Головна

Класифікація інформаційних систем

  1. A) Добре організовані системи
  2. AB0-СИСТЕМА
  3. ART-підсистеми
  4. B) Погано організовані (або дифузні) системи
  5. CASE-засоби проектування інформаційних систем
  6. D) установам і підприємствам кримінально-виконавчої системи, організаціям інвалідів
  7. I Етап. Ухвалення рішення про створення системи якості

Інформаційні системи можна класифікувати по цілому ряду різних ознак. В основу даної класифікації покладено найбільш істотні ознаки, що визначають функціональні можливості і особливості побудови сучасних систем [1-3]. Залежно від обсягу вирішуваних завдань, використовуваних технічних засобів, організації функціонування, інформаційні системи діляться на ряд груп (класів) (рис. 1.6). Дана класифікація не претендує на повноту, але є найбільш часто респонденти користуються послугами:

за масштабом інформаційні системи підрозділяються на наступні групи:

1. Поодинокі інформаційні системи реалізуються на автономному персональному комп'ютері (мережа не використовується). Така система може містити кілька простих додатків, пов'язаних загальним інформаційним фондом, і розрахована на роботу одного користувача або групи користувачів, які поділяють за часом одне робоче місце. Подібні додатки створюються за допомогою так званих настільних, або локальних, систем управління базами даних (СКБД). Серед локальних СУБД найбільш відомими є Clarion, Clipper, FoxPro, Paradox, dBase і Microsoft Access.

2. Групові інформаційні системи орієнтовані на колективне використання інформації членами робочої групи і найчастіше будуються на базі локальної обчислювальної мережі. При розробці таких програм використовуються сервери баз даних (звані також SQL-серверами) для робочих груп. Існує досить велика кількість різних SQL-серверів як комерційних, так і вільно розповсюджуваних. Серед них найбільш відомі такі сервери баз даних, як Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, InterBase, Sybase, Informix.

3. Корпоративні інформаційні системи є розвитком систем для робочих груп, вони орієнтовані на великі компанії і можуть підтримувати територіально рознесені вузли або мережі. В основ-ному вони мають ієрархічну структуру з декількох рівнів. Для таких систем характерна архітектура клієнт-сервер зі спеціалізацією серверів або ж багаторівнева архітектура. При розробці таких систем можуть використовуватися ті ж сервери баз даних, що і при розробці групових інформаційних систем. Однак у великих інформаційних системах найбільшого поширення набули сервери Oracle, DB2 і Microsoft SQL Server.

за способу організації групові та корпоративні ІС поділяються на такі класи:

- Системи на основі архітектури файл-сервер;

- Системи на основі архітектури клієнт-сервер;

- Системи на основі багаторівневої архітектури;

- Системи на основі Інтернет / інтранет-технологій.

за типу збережених даних розрізняють наступні ІС (рис. 2.6):

- фактографічні: Призначені для зберігання і обробки структурованих даних у вигляді чисел і текстів. Над такими даними можна виконувати різні операції.

- документальні: В таких системах інформація представлена ??у вигляді документів, що складаються з найменувань, описів, рефератів і текстів. Пошук по неструктурованих даних здійснюється з використанням семантичних ознак; відібрані документи надаються користувачеві; обробка даних в таких системах практично не проводиться.

за ступеня автоматизації інформаційних процесів інформаційні системи діляться на:

Малюнок 2.6. Класифікація інформаційних систем

- ручні: Характеризуються відсутністю сучасних технічних засобів переробки інформації та виконанням всіх операцій людиною;

- автоматичні: Характеризуються виконанням всіх операцій з переробки інформації без участі людини;

- автоматизовані: Припускають участь в процесі обробки інформації і людини, і технічних засобів, причому головна роль у виконанні рутинних операцій обробки даних відводиться комп'ютера. Саме цей клас систем відповідає сучасному уявленню поняття «інформаційна система» і буде розглянуто в даному розділі.

за характером обробки даних розрізняють наступні ІС:

- інформаційно-пошукові: Роблять введення, систематизацію, зберігання, видачу інформації за запитом користувача без складних перетворень даних (наприклад, ІС бібліотечного обслуговування, резервування і продажу квитків на транспорті, бронювання місць в готелях та ін.). В інформаційних системах організаційного управління переважає режим оперативної обробки транзакцій (OnLine Transaction Processing (OLTP)) для відображення актуального стану предметної області в будь-який момент часу, а пакетна обробка займає дуже обмежену частину. Для систем OLTP характерний регулярний (можливо, інтенсивний) потік досить простих транзакцій, що грають роль замовлень, платежів, запитів тощо Важливими вимогами для них є:

- Висока продуктивність обробки транзакцій;

- Гарантована доставка інформації при віддаленому доступі до БД з телекомунікацій;

- інформаційно-вирішальні: Здійснюють, крім того, операції переробки інформації за певним алгоритмом. За характером використання вихідної інформації такі системи прийнято ділити на керуючі и радять.

результуюча інформація керуючих ІС безпосередньо трансформується в прийняті людиною рішення. Для цих систем характерні завдання розрахункового характеру і обробка великих обсягів даних (наприклад, ІС планування виробництва або замовлень, бухгалтерського обліку).

радять ІС виробляють інформацію, яка приймається людиною до відома і враховується при формуванні управлінських рішень, а не ініціює конкретні дії. Ці системи імітують інтелектуальні процеси обробки знань, а не даних (експертні системи).

Залежно від сфера застосування розрізняють наступні класи ІС:

- ІС організаційного управління - Призначені для автоматизації функцій управлінського персоналу (промислових підприємств, готелів, банків, магазинів та ін.). Основні функції таких ІС: оперативний контроль і регулювання, оперативний облік і аналіз, перспективне і оперативне планування, бухгалтерський облік, управління збутом, постачанням і інші економічні і організаційні завдання.

- ІС управління технологічними процесами (ТП) - служать для автоматизації функцій виробничого персоналу з контролю та управління виробничими операціями. У таких системах зазвичай передбачається наявність розвинених засобів вимірювання параметрів технологічних процесів (температури, тиску, хімічного складу і т.п.), процедур контролю допустимості значень параметрів і регулювання технологічних процесів.

- ІС автоматизованого проектування (САПР) - призначені для автоматизації функцій інженерів-проектувальників, конструкторів, архітекторів, дизайнерів при створенні нової техніки або технології. Основними функціями подібних систем є: інженерні розрахунки, створення графічної документації (креслень, схем, планів), створення проектної документації, моделювання проектованих об'єктів.

- Інтегровані (корпоративні) ІС - Використовуються для автоматизації всіх функцій фірми і охоплюють весь цикл робіт від планування діяльності до збуту продукції. Вони включають в себе ряд модулів (підсистем), що працюють в єдиному інформаційному просторі і виконують функції підтримки відповідних напрямів діяльності.Етапи розробки автоматизованих інформаційних систем | Класифікація автоматизованих інформаційних систем

Забезпечення легкості застосування програмного засобу | Забезпечення ефективності програмного засобу | Забезпечення сопровождаемости програмного засобу | забезпечення мобільності | Глава 2. Основи проектування інформаційних систем | Проектування інформаційної системи. Поняття і структура проекту ІС | Переваги електронного документообігу | Області застосування і приклади реалізації інформаційних систем | Вимоги, що пред'являються до інформаційних систем | Життєвий цикл інформаційних систем |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати