джерела,
 наприклад при максимальній гучності звучання всього сімфоніче-
 ського оркестру. ,

Наведемо ряд загальних-висновків з цього розділу.
 - -1. 'Застосування компресора звільняє звукооператора від за-
 боти о'перегрузке системи. і дозволяє йому зосередити увагу
 на художній стороні! управління сигналами.

2. Стиснення діапазону здійснюється управлінням трьома пара-
 метрами компресора: крутизною нахилу регулювальної кривої,
 становищем точки перегину і часом спрацьовування і восстанов-
 лення. - '----'. -'-.

3. При зменшенні крутизни регулювальної кривої ступінь
 стиснення зростає, а динаміка звучання все більше нівелюється.

4. Зниження точки ^ перегину призводить до стиснення діапазону, на-
 чиная з менших за рівнем сигналів. Це піднімає середній уро
 вень передачі ^ підкреслює тихіші звуки і-підсилює шуми.

5. Час спрацювання і відновлення вибирають таким,
 щоб клацання спрацьовування були нечутними, а шуми найменшим
 шими.


6. Величину компресії слід вибирати відповідно до з-
 зміною динаміки кожного нового елемента програми передачі.Ручне управління динамікою переданих звучань | Управління шириною частотного діапазону

Визначення числа каналів, використовуваних при монофонических передачах | Умови застосування групи мікрофонів | Порівняльна оцінка мікрофонів, які застосовуються для звукопередача | Вибір мікрофонів для мовних передач | Вибір мікрофонів для музичних передач | Вплив виду звукової інформації на вибір відстані між джерелом звуку і мікрофоном | Розміщення мікрофонів під час запису або передачі мовних сигналів | Розміщення мікрофонів при передачі музичних сигналів | Управління рівнями сигналів при їх запису або передачі. | Управління рівнями сигналів в процесі перезапису звуку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати