Головна

Питання 118. Виробництво за зверненнями громадян. Стадії виробництва за зверненнями громадян. Адміністративний порядок розгляду скарг громадян.

  1. D. Оброблювальні виробництва
  2. E. Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
  3. I. Порядок укладення трудового договору
  4. I. Порядок надання медичної допомоги жінкам під час вагітності
  5. I.2.3. Проект виробництва геодезичних робіт (ППГР).
  6. II. Порядок надання медичної допомоги вагітним жінкам з вродженими вадами внутрішніх органів у плода
  7. II. Порядок розробки індивідуальної програми реабілітації інваліда (дитини-інваліда)

Одним з найбільш розширених є провадження у справах за зверненнями громадян. В цьому випадку під зверненням мається на увазі пропозиції, заяви і скарги, які розглядаються органами виконавчої влади.

- Пропозиції - звернення громадян, спрямовані на поліпшення діяльності органів і посадових осіб, на вдосконалення правової основи державного і суспільного життя, вирішення питань економічної, політичної, соціально-культурної та інших сфер діяльності суспільства і держави;

- Заяви - звернення громадян з приводу реалізації прав і свобод, закріплених Конституцією Російської Федерації, законодавством Російської Федерації;

- Скарги - звернення громадян з вимогою відновлення порушеного діями (бездіяльністю) та рішеннями органів або посадових осіб, іншими громадянами їх прав, свобод чи законних інтересів;

- Клопотання - письмові звернення громадян з проханням про визнання за фізичними або юридичними особами певного статусу, прав, свобод;

- Колективні звернення громадян - звернення двох або більше громадян, в тому числі звернення, прийняті на мітингах і зборах.

Загальний термін розгляду скарг громадян - один місяць. З цього правила встановлені три винятки.

1. Заяви і скарги, які не потребують додаткового вивчення і перевірки, вирішуються невідкладно, але не пізніше 15 днів.

2. Якщо для вирішення звернення необхідне проведення спеціальної перевірки, витребування додаткових матеріалів або прийняття інших заходів, термін виробництва може бути продовжений керівником організації або його заступником, але не більше ніж на один місяць.

3. Скарги військовослужбовців і членів їх сімей вирішуються в центральних органах в 15-денний, а в місцевих - в 7-денний термін.

У разі необхідності термін може бути продовжений, але не більше, ніж на 15 днів.

В результаті розгляду скарги може бути прийнято рішення:

- Про повне задоволення скарги;

- Про часткове задоволення скарги;

- Про відмову в задоволенні скарги (у зв'язку з її необгрунтованістю, закінченням терміну, неможливістю її перевірки і т. Д.).

про роз'яснення з поставлених питань (про їх підвідомчості, правовому регулюванні і т. д.).

У виробництві за заявами громадян передбачені такі стадії:

1) порушення провадження;

2) розгляд заяви по суті і прийняття по ньому рішення;

3) оскарження рішення за заявою;

4) виконання рішення, прийнятого за заявою.

Скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається суддею, посадовою особою одноосібно.

При розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення:

1) оголошується, хто розглядає скаргу, яка скарга підлягає розгляду, ким подається заява;

2) встановлюється явка фізичної особи, чи законного представника фізичної особи, чи законного представника юридичної особи, щодо яких винесено постанову по справі, а також явка викликаних для участі в розгляді скарги осіб;

3) перевіряються повноваження законних представників фізичної або юридичної особи, захисника і представника;

4) з'ясовуються причини неявки учасників провадження у справі і приймається рішення про розгляд скарги за відсутності зазначених осіб або про відкладення розгляду скарги;

5) роз'яснюються права і обов'язки осіб, які беруть участь в розгляді скарги;

6) вирішуються заявлені відводи і клопотання;

7) оголошується скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення;

8) перевіряються на підставі наявних у справі і додатково представлених матеріалів законність і обґрунтованість винесеної постанови, зокрема заслуховуються пояснення фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо яких винесено постанову по справі про адміністративне правопорушення; при необхідності заслуховуються показання інших осіб, які беруть участь в розгляді скарги, пояснення фахівця і висновок експерта, досліджуються інші докази, здійснюються інші процесуальні дії відповідно до цього Кодексу;

9) в разі участі прокурора у розгляді справи заслуховується його висновок.

Суддя, вищестояще посадова особа не пов'язані доводами скарги і перевіряють справу в повному обсязі.

Питання 119. Адміністративна юрисдикція: поняття, зміст, система органів.

Під адміністративної юрисдикцією розуміється встановлена ??адміністративним законодавством діяльність суддів, органів, посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також правове розгляд і вирішення управлінських спорів уповноваженими органами, посадовими особами, а в необхідних випадках відновлення порушених прав і застосування в адміністративно-процесуальному порядку юридичних санкцій до винних.

Адміністративна юрисдикція - це, по суті, підвідомчість розгляду справ про адміністративні правопорушення закріплена в 3-му розділі КпАП РФ, а також розгляд і вирішення управлінських спорів, в необхідних випадках відновлення порушеного права і застосування до винних юридичних санкцій уповноваженими на те органами, посадовими особами , на підставі і в порядку, визначеному федеральними нормативно-правовими актами та законами суб'єктів РФ.

Адміністративна юрисдикція в процесуальному відношенні заснована на принципах судової юрисдикції, включає правову оцінку поведінки учасників адміністративно-правових відносин і застосування до них в необхідних випадках заходів державно-владного примусу. Винятком в судовій юрисдикції є розгляд справ про адміністративні правопорушення суддею, який при розгляді справи про адміністративне правопорушення керується адміністративно-процесуальними нормами, так само, як і прокурор. Адміністративна юрисдикція органів виконавчої влади, державного управління та їх уповноважених посадових осіб є, по суті, забезпечує мірою в процесі реалізації їх основних функцій, наприклад, соціальних, економічних, правоохоронних та інших.

Особливе значення має адміністративна юрисдикція при реалізації правоохоронної діяльності, так як без юрисдикційних повноважень мають державно-владний характер виконавчі органи та їх посадові особи не в змозі ефективно здійснювати правоохоронні функції, судова ж юрисдикція в реалізації правосуддя є основною при здійсненні всіх видів судочинства. Як правило, обидва ці аспекти адміністративного процесу не знаходяться в протиріччі один до одного, а доповнюють один одного.

Вони мають подібні риси:1) в основному позасудовий характер вирішення справ; 2) індивідуальність вирішення справ; 3) регламентація, як правило, одним нормативно-правовим актом. При цьому виконавчий орган, посадова особа має право вчиняти дії як з вирішення адміністративно-правового спору, так і правоохоронні дії, які в повній мірі не відносяться до діяльності юрисдикційного характеру. Наприклад, при здійсненні контрольно-наглядових функцій є процесуальні дії, проте адміністративно-правовий спір відсутній. Адміністративно-процедурна діяльність проявляється в таких управлінських функцій як ліцензування, квотування, реєстрація та ін.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність передбачає наявність спору, в той час як адміністративно-процедурна діяльність може проявлятися в реалізації таких функцій, як дозвільних, реєстраційних, заохочувальних, стимулюючих та інших. Тому ці аспекти комплексно проявляються в адміністративному процесі в реалізації конкретних адміністративно-процесуальних відносинах.

Порядок вирішення справ в сфері діяльності органів виконавчої влади, державного управління, адміністрації органів МСУ виходить з принципів адміністративного процесу і норм, що визначають процесуальні права і обов'язки учасників процесу (стосовно до стадій процесу).

Юрисдикційні відносини при розгляді справ про адміністративні правопорушення регламентуються виключно адміністративно-процесуальними нормами. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також дисциплінарне провадження за зверненнями громадян, заохочувальну, матеріальне і інше адміністративне провадження здійснюється в рамках адміністративного процесу. Однак адміністративно-процедурний аспект адміністративного процесу також має свої вагомі обгрунтування саме в сфері Государствнного-управлінської діяльності.Питання 115. Поняття та специфічні ознаки адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу: поняття та система. | Основні риси (ознаки) адміністративно-юрисдикційної діяльності.

Тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб в розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів. | Тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. | Тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. | Тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. | Тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від двох тисяч до п'яти тисяч рублів з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації або без такого. | Тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. | Тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів. | Тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до однієї тисячі рублів з конфіскацією зброї і патронів до нього або без такої. | Тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до п'ятисот рублів. | Тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від ста до п'ятисот рублів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати