Головна

Точка беззбитковості

  1. N-мірне метричний простір, відстань між точками.
  2. аналіз беззбитковості
  3. Аналіз беззбитковості (аналіз обсягу-витрат-прибутку) являє
  4. Аналіз беззбитковості і операційного важеля
  5. Аналіз беззбитковості та отримання цільового прибутку.
  6. Аналіз беззбитковості і ціноутворення по цільового прибутку
  7. Аналіз беззбитковості за графіком рентабельності.

Точка беззбитковості визначає, яким повинен бути обсяг продажів для того, щоб підприємство працювало беззбитково, могло покрити всі свої витрати, не отримуючи прибутку. У свою чергу, як зі зміною виручки росте прибуток показує Операційний важіль (операційний леверидж).

Для розрахунку точки беззбитковості треба розділити витрати на дві складові:

Змінні витрати - зростають пропорційно збільшенню виробництва (обсягу реалізації товарів).

Постійні витрати - залежать від кількості виробленої продукції (реалізованих товарів) та від того, зростає або падає обсяг операцій.

Точка беззбитковості має велике значення в питанні життєстійкості компанії і її платоспроможності. Так, ступінь перевищення обсягів продажів над точкою беззбитковості визначає запас фінансової міцності (запас стійкості) підприємства.

Введемо позначення: В - виручка від продажів.

Рн - обсяг реалізації в натуральному вираженні.

Зпер - змінні витрати.

З пост - постійні витрати.

Ц - ціна за шт.

ЗСпер - середні змінні витрати (на одиницю продукції).

ТВД - точка беззбитковості в грошовому вираженні.

ТБН - точка беззбитковості в натуральному вираженні.

ОП - обсяг виробництва;

У - збиток;

П - прибуток.

Формула розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні:

ТВД = В * З пост / (В - Зпер)

Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні (в штуках продукції або товару):

ТБН = З пост / (Ц - ЗСпер)

 20 шт.

У точці беззбитковості лінія доходів перетинає і йде вище лінії загальних (валових) витрат, лінія прибутку перетинає 0 - переходить із зони збитків в зону прибутку.

операційний важіль (Операційний леверидж)

Операційний важіль (операційний леверидж) показує у скільки разів темпи зміни прибутку від продажів перевищують темпи зміни виручки від продажів. Знаючи операційний важіль можна прогнозувати зміну прибутку при зміні виручки.

Мінімальний обсяг виручки, необхідний для покриття всіх витрат, називається точкою беззбитковості, в свою чергу, наскільки може зменшитися виручка, що б підприємство спрацювало без збитків показує запас фінансової міцності.

Зміна виручки може бути викликано зміною ціни, зміною натурального обсягу продажів і зміною обох цих факторів.

Введемо позначення:

В - виручка від продажів.

П - прибуток від продажів.

Зпер - змінні витрати.

З пост - постійні витрати.

Рц - цінової операційний важіль.

Рн - натуральний операційний важіль.

Ціновий операційний важіль обчислюється за формулою:

Рц = В / П

З огляду на, що В = П + Зпер + З пост, можна записати:

Рц = (П + Зпер + З пост) / П =

1 + Зпер / П + З пост / П

Натуральний операційний важіль обчислюється за формулою:

Рн = (В-Зпер) / П

З огляду на, що В = П + Зпер + З пост, можна записати:

Рн = (П + З пост) / П = 1 + З пост / П

Порівнюючи формули для операційного важеля в ціновому і натуральному вираженні можна помітити, що Рн чинить менший вплив. Це пояснюється тим, що зі збільшенням натуральних обсягів одночасно зростають і змінні витрати, а зі зменшенням - зменшуються, що призводить до більш повільного збільшення / зменшення прибутку.

приклад:

У 60 000 виручка від продажів.

П 5000 прибуток від продажів.

Зпер 30 000 змінні витрати.

З пост 25 000 постійні витрати.

Рц 12 ціновий операційний важіль.

Рн 6 натуральний операційний важіль.

Таким чином:

При збільшенні ціни на 1% прибуток збільшиться на 12%.

При збільшенні обсягів на 1% прибуток збільшиться на 6%.

При цьому не треба забувати, що операційний важіль діє і «у зворотний бік»:

При зменшенні ціни на 1% прибуток зменшиться на 12%.

При зменшенні обсягів на 1% прибуток зменшиться на 6%.

Запас фінансової міцності

Наскільки далеко підприємство від точки беззбитковості показує запас фінансової міцності. Це різниця між фактичним обсягом випуску і обсягом випуску в точці беззбитковості. Часто розраховують процентне відношення запасу фінансової міцності до фактичного обсягу. Ця величина показує на скільки відсотків може знизитися обсяг реалізації, щоб підприємству вдалося уникнути збитку.

Введемо позначення: В - виручка від продажів.

Рн - обсяг реалізації в натуральному вираженні.

ТВД - точка беззбитковості в грошовому вираженні.

ТБН - точка беззбитковості в натуральному вираженні.

Формула запасу фінансової міцності в грошовому вираженні:

ЗПД = (B -Тбд) / B * 100%, де

ЗПД - запас фінансової міцності в грошовому вираженні.

Формула запасу фінансової міцності в натуральному вираженні:

ЗПН = (Рн -Тбн) / Рн * 100%, де

ЗПН - запас фінансової міцності в натуральному вираженні.

Запас міцності швидко змінюється поблизу точки беззбитковості і все повільніше в міру віддалення від неї. Гарне уявлення про характер цієї зміни можна отримати, якщо побудувати графік залежності запасу міцності від обсягу реалізації.

На наведеному нижче графіку точка беззбитковості ТБН = 20 штук, запас фінансової міцності в точці беззбитковості дорівнює 0.

 50%


0 20 40

Як видно на графіку, для обсягу реалізації 40 штук запас фінансової міцності 50%, т. Е. Якщо реалізація зменшиться на 20 штук ми опинимося в точці беззбитковості.

Запас міцності більш об'єктивна характеристика, ніж точка беззбитковості. Наприклад, точки беззбитковості маленького магазину та великого супермаркету можуть відрізнятися в тисячі разів, і тільки запас фінансової міцності покаже яке з підприємств стійкіше.Аналіз беззбитковості підприємства, запас фінансової міцності, операційний важіль. | Облікова політика підприємства: поняття, принципи, вимоги та допущення.

Бюджетний процес: складання, розгляд, затвердження виконання бюджетів по ланках бюджетної системи. Проблеми виконання бюджету РФ в поточному році. ??? | Питання № 20 (12). | Класифікація видатків бюджету | Фінансові відносини організації: принципи функціонування, роль в діяльності організації. Фінансові ресурси та їх джерела. | Класифікація витрат | Класифікація доходів | формування доходів | Використання виручки від реалізації | Питання № 24 (17). | Допущення і вимоги в обліковій політиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати