На головну

Договори страхування укладаються 3 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

3) це право страхувальника стягувати виплати через суд;

4) передбачає необхідність розширення діяльності страховика за межі основного бізнесу.

216. За формою проведення страхування може бути:

1) обов'язковим і добровільним;

2) соціальним;

3) медичним;

4) майновим.

217. Страховий випадок - це:

1) певна подія, на випадок якої проводиться страхування;

2) подія, яка фактично відбулася, у зв'язку з негативним або іншими обумовленими факторами, наслідками якої є сплата страхового відшкодування чи страхової суми;

3) перелік можливих ризиків втрати майна;

4) настання страхової події, пов'язане із свідомою діяльність людини.

218. Страховик - це:

1) фізична або юридична особа, що страхує свій особистий інтерес або інтерес третьої сторони, сплачує страхові премії та має право, згідно закону або на основі угоди страхування, отримати страхове відшкодування при настанні страхової події;

2) особа, в житті якої може трапитися подія, що спричинить, згідно умов угоди страхування, виплату страхової суми;

3) незалежна юридична або фізична особа, що має ліцензію на проведення страхових операцій по укладанню угод страхування;

4) немає правильної відповіді.

219. Страхувальник - це:

1) фізична або юридична особа, що страхує свій особистий інтерес або інтерес третьої сторони, сплачує страхові премії та має право, згідно закону або на основі угоди страхування, отримати страхове відшкодування при настанні страхової події;

2) особа, в житті якої може трапитися подія, що спричинить, згідно умов угоди страхування, виплату страхової суми;

3) страхова організація, яка приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або сплатити страхову суму страхувальнику чи особі, на користь якої укладено договір страхування, при настанні страхового випадку, обумовленого в договорі страхування

4) незалежна юридична або фізична особа, що має ліцензію на проведення посередницьких операцій по укладанню угод страхування;

220. Застрахований - це:

1) фізична або юридична особа, що страхує свій особистий інтерес або інтерес третьої сторони, сплачує страхові премії та має право, згідно закону або на основі угоди страхування, отримати страхове відшкодування при настанні страхової події;

2) особа, в житті якої може трапитися подія, що спричинить, згідно умов угоди страхування, виплату страхової суми;

3) страхова організація, яка приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або сплатити страхову суму страхувальнику чи особі, на користь якої укладено договір страхування, при настанні страхового випадку, обумовленого в договорі страхування

4) незалежна юридична або фізична особа, що має ліцензію на проведення посередницьких операцій по укладанню угод страхування;

221. Об'єкти страхування - це:

1) страховик, страхувальник, застрахований;

2) життя, здоров'я, працездатність громадян, майно, матеріальні цінності і майнові інтереси громадян та юридичних осіб;

3) державне майно;

4) все з переліченого;

5) немає правильної відповіді.

222. Предметом страхування виступає:

1) конкретна подія;

2) ризик, який може відбутися, а може не відбутися;

3) майно і життя;

4) немає правильної відповіді.

223. Превентивна функція страхування:

1) передбачає вкладання тимчасово вільних коштів страховика в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку;

2) дозволяє накопичити страхувальнику за рахунок страхових внесків, що обумовлені договором страхування, певну страхову суму за умови відсутності страхового випадку за час дії такого договору;

3) відображає одну з найбільш капіталомістких форм антиризикової діяльності і передбачає відшкодування збитків страхувальнику при настанні страхового випадку;

4) забезпечує фінансування заходів для попередження настання страхової події, сприяє запобіганню великих втрат як страхувальника, так і страховика.

224. Вкладання тимчасово вільних коштів страховика в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку передбачається:

1) інвестиційною функцією;

2) ризиковою функцією;

3) превентивною функцією;

4) принципом диверсифікації;

225. Безперервність добровільного страхування можна забезпечити:

1) укладанням додаткової угоди;

2) бажанням страхувальника;

3) шляхом повторного переукладання договору на новий термін;

4) бажанням страховика.

226. Угода добровільного страхування починає діяти:

1) при сплаті разового або першого страхового внеску;

2) з першого числа наступного місяця;

3) з моменту її підписання сторонами;

4) немає правильної відповіді.

227. Об'єкти, які підлягають добровільному страхуванню визначаються:

1) Законом;

2) правилами страхування;

3) страховиком;

4) страхувальником;

228. Страхування:

1) це особливий вид економічної діяльності, пов'язаний з перерозподілом серед учасників страхування ризику завдання збитку їх майновим інтересам;

2) здійснюється спеціалізованими організаціями, які забезпечують акумуляцію страхових внесків, створення страхових резервів та здійснення страхових виплат при завданні збитку об'єктам страхування;

3) вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб;

4) все з переліченого.

229. Суб'єктами страхових відносин є:

1) страховики;

2) страхувальники;

3) застраховані;

4) все з переліченого.

230. Співстрахування - це:

1) другорядне розміщення ризику, коли перший страховик страхує виконання своїх зобов'язань або їх частину в другого страховика;

2) страхування об'єкта за одним спільним договором кількома, страховиками;

3) страхування кількох різних об'єктів за одним договором;

4) страхування певної частини вартості об'єкта;

231. Страхова оцінка - це:

5) сума, в межах якої страховик несе відповідальність згідно угоди страхування;

6) вартість майна, оцінена для цілей страхування;

7) грошова сума, яку страхувальник сплачує страховику згідно угоди страхування;

8) сума, що сплачується на покриття страхового збитку.

232. Юридичний факт, з настанням якого законодавство або договір страхування пов'язують виникнення відповідальності страховика по сплаті страхового відшкодування - це:

1) страховий акт;

2) страхова подія;

3) страховий збиток;

4) немає правильної відповіді.

233. Сума, що сплачується на покриття страхового збитку - це:

1)страховий тариф;

2)страховий платіж;

3) страховий внесок;

4)немає правильної відповіді.

234. Конкретне явище або сукупність явищ (подія чи декілька подій), на випадок яких проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання - це:

1) страхова подія;

2) страховий ризик;

3) страхове оцінювання;

4) будь-яка людська діяльність;

235. Згідно Закону України "Про страхування" страховий ризик - це:

1) розподіл між страховиком і страхувальником негативних економічних наслідків у страховому випадку;

2) певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання;

3) ймовірність завдання збитку внаслідок страхового випадку;

4) частина вартості майна, що не охоплена страхуванням і формує власний ризик страхувальника;

236. У західній страховій практиці управління ризиком визначається як:

1) резус фактор;

2) ризикофобія;

3) ризик-менеджмент;

4) антиризик;

237. Транспортні ризики поділяють на:

1) ризики КАСКО і КАРГО;

2) ризики ЛІФО і ФІФО;

3) ризики КЛАС А і КЛАС Б;

4) ризики УНО і КВАТРО;

238. Сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу є страховий захист - це:

1) ринкове середовище;

2) страховий ринок;

3) страховий поліс;

4) всі відповіді вірні;

239. До функцій страхового ринку можна віднести:

1) організація страхового захисту;

2) акумулювання значних фінансових ресурсів;

3) забезпечення "зустрічі" страхувальника та страховика;

4) всі відповіді вірні;

240. Перелік видів страхування, якими може користуватися страхувальник, відображає:

1) розвиток страхування;

2) асортимент страхового ринку;

3) страховий портфель;

4) страхове сторно;

241. Страхові агенти - це:

1) прямі посередники, що діють від імені страхової компанії;

2) непрямі посередники, що діють від імені страхової компанії;

3) прямі посередники, що діють від власного імені на основі угоди;

4) непрямі посередники, що діють від власного імені на основі угоди;

242. Морське страхове бюро:

1) об'єднує страховиків, яким дозволено займатись страхуванням морських ризиків, на добровільних засадах;

2) є структурним підрозділом транспортного страхового бюро;

3) є обов'язковою умовою виходу на міжнародний страховий ринок;

4) вірна відповідь відсутня;

243. В якій організаційно-правовій формі не можуть бути створені страхові компанії в Україні:

1)ПАТ;

2)ТзПВ;

3)ДАК;

4)немає правильної відповіді.

244. Страховики, які займаються страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам повинні обов'язково вступати у:

1) моторне (транспортне) бюро;

2) страховий пул;

3) Лігу страхових організацій України;

4) товариство взаємного страхування;

245. Максимально можливий збиток обраного класу страхових подій найповніше покривається:

1) повним страхуванням;

2) страхуванням з франшизою;

3) пропорційним страхуванням;

4) непропорційним страхуванням;

246. Сюрвеєр:

1) інспектор чи агент страховика, здійснює огляд майна, яке приймається на оцінку, визначає ймовірність реалізації страхового ризику;

2) діє від імені страховика та має право брати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки та умови договорів страхування на основі норм страхового права;

3) встановлює причини настання страхового випадку, характер та розмір збитків, як правило займається дорожньо-транспортними пригодами;

4) спеціаліст у галузі морського права, який здійснює розрахунки при загальній аварії, розподіляє збитки між судном, вантажем та фрахтом;

247. Страховий поліс:

1) є інструментом на страховому ринку;

2) не підтверджує факт укладання договору страхування, в деяких випадках замінює сам договір;

3) є регулятором на страховому ринку;

4) вірна відповідь відсутня;

248. При майновому страхуванні страхова сума встановлюється:

1) в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору страхування;

2) за бажанням страхувальника та за згодою сторін;

3) на основі експертної оцінки;

4) усі відповіді правильні.

249. Страховий поліс може замінювати договір страхування, коли:

1) застосовуються загальні правила та умови страхування;

2) страхові тарифи, обмежені державою;

3) страхова компанія є нерезидентом на страховому ринку України;

4) застосовуються загальні правила і умови страхування та страхові тарифи, обмежені державою;

250. Середовище, у якому функціонують страхові компанії:

1) страхове поле;

2) державна територія;

3) страховий ринок;

4) всі відповіді вірні;

251. Часткове страхування поділяється на:

1) повне і неповне;

2) пропорційне і непропорційне;

1) умовне і безумовне;

2) граничне і безграничне;

252. В практиці майнового страхування найбільш поширеною є система страхування:

1) з франшизою;

2) пропорційною страховою відповідальністю;

3) першого ризику;

4) за дійсною вартістю майна;

253. При страхуванні за системою пропорційної відповідальності вартість майна становить 10000 грн, страхова сума становить 5000 грн, збиток страхувальника склав 8000 грн. Чому дорівнює страхове відшкодування:

1) 4000 грн;

2) 8000 грн;

3) 3000 грн;

4) 5000 грн;

254. Система страхування за відновленою (відновною) вартістю майна передбачає, що:

1) страхування враховує знос майна на день укладання договору страхування;

2) страхове відшкодування дорівнює розміру збитків;

3) відшкодування збитків за знищений об'єкт буде здійснено в розмірі, що дорівнює вартості нового аналогічного майна відповідного виду;

4) всі відповіді вірні;

255. Пропорційне страхування відноситься до методів:

1) повного страхування;

2) часткового страхування;

3) страхування без франшизи;

4) страхування граничних збитків.

256. При страхуванні за системою першого ризику:

1) збиток при настанні страхового випадку відшкодовується повністю тільки в межах страхової суми, що зазначена в договорі страхування;

2) збиток при настанні страхового випадку відшкодовується пропорційно до страхової суми, що зазначена в договорі страхування;

3) відшкодування можна визначити за допомогою процентних розрахунків: страхове відшкодування повинно складати стільки відсотків від суми страхового збитку, скільки страхова сума від майнової оцінки застрахованого майна;

4) розподіл збитку між страховиком та страхувальником не залежить від його розміру.

257. Система страхової відповідальності встановлюється:

1) тільки за бажанням страхувальника;

2) тільки у відповідності до страхового законодавства;

3) відповідно до встановлених правил страхування;

4) за бажанням страхувальника та у відповідності до страхового законодавства;

258. Об'єктом страхування професійної відповідальності є:

1) нематеріальні втрати, яких зазнала третя особа;

2) матеріальні втрати, яких завдала третя особа страхувальнику;

3) матеріальні втрати, яких зазнала третя особа внаслідок навмисних дій страхувальника;

4) вірно а) і б).

259. Хто може бути страхувальником за договором страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів?

1) будь-яка особа;

2) власник транспортного засобу;

3) особа, яка має нотаріально оформлене доручення на користування транспортним засобом;

4) юридичні особи та дієздатні громадяни, які використовують транспортні засоби.

260. До непропорційного страхування належать такі системи:

1) за дійсною вартістю майна;

2) першого ризику;

3) страхування з франшизою.

4) першого ризику та страхування з франшизою;

261. Аварійний комісар:

1) оцінювач страхових збитків;

2) встановлює причини настання страхового випадку, характер та розмір збитків;

3) займається дорожньо-транспортними пригодами;

4) всі відповіді вірні;

262. Що з наведеного далі складає зміст категорії страхового захисту?

1) спосіб локалізації небезпечних об'єктів;

2) економічні відносини щодо попередження, усунення, локалізації та відшкодування збитків внаслідок несприятливих подій;

3) механізм забезпечення підприємств фінансовими ресурсами;

4) збільшення товарних запасів у зв'язку з впливом чинника сезонності.

263. У яких формах існує сукупний фонд страхового захисту?

1) резервів страхових організацій, централізованих резервів держави, фондів самострахування підприємств;

2) резервних фондів підприємств;

3) кредитів банку;

4) статутного фонду.

264. Визначіть характерні ознаки страхування:

1) обов'язковий характер настання страхових випадків;

2) замкнута розкладка збитку, перерозподіл його в просторі і часі,відшкодування збитків, випадковий характер виникнення;

3) розподільчий характер відносин і формування фондів грошових коштів;

4) платоспроможність, поверненість та цільовий характер використання коштів.

265. Що з наведеного далі розкриває суть ризикової функції страхування?

1) створення системи страхових резервів;

2) передача за певну плату страховикові матеріальної відповідальності занаслідки ризику, зумовленого подіями, перелік яких передбачено договором страхування або чинним законодавством;

3 ) зменшення наслідків страхових подій;

4) перерозподіл коштів між: страхувальниками.

266. Оберіть варіант відповіді, в якому найповніше розкривається зміст категорії страхового захисту:

1) нагромадження та розподіл грошових ресурсів для здійснення заходів щодо зменшення негативного впливу ризиків і відшкодування збитків;

2) здійснення запобіжних заходів щодо зменшення страхового ризику;

3) фінансова допомога юридичним і фізичним особам при настанні страхової події;

4) грошова компенсація, яку може отримати юридична або фізична особа при настанні страхової події.

267. До сукупного страхового фонду суспільства не належать:

1) централізовані резервні фонди держави;

2) амортизаційні фонди;

3) нецентралізовані резервні фонди підприємств;

4) фонди, створені методом страхування.

268. В яких формах виникли перші страхові організації?

1) товариства взаємного страхування;3) акціонерні страхові товариства;

2) приватні товариства; 4) державні страхові організації.

269. Категорію «страхового захисту» характеризують такі ознаки:

1) випадковий характер настання страхової події;

2) визначення страхової події за часом і в просторі;

3) вираження збитку в грошовій і натуральній формах та необхідність запобігання і відшкодування збитків;

4) всі відповіді вірні.

270. Який із варіантів відповідей не відноситься до функцій страхування?

1) страховий інтерес, суброгація;

2) превентивна, ощадна, ризикова;

3) створення страхових фондів та інвестування коштів;

4) всі відповіді правильні.

271. Страховик, який уклав договір перестрахування:

1) залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідноз договором страхування;

2) залишається відповідальним перед страхувальником лише в певній частині;

3) не несе відповідальності перед страхувальником;

4) несе відповідальність лише за окремими видами страхування.

272. Суть правової превенції полягає:

1) у спрямуванні частини страхових премій на фінансування превентивних заходів;

2) у передбаченні застережень законодавством або договорами про страхування;

3) у передачі за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику;

4) у концентрації та використанні коштів, необхідних для розподілу між усіма страхувальниками збитків.

273. Суть солідарної розкладки збитку полягає в:

1) компенсації втрат одному або декільком постраждалим загальними зусиллями;

2) спрямуванні частини страхових премій на фінансування превентивних заходів;

3) передачі за певну плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику;

4) вірна відповідь відсутня.

274. Які з наведених нижче видів страхування належать до майнового страхування?

1) страхування наземного транспорту;

2) страхування додаткової пенсії;

3) страхування від нещасного випадку;

4) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів.

275. Страховики в Україні отримують ліцензію на проведення:

1) конкретних видів страхування;

2) діяльності, пов'язаної з оцінкою страхових ризиків;

3) діяльності, пов'язаної з оцінкою збитків і розміру відшкодування;

4) діяльності, пов'язаної з формуванням страхових резервних фондів.

276. Хто визначає розмір страхових тарифів у добровільних видах страхування?

1) уповноважений орган; 3) страхувальник;

2) страховик; 4) Кабінет Міністрів України.

277. Класифікація страхування за економічними ознаками - це класифікація за:

1) об'єктами страхування; 3)статусом страхувальника;

2) формами проведення страхування; 4)часом виникнення окремих видів страхування.

278. Галуззю страхування є:

1) обов'язкове страхування; 3) добровільне страхування;

2) майнове страхування; 4) страхування життя.

279. Класифікація страхування для цілей ліцензування страхової діяльності в Україні включає такий вид:

1) страхування автомобілів; 3) страхування пенсій;

2) страхування кредитів; 4)страхування життя.

280. Як поділяється страхування за галузями?

1) добровільне і обов'язкове;

2) майнове, особисте і відповідальності;

3) страхування життя;

4) страхування фінансових ризиків.

281. Страхування життя відноситься до:

1) медичного страхування; 3)особистого страхування;

2) страхування від нещасних випадків; 4)страхування здоров'я.

282. Для здійснення обов'язкового страхування порядок і правила проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів, встановлює:

1) Президент України; 3)Кабінет міністрів України;

2) Верховна Рада України; 4) Держфінпослуг України.

283. Страхування життя об'єднує:

1) короткострокові види особового страхування;

2) середньострокові види особового страхування;

3) довгострокові види особового страхування;

4) все вірно.

284. При обов'язковому страхуванні у законодавчих актах передбачено:

1) перелік об'єктів, що підлягають страхуванню;

2) перелік страхових подій і максимальні страхові тарифи;

3) страхові суми та рівень страхового забезпечення;

4) все вірно.

285. Страховий платіж сплачується:

1)страхувальником страховику;

2) застрахованим страховику;

3) страховиком страхувальнику;

4)набувачем страховику.

286. Факт укладання договору страхування посвідчується:

1) страховим свідоцтвом;

2) страховим полісом;

3) страховим сертифікатом;

4) все вірно.

287. Що з названого далі належить до елементів страхового ринку?

1) промислові і торгові підприємства;

2) страховики, страхувальники і страхові посередники;

3) банки і кредитні спілки;

4) державний бюджет і позабюджетні фонди.

288. Через страхові послуги відбувається:

1) купівля-продаж страхового захисту;

2) експертиза товарів;

3) об'єднання тимчасово вільних капіталів;

4) задоволення потреби у фінансових ресурсах держави.

289. Хто (що) є страховим посередником?

1) фондові біржі;

2) банки і інші фінансово-кредитні установи;

3) страхові агенти і страхові брокери;

4) інвестиційні фонди і компанії.

290. Якими видами діяльності може займатися страхова компанія?

1) надавати кредити страхувальникам;

2) проводити ремонтні роботи застрахованих транспортних засобів, що постраждали внаслідок страхового випадку;

3) укладати договори страхування і визначати розмір збитку страхувальників у зв'язку із страховою подією;

4) займатись роздрібною торгівлею.

291. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається страхуванням життя, встановлюється в сумі:

1) еквівалентній 1 млн. євро; 2) еквівалентній 1,5 млн. євро;

3) еквівалентній 2 млн. євро; 4) еквівалентній 100 тис. євро.

292. Чи має Україна статус «повного члена» Міжнародної системи автострахування «Зелена картка»:

1) так;

2) матиме лише після внесення змін до страхового законодавства;

3) немає.

4) вірна відповідь відсутня.

293. Страховики, яким дозволено займатися страхуванням відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, зобов'язані набути членство:

1) Моторно (транспортному) страховому бюро;

2) страховому пулі;

3) асоціації страховиків із страхування відповідальності;

4) перестраховому пулі.

294. Діяльність страховика полягає в:

1) укладанні договорів страхування;

2) виконанні зобов'язань по укладених договорах страхування;

3) управлінні грошовими та матеріальними активами;

4) все вірно.

295. Страховий пул будує свою діяльність на таких принципах:

1) створення на основі єдиних правил і тарифів страховиків - учасників пулу найбільш сприятливих умов страхування для клієнтів;

2) укладання договорів страхування від імені учасників пулу, з визначеними умовами страхування та тарифами;

3) солідарної відповідальності учасників пулу з виконання зобов'язань за договорами страхування, які укладаються від імені членів страхового пулу;

4) все вірно.

296. У яких формах здійснюється державне регулювання страхової діяльності в Україні?

1) розробка правил страхування державними органами;

2) ліцензування страхової діяльності і реєстрація страховиків;

3) розробка податкового законодавства;

4) роздержавлення і приватизація майна державного страхування.

297. Який орган уповноважений видавати ліцензії на право здійснення страхової діяльності?

1) Кабінет Міністрів України;

2) Державне податкова служба;

3) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг;

4) Фонд державного майна України.

298. Якими законодавчими актами регламентується діяльність страховика?

1) Постановою Кабінету Міністрів України щодо проведення страхових операцій;

2) Законом України «Про страхування»;

3) Спільним наказом Ліцензійної палати при Міністерстві економіки України та Уповноваженого органу;

4) Законом України «Про страхування» та Постановою Кабінету Міністрів України щодо проведення страхових операцій.

299. Виділіть специфіку майнового страхування:

1) страхова сума не встановлюється, визначається гранична сума відшкодування;

2) надання страхувальникові фінансової допомоги;

3) визначення страхової суми ґрунтується на дійсній вартості застрахованих об 'єктів;

4) на страхування приймаються тільки будівлі.

300. При настанні страхового випадку із застрахованим майном страхувальник повинен:

1) скласти страховий акт, обчислити суму збитку та страхового відшкодування;

2) заявити про страховий випадок до компетентних органів;

3) вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків;

4) правильна відповідь 2) і 3).

з дисципліни «Гроші та кредит»

1. Де і коли з'явилися перші паперові гроші?

а) у Китаї в 12 ст.;

б) у Росії в 11 ст.;

в) в Індії;

г) в Англії в 10 ст.

2. У чому полягає найсуттєвіша відмінність між векселем і банкнотою?Договори страхування укладаються 2 страница | Договори страхування укладаються 4 страница

СТРАХУВАННЯ | Договори страхування укладаються | Договори страхування укладаються 1 страница | Договори страхування укладаються 5 страница | В) вексель. | В)валютний курс; | Тест 53. Трасат - це особа, яка ... | Тест 64. Не визнаються доходами... | Тест 259. Балансовий метод - це ... | Валютний ринок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати