На головну

власні

  1. Банківські ресурси. Власні кошти комерційних банків. Формування капіталу банку. Опціони, варанти, ф'ючерси.
  2. КВИТОК # 22 Власні вектори і власні значення матриць: визначення, властивості, приклади.
  3. У порядку оплати акцій акціонерного товариства юридична особа внесло власні акції. Як ця операція буде відображена в бухгалтерському обліку акціонерного товариства?
  4. ПИТАННЯ 7. Банківські ресурси. Власні кошти комерційних банків. Формування капіталу банку. Опціони, варанти, ф'ючерси.
  5. Гармонійний осцилятор. Власні коливання математичного, фізичного та пружинного маятника
  6. Глава 8. Невласні інтеграли
  7. Глибокі, або власні, м'язи

- Статутний капітал (зафіксована в установчих документах вартість активів, яка є внеском власників у капітал підприємства);

- Резервний капітал (сума резервів, створеної за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства);

додатково залучений капітал (сума перевищення ринкової вартості акцій над їх номінальною вартістю);

- Інший додатковий капітал (сума дооцінки необоротних активів, а так: ж вартість активів, отриманих підприємством безоплатно і інші види додаткового капіталу);

- нерозподілений прибуток;

- цільове фінансування.

2) Залучені фінансові ресурси:

- кредиторська заборгованість;

- Суми отриманих авансів;

- Суми заборгованостей по платежах до бюджету;

- Суми заборгованостей але платежах до позабюджетних фондів;

- Заборгованість підприємств з виплати дивідендів;

- Суми виданих векселів.

3) Позикові фінансові ресурси:

- Довгострокові і короткострокові банківські кредити;

- Інші фінансові зобов'язання, пов'язані із залученням позикових коштів, на які нараховуються відсотки.

Склад фінансових ресурсів кожного підприємства, їх обсяг залежить від виду і розміру підприємства, роду його діяльності та обсягу виробництва. Існує певна залежність між обсягом виробництва, його ефективністю і структурою фінансових ресурсів, фінансовим становищем підприємства. Якщо підприємство функціонує неефективно, то структура його фінансових ресурсів характеризується низькою часткою власних фінансових ресурсів і високою часткою позикових і залучених фінансових ресурсів.

Фінансові ресурси відображаються в пасиві балансу підприємства в розділах капітал і резерви, зобов'язання (короткострокові, довгострокові). Формами функціонування фінансових ресурсів підприємства є основні і оборотні кошти.

Організація і використання фінансових ресурсів на підприємстві на основі принципу максимізації прибутковості і мінімізації ризику веде до більш стійкого фінансового становища.

 Основи організації фінансів підприємств | прибуток підприємств

Страховий ринок. | Ринок золота. | Ринок нерухомості | Інститути інфраструктури та професійні учасники як суб'єкти фінансового ринку. | Фінансові посередники на фінансовому ринку. | Класифікація основних інструментів фінансового ринку. | Труктура фінансового ринку | Кредитний ринок і ринок цінних паперів як основні складові фінансового ринку | Фінанси підприємств як основа фінансової системи | Сутність і функції фінансів підприємств. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати