На головну

Аналіз продуктивності праці на сільськогосподарських підприємствах і його галузях, рівня оплати праці та їх взаємозв'язку

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Finance, бета-аналіз брендів)
  3. GAP-аналіз у розробці стратегії організації.
  4. Gt; Йде аналіз голосу.
  5. II Аналіз внутрішнього середовища
  6. II етап роботи над твором: Аналіз
  7. II. Аналіз основних груп джерел вивчення теми.

Трудомісткість обробітку = Витрати праці (люд / год) / Sпосів.Трудомісткість виробництва продукції = Витрати праці (люд / год) / Qц.Продуктивність праці = Qц. / Витрати праці (люд / год) Підвищення про-ти праці - один з найважливіших чинників зростання ефективності с / г виробництва. Праця людей - основне джерело суспільного багатства. У процесі аналізу вивчають рівень продуктивності праці, динаміку і темпи її зростання »розкривають резерви підвищення. рівень про-ти праці вимірюють кількістю продукції, проізведеннойв одиницю робочого часу, або зворотною величиною - витратами робочого часу на виробництво одиниці продукції. Чим більше продукції виробляється в одиницю робочого часу або чим менше робочого часу витрачається на виробництво одиниці продукції, тим вища продуктивність праці. Мірило продуктивності праці - продукція (вимірювана в вартісних і натуральних показниках - рублях, теїн, центнерах д тд) і робочий час, витрачений на її виробництво (в годинах, днях і т. Д.), Рівень продуктивності праці визначають в натуральних і вартісних показниках .натуральними показниками користуються, в тих випадках, коли потрібно визначити і зіставити рівень витрат праці в господарствах, галузях, бригадах »ланках, які виробляють, однорідну продукцію. основними показниками рівня продуктивності праці в колгоспах і радгоспах є: - виробництво валової продукції сільського господарства і окремих його галузей (в порівнянних цінах) на одну відпрацьовану людино-годину (або людино-день) і на одного середньорічного працівника; - Виробництво окремих продуктів в натуральному вираженні (молоко, зерно, м'ясо і т. Д.) В розрахунку на одну відпрацьовану людино-годину (або людино-день) і на одного працівника; - прямі витрати праці (в людино-годинах) на виробництво 1 ц продукції.перераховані показники обчислюють за результатами року, коли відомі всі витрати праці і кількість отриманої продукції. для проведення оперативного аналізу та поточного контролю за використанням трудових ресурсів в господарстві користуються непрямими показниками продуктивності праці.непрямі показники продуктивності праці характеризують навантаження працівників (посівна площа, кількість голів худоби за видами в розрахунку на одного працівника), співвідношення робочої сили, або витрати праці на одиницю виконаних робіт (на 1 га прополки, прибирання, на одну голову худоби будь-якого виду). Розгляд цих показників дозволяє виявити додаткові резерви підвищення продуктивності праці. аналіз рівня продуктивності праці в колгоспі або радгоспі проводять порівнянням фактичних показників з плановими, з даними попередніх років, передових господарств і середніми показниками по району. Вивчають, як вплинув досягнутий в звітному році рівень продуктивності праці на виробництво продукції, зниження се собівартості, підвищення рентабельності і т. Д.

Порівняння з планом показує, в якому ступені фактичний рівень продуктивності праці в господарстві відповідає плановому. Порівняння з даними попередніх років допомагає проаналізувати динаміку зміни продуктивності праці і тенденції, що намітилися її зростання або зниження. зростання продуктивності праці залежить від багатьох факторів. Одні з них сприяють скороченню витрат праці, а інші - збільшення виходу продукції. Для визначення впливу окремих факторів можна користуватися методом ланцюгових підстановок. використовуючи прийом ланцюгових підстановок, можна визначити вплив і інших факторів на рівень продуктивності праці: врожайності культур, продуктивності тварин, впровадження нової техніки і технології, розвитку спеціалізації і концентрації виробництва, вдосконалення організації праці, рівня підготовки кадрів і т. д.

Система внутрішньогосподарського планування на сх підприємствах

включає розробку перспективних, поточних (річних) і оперативних планів. перспективний план визначає стратегію, напрям, а також масштаби і темпи розвитку господарства на декілька років вперед. Основні показники при цьому розробляються як на кінцевий, так і на перехідні роки. поточне планування (річне) знаходить своє вираження в розробці річного плану виробничо-господарської діяльності підприємства і його виробничих підрозділів на майбутній рік. оперативні робочі плани являють собою подальшу деталізацію бізнес-плану. на сільськогосподарських підприємствах складають наступні види планів: 1) План організаційно-господарського устрою, який належить до стратегічних планів; 2) Річний план виробничо-господарської діяльності розвитку сільськогосподарського підприємства на рік, річні виробничі завдання бригадам, ланкам, відділенням і фермам. Ці два види планів відносяться до поточного або річного планування; 3) Робочі навчальні плани за періодами сільськогосподарських робіт в цілому по господарству і окремих підрозділах. В їх завдання входять організація проведення робочих процесів в оптимальні агротехнічні терміни, розрахунок коштів виробництва та робочої сили, необхідних для їх виконання; 4) Місячні завдання фермам; 5) Плани-наряди бригадам, ланкам і окремим виконавцям. Ці види планів відносяться до оперативного планування. загальними для всіх сільськогосподарських підприємств є наступні показники: норми виробітку, норми навантаження, розцінки з оплати праці, норми висіву насіння, норми внесення мінеральних добрив, норми годування, добові норми витрат пального та інших матеріалів, рівень врожайності з 1 га по культурам, продуктивність за видами і групам тварин і інші нормативні матеріали.

25. Аналіз загальних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств, показники і методика їх розрахунку.аналіз господарської діяльності підприємства - це ізученіерезультатов його роботи з метою оцінки рівня розвитку, виявлення резервів виробництва і визначення шляхів їх раціонального використання. Без систематичного глибокого аналізу неможливо раціонально організувати виробництво, підвищити його Економічну ефективність. завдання аналізу господарської діяльності підприємства багатогранні. Основні з них такі: - виявлення позитивних результатів в роботі підприємства, вивчення умов і способів досягнення цих результатів, узагальнення досвіду передовиків і впровадження його на інших участкахпроізводства; - виявлення недоліків в роботі підприємства і резервів подальшого зростання виробництва, усунення причин, що заважають успішній роботі і використанню наявних можливостей; - оцінка досягнутого рівня виробництва і обгрунтування планів і заходів щодо його розвитку;- контроль за виконанням планів, дотриманням режиму економії і здійсненням госпрозрахунку. виконання цих завдань досягається в тому випадку, коли результати господарської діяльності вивчають з урахуванням всіх факторів виробництва в їх розвитку та взаємозв'язку. прийоми аналізу: складають план проведення; відбирають і перевіряють необхідні матеріали; обробляють вихідні дані; узагальнюють результати, формулюють висновки та пропозиції. Поширений методичний прийом - Це порівняння показників. При його використанні звітні дані порівнюють з встановленими за планом, з досягнутими за ряд років, з показниками передових підприємств, які мають подібні природні та економічні умови, дозволяє визначити ступінь виконання плану. Зіставлення звітних даних за кілька років характеризує темпи розвинули виробництва. Для визначення перевитрати або економії грошових, матеріальних і трудових витрат на виробництво продукції застосовують прийом перерахунку планової величини. Суть його полягає в тому, що витрати на фактично отриману продукцію беруть за плановими нормами. Тим самим досягається порівнянність планових і фактичних витрат. При аналізі господарської діяльності широко застосовують прийоми деталізації показників. Так, розчленовування середніх даних по господарству на показники по виробничим підрозділам дозволяє виявити передові і відстаючі колективи і «встановити причини відхилень в результатах їх роботи. при визначенні впливу окремих факторів на підсумкові до узагальнюючі показники широко використовують прийоми обчислення різниць і ланцюгових підстановок, Які називають елімінування.

При аналізі діяльності підприємств застосовують в інші прийоми обробки цифрового матеріалу: обчислення середніх зважених величин, відсотків, індексів. застосування тих чи інших методичних прийомів залежить від змісту аналізу. поряд з перерахованими традиційними прийомами при аналізі застосовують математичні методи. Вони дозволяють вивчати більш складні організаційно-економічні питання.Економічна оцінка обробітку продовольчих і технічних культур, нових сортів. | Аналіз реалізації продукції рослинництва. Канали реалізації продукції овочівництва, садівництва та виноградарства.

Земельні ресурси сільськогосподарських підприємств та організація їх використання. | Поняття і особливості спеціалізацій сільськогосподарських підприємств. | Поняття галузі сільськогосподарського підприємства. Склад і класифікація галузей. | Трудові ресурси сільськогосподарських підприємств та організація їх використання. | Показники розміру і спеціалізації сільськогосподарських підприємств. Методика їх розрахунку. | Форми організації праці на сільськогосподарських підприємствах. Визначення потреби в робочій силі для галузі овочівництва. | Поняття засобів виробництва сільськогосподарських підприємств, їх класифікація. | Ухвалення підприємницького рішення і основні вимоги до підприємця | Оснащеність сільськогосподарських підприємств основними засобами виробництва і енергетикою. Методика розрахунку показників. | Аналіз забезпеченості сільськогосподарського підприємства робочою силою і її використання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати