На головну

Робота з автентичними текстами на уроці іноземної мови

  1. IV. Закріплення нового матеріалу. Практична робота на ПК.
  2. OCHOBHOЕ РІВНЯННЯ встановити рівномірний рух РІДИНИ ДЛЯ «ПРАВИЛЬНИХ русел». РОБОТА СИЛ ВНУТРІШНЬОГО ТЕРТЯ
  3. V. РОБОТА ПСИХОЛОГА З педагогів та ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ
  4. VI етап. Робота зі створеною базою даних.
  5. А) побут б) робота в) відпочинок
  6. А. С. Пушкін як перетворювач російської літературної мови і основоположник СРЛЯ.
  7. Аварії та вибухи апаратів, що працюють під тиском, та причини їх виникнення

Діяльність на уроці іноземної мови ділиться на наступні види робіт: робота над читанням, листом, говорінням, аудіюванням.

Читання є ключовим видом діяльності у вивченні іноземної мови. На уроках іноземної мови велика увага приділяється автентичним текстам. Ні для кого не секрет, що тільки в автентичних текстах ми можемо знайти такі граматичні явища і мовні особливості, які не зустрічаються в рідній мові і не даються в матеріалі підручника. Крім того з автентичних текстів ми можемо витягти цікавий пізнавальний матеріал про традиції, побут, про сучасних умовах життя досліджуваного народу [26].

Так Е. В. Носович виділяє наступні структурні ознаки автентичного тексту:

- Композиційна автентичність (змістовна і формальна цілісність тексту, міцні логіко - граматичні зв'язки між його складовими);

- Граматична автентичність (використання властивих для даної мови граматичних структур);

- Лексико - фразеологічна автентичність (вживання лексичних одиниць, типових для природної мови носіїв мови);

- Функціональна автентичність (природність відбору лінгвістичних засобів для вирішення мовної завдання).

Крім того, дослідник відзначає такі змістовні параметри автентичного тексту таким чином:

- Культурологічна автентичність (насиченість супроводжуючою інформацією);

- Автентичність національної ментальності (облік міжкультурних відмінностей);

- Інформативна автентичність (зміст тексту має бути значущим і цікавим для школярів, відповідати їхньому віку і інтелектуальному рівню);

- Ситуативна автентичність (природність ситуації, запропонованої в якості навчальної ілюстрації);

- Реактивна автентичність (здатність викликати в учня автентичний, емоційний, розумовий і мовленнєвий відгук) [25]. При відборі автентичних текстів потрібно взяти до уваги кілька умов:

· Новизна відібраного матеріалу;

· Вікові особливості учнів;

· Інтерес і потреби читацького кола;

· Практична значущість тексту.

При роботі з автентичним текстом потрібно звернути увагу і на динаміку розвитку подій у відібраному тексті. Практичне значення читання полягає в тому, що читаючи, учні долучаються до культури народу, що вивчається, розвиваються навички пошуку якоїсь інформації, прищеплюється повага до цієї чужої культури. Крім того читання успішно вирішує головне завдання, поставлене для тих, хто вивчає іноземні мови - це формування комунікативної компетенції. Звичайно, при роботі з автентичним текстом учні зустрічають на своєму шляху масу проблем: це і незнайомі лексичні одиниці, часом при їх перекладі залишається лише спиратися на мовну здогадку, також незнайомі граматичні явища, які дуже сильно впливають на зміст перекладу. Тому при організації роботи з автентичним текстом, потрібно чітко керувати роботою учнів [4].

Перед початком читання потрібно провести підготовчий етап:

- Вивчаємо назву тексту;

- Аналізуємо нові слова;

- Прогнозуємо зміст тексту.

 текстовий етап можна зробити самостійно, по ланцюжку або ж довірити одному конкретному учневі, пропонується виконати наступні дії:

- Виділити імена, дати, які допомогли б вам зрозуміти суть прочитаного;

- Виділити місце дії;

- Виділити пропозиції, які несуть важливу інформацію про зміст;

- Прочитати повторно текст по абзацу та сформулювати підтему кожного з

них;

- Розповісти текст.

 На післятекстові етапі виконуються вправи. Видів вправ за змістом тексту багато. Ось деякі з них:

· Вибрати заголовок з деяких варіантів;

· Перевести на рідну мову деякі пропозиції;

· Доповнити вибрані пропозиції відсутніми словами з тексту;

· Поставити питання до тексту;

· Тестові завдання за змістом;

· Вибрати пропозиції, які відносяться до змісту тексту або ж навпаки,

· Вибрати «неправильні» пропозиції;

· Розподілити пропозиції в міру розвитку дії в тексті;

· Виписати всю необхідну інформацію про дійових осіб, можна це

зробити і в формі таблиці [10].

Не менш важливою при читанні автентичних текстів є і лексика з національно-культурним компонентом, освоєння якої багато в чому забезпечує повноцінне розуміння читаного. Проблема відбору та класифікації лексики з національно-культурним компонентом тісно пов'язана з проблемою реалій. Термін «реалія» використовується в лінгвістиці, літературознавстві, перекладознавстві і лингвострановедении. Незважаючи на настільки широке застосування, в дослідницькій літературі немає чітких критеріїв визначення реалії.

 реалії - Це реальні факти, що стосуються побуту, культури, історії країни, що вивчається, героїв, традицій, звичаїв [6].

У порівнянні з іншими словами мови відмінною рисою реалії є характер її предметного змісту, тобто тісний зв'язок позначається реалією предмета, поняття, явища з народом, країною, з одного боку, і історичним відрізком часу - з іншого. Звідси випливає, що реалії притаманний відповідний або національний колорит. Колорит, крім значення загального характеру (поєднання кольорів) має значення сукупність особливостей (епохи, особистості), своєрідність чого-небудь [5]. Саме колорит робить з нейтральною, «неокрашенной» одиниці «національно-забарвлену» реалію. У мовознавчих науках класифікація реалій-слів заснована на лінгвістичному принципі. Провідні лінгвісти виділяють кілька груп класифікацій реалій [см. Додаток 2].

Таким чином, різноманітність національних особливостей, втілених в реаліях, дає поживу і служить об'єктом вивчення лінгвокраїнознавства, за допомогою і за допомогою якого ми вивчаємо і намагаємося зрозуміти внутрішній устрій, економічний і культурний рівень, історію країни, що вивчається, її героїв традиції і звичаї. Саме через реалії ми дізнаємося ті риси, особливості характеру, які притаманні саме цій країні, яка мешкає в дану історичну епоху, тому що лексика реагує на всі зміни в суспільному житті і відображає це в словниковому запасі країни. І якщо на уроці вчитель буде вводити лингвострановедческий матеріал, заснований головним чином на знаннях країни досліджуваного мови, певними, нормованими тематично орієнтованими порціями, то це впровадження сприятиме засвоєнню мови, не тільки в якості комунікативної функції.

Чим вище буде рівень сформованості активної мовленнєвої діяльності, тим сильніше і стійкіше будуть внутрішні мотиви, які в єдності з широкими соціальними і забезпечать позитивне ставлення до політичної, економічної та культурного життя країни, що вивчається. Таким чином, будуть реалізовані виховна, освітня, розвиваюча і, головним чином, практична мети, зафіксовані в Держстандарті [19]. На уроці крім навчання за допомогою реалій існують і такі способи як:

- Коллажирование;

- Паспортизація ключових слів;

- Уривок з роману;

- Поезія;

- Байка;

- Пісня;

- Аудіювання;

- Лист.

колажування - Це наочне допоміжний засіб навчання, методичний прийом, який передбачає послідовне нарощування лексичного фону будь-якого ключового поняття [6].

мета коллажирования - Формування в учнів міжкультурної компетенції, яка передбачає інтерес до особливостей чужої культури. У центрі колажу - ключове поняття - ядро, а навколо нього поняття - супутники.

Перерахуємо види робіт з колажем:

1 етап.

- Знайомство з ключовим поняттям;

- Аудіювання;

- Перевірка розуміння сприймається лингвострановедческой інформації; - Фактична відпрацювання національно - забарвленої лексики;

- Схематичне відображення співвіднесеності ключового поняття з поняттями-супутниками;

- Створення умовно - мовних рольових ситуацій;

- Індивідуальні або спільні домашні завдання.

2. Етап.

- Презентація та коментування школярами зібраної лингвострановедческой інформації;

- Створення нових умовно - мовних ситуацій на основі досліджуваного. результати:

Презентація країнознавчих реалій проводиться в незвичайній формі. це:

- Привертає увагу учнів;

- Стимулює їх пізнавальні інтереси;

- Створює позитивну мотивацію;

- Активізує речемислітельной діяльність.

Прийом коллажирования сприяє накопиченню досвіду побудови логічних опор [см. Додаток 3].

Створює передумову для розвитку абстрактного мислення, а також навичок самостійної роботи [17].

Паспортизація ключових слів - Це комплексне синхронне опис в методичних цілях інформації про предмет або явище, що позначається словом або сукупністю мовних даних [6].

 мета паспортизації ключових слів - формування і розвиток інформаційно-дослідницької культури, умінь працювати з першоджерелами, переводити інформацію з однієї знакової системи в іншу, критично оцінювати інформацію [см. Додаток 4].

Результати: Даний вид роботи не тільки впливає на формування пізнавальної активності школярів у процесі мовленнєвої діяльності, а й сприяє розвитку лингвострановедческих дослідницьких навичок.

Робота над уривком з роману, мета роботи навчання читання з повним розумінням змісту автентичного тексту і його інтерпретація. Ця мета передбачає такі рівні діяльності учнів:

1) учні проникають в змістовний план тексту;

2) прогнозують змістовно - смисловий розгортання тексту;

3) виявляють ставлення автора до описуваних подій;

4) висловлюють оцінку прочитаного, обговорюють думки.

При цьому вдосконалюються вміння учнів ігнорувати незнайомі слова, що не заважають розумінню; розпізнавати і виокремлювати емоційно забарвлені слова і словосполучення, що характеризують душевний стан персонажів. У зв'язку з роботою над уривком художнього твору школярі виявляють проблематику цього роману для юнацтва, знайомляться з характерними особливостями жанру: захоплюючим сюжетом, дійовими особами - однолітками читачів: живою розмовною мовою персонажів, зміною оповідної перспективи (авторською мовою та діалогічного промовою героїв роману).

 Поезія - один з ефективних засобів при оволодінні іноземною мовою. Під час читання вірші учень бачить усвідомлене використання лексики для передачі думки автора і знайомиться з різними функціями мови в спілкуванні. Іноземна мова, як і рідна, виконує всі чотири функції: служить засобом пізнання, є хранителем національної культури, є засобом спілкування і вираження ставлення до світу, виступає в якості інструменту розвитку і виховання.

Поезія може бути використана як зразок сучасної автентичної розмовно-літературної мови для досягнення провідних цілей навчання і для розвитку творчих здібностей учнів. Ефективність використання зразків поезії в значній мірі залежить від правильно організованої послідовності роботи з ними і вибору вправ, стимульованих розумову діяльність учнів і сприяють розвитку у них мотивації. Оскільки метою навчання іноземної мови є не тільки придбання знань, формування у школярів навичок і вмінь, а й засвоєння ними відомостей країнознавчого і культурно - естетичного характеру, пізнання цінностей іншої для них національної культури, то при визначенні змісту навчання безперечно встає питання про культурний компоненті. Даний компонент включає в себе певні знання (мовні і культурологічні), а також навички і вміння (мовного і немовного поведінки). При відборі змісту національно-культурного компонента з усього різноманіття лингвострановедческого матеріалу виділяють те, що має педагогічну цінність, що здатне сприяти не тільки навчання спілкуванню на іноземній мові, але й долучитися до культури країни цієї мови [см. Додаток 5].

байка - Це твір літератури прозової або віршованій форми, з характерними повчальними і гумористичними фразами. Кінцівкою байки є мораль. Персонажами байок стають птахи, тварини, рослини або речі, що мають на увазі певних людей і висміюють їх недоліки, і пороки [6]. Основний метою роботи над байкою є навчання читанню з повним розумінням змісту, виявлення головної ідеї / моралі байки і її інтерпретація. Інтерпретація байки за ступенем глибини проникнення в її зміст передбачає такі рівні:

1) учні вчаться проникати в предметний зміст прочитаного;

2) ті, яких навчають усвідомлюють повчальний і розважальний характер байки;

3) осмислюють її алегоричний сюжет;

4) переносять виникають асоціації в свій життєвий світ.

Поряд з цим школярі поглиблюють свої знання про байку як про форму відображення дійсності, про характерні особливості її змісту і форми (мета - осміяння людських пороків, недоліків суспільного життя; дійові особи - звірі - втілення певного людського пороку; стислість і наочність композиції; алегоричність сюжету ). Це полегшується їх досвідом аналізу творів подібного жанру на уроках рідної літератури, а також використанням інформації з літературознавчих і лингвострановедческих коментарів [2] [см. Додаток 6].

пісня - Це загальне визначення віршованих творів різних жанрів, призначених спочатку або використовуваних для співу. Для пісень найчастіше обов'язкові строфичность, рима, доступність викладу [6].

Пісня на уроках англійської мови може використовуватися в самих різних цілях: для розвитку аудитивних навичок, вимовних навичок, граматичних навичок, поповнення словникового запасу, відпрацювання мовних навичок, а також для ознайомлення учнів, з елементами культури країни мови, що вивчається. Але для того, щоб пісня зіграла свою позитивну роль, потрібно дотримуватися певного алгоритму її використання. Починати потрібно з ретельного відбору пісні. Тут слід дотримуватися деяких принципів, а саме: пісня повинна бути автентичною, вона повинна відповідати віку та інтересам учнів (в ідеальному варіанті - обрана самими учнями). Також необхідно відповідність пісні рівню мови учнів, методична цінність пісні і певна кореляція з навчальними програмами [см. Додаток 7].

Види роботи з піснею:

 перший вид - Робота з цілої піснею. Для того щоб використовувати в класі даний вид роботи, необхідно мати в наявності англомовну пісню, дійсно насичену соціокультурною інформацією. Однак досить складно знайти таку пісню, яка відповідала б відразу декільком вимогам: була б цікавою учням, і мала б методичної цінністю.

 іншим видом роботи може стати використання коротких уривків пісні протягом невеликої кількості часу на уроці. Такий вид роботи доцільно використовувати в якості ілюстрації того чи іншого явища, якому присвячено урок. Уривок з пісні можна використовувати, наприклад, в якості передмови до будь-якої теми.

Однак найбільш методично обгрунтованим можна вважати третій вид роботи, як використання попурі. Попурі - це "нарізка" фрагментів різних пісень, які містять будь-які факти життя країни, що вивчається, об'єднані однією тематикою. Це може бути, наприклад, релігія країни досліджуваного мови, політична система, культура, дозвілля тощо. За допомогою попурі буде легше уявити інформацію, зібрати її воєдино. Недоліком даного виду роботи є необхідність в технічних засобах (необхідний двокасетний магнітофон, щоб робити запис) і великі часові витрати (крім основної роботи необхідно ще знайти пісні, які містять в своїх текстах потрібну інформацію і представляють при цьому інтерес для молоді). Однак це може окупитися, так як використання пісні є величезним стимулом для учнів [18].

Проблема навчання сприйняттю автентичної мови на слух є один з найголовніших аспектів навчання іншомовного спілкування, і саме тому розвиток і розробка технологій навчання аудіювання, що відповідають запитам часу, вкрай важливі.

аудіювання, Здатність розрізняти і розуміти те, що кажуть інші, а стосовно навчальної роботи на уроках іноземної мови - це розуміння іноземної мови на слух під час її проходження. Це має на увазі розуміння акценту говорить, граматичних структур і словникового запасу, яким володіє мовець.

Для успішного навчання аудіювання потрібно розвивати у дитини соціолінгвістичних компетенцію (Під соціолінгвістичної компетенції розуміється знання норм користування мовою в різних ситуаціях і володіння ситуативними варіантами вираження одного і того ж комунікативного наміри, відповідно слухає повинен знати ці варіанти і розуміти причини використання одного з них в контексті певної ситуації спілкування.) і соціокультурну компетенцію (має на увазі знання правил і соціальних норм поведінки носіїв мови, традиції, історії, культури та соціальної системи країни, що вивчається).

Отже, який навчається повинен володіти вміннями сприймати і розуміти усний текст з позиції міжкультурної комунікації, для чого йому необхідні фонові знання. Тільки володіючи цими знаннями, слухач може правильно інтерпретувати мовну і немовну поведінку носія мови.

Іншим способом навчання іноземної мови є лист.

лист - Це написаний на папері текст, що посилається комусь л. з метою повідомлення про що-л., викладу своїх думок, вираження почуттів [29].

Слід мати на увазі, що коли ми говоримо про лист як самостійному вигляді мовної діяльності, то мова йде про писемного мовлення. Головна мета навчання письму в даному контексті - навчити учнів писати іноземною мовою ті ж тексти, які освічена людина вміє писати рідною мовою, а будь-який текст, написаний автором, - це вираження думок в графічній формі. Які ж тексти може писати людина рідною мовою, а значить, що в ідеалі має бути кінцевою метою навчання письма іноземною мовою? Це може бути:

- E - mail листування з носіями мови, що вивчається;

- Заповнення анкет;

- Написання різного роду листів і відповідей на них, включаючи як особисті, так і офіційні;

- Складання автобіографії / резюме;

- Написання заяв (в тому числі про прийом на роботу, зарахування на навчання і т.д.);

- Написання анотацій;

- Написання доповідей;

- Написання творів / есе;

- Написання вітальних листівок;

- Написання записок і т. Д.

Лист має місце на всіх етапах навчання іноземної мови. Письмові тренувальні та контрольні роботи знаходять широке застосування при освоєнні лексики і граматики. Письмова фіксація допомагає учням закріпити навички та вміння усного мовлення, ефективніше опанувати графічною системою мови, організувати зворотний зв'язок [см. Додаток 8].

Таким чином, застосування автентичних текстів на уроках іноземної мови підвищує мотивацію навчання, якість знань учнів, активізує розумову діяльність учнів, розвиває інтерес до літератури, формує художній смак. Робота з автентичними текстами розвиває в учнів уміння адекватного спілкування і взаєморозуміння з носіями мови, формує певний рівень соціокультурної компетенції, що складається з країнознавчих фонових знань.

 Види і форми роботи з лінгвокраїнознавчі матеріалом при навчанні іншомовному читанню | Робота з прислів'ями під час навчання іноземної мови

Вступ | Дослідно-практична робота по вдосконаленню навчання іншомовному читанню на основі лингвострановедческого матеріалу | Методичні рекомендації щодо використання лингвострановедческого матеріалу з метою вдосконалення навчання іншомовному читанню |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати