На головну

Тема 3. Макроекономічні показники

  1. I. Показники фінансово-економічної діяльності
  2. Абсолютні і відносні показники коливання ризиків. Їх використання в страхуванні.
  3. Абсолютні і відносні показники коливання ризиків. Їх використання в страхуванні.
  4. Аналіз і контроль в логістиці. Показники ефективності логістичного менеджменту.
  5. Аналіз і оцінка показників управління активами підприємства. Показники ділової активності.
  6. Аналіз і показники технічного рівня виробництва на підприємствах.
  7. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. Показники, що цікавлять акціонерів (інвесторів).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це

сума всіх вироблених товарів і послуг

сума всіх реалізованих товарів і послуг

сума всіх готових товарів і послуг

ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг

ВВП вимірюється

в основних цінах

в цінах виробника

в ринкових цінах

в експортних цінах

Із зазначених нижче доходів або витрат при підрахунку ВНП даного року не враховується

орендна плата за здачу квартири

покупка облігацій автомобільної компанії

зростання запасів компанії

заробітна плата прислуги

Валовий внутрішній продукт не містить

продукцію, вироблену всередині країни національним капіталом

надходження з-за кордону, пов'язані з факторними доходами

матеріальні та нематеріальні послуги, надані всередині країни

продукцію, вироблену всередині країни іноземним капіталом

Від чого залежить величина ВВП

кількості вироблених благ

кількості використаних при виробництві благ ресурсів

кількості вироблених благ і їх цін

динаміки цін

З перерахованого включається до складу ВНП

покупка нових цінних паперів

вартість нового підручника в книжковому магазині

грошова сума, отримана студентом від батьків

ВВП збільшився з 500 млрд. Руб. до 600 млрд. руб. дефлятор ВВП

збільшився з 125 до 150%. Величина реального ВВП

не зміниться

збільшиться

зменшиться

не може бути розрахована на основі цих даних

ВВП = 5000 млрд. Руб. Споживчі витрати = 3200 млрд. Руб.

Державні витрати = 900 млрд. Руб. Обсяг ЧВП складе

820 млрд. Руб

1800 млрд. Руб

900 млрд. Руб

визначити на основі даної інформації неможливо

При розрахунку ВВП за витратами підсумовується все, крім:

пенсій вчителям

чистих інвестицій

витрат домогосподарств на споживання

вартості спожитого основного капіталу

Не враховуються при підрахунку ВНП даного року такі види доходів

і витрат

орендна плата за здачу квартири

послуги домогосподарки з прибирання квартири

приріст товарно-матеріальних запасів фірми

заробітна плата прислуги

Враховується при підрахунку ВНП даного року такий вигляд доходів і

витрат

пенсія колишнього фабричного робітника

робота маляра по фарбуванню будинку

гроші, отримані від продажу автомобіля випуску минулого року

щомісячні грошові перекази, одержувані студентом з дому

Потенційний ВВП вимірюється:

обсягом виробництва, що відповідає рівню потенційних потреб населення і всіх господарюючих суб'єктів країни

об'ємом продукції, який може бути проведений в країні в умовах повної зайнятості населення (при рівні природного безробіття)

максимальним обсягом продукції, який може бути проведений в даних економічних умовах і при даних факторах виробництва

Для розрахунку вкладу фірми в створений ВВП, обчислений виробничим методом, необхідно з ринкової вартості реалізованої продукції відняти

всі непрямі податки

нерозподілений прибуток

амортизацію

обсяг покупок матеріалів у інших фірм

Якщо обсяг реального ВВП знизився на 6%, а чисельність населення в тому ж році скоротилася на 3%, то

реальний ВВП на душу населення знизився

реальний ВВП на душу населення збільшився, а номінальний знизився

номінальний ВВП не змінився

ціни впали на 3%

Не включається до ВВП, розрахований за сумою витрат наступна величина

інвестиції

чистий експорт

державні закупівлі товарів і послуг

зарплата

Зростання державних витрат збільшує реальний ВВП тільки в тому випадку, якщо

державні витрати спрямовуються на закупівлі товарів і послуг, а не оплату праці чиновників

державні витрати супроводжуються збільшенням пропозиції грошей

державні витрати не витісняють рівновеликого обсягу видатків в недержавному секторі

державні витрати фінансуються за рахунок випуску державних позик

ВНП, розрахований по потоку витрат, і ВНП, розрахований по потоку доходів співвідносяться таким чином:

ВНП за доходами дорівнює ВНП за видатками

ВНП за доходами більше ВНП за видатками в умовах економічного зростання

співвідношення між ВНП за доходами і ВНП за видатками залежить від темпів інфляції за аналізований період

всі відповіді вірні

Якщо номінальний ВВП в поточному році виявився вище реального ВВП минулого року то це означає що реальний ВВП в поточному році в порівнянні з попереднім роком:

збільшився

знизився

не змінився

інформації недостатньо

Що ілюструє модель кругового потоку

процес формування ринкових цін

взаємодія між Центральним банком, комерційними банками, вкладниками банків і тими, хто бере у банків гроші в кредит

взаємозв'язку основних економічних суб'єктів

взаємодія факторів економічного зростання

Із запропонованих нижче визначень виберіть найкраще: ВВП - це

ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених на території країни протягом календарного року

вартість усіх кінцевих товарів і послуг, куплених за ринковими цінами

на території країни протягом календарного року

ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених жителями

країни протягом календарного року

ринкова вартість країни протягом календарного року

Організація британською фірмою виробництва кросівок в Росії

збільшить ВНП Великобританії

збільшить ВВП Великобританії

збільшить і те, і інше

не збільшить ні того, ні іншого

Купівля сім'єю нового будинку за містом відіб'ється на величині:

чистого експорту

державних витрат

інвестиційних витрат

витрат на придбання споживчих товарів тривалого користування

Як розраховується величина ЧНД

різницю між величинами ВВП і ЧВП

різницю між величиною ВВП і амортизаційними відрахуваннями

сума ЧВП і амортизаційних відрахувань

різницю між величиною ЧВП і обсягом непрямих податків

сума ЧВП і сальдо факторних (первинних) доходів, отриманих з-за кордону

Національне багатство - це:

природні ресурси країни і трудові ресурси

запас благ і послуг на даний момент

запас і потік благ і послуг на даний момент

Національний дохід - це:

інвестиції мінус заощадження

рента, зарплата, відсоток на капітал, дохід від власності та прибуток компанії

інвестиції мінус заощадження

особистий дохід мінус індивідуальні податки

ВНП мінус амортизація

наявний доход

особистий дохід мінус індивідуальні податки та неподаткові платежі

сума, що включає заробітну плату, платню, ренту і прибуток у вигляді відсотка на капітал мінус податок на особистий дохід

зарплата і платня, дохід у формі відсотка на капітал мінус податок на особистий дохід

Доходи, отримані власниками факторів виробництва в сумі складають:

валовий національний продукт

валовий внутрішній продукт

наявний дохід

національний дохід

Якщо компанія продає свою продукцію за $ 30000, виплачує працівникам заробітну плату в розмірі $ 11000, виплачує орендну плату за обладнання в розмірі $ 2000, а вартість, витрачених при виготовленні продукції матеріалів, дорівнює $ 15000, то додана цією компанією вартість дорівнює

$ 19000

$ 2000.

$ 15000

$ 28000

Нехай функція споживання С = 150 + 0,85 (Y-T). Податки T = (to + t1Y). А сукупний випуск Y = 5000. Якщо t1 зменшується з 0,3 до 0,2, тоді споживання зросте на:

425

 Тема 2. Макроекономічний аналіз | Тема 6. Номінальний та реальний ВВП

Тема 1. Предмет макроекономіки | Тема 7. Споживання, заощадження та інвестиції | Тема 8. Інвестиції | Тема 10. Сукупний попит і сукупна пропозиція | Тема 11. Макроекономічна рівновага. Модель AD-AS | Тема 12. Грошовий обіг | Тема 13. Ринок грошей та цінних паперів | Тема 16. Макроекономічна рівновага. Модель IS-LM | Тема 17. Безробіття | Тема 18. Інфляція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати