Головна

Психологічна характеристика діяльності.

  1. I ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА ДОРОГИ
  2. I. Общая характеристика
  3. I. Характеристика основных направлений комплексной системы работы.
  4. I. Характеристика основных теоретических подходов к изучению темы, сложившихся в отечественной исторической науке.
  5. II універсал УЦ Ради: його значення і загальна характеристика.
  6. II. Злокачественные мезенхимальные опухоли. Общая характеристика.
  7. II. Характеристика, касающаяся вида связи

Діяльність - специфічно людська, регульована свідомістю активність, що породжується потребами і спрямована на пізнання і перетворення довкілля і самої людини.
Основні компоненти структури діяльності : спонукання до дії, елементи діяльності, процеси діяльності,засоби діяльності, види діяльності. Будь-який вид діяльності пов'язаний з рухами. Рух - це фізіологічна функція живого організму. Діяльність - Це процес активного ставлення людини до дійсності, в ході якого відбувається досягнення суб'єктом поставлених раніше цілей, задоволення різноманітних потреб і освоєння суспільного досвіду. Відмінними рисами людської діяльності є її суспільний характер, цілеспрямованість, плановість, систематичність.
Розумова діяльність поділяється на : перцептивну (за її допомогою формується цілісний образ сприйняття предметів або явищ); мнемічну ( яка входить до складу діяльності запам'ятовування, збереження та пригадування); мислительну( за допомогою якої відбувається розв'язування мислительних задач);імажинітивну (діяльність уяви в процесі творчості ). Кожна дія складається із системи рухів або операцій, підпорядкованих певній меті. Операції характеризують частковий бік виконання дій, вони мало усвідомлюються або ж зовсім не усвідомлюються. Операції можуть виникати в результаті адаптації, безпосереднього наслідування або шляхом автоматизації дій. За ступенем усвідомлення цілей і наслідків дії поділяються на імпульсивні та вольові Сукупність дій, які об'єднані спільною метою і виконують певну суспільну функцію, складає діяльність.
Кінцевим результатом діяльності постає мета, яка може являти собою створюваний людиною реальний предмет, знання, навички, уміння, результат. Складовим діяльності є дії та операції, що співвідносяться з потребами, мотивами, цілями. Загальну структуру діяльності характеризують також засоби діяльності : суб'єкт діяльності, процес діяльності, предмет діяльності, умови Діяльності, продукт Діяльності.
Потреба - висхідна форма активності живих істот, динамічне утворення, що організує й спрямовує пізнавальні процеси, уяву там поведінку; основна рушійна сила розвитку людини. Мотив - те, що спонукає людину до діяльності і надає цій діяльності осмисленості. ( усвідомлена потреба стає мотивом поведінки). Ціль ( мета ) - усвідомлений образ бажаного результату, на досягнення якого спрямована дія людини.
Види діяльності : гра, навчання, праця, спілкування. Ігрова діяльність : а) у дорослих - ділові ігри ( аматорство, професійна діяльність ); б) у дітей - ігри, спрямовані на функціональне задоволення; рольові ігри, ігри за правилами. Навчальна діяльність : учіння, та викладання. Викладання - це цілеспрямований вид Д, здійснюваний педагогом, організатором педагогічного процесу. Учіння - це цілеспрямоване засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду, з метою використання їх у практичному житті. Праця: репродуктивна, продуктивна ( за алгоритмом ), творча. Праця - це цілеспямована Д людини на перетворення і освоєння природних і соціальних сил, з метою задоволення потреб. Спілкування - це складний багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми. У спілкуванні розрізняють такі взаємопов'язані аспекти : комунікативний, інтерактивний ( обмін діями ), перцептивний ( взаємосприймання і встановлення взаєморозуміння партнеів ). Засоби діяльності : суб'єкт Д, процес Д, предметД, умови Д, продукт Д.Основні положення аналітичної психології К. Г. Юнга | Принципи функціонування групи АСПН.

КРИЗОВІ ПЕРІОДИ ДИТИНСТВА. | АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ. | ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. | СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ К. ХОРНІ. | Прийняття правил групи | Пам'ять як психічний процес | Види психодіагностичних методик | Методи психології | Поняття психокорекції. Характерні особливості психокорекційного процесу в групі АСПН | Увага та методи розвитку уважності |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати