На головну

Сутність поняття «методи навчання». Основні класифікації методів навчання. Чинники оптимального вибору методів навчання.

  1. Автокореляційна функція сигналу. Основні властивості.
  2. Автокореляційна функція сигналу. Основні поняття та визначення.
  3. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  4. Акцизний податок: поняття, платник, об»єкт, підакцизна продукція.
  5. Алгоритм построения Парето оптимального решения.
  6. Анализ устойчивости оптимального решения.
  7. Антична філософія. Схожість та відмінності від східної філософської традиції. Основні періоди розвитку. Діалектика Сократа.

Методи навчання продовжують залишатися одною із спірних проблем в педагогічній науці. Спірне і саме визначення методу навчання. Тому доцільно розпочати про поняття "методу" взагалі.

"Метод (від грецької - шлях дослідження, пізнання, теорія, вчення) - форма практичного і теоретичного засвоєння дійсності, яке виходить із закономірностей руху вивчає мого об'єкту, система регулярних принципів практичної або теоретичної діяльності... в педагогіці - система виховних і навчальних засобів, в науці - способи дослідження і викладення матеріалу". Метод навчання - спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителів та учнів, спрямованої на вирішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання. Класифікують методи навчання з урахуванням того, що вони мають вирішувати дидактичне завдання. У класифікації повинна виявлятися внутрішня сутність методу, форма взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів як засіб управління їх пізнавальною діяльністю.

Існують різні підходи до здійснення цієї класифікації залежно від вибору основи.

У дидактиці існують різні критерії, підходи до класифікації методів навчання:

За джерелами передачі й характером сприйняття інформації: словесні, наочні та практичні (С. Петровський, Е. Талант).

За основними дидактичними завданнями, які необхідно вирішувати на конкретному етапі навчання: методи оволодіння знаннями, формування умінь і навичок, застосування отриманих знань, умінь і навичок (М. Данилов, Б. Єсипов).

За характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі (М. Скаткін, І. Лернер).

Відомий дослідник педагогіки Ю. Бабанський виділяє три великі групи методів навчання (кожна передбачає декілька класифікацій), в основу яких покладено:

а) організацію та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;

б) стимулювання і мотивацію навчально-пізнавальної діяльності;

в) контроль і самоконтроль навчально-пізнавальної діяльності.

Звісно, ця класифікація, як і попередні, недосконала, оскільки має недоліки, зокрема те, що в практиці навчання метод застосовують не ізольовано, а в певному взаємозв'язку і взаємозалежності з іншими методами і прийомами. Проте вона найпослідовніша й найзручніша.

Вибір методу значною мірою залежить від навчальної дисципліни. У кожному конкретному випадку вчитель вирішує, який метод найефективніший на уроці. При цьому слід зважати на певні чинники.

Обираючи метод навчання, вчитель передусім повинен враховувати тему уроку, його мету. Якщо на уроці "Операційно-сервісні системи" планується розкриття змісту нової теми, можна використати методи розповіді, бесіди, демонстрування послідовності роботи; на уроці закріплення набутих знань і застосування їх на практиці доцільним є метод вправ. Таким чином, мета уроку, завдання, які вирішуватимуться на ньому, відіграють вирішальну роль у виборі методу навчання. Вибір методу залежить і від вікових особливостей дітей. Обираючи метод навчання, вчитель має враховувати необхідність зміни видів діяльності учнів на уроці, щоб підтримувати їх увагу, зацікавленість. Методи навчання залежать і від часу, відведеного на проведення уроку. На вибір методу навчання впливає й особистість педагога. Одні вчителі добре розповідають, другі вдало організовують дискусію, треті здатні перетворити урок на гру. Однак це не означає, що вчитель повинен використовувати лише ті методи, які йому найкраще вдаються. Педагогічна майстерність полягає в досконалому володінні всією їх сукупністю.

 Підручники і навчальні посібники. | Сутність понять «освітні технології», «педагогічні технології», «технології навчання», «технології виховання», «технології управління». Їхній взаємозв'язок та специфіка.

Категорії дидактики | Принципи навчання | Сутність процесу навчання. | Процеси навчання і пізнання. | Основні етапи засвоєння навчального матеріалу | Відповідно до цієї моделі розрізняють п'ять етапів у процесі засвоєння. | На третій стадії здійснюється повторення, поглиблення і закріпленнязнань, удосконалення практичних умінь і навичок. | Освітня функція | Виховна функція | Навчальна програма. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати