На головну

Бухгалтерський баланс як головне джерело інформації аналізу фінансового стану. Аналіз структури активу та пасиву балансу.

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. Ea - енергія активації, т. Е. Енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 1 сторінка
  3. Ea - енергія активації, т. Е. Енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 2 сторінка
  4. Ea - енергія активації, т. Е. Енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 2 сторінка
  5. Ea - енергія активації, т. Е. Енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 3 сторінка
  6. Ea - енергія активації, т. Е. Енергія, якою повинні володіти зіштовхуються молекули, щоб зіткнення призвело до хімічного перетворення. 4 сторінка
  7. Finance, бета-аналіз брендів)

Основним джерелом інформації для проведення фінансового аналізу є бухгалтерський баланс. Баланс відображає стан майна, власного капіталу і зобов'язань господарюючого суб'єкта на певну дату. Інформація в балансі дається в одному вимірнику - грошовому. Загальний підсумок балансу називається валютою балансу і характеризує розмір коштів господарюючого суб'єкта.

Баланс складається з активу і пасиву. В активі відбивається майно підприємства, в пасиві джерела його формування.

Бухгалтерський баланс класифікується за такими ознаками:

1. За часом складання: вступний (на момент виникнення підприємства), поточний (на початок і кінець аналізованого періоду), ліквідаційний (при ліквідації підприємства), розділовий (на момент поділу підприємства на декілька підприємств), об'єднавчий (на момент об'єднання підприємств в одне ).

2. За джерелами складання: інвентарний (на основі інвентарному описі), нижня (на основі книжкових записів поточного обліку), генеральний (на підставі даних книжкових записів і інвентаризації).

3. За обсягом інформації: одиничний (діяльність тільки одного підприємства), зведений (шляхом складання сум, що значаться на статтях декількох одиничних балансів).

4. За характером діяльності: основної діяльності, неосновної діяльності.

5. За формами власності: державні, колективні, приватні, змішані.

6. По об'єкту відображення: самостійні, структурних підрозділів.

7. За способом очищення: баланс-брутто - це баланс, що включає в себе регулюючі статті. Регулюючими статтями називаються статті, суми за якими при визначенні фактичної собівартості (або залишкової вартості) коштів віднімаються із сум інших статей; баланс-нетто - це баланс, з якого виключені регулюючі статті. Виняток з балансу регулюючих статей називається очищенням. Баланс-нетто зазвичай складається при аналізі фінансового стану підприємства, для спрощення розрахунку. Зміна активів господарюючого суб'єкта завжди проводиться в зіставленні зі зміною фінансових результатів. Активи господарюючого суб'єкта складаються з необоротних та оборотних коштів. Загальну структуру активів характеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів (Ко / вн): До / вн = Оборотні активи / Необоротні активи. Значення даного коефіцієнта визначається галузевими особливостями кругообігу засобів господарюючого суб'єкта.

В ході аналізу виявляються статті активів, за якими стався найбільший внесок у приріст загальної величини необоротних активів та активів господарюючого суб'єкта в цілому. На основі аналізу виявляється тип стратегії господарюючого суб'єкта щодо довгострокових вкладень. Висока питома вага нематеріальних активів у складі необоротних активів і висока частка приросту нематеріальних активів у зміні загальної величини необоротних активів за звітний період свідчать про інноваційний характер стратегії господарюючого суб'єкта, т. Е. Орієнтації вкладень в інтелектуальну власність.

Аналіз якості поточних (оборотних) активів проводиться на внутрішніх облікових даних. Перш за все, необхідно визначити питому вагу тих активів, можливість реалізації яких є малоймовірною. До них відносять залежані запаси матеріалів, продукцію, яка не користується попитом, сумнівну дебіторську заборгованість, незавершене виробництво. Від того, наскільки велика питома вага цієї групи в складі майна господарюючого суб'єкта, залежить ліквідність.

Потім необхідно проаналізувати ставлення важкореалізованих активів до легко реалізованим. Легко реалізовані активи визначаються як різниця між загальною величиною поточних активів і важкореалізованими активами. Збільшення їх ставлення до легко реалізованим активів свідчить про зниження ліквідності оборотних активів. В умовах нестабільності економіки для більшості російських підприємств стало вигідно вкладати кошти в виробничі запаси та інші товарно-матеріальні цінності.

Важливу характеристику структури коштів дає коефіцієнт майна виробничого призначення Кі. п. н = (ОФ + НЗС + ЗП + НЗП) / А, де ОФ - основні фонди; НЗС - незавершене будівництво; ЗП - запаси; НЗП - незавершене виробництво; А - активи. Нормальним вважається таке обмеження показника - Кі. п. н> 0,5.

Аналіз структури пасивів. Причини збільшення або зменшення майна господарюючого суб'єкта встановлюють в ході аналізу змін, що відбулися в складі джерел його освіти. Надходження, придбання і створення майна здійснюється за рахунок власних і позикових коштів, характеристика співвідношення яких розкриває істота фінансового становища.

Аналіз передбачає оцінку складу, структури і динаміки зміни власних і позикових коштів в цілому в джерелах майна. Потім треба зробити окремий аналіз складу і динаміку елементів власного і позикового капіталу.

Власний капітал включає різні за своїм економічним змістом, за принципами формування і використання джерела: статутний капітал, додатковий, резервний капітал, фонд соціальної сфери, цільові фінансування і надходження, нерозподілений прибуток.
Класифікація основних засобів. | КВИТОК №13

Організація роботи зі складання бухгалтерської звітності. | Обчислення І ПОРЯДОК СПЛАТИ ЕНВД | Види підприємницької діяльності. | Інвентаризація основних засобів. | Аналіз ефективності використання робочої сили. | Облік нематеріальних активів. Нарахування амортизації нематеріальних активів. | ПОДАТКОВА БАЗА ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ | ПОДАТКОВІ СТАВКИ ПО ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ | Поняття матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів. | Основні засоби і завдання їх обліку. Класифікація основних засобів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати