На головну

Основні функції психіки. Механізми психіки

  1. Автокореляційна функція сигналу. Основні властивості.
  2. Автокореляційна функція сигналу. Основні поняття та визначення.
  3. Антична філософія. Схожість та відмінності від східної філософської традиції. Основні періоди розвитку. Діалектика Сократа.
  4. Б) Основні види
  5. Банки,їх роль,функції ,операції. Види банків. Банківський прибуток.
  6. Біхевіоріальна психотерапія: основні напрямки, парадигми, методи.
  7. Буржуазна революція 1789 - 1794 рр. у Франції та її основні етапи.

Основними функціями психіки є відбиття й регулювання.
Ці функції взаємозалежні й взаємообумовлені: відбиття регулюється, а регулювання засноване на інформації, отриманої в процесі відбиття. "Єдність психіки як системи виражається в загальній її функції: будучи суб'єктивним відбиттям об'єктивної дійсності, вона виконує функцію регуляції поводження".
Тісний взаємозв'язок зазначених функцій забезпечує цілісність психіки в нормі, єдність всіх психічних проявів, інтеграцію всього внутрішнього психічного життя. Цієї ж функції забезпечують і безперервна взаємодія, взаємозв'язок, інтеграцію людини з навколишнім середовищем. Людина - активна система, і в навколишньому його світі також багато активних об'єктів. Тому варто розрізняти активне й реактивне відбиття, активне й реактивне регулювання.
Тоді функціональна структура психіки людини в загальнонаукових категоріях виглядає так:
Форма подання функціональної структури психіки в радіально-круговій системі координат має явні переваги. Вона має велику цілісність, краще погоджена з можливостями системи, що відбиває, людини, тут значно наочніше проявляються співвідношення між компонентами психіки.
До психічних функцій ставляться:
Сприйняття - це здатність аналізувати сприймані органами почуттів зміни навколишнього середовища.
Пам'ять - це здатність зберігати інформацію, отриману в результаті сприйняття.
Мислення - це здатність систематизувати (зрозуміти причинно-наслідкові механізми) інформацію, що зберігається в пам'яті.
Афект - це емоційна (суб'єктивна для даного індивідуума) оцінка систематизованої в результаті мислення інформації.
Поняттям, що поєднує пам'ять і мислення, є інтелект.
Порушення психічних функцій вивчає психіатрія

«Механізм психіки- знаряддя, метод людини, завдяки якому поєднуються в цілість її органи і системи передавання і перетворення енергії та інформації в процесі її діяльності» (С. Д. Максименко).

С. Д. Максименко виокремлює такі механізми психіки: відображення, проектування та опредметнення. Він зазначає, що психічне відображення - активний цілісний процес, який виявляється в різних формах і для якого характерна єдність пізнання, переживання й прагнення, єдність психіки й діяльності людини.
Психічне відображення містить систему функцій, які регулюють діяльність людини. Воно має, по-перше, активний характер, зумовлений пошуком та добиранням відповідно до умов середовища способів дій; по-друге, має випереджальний характер, забезпечуючи функцію передбачення в діяльності та поведінці; по-третє, кожний психічний акт є результатом дії об'єктивного через суб'єктивне відображення, через людську індивідуальність, що накладає відбиток своєрідності на її психічне життя; по-четверте, у процесі діяльності психічне відображення постійно поглиблюється, вдосконалюється й розвивається.
Механізм проектування виконує функцію впорядкування й гармонізування смислів відображення відповідно до мети дій або діяльності людини (С. Д. Максименко).
Шлях проектування - це сукупність і послідовність розумових або психомоторних дій, унаслідок чого створюються образи, схеми або знакові системи - теорії будови матеріальних предметів або дій машин, споруд, їх вузлів, а також власних дій, що сприяють розв'язанню теоретичних або практичних завдань.

 Поняття про психіку. Психіка як властивість високоорганізованої живої матерії. | Розвиток психіки тварин: залежність рівня розвитку психіки від рівня організації нервової системи.

Психологія в системі наук. Основні галузі психології. | Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості. Їх ознаки та характеристики. | Метод спостереження: визначення, правила організації спостережень, проблема об'єктивності. | Бесіда, анкета, інтерв'ю, як способи отримання психологічної інформації. Умови використання | Експеримент як основний метод психології. Види психологічних експериментів. Вимоги до їх проведення. | Біхевіоризм як наука про поведінку. Значення біхевіоризму для розвитку сучасної психології (Уотсон). | Формування психоаналітичних підходів до дослідження особистості. | Гуманістичний напрямок дослідження особистості | Характеристика галузей сучасної психології | Свідомість як вищий рівень психічного відображення і вищий рівень саморегуляції. "Я-концепція". |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати