На головну

Увага та методи розвитку уважності

  1. Quot;Прусський" та "американський" шляхи розвитку капіталізму в сільському господарстві.
  2. Uuml; Характерні риси економічного розвитку Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
  3. V II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ
  4. А) совокупность методических, языковых, аппаратных и программных средств, обеспечивающих автоматизацию функций пользователя
  5. Автоматизация деловых процессов. Основные деловые процессы. Описание деловых процессов. Методика IDEF0.
  6. Активні методи навчання при викладанні Правознавства.
  7. Анализ диагностических методик.

Увага не є самостійним пізнавальним процесом, тому що воно саме по собі нічого не відображає і як окремо взяте психічне явище не існує. Разом з тим увага є одним з найважливіших компонентів пізнавальної діяльності людини, так як воно, виникаючи на основі пізнавальних процесів, організовує і регулює їхнє функціонування. Оскільки пізнавальна діяльність здійснюється свідомо, то увага виконує одну з функцій свідомості.

Увага - це особливий стан свідомості, завдяки яким суб'єкт спрямовує і зосереджує пізнавальні процеси для більш повного і чіткого відображення дійсності. Увага пов'язане з усіма сенсорними та інтелектуальними процесами. Найбільш помітно цей зв'язок проявляється у відчуттях і сприйняттях.

УВАГА - це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості й зосередженості свідомості на певних предметах і явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях

Характеристики уваги:

Стійкість - тривалість залучення уваги до одного і того ж об'єкту або до однієї і тієї ж задачі.

Концентрація уваги - підвищення інтенсивності сигналу при обмеженості поля сприйняття. Концентрація пропонує не тільки тривале утримання уваги на об'єкті, але і відволікання від усіх інших впливів, які мають значення для суб'єкта в даний момент.

Зосередженість уваги виявляється в результаті концентрації свідомості на об'єкті з метою одержання найбільш повної інформації про нього.

Розподіл уваги - суб'єктивно переживається здатність людини утримувати в центрі уваги певне число різнорідних об'єктів одночасно.

Переключення - це швидкість переходу від одного виду діяльності до іншого (неуважність - погана переключаемость).

Предметність уваги пов'язана зі здатністю виділяти певні комплекси сигналів відповідно з поставленим завданням, особистої значимістю, актуальністю сигналів і т.д.

Обсяг уваги характеризується кількістю об'єктів, на які може направити і зосередити увагу суб'єкт в частки секунди. Визначається обсяг уваги за допомогою спеціальних приладів-тахістоскоп. В одну мить людина може звернути увагу тільки на кілька об'єктів (від 4 до 6).

Види уваги:

Прояв уваги пов 'язане як з сенсорними, так і з інтелектуальними процесами, а також з практичними діями і з цілями і завданнями діяльності. У зв'язку з цим виділяють такі види уваги: ​​сенсорне, інтелектуальне, моторне, навмисне і ненавмисне увагу.

Сенсорне увага виникає при дії об'єктів на органи чуття. Воно забезпечує чітке відображення предметів і їх властивостей у відчуттях і в сприйняттях людини. Завдяки сенсорному увазі виникають у свідомості образи предметів є ясними і виразними. Сенсорне увага може бути зоровим, слуховим, нюховим і т.д. В основному в людини проявляється зорове і слухове увагу. Краще всього в психології вивчено зорову увагу, тому що його легко виявити і зафіксувати.

Моторне увага спрямована на рухи і дії, що здійснюються людиною. Воно дає можливість більш чітко і ясно усвідомлювати прийоми і способи, що застосовуються в практичній діяльності. Моторне увагу регулює і контролює рухи і дії, спрямовані на предмет, особливо в тих випадках, коли вони повинні бути особливо чіткими і точними.Інтелектуальне увага спрямована на більш ефективне функціонування таких пізнавальних процесів як: пам'ять, уяву і мислення. Завдяки цьому увазі людина краще запам'ятовує і відтворює інформацію, створює більш чіткі образи уяви, ясно і продуктивно мислить. Оскільки це увагу має внутрішній характер і мало доступна для дослідження, то воно найменше вивчено в психології.

Навмисне (довільна) увага виникає при наявності у суб'єкта мети або завдання бути уважним до якого-небудь зовнішнього предмету або до внутрішнього розумовому дії. Воно в основному спрямовано на регулювання зовнішніх сенсорних і моторних дій і внутрішніх пізнавальних процесів. Навмисне увага може стати довільним, коли суб'єкту необхідно проявити вольове зусилля для того, щоб направити і зосередити увагу на об'єкті, який необхідно пізнавати або з яким треба діяти

Якщо спрямованість і зосередженість уваги пов'язані зі свідомою метою, мова йде про довільному уваги. Н. Ф. Добринін виділив ще один вид уваги - послепроизвольное увагу (це увагу, природно супроводжує діяльність особистості;виникає воно, якщо особистість поглинена діяльністю; пов'язано з готівковою системою асоціацій). Це може мати місце в тому випадку, коли мета проявляти увагу залишається, але зникають вольові зусилля. Така увага починає проявлятися, коли діяльність, яка вимагає вольових зусиль, стає захоплюючою і здійснюється без особливих труднощів.

Якщо спрямованість і зосередженість носять мимовільний характер, мова йде про мимовільному уваги. На думку К. К. Платонова, однією з форм мимовільної уваги є установка (стан готовності або схильності особистості до дії певним чином). Ненавмисне (мимовільне) увага виникає саме собою без будь-якої мети з боку людини. Його викликають значущі для людини властивості і якості предметів і явищ зовнішнього світу. Одним з таких властивостей є новизна об'єкту. Мимовільне увагу привертають також всі сильні подразники: яскраве світло, гучний звук, різкий запах і т.д.Іноді увагу можуть привернути і не дуже помітні подразники, якщо вони відповідають потребам, інтересам і настановам особистості.

Увагу зумовлюють не лише зовнішні подразники, а й здатність людини довільно спрямовувати її на ті чи інші об´єкти, що називають уважністю. Увага - це характерологічна властивість особистості, завдяки якій людина володіє нею, а тому своєчасно й активно зосереджується, скеровує увагу.

Недостатній розвиток уважності виявляється в розосередженості та відволіканні, нездатності без зовнішніх спонук спрямовувати і підтримувати свою увагу в процесі діяльності внутрішніми засобами.

Психологи встановили, що чим вищий рівень розвитку уваги, тим вища ефективність навчання. Неуважність - одна із найпоширеніших причин поганої успішності дітей молодших класів. Виявляється, навчання ставить перед дитиною нові завдання, не схожі на ті, які вона звикла виконувати під час гри. Навчальні завдання, на відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес їх виконання вимагає довшого зосередження. На жаль, і за своєю формою процес навчання не завжди є захоплюючим і невимушеним. І щоб оволодіти усіма новими знаннями та навиками, дитині потрібно навчитися керувати своєю увагою, підпорядковувати її своїй волі. А для цього необхідно тренувати здатність бути уважним з допомогою ігор і спеціальних вправ. Така робота повинна вестися у двох напрямках:

1. Використання спеціальних вправ, що тренують основні властивості уваги: обсяг, розподіл, концентрацію, стійкість і переключення.

2. Використання вправ, на основі яких формується уважність як властивість особистості. Звичайно причина глобальної неуважності полягає в орієнтації дітей на загальний зміст тексту, фрази, слова, арифметичної задачі або вираження - діти схоплюють цей зміст і, задовольняючись ним, "зневажають подробицями". У зв'язку з цим головна задача таких занять: подолання цього глобального сприйняття, спроба навчити сприймати зміст з урахуванням елементів на фоні змісту цілого.

Такі ігри також розвивають якості уваги. Вони допомагають:

1.утримувати увагу на одному й тому ж завданні якнайдовше (сталість і концентрація уваги).

2.швидко переводити увагу з одного об'єкта на інший, переходити від одного виду діяльності до іншого (переведення уваги).

3.підпорядковувати увагу вимогам діяльності (довільність уваги).

4.помічати в предметах і явищах малопомітні, але суттєві ознаки і властивості (спостережливість).

Розвиток уваги немовляти та дитини раннього віку Перші реакції на подразники в дитини спостерігаються відразу після народження. Вона здригається при різкому звуці, відвертається від занадто яскравого світла. Уже на першому місяці життя в маляти виявляється орієнтований рефлекс «що таке?», що дає дитині можливість виділяти предмети, їхні ознаки на основі пізнавального відношення до них. Елементарним проявом уваги є реакція зосередження, коли маля ніби установлює свій аналізатор так, щоб краще сприйняти сигнал. На 2-3 тижні життя в дитини можна помітити слухове зосередження при голосному звуці, коли маля замовкає і припиняє рухи. На 3-4 тижні життя спостерігається зорове зосередження на обличчі дорослого і слухове при його розмові з малям. Немовля не розуміє, що йому говорять, але прислухається. Тим самим створюються передумови для переходу до активного пильнування. Наприкінці першого місяця життя дитина орієнтується па нові, досить сильні подразники, наприклад, затримує погляд на незвичайному предметі. Найбільш значимим подразником для дитини стає дорослий. Так, дитина у віці 2-3 міс. довго зосереджується на обличчі матері, а потім на предметах, що включені в контекст спілкування з нею. Протягом усього дитинства найбільш виражене зосередження викликають подразники, що включені в спілкування і спільну з дорослим діяльність. Подальший розвиток уваги зв'язаний з освоєнням хапання, що дає можливість утримувати предмети і маніпулювати з ними. Після 6 міс. рефлекс «що таке?» перетвориться в рефлекс «що з цим робити?». Тепер дитина фіксує не тільки предмет, але і його ознаки, а також дії з ним. Це веде до бурхливого розвитку орієнтовио-дослідницької діяльності, зародженню здатності пізнавати навколишній світ. Наприкінці року на основі маніпулювання з предметами виникає розподіл уваги, коли дитина діє одночасно з двома предметами; удосконалюється переключення, наприклад, маля складає кульки в коробочку, переносячи фокус уваги з однієї кульки на іншу. Особливості розвитку уваги у віці немовляти: - спочатку являється як реакція зосередження; - зосередження забезпечує виділення з навколишнього світу емоцій, рухів, мови людини як його відмітних ознак, а також предметів і дій з ними; - зосередження спричиняє розвиток пізнавального відношення до навколишнього; - поява властивостей уваги сприяє зародженню більш складних форм поведінки і діяльності. У ранньому дитинстві розвиток уваги відбувається при освоєнні ходьби, предметної діяльності і мови. Самостійна ходьба робить для дитини доступною широку область предметів, тим самим розширюючи коло її уваги. Переміщення в просторі відкриває для маляти нові можливості, тепер воно саме вибирає об'єкт, на який націлює увагу. Освоєння призначення, функцій предметів, удосконалювання дій з ними дозволяють, з одного боку, націлювати увагу па більше число сторін і ознак в об'єктах, а з іншого - удосконалювати властивості самої уваги - розподіл, переключення. У зв'язку з оволодінням мовою маля учиться утримувати увагу не тільки на предметах, але і на словах, фразах. Воно починає реагувати на інструкцію дорослого, якщо вона сформульована коротко і вказує па знайомі дитині дії чи предмети: «Принеси м'яч», «Візьми ложку». Маля може вислухати коротке прохання до кінця і виконати дію відповідно до нього. При збагненні мови в маляти зростає увага до слова, його значення. Тепер дитина без наочної опори уважно слухає короткі вірші, казки, пісеньки, якщо вони супроводжуються виразністю мови і міміки розповідаючого їх дорослого. Розвиток мови спричиняє появу елементів довільної уваги. Дорослий може керувати нею. Слово виступає як засіб організації уваги. І все-таки, незважаючи на те, що дитина здатна виконувати цікаву діяльність протягом 8-10 хвилин, вона зазнає серйозних труднощів у переключенні і розподілі увага. Маля нерідко так занурюється в роботу, що не чує слів дорослого. Наприклад, малюючи, воно не зауважує, що перекинуло баночку з фарбою, не реагує на вказівку дорослого її підняти. З іншого боку, увага дитини дуже слабко фіксована на предметі або діяльності, мало стійка. Вона ніби сковзає по поверхні, не проникаючи всередину. Тому дитина швидко припиняє почату справу. Маля, так захопившись грою з лялькою, бачить в однолітка машинку - і лялька забута. Здатність концентрації уваги виражається й у тому, що дитина фіксує незначущі, але найбільш яскраві ознаки об'єктів. І як тільки пропадає їхня новизна, губиться емоційна привабливість, вгасає й увага до них. Особливості розвитку уваги в ранньому дитинстві: -розширюється коло предметів, їхніх ознак, а також дій з ними, на яких зосереджується дитина; - маля зосереджене на виконанні нескладних інструкцій дорослого, на слуханні літературних творів, уважне до слова, мови; - під впливом мови в дитини починають складатися передумови для розвитку довільної уваги; - увага маляти слабко концентрована, хитлива, спостерігаються труднощі переключення і розподілу, невеликий її обсяг.

Розвиток уваги дошкільника

У дошкільному віці зміни стосуються усіх видів і властивостей уваги. Збільшується її обсяг: дошкільник уже може діяти з 2-3 предметами. Зростає можливість розподілу уваги в зв'язку з автоматизацією багатьох дій дитини. Увага стає більш стійкою. Цс дає дитині можливість виконувати під керівництвом вихователя визначену роботу, нехай навіть нецікаву. Маля не відволікається, якщо розуміє, що справу потрібно довести до кінця, навіть якщо з'явилася більш приваблива перспектива. Підтримка стійкості уваги, фіксація її на об'єкті визначається розвитком допитливості, пізнавальних процесів. Так, дитина довго спостерігає за рибками в акваріумі, щоб довідатися, де вони сплять. Стійкість уваги залежить від характеру діючого подразника. У віці 4-7 років тривалі відволікання викликає шум гри, а найбільш тривалі - дзвоник. Протягом дошкільного дитинства тривалість відволікань, викликаних подразниками, знижується, тобто зростає стійкість уваги. Найбільш різке зниження тривалості відволікання спостерігається в дітей від 5,5 до 6,5 років. Розвиток уваги дошкільника характеризується різними змінами організації його життя, він освоює нові види діяльності (ігрову, трудову, продуктивну). У 4-5 років дитина направляє свої дії під впливом дорослого. Вихователь усе частіше говорить дошкільнику: «Будь уважним», «Слухай уважно», «Дивися уважно». Виконуючи вимоги дорослого, дитина повинна керувати своєю увагою. Розвиток довільної уваги пов'язаний із засвоєнням засобів керування нею. Спочатку - не зовнішні засоби, вказівний жест, слово дорослого. У старшому дошкільному віці таким засобом стає мова самої дитини, що здобуває планувальну функцію. «Я хочу подивитися спочатку мавпочок, а потім крокодильчиків», - говорить маля по дорозі в зоопарк. Воно намічає мету «подивитися», а потім уважно розглядає об'єкти, що його цікавлять. Таким чином, розвиток довільної уваги тісно пов'язаний не тільки з розвитком мови, але й з розумінням значення майбутньої діяльності, усвідомленням ЇЇ мети. Розвиток цього виду уваги також пов'язаний з освоєнням норм і правил поведінки, становленням вольової дії. Наприклад, дитині хочеться приєднатися до гри інших дітей, але не можна. Вона сьогодні чергує по їдальні. Спочатку потрібно допомоіти дорослому накрити на стіл. І дитина зосереджується на виконанні цієї роботи. Поступово їй захоплює сам процес чергування, їй подобається, як він красиво розставляють посуд, і вольових зусиль для підтримки уваги вже не потрібно. Таким чином, розвиток післядовільної уваги відбувається через становлення довільної, він також зв'язаний зі звичкою докладати вольових зусиль для досягнення мети.

Особливості розвитку уваги в дошкільному віці:

- значно зростає ЇЇ концентрація, обсяг і стійкість; - складаються елементи довільності в керуванні увагою на основі розвитку мови, пізнавальних інтересів; - увага стає опосередкованою; - з'являються елементи післядовільної уваги. Розвиток уваги молодшого школяра Особливості уваги молодшого школяра залежать від розвитку його нервової системи. Зміна процесів збудження та гальмування у корі великих півкуль у молодших школярів відбувається швидко. Цим пояснюється те, що діти цього віку дуже чутливі до зовнішніх вражень, легко звертають увагу на кожний подразник. Тому нове джерело збудження, яке виникає в корі мозку, спонукає дитину відволікатися од того, на чому вона зосереджена. Відбувається нестійкість уваги, безпосереднє переключення її з одного предмета на інший. Цьому сприяє й досить розвинутий орієнтувальний рефлекс. Дитяча вразливість веде до того, что увага молодшого школяра виникає завдяки образному, наочному, яскравому навчальному матеріалу та емоційності викладання цього матеріалу. Одна із загальних особливостей уваги молодшого школяра - це здатність легше зосереджуватися на предметах зовнішнього світу, ніж на власних думках та уявленнях. Концентрація уваги молодшого школяра може бути достатньо інтенсивною, особливо під час виконання цікавих завдань. Але стійкість уваги Іце недостатньо розвинута. Іноді незначний подразник зовнішнього середовища веде до відволікання уваги. Обсяг уваги, який здебільшого залежить від минулого досвіду людини, у молодшого школяра ще не дуже великий. Діти цього віку не завжди здатні утримувати в полі зору декілька об'єктів. Розподіл уваги теж незначний, але він розвивається за перші роки навчання дітей. Переключення уваги як процес перебуває у стадії розвитку в перші роки навчання. Загальна нестійкість уваги веде до виявів неуважності в діяльності молодшого школяра. У молодшому шкільному віці обидва види уваги (мимовільна та довільна) потребують розвитку. Увага розвивається через спеціальні психологічні вправи, які може використовувати у своїй роботі і психолог, і вчитель молодших класів. У початковій школі продовжує розвиватися довільна увага дитини. Дослідження Г. Понарядова виявило, що діти з різною успішністю у 1-4 класах розвиваються по-різному. У встигаючих учнів увага розвинена краще, ніж у невстигаючих учнів. Значно краще розвинена довільна увага. Довільна увага у молодшому шкільному віці розвивається разом із розвитком відповідальності у ставленні до навчання та з розвитком позитивних мотивів навчання. Можливості вольової регуляції уваги у молодшому шкільному віці обмежені. Дитина не може заставити себе вчитися вольових зусиль, вона може зосереджено працювати лише під впливом близької мотивації (одержати високий бал, щоб заслужити подяку вчителя або батьків). Виховання у молодших школярів далекої мотивації довільної уваги повинно відбуватися відповідно до вікових особливостей дітей, шляхом зв'язку декількох близьких намірів. Індивідуальні властивості особистості молодших школярів істотно впливають на характер уваги. Так, у дітей сангвінічного темпераменту неуважність здебільшого виявляється у гіперактивності. Сангвінік рухливий, безпосередній у виявах, товариський. Відповіді таких дітей на уроках свідчать більше на користь їхнього спілкування з класом. Флегматики та меланхоліки більш пасивні, тому здаються неуважними. Але насправді, вони зосереджені на предметі, який вивчають, про що свідчать їхні ґрунтовні відповіді на запитання вчителя. Холерики дуже активні й іноді дійсно неуважні, вони не можуть довго концентрувати увагу на одному об'єкті, не досить серйозно ставляться до навчання, надто збудливі.

Розвиток уваги підлітка

У підлітковому віці спостерігається розвиток обсягу уваги, підвищення стійкості уваги та розвиток здатності до переключення та розподілу уваги. Разом з цим у підлітків відмічається погіршення результатів навчальної діяльності. Це відбувається тому, що розумові здібності підлітка, на відміну од здібностей молодшого школяра, набувають нової якості: вони стають опосередкованими. Це відбувається завдяки розвитку понятійного, мовно-логічного, абстрактного мислення. Підліток може оперувати поняттями, міркувати про властивості та якості предметів, висувати гіпотези, планувати дослідницьку діяльність та засвоювати великі масиви інформації. Причини неуважності підлітка полягають у суперечливості самого вікового періоду: підліток здатен придумати спосіб запам'ятовування нової формули, тобто керувати своєю пам'яттю, може висунути гіпотезу, тобто спрямувати, регулювати процес свого мислення тощо, але йому дуже важко керу-, вати своєю особистістю, собою як цілим. В основному це пов'язано з новими інгтересами, переживаннями та хронічною емоційною нестабільністю, яка виявляється в імпульсивності, нестриманості, іноді агресивності. Розумова діяльність підлітка, так само як і його поведінка, залежить від стану його мотиваційної сфери. Підліток уважний тільки щодо того, що якось пов'язано із його актуальними потребами та переживаннями. Усі інтимні переживання підлітка тією чи іншою мірою пов'язані з пошуком себе, з пізнанням своїх здібностей та можливостей, з прагненням дізнатися, як оцінюють його оточуючі, з постійним перебиранням на себе різних дорослих ролей та гострою необхідністю у формуванні власного образу «Я». Це для підлітка головне. І якщо те чи інше навчальне завдання сприяє розвиткові особистості, якщо навчальна ситуація пов'язана з переживаннями, якщо характер і форми спілкування з підлітком допомагають йому здобути дорослої позиції, то увага стає стійкою та концентрованою.

Розвиток уваги в юнацькому віці

Загальні розумові здібності до 15-16 років уже, як правило, сформувалися. Але вони ще продовжують удосконалюватися. Оволодіння складними інтелектуальними операціями і збагачення понятійного апарату роблять розумову діяльність юнаків і дівчат більш стійкою й ефективною, наближаючи ЇЇ до діяльності дорослого. Особливо швидко розвиваються спеціальні здібності. В поєднанні зі зростаючою диференціацією спрямованості інтересів це робить структуру розумової діяльності старшокласника більш складною і індивідуальною порівнянно з молодшим віком. Серед усвідомлених та неусвідомлених причин, що заважають формуванню особистості в юнацькому віці на індивідуальному рівні можуть бути: - затримка розвитку теоретичного мислення; - відсутність навичок і прийомів смислової пам'яті; - маленький обсяг оперативної пам'яті; нерозвинутість основних компонентів уваги (об'єму, переключення, розподілу тощо); - нереалістичність уяви, відірваність від практики; - надмірна перевага першої сигнальної системи над другою. Вимоги до організації корекційних занять з розвитку уваги. Обов'язковою умовою реалізації «Програми з розвитку і корекції уваги в старшому дошкільному віці» є спеціально створене предметно-розвивальне середовище. Потрапляючи в нього, діти з порушеннями уваги мають можливість під контролем вихователя вправляти свої уміння, набуті на корекційно-розвивальних заняттях, і відчувати підтримку дорослого (що формує в дітей віру в успіх). Граючись з однолітками (з нормально розвинутою увагою) і вихователем (як з рівним партнером), діти з порушеною увагою вчаться контролювати отриманий результат, мають можливість розвивати пізнавальні інтереси, а також підвищувати самооцінку і радіти успіху в колі однолітків. Для створення предметно-розвивального середовища, що забезпечує розвиток уваги, треба було небагато часу. Ігри і матеріали повинні бути доступні для дітей - у відкритих коробках на стелажах, щоб діти могли ними користу ватися будь-коли у вільний час. Багато ігор, що ввійшли до складу розви- вального середовища, можна виготовити з доступних підручних матеріалів. 1. Шашками можуть бути кришечки від пляшок «Фанта», «Пепсі-Кола» двох кольорів (червоні й зелені). 2. Для гри «Квартет» можна використовувати листівки, кожна з яких розрізається на чотири частини. 3. Для виготовлення гри «Танграм» можна використати коробки з-під цукерок, обклеєні кольоровим папером. 4. Намисто можна виготовити з кольорової ізоляції товстого дроту (4-5 кольорів), порізаної на невеликі шматочки, що нанизуються на волосінь чи тонкий дріт. 5. Для викладання візерунків, малюнків, силуетів можна використати ґудзики різних кольорів і розмірів. Можна придбати мозаїку. 6. У популярній серед дітей грі «Чарівне насіння» використовуються дощечки різних геометричних форм (кругла з раді у сом 10см, квадратна 15х15см, прямокутна 10x15 см). Дощечки покриваються суцільним гладким шаром пластиліну, висотою 5 мм, одного кольору (синього, жовтого чи зеленого) і були тлом. Діти викладають різні візерунки і малюнки, використовуючи насіння, що легко вдавлюється в пластилін (насіння гороху (зеленого кольору), квасолі (білої і червоної), кукурудзи, акації, кавуна. Для створення візерунків діти можуть скористатися зразками або ж вільно фантазувати. Після закінчення гри насіння відокремлюють від дощечки-форми і сортують за видами. 7. Матеріалом для викладання на столі або на кольоровому папері візерунків і силуетів можуть слугувати заздалегідь зібрані й оброблені кісточки плодів абрикоса, персика, вишні. 8. Великою популярністю в дітей користуються ігри, які є збільшеним варіантом настільних «маршрутних» ігор і розміщуються на підлозі. Ігрове поле можна зробити з великих картонних пакувальних коробок, на які наносяться маршрути. Розміри поля - 1,5x1,5 м і 1x2 м. Кубик (15x15 см) обклеюється яскравим кольоровим папером (кожна сторона має свій колір). Фішками можуть бути ковпачки від аерозолів (дезодорантів і ін.) яскравих кольорів. Варіантом «ігор на підлозі» є гра «лабіринт». Великий шматок картону (пакувальний матеріал для холодильників, меблів, телевізорів) є ігровим полем, яке містить ряд початкових і кінцевих «станцій» маршруту. Наприклад, хто і до кого йде в гості: у лівій частині поля - гості (використовувалися яскраві картинки з зображенням казкових героїв), а в правій - будиночки з господарями. Маршрути гостей переплутані. Поверхня ігрового поля покривалася целофаном і в разі необхідності (у випадку утруднень) дитина могла «пройти» маршрутом кольоровим фломастером (маркером), крейдою чи ручкою. Після закінчення гри маршрути на плівці легко витираються вологою ганчіркою і грати можна багато разів. У процесі занять у дітей спостерігається стійкий інтерес до всіх ігор корекційно-розвивальної програми. Особливу зацікавленість викликають ігри, спрямовані на розвиток сенсорної і моторно-рухової уваги. Під час ігор діти виявляли ініціативу, впевненість у своїх діях.

 Поняття психокорекції. Характерні особливості психокорекційного процесу в групі АСПН | Основні положення аналітичної психології К. Г. Юнга

Феномен Едіпового комплексу. | Комунікація, спілкування та їх засоби. | КРИЗОВІ ПЕРІОДИ ДИТИНСТВА. | АКТИВНЕ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФОРМА ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ. | ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. | СУТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ К. ХОРНІ. | Прийняття правил групи | Пам'ять як психічний процес | Види психодіагностичних методик | Методи психології |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати