Головна

Як по звітності визначити рентабельність власного капіталу по чистому прибутку?

  1. Uuml; пакетів акцій (часток у статутних капіталах) 13-ти господарських товариств.
  2. А) Максимізація прибутку фірмою. \ Б) Умови рівноваги фірми в короткостроковому періоді.
  3. А. Визначити зображені нагороди. У таблицю вписати назви нагород, відповідні їх статусу.
  4. Аграрне виробництво - особлива сфера вкладення капіталу і праці.
  5. Активи фірми. Поняття капіталу. Основний і оборотний капітал. Амортизація. Ефективність використання капіталу (активів) фірми.
  6. Актуальні проблеми обліку доходів в комерційних організаціях і їх відображення в звітності в залежності від видів договорів
  7. Алгоритм методу ринку капіталу.

· Рядок 140 (ф.2) / (0,5 х (сума рядків 490, 640 п. Р плюс сума рядків 490, 640 к. М) балансу)

·> Рядок 190 (ф.2) / (0,5 х (сума рядків 490, 640 п. Р плюс сума рядків 490, 640 к. М) балансу)

· Рядок 050 (ф.2) / (0,5 х (сума рядків 490, 650 п. Р плюс сума рядків 490, 650 к. М) балансу)

### Кредиторська заборгованість з вичерпаним терміном позовної давності відображається у звіті про прибутки і збитки в складі:

· Інших операційних витрат

·> Інших доходів

· Позареалізаційних витрат

### Прибуток (збиток) від продажів визначається як різниця між:

· Виручкою від продажів (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг і управлінськими витратами

· Валовий прибутком і управлінськими витратами

·> Виручкою від продажів (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) і витратами по звичайних видах діяльності

### Формування організацією резервів по сумнівних боргах призведе:

·> До зменшення оборотних активів в бухгалтерському балансі

· До зростання власного капіталу

· До зростання резервів майбутніх витрат в бухгалтерському балансі

### До складу власного капіталу не включається:

·> Резерви майбутніх витрат

· Додатковий капітал

· Нерозподілений прибуток минулих років

### Мультиплікатор капіталу - це відношення:

· Позикового капіталу до власного

· Власного капіталу до сукупного

·> Сукупного капіталу до власного

### Між власним оборотним капіталом і величиною оборотних активів не може бути наступного співвідношення:

· Власний оборотний капітал менше оборотних активів

· Власний оборотний капітал дорівнює оборотних активів

·> Власний оборотний капітал більше оборотних активів

### Рентабельність активів визначається:

· Прибуток / чисті активи * 100%

·> Прибуток / Активи * 100%

· Виручка / Чисті активи * 100%

### Показник рентабельності активів використовується як характеристика:

· Поточної ліквідності

· Структури капіталу

·> Прибутковості активів

### Величина вартості залученого капіталу визначається як:

· Сума сплачених відсотків за кредитами

· Сума сплачених відсотків за кредитами і виплачених дивідендів

·> Ставлення витрат, пов'язаних із залученням фінансових ресурсів, до суми залучених ресурсів

### Ефект фінансового важеля - це підвищення рентабельності власного капіталу шляхом:

·> Залучення позикового капіталу

· Реінвестування прибутку

· Додаткового залучення власного капіталу

### Модель Е. Альтмана при прогнозуванні неспроможність (банкрутство) російських підприємств застосовувати:

· Можна (доцільно)

· Не можна (недоцільно)

·> Можна за певних умов

### Показник рентабельності власного капіталу визначається відношенням:

· Власного капіталу до позикового

·> Чистого прибутку до власного капіталу

· Позикового капіталу до суми власного і позикового капіталів

· Прибутку до виплати відсотків і податків до сукупної величини пасиву бухгалтерського балансу

### Що є джерелом формування резервного капіталу:

· статутний капітал

·> Чистий прибуток

· Резерв майбутніх витрат

### Що є джерелом формування додаткового капіталу:

· статутний капітал

·> Емісійний дохід

· Резерв майбутніх витратРентабельність продажів характеризується відношенням | Яка стаття балансу є складовою частиною чистих активів?

Методологічні основи складання та аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності | У детермінованому моделюванні факторних систем використовуються моделі | Яка стаття бухгалтерського балансу відноситься до групи повільно реалізованих активів (А3)? | Який з показників прибутку відображається у бухгалтерському балансі | Індивідуальна фінансова звітність і методика її аналізу | Динаміка якого коефіцієнта є основою для прогнозування потенційного банкрутства організації | Який з перерахованих показників використовується для аналізу фінансової стійкості? | За звітності визначити коефіцієнт оборотності сукупних активів організації | Яким буде значення коефіцієнта фінансового важеля, якщо коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) становить 0,8 | Підсумок 3 розділу балансу - 7000 тис. Руб. Підсумок 1 розділу балансу-6000тис. руб. Доходи майбутніх періодів-50 тис. Руб. Визначте величину власного оборотного капіталу організації. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати