На головну

Тестові завдання 4 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка

 * + PbSO4, BaSO4

 * BaSO4, CaSO4

 * PbSO4

! Для розчинення сульфіду миш'яку (III) і сурми (III) застосовують реактив:

 * CH3COOH

 * + (NH4)2Sx

 * (NH4)2CO3

 * (NH4)2S

 * H2S

! Який реактив можна застосувати для розчинення Ag2S?

 * HCl

 * Na2S

 * NaOH

 * + KCN

 * H2SO4

!. Які окислювально - відновні властивості проявляє Н2О2 в кислому середовищі?

 * Тільки відновник

 * Тільки окислювач

 * + Може бути і окислювачем і відновником

 * Не проявляє окисно-відновлювальних властивості

 * Тільки кислотно-основні властивості

! Для розділення сульфатів свинцю і барію використовується реагент:

 * HCl

 * NH4Cl

 * + CH3COONH4 (30%)

 * NH3

 * HNO3

! Осад MnO (OH)2 розчинний в кислоті:

 * Розведеної Н2 SО4, внаслідок реакції Мn (IV) -> Мn (VII)

 * Концентрованої CH3COOH, внаслідок утворення добре розчинної Mn (CH3CОО)2

 * 0,2 м HNO3, Внаслідок реакції Мn (IV) -> Мn (VII)

 * Розведеної CH3COOH, внаслідок реакції М n (IV) -> Мn (VII)

 * + В 6м HCl при нагріванні, внаслідок реакції Мn (IV) -> Мn (II)

! Катіони 6-ий аналітичної групи об'єднані в одну групу з кислотно-основній схемі аналізу на підставі:

 * Гідроксиди їх нерозчинні в надлишку NaOH

 * Сульфіди нерозчинні в оцтової кислоти

 * Гідроксиди розчинні в надлишку NaOH

 * Сульфіди нерозчинні в надлишку NaOH

 * + Гідроксиди розчинні в надлишку концентрованого NH4OH

! Які з наведених реагентів дозволять відокремити Cu2+ від Cd2+, Якщо ці катіони знаходяться в вигляді аміачних комплексів?

 * NH3

 * KCN

 * + Н2SO4 + Na2S2O3

 * HCl

 * NaOH

! Як вибірково осадити SO42 іони з суміші аніонів SO42, S2O32, PO43?

 * Солями барію

 * Солями стронцію

 * + Солями барію і потім обробити отриманий осад HCl

 * Відновити цинком до SO2 в кислому середовищі

 * Солями кальцію

Какой окислювач можна використовувати для окислення хромит іонів CrO2- в хромат іони CrO42 ?

 * PbO2

 * (NH4)2S2O3

 * KMnO4

 * + H2O2+ NaOH

 * Na2S2O3

! При дії на реактив Hg2(NO3)2 еквівалентним кількістю реагенту SnCl2 утворюється:

 * HgCl2+ Sn0

 * + Hg0+ SnCl4

 * HgCl2+ Sn (NO3)2

 * Hg2Cl2+ Sn0

 * Hg0+ Sn0

! Що стосується будь осаду для зменшення його розчинності в воді осадження з сірчаною кислотою його ведуть у присутності етилового спирту?

 * SrSO4

 * PbSO4

 * + CaSO4

 * Ag2SO4

 * BaSO4

! Які сполуки утворюються при взаємодії осаду Ag2S з HNO3?

 * AgNO3 + H2S0

 * Ag0 + S0 + NO2

 * Ag2SO4 + NO

 * + AgNO3+ S + NO

 * Ag0 + S

! Який осад утворюють іони свинцю (II) з K2Cr2O7?

 * Не утворюють

 * PbCr2O7

 * + PbCrO4

 * [PbCrO4 * K2CrO4]

 * Pb (HCrO4)2

! Розчин солі заліза (III) забарвлений:

 * В зелений колір

 * червоний

 * + Солом'яний

 * блакитний

 * синій

! З'єднання яскраво-червоного кольору Al3+ утворює з реактивом:

 * дитизоном

 * Реактивом Несслера

 * + Алізарином

 * тіомочевиною

 * бензидином

! В реакції Fe2S3+ 4HCI = ... утворюється:

 * Fe2+

 * S0

 * H24

 * + FeCI3

 * H2O

! Зелень Ринмана - це з'єднання складу:

 * Na2 ZnO2

 * NaAlO2

 * + CoZnO2

 * Na2SnO2

 * Na2 SnO3

! Тенарова синь - це з'єднання складу:

 * Na2ZnO2

 * NaAlO2

 * Na2SnO2

 * Na2SnO3

 * +

! Тиосоли - це з'єднання складу:

 * H2S

 * SnS

 * SnS2

*

 * +

! анион S2 в реакціях з KMnO4 окислюється до сірки зі ступенем окислення рівної:

 * + 0

 * 2

 * 4

 * 6

 * 8

! З катіонами металів утворює солі:

 * + Метаборна кислота

 * Борна кислота

 * Оксид бору (II)

 * бор

 * Оксид бору (III)

! Складні ефіри з спиртами утворює:

 * Тетраборная кислота

 * + Борна кислота

 * Метаборна кислота

 * бор

 * Оксид бору (III)

! Складні ефіри борної кислоти забарвлюють безбарвне полум'я пальника:

 * + Зелений колір

 * червоний

 * жовтий

 * синій

 * Карміновий - червоний

! В реакції >  нітрит іон окисляє іони амонію до азоту зі ступенем окислення рівної:

 * (+5)

 * (+4)

 * (3)

 * (2)

 * + (0)

! За структурою опади бувають:

 * сирнисті

 * + Кристалічні

 * зернисті

 * драглисті

 * пухкі

! Гравіметричної формою для визначення іонів Ва 2+ є з'єднання складу:

 * Ba (OH) 2

 * BaCrO4

 * BaCO 3

 * BaC2 O4

 * + BaSO4

! Число аналітичних груп по сірководневої класифікації одно:

 * 3

 * 4

 * + 5

 * 6

 * 7

! Число аналітичних груп по аміачно-фосфатної класифікації одно:

 * 4

 * + 5

 * 6

 * 7

 * 8

! За систематичного аналізу іони калію відкривають реагентом:

 * NaOH

 * Na2CO3

 * Na2HPO4

 * + Na3

 * Zn (UO2) Ac8

! За систематичного аналізу іони барію відкривають реагентом:

 * H2SO4

 * (NH4)2SO4

 * Na2CO3

 * + Na2Cr2O7 + CH3COONa

 * Na2HPO4

! Осадом сіро-зеленого кольору на хром (III) є з'єднання складу:

 * NaCrO2

 * Na2CrO4

 * + Cr (OH)3

 * Na2Cr2O7

 * H2CrO6

! Осадом буро-чорного кольору на олово (II) є з'єднання складу:

*

 * Sn (OH)2

 * SnHPO4

 * Sn3(PO4)2

 * + SnS

! Осадом чорного кольору на іони заліза (II) є з'єднання складу:

 * Fe (OH)2

 * FeCO3

 * FeHPO4

 * Fe3(PO4)2

 * + FeS

! У попередніх випробуваннях іони Fe (III) відкривають реактивом:

 * Na3[Co (NO2)6

 * NH4OH

 * Na2S2O3

 * + K4[Fe (CN)6]

 * K3[Fe (CN)6]

! Катіони 6 аналітичної групи утворюють основні солі з реактивами:

 * + Na2SO4

 * NH4OH (конц)

 * + NaOH

 * NaH2PO4

 * H2S

! В жовтий колір пофарбовано сполуки кадмію складу:

 * Cd (OH)2

*

 * (CdOH)2CO3

 * CdHPO4

 * + CdS

! Безбарвним растворм для солей ртуті є з'єднання складу:

 * HgO

 * +

 * (HgOH)2CO3

 * Hg3(PO4)2

 * HgS

! Іони нікелю при систематичному аналізі відкривають реактивом:

 * Іллінського

 * + Чугаева

 * Ринмана

 * Фішера

 * Тенарова

! Аміачний комплекс солі нікелю забарвлений в:

 * зелений колір

 * червоний

 * жовтий

 * + Блакитний

 * чорний

! Аміачний комплекс солі кобальту забарвлений в:

 * зелений колір

 * червоний

 * фіолетовий

 * + Жовто-бурий

 * чорний

! За систематичного аналізу іони кобальту відкривають реактивом:

 * Ринмана

 * Чугаева

 * + Іллінського

 * Фішера

 * Тенарова

! Складний ефір зі спиртами утворює з'єднання бору:

 * H2B4O7

 * + H3BO3

 * HBO2

 * Na2B4O7

 * NaBO2

! Хлорид хрому ця речовина складу:

 * CrCL3

 * CrCL2

 * + CrO2CL2

 * Na2CrO4

 * Na2Cr2O7

! Нітрит іон в реакціях з металевою міддю відновлюється до:

 * NH3

 * + NO

 * N2O

 * N2O5

 * N2O3

! Груповими реакціями називають такі, які характерні для:

 * Одного іона

 * двох

 * трьох

 * чотирьох

 * + Групи іонів

! III-я аналітична група катіонів має електронну конфігурацію:

 * + S2

 * d

 * р

 * S1

 * S і Р

! За структурою опади бувають

 * желатінообразний

 * зернисті

 * + Кристалічні

 * драглисті

 * пухкі

! Гравіметричну форму визначення нікелю отримують з реактивом:

 * Іллінського

 * 8-оксихинолином

 * + Діметілгліоксімом

 * алізарином

 * алюміноном

! Запис "2,5324 г" вказує, що маса визначена з точністю:

 * 1г

 * 0,1г

 * 0,01г

 * 0,001 г

 * + 0,0001 г

! Для боротьби з оклюдованого домішками найбільш ефективним прийомом є:

 * Слабке нагрівання отриманого осаду

 * Обробка отриманого осаду слабким розчином кислоти

 * Обробка отриманого осаду слабким розчином підстави

 * + Переосадження отриманого осаду

 * Додавання розчину летючого електроліту

! За інших рівних умов на опадах адсорбується іон

 * Концентрація якого менше

 * + Концентрація якого більше

 * Той, який слабкіше притягається іонами кристала

 * Однозарядні іони ніж багатозарядні іони

 * Іони менших розмірів ніж іони решітки

! При отриманні кристалічних опадів невірним твердженням є:

 * Необхідність зменшення відносного пересичення

 * Необхідність запалів викликають індуковану нуклеацию

 * Уповільнене осадження

 * + Фільтрування опадів відразу

 * Вистоювання осаду під маточним розчином для старіння

! У гравіметрії маса навішення визначаться:

 * Характером вихідного аналізованого речовини

 * Характером речовини осадителя

 * + Характером осаждаемой форми

 * PH-середовища при осадженні

 * Температурою прожарювання осаду

! Для промивання опадів в гравіметрії найбільш оптимальними є рідини:

 * дистильована вода

 * спирт

 * + Містять однойменний іон

 * Містять різнойменний іон

 * Утворюють комплексні сполуки

! При виборі розміру фільтра в гравіметрії враховують:

 * Масу взятої навішування

 * Кількість доданого осадителя

 * + Обсяг осаду

 * Летючість електроліту

 * Обсяг промивної рідини

! При підборі фільтра в гравіметрії враховують:

 * Масу взятої навішування

 * Кількість доданого осадителя

 * + Обсяг осаду

 * Летючість електроліту

 * Обсяг промивної рідини

! Фізичний сенс ізоморфізму при отриманні осаду:

 * Відбувається поверхневий обмін іонів забруднюючої речовини з іонами осаду

 * Забруднюючі речовини адсорбуються на поверхні осаду

 * + Забруднюючі речовини беруть участь в побудові кристалічної решітки осаду

 * Забруднюючі речовини захоплюються всередину частинками осаду

 * Забруднюючі речовини рівномірно перемішані в осаді

! При гравіметричного визначення заліза в солі Мора осад відмивають від іонів:

 * + SO42

 * NO3-

 * OH-

 * Cl-

 * NH4+

! Від яких іонів відмивають осад при гравіметричного визначення барію, якщо навішуванням є сіль хлориду барію

 * SO42

 * NO3-

 * OH-

 * + Cl-

 * H+

! При гравіметричного визначення заліза використовують аналітичний множник:

2M (F * / M (Fe2O3) = 0,6994. Величина в знаменнику це формула:

 * Визначається речовини

 * навішування

 * осадителя

 * + Вагова форма

 * Осідає форма

! При гравіметричного визначення заліза використовують аналітичний множник:

2M (F * / M (Fe2O3) = 0,6994. Величина в чисельнику це формула:

 * + Визначається речовини

 * навішування

 * осадителя

 * Ваговій форма

 * Осідає форма

! При гравіметричного визначення магнію осаждаемой формою є з'єднання складу:

 * MgCl2.6H2O

 * + MgNH4PO4

 * MgP2O7

 * Mg (OH)2

 * MgO

! При визначенні магнію гравіметричної формою є з'єднання складу:

 * MgNH4PO4

 * + Mg2P2O7

 * Mg (PO4)2

 * MgHPO4

 * Mg (OH)2

! При гравіметричного визначення барію ваговій формою є з'єднання складу:

 * BaS

 * BaSO3

 * + BaSO4

 * BaCl2

 * BaO

! Точність зважування на аналітичних вагах становить:

 * 1,0 * 10-1 г

 * 1,0 * 10-5 г

 * 1,0 * 10-2 г

 * + 1,0 * 10-4 г

 * 1,0 * 10-3 г

! Для аморфних опадів рекомендована маса гравіметричної форми в грамах дорівнює:

 * 0,01

 * + 0,1

 * 0,5

 * 1,0

 * 10

! Для кристалічних опадів рекомендована маса гравіметричної форми в грамах

дорівнює:

 * 0,01

 * 0,1

 * + 0,5

 * 1,0

 * 10

! Кількість доданого осадителя в гравіметрії повинна перевищувати теоретично розраховане в:

 * 5 разів

 * 2

 * 6

 * + 1,5

 * 0,5

! Для іонів срібла осадителем в гравіметрії є:

 * + HCI

 * NaCI

 * KCI

 * NH4OH

 * Na2S2O3

! Іонна сила розчину 0,02 моль / л CaCl2 дорівнює:

 * 0,2

 * 0,4

 * + 0,6

 * 0,8

 * 10

! При якій концентрації гідроксид іонів осадження іонів Mg2+ у вигляді Mg (OH)2 буде

практично повним (Ks (Mg (OH)2 = .1,6 * 10-11)?

 * 4 * 10-6

 * 2 * 10-5

 * + 1 * 10-3

 * 5 * 10-2

 * 1 * 10-1

! Розрахуйте у скільки разів молярна розчинність сульфату барію в чистій воді перевищує

розчинність цієї солі в 0,01 м розчині сульфату натрію

 * + В 1000 разів

 * 2200 раз

 * 3500 разів

 * 20 раз

 * 4772 рази

! Похибкою вимірювання називають

 * + Відхилення результатів вимірювання від істинного значення вимірюваної величини

 * Відношення абсолютної похибки вимірювання до істинного значення вимірюваної величини

 * Похибка, яка при повторних вимірах залишається постійною або закономірно змінюється

 * Похибка, яка при повторних вимірах змінюється випадковим чином

 * Груба похибка, яка істотно перевищує очікувані за даних умов

! Для гравметріческого визначення алюмінію найбільш придатним є метод

визначення його:

 * + Оксихинолином

 * аміаком

 * Гідроксидом калію

 * Фосфатом калію

 * Гідроксидом натрію

! Для отримання найбільш чистого осаду ВаSO4 доцільно використовувати в якості

осадителя:

 * Ва (NO3) 2

 * ВаВr

 * + ВаСI2

 * Ва (СIO4)2

 * Ва (СН3СОО)2

! При осадженні оксалату кальцію доцільно використовувати в якості осадителя:

 * До2С2О4

 * Na2C2O4

 * H2C2O4

 * H2C2O4 * 2H2O

 * + (NH4)2C2О4

! Метод аналізу, в основі якого використовують вимір маси прокаленного осаду,

називають:

 * фотометрическим

 * потенциометрическим

 * + Гравиметрическим

 * амперометричним

 * кулонометріческім

! Гравіметричної формою для визначення іонів Ва2+ є з'єднання складу:

 * Ва (ОН)2

 * ВаCrO4

 * ВaCO3

 * BaC2O4

 * + BaSO4

! Гравіметричної формою для визначення Mg2+ є з'єднання складу:

 * MgCI2 * 6H2O

 * MgNH4PO4

 * Mg (OH)2

 * + Mg2P2O7

 * MgSO4 * 7H2O

! Гравіметричної формою для визначення Са2+ є з'єднання складу:

 * СаSО4

 * Сас2О4

 * + СаО

 * СаСI2 * 2H2O

 * Ca (OH)2

! Гравіметричної формою для визначення Аg+ є з'єднання складу:

 * АgОН

 * Аg2О

 * + АgСI

 * [Ag (NH3)2] Cl

 * АgNО3

! Гравіметричної формою для визначення Zn2+ є з'єднання:

 * ZnSO4

 * [Zn (NH3)4] SO4

 * Na2ZnO2

 * + Zn2P2O7

 * ZnCI2

! При гравіметричного визначення магнію осаждаемой формою є з'єднання

складу:

 * + MgNH4PO4

 * Mg2P2O7

 * Mg3(PO4)2

 * Mg (OH)2

 * MgHPO4

! При гравіметричного визначення кальцію осаждаемой формою є з'єднання

складу:

 * CaSO4

 * + CaC2O4

 * CaO

 * Ca (NH4)2[Fe (CN)6]

 * Ca (OH)2

! При гравіметричного визначення цинку осаждаемой формою є з'єднання

складу:

 * Zn (OH)2

 * Zn [Hg (CNS)4]

 * + ZnNH4PO4

 * Zn3(PO4)2

 * Zn2P2O7

! Яка молярна концентрація еквівалента розчину HCl, що містить 0,365 г його в 100 мл

розчину?

 * 0,001 моль / л

 * 0,01 моль / л

 * + 0,1 моль / л

 * 1 моль / л

 * 2 моль / л

! скільки H2SO4 має бути в 100 мл розчину сірчаної кислоти з молярною концентрацією

еквівалента його рівним 0,1 моль / л?

 * 4,9г

 * + 0,49г

 * 9,8г

 * 0,98г

 * 98г

! Скільки г KOH міститься в 200 мл його розчину з молярною концентрацією еквівалента

його рівним 0,1 моль / л?

 * 56г

 * 5,6г

 * 0,56г

 * + 1,12г

 * 11,2г

! Скільки мл 0,1 н H2SO4 необхідно взяти для приготування 1 л розчину H2SO4 с

концентрацією рівною 0,05 н?

 * + 500мл

 * 100мл

 * 50мл

 * 10мл

 * 5мл

! Чому дорівнює маса навішення щавлевої кислоти для приготування розчину його об'ємом

100мл і молярної концентрацією еквівалента рівній 0,1моль / л?

 * 630,4г

 * 63,04г

 * 6,304г

 * + 0,6304г

 * 0,06304г

! рН 0,001 М розчину азотної кислоти дорівнює:

 * lg10-3

 * -ln10-3

 * 10-3

 * + -lg10-3

 * -ln103

! рН розчину Са (OH)2 з молярною концентрацією еквівалента його рівній 0,1 моль / л дорівнює:

 * 14 - ln10-1

 * 14 - lg10-1

 * 14 + ln10-1

 * + 14 + lg10-1

 * 14 / lg10-1

! Константою рівноваги для оборотної аналітичної реакції mA + nB = pC + dD є

величина:

 * + KT = aCp.aDd/ aAm.aBn

 * KT = aDp.aCv/aAm.aPn

 * KT = acp.aDv/aAm.aBn

 * KT = acm.aBn/aCp.aDV

 * KT = acp.aDn/ aAm + aBn

! рН розчину для слабкої кислоти обчислюється за формулою:

 * + РН = 1 / 2pKa - 1 / 2lgCa

 * РН = 1 / pKa + 1 / 2pKa + 1 / 2lgCa

 * РН = 1 / 2lgKa

 * РН = pKa - 1 / 2lgC

 * РН = 1 / 2pKa- lgCa

! Концентрацію іонів [OH-] В розчині солі HCOONa розраховують за формулою:

 * [OH-] = KBCc

 * [OH-] = (Kp / K *  * Cс

 * [OH-) = (Kp / K *  * Cc

 * + [OH-] = Kw / Kа * Cс

 * [OH-] = Kp / (Kа  * До *

! Концентрація іонів водню має найбільший вплив на величину окисно

відновного потенціалу системи:

 * Mn++-2e + 2H 2O = MnО2 + 4H+

 * + Mn++- 5e + 4H2O = MnO4- + 8H+

 * MnO2 - 3e + 2H 2O = .MnO4- + 4H+

 * MnO2 - 2e + 4OH- = .MnO4- + 2H2O

 * МпO42 -e = MnО4-

! В реакціях на хром концентрація іонів водню має найбільший вплив на

величину окисно-відновного потенціалу системи:

 * Cr2++ 2e = Cr0

 * Cr3+ + 3e = Cr0

 * Cr3+ + E = Cr2+

 * CrO42 + 3e + 4H 2O = Cr (OH)3 + 5OH-

 * + Cr2O72 + 6e + 14H+ = 2Cr3+ + 7H 2O

! Чому буде дорівнювати ЕРС реакції, якщо стандартні потенціали пар мають значення рівними

E0(Fe3++ / Fe2+) = +0,77 B і E0(Sn4+/ Sn2+) = + 0,15B?

 * 0,92в

 * + 0,62в

 * -0,92 В

 * -0,62 В

 * 0,77в

! Розрахуйте потенціал системи MnO4-/ Mn2+, Якщо його стандартний потенціал дорівнює

E0 = + 1,51в, а концентрації іонів [MnO4] = 1 моль / л, [Mn2+] = 1 моль / л, pH = 1:

 * 1,569в

 * 1,451в

 * + 1,51в

 * 1в

 * 10-5в

! Твердження, що характеризують окислювач:

 * Має сильно виражену здатність до приєднання води

 * Чим нижче стандартний окисно-відновний потенціал пари, тим сильніше

окислювач

*

 * + Чим вище стандартний окисно-відновний потенціал пари, тим сильніше

окислювач

 * Окислювально-відновний потенціал пари його повинен бути значно менше нуля

! Розрахуйте потенціал системи MnO2/ Mn2+, Якщо концентрації окисленої і

відновленої форм рівні 1 моль / л, E0 = + 1,29В, pH = 0

 * + 1,29 В

 * 1,408 В

 * 1,172 В

 * 1,231 В

 * 1,349 В

! Концентрацію іонів водню в розчині сірчистої кислоти (K1 = 1,7 * 10-2, K2 = 6,2 * 10-8)

по першій ступені розраховують за формулою:

 * [H+] = K1.K2

 * + [H+] = K1. ЗH2SO3

 * [H+] = K1

 * [H+] = K2. Сп2so3

 * [H+] = K2

! Чому дорівнює рН розчину, отриманого при змішуванні 100см3 0,2 М розчину CH3COONa і

100см3 0,2 М розчину CH3COOH KСН3СООН = 10-5

 * 1,0

 * 3,0

 * + 5,0

 * 7,0

 * 8

! Силу слабких основ характеризує величина:

 * pKw

 * lgK

 * pKa

 * + PKb

 * Kw

! Силу слабких кислот характеризує величина:

 * pKw

 * lgK

 * + PKa

 * pKb

 * Kw

! рН буферної суміші містить 0,1 NH4OH і 0,1 NH4Cl K (NH4ОH) = 10-5 дорівнює:

 * 11,0

 * 12,0

 * + 9,0

 * 7,0

 * 8,0

! Розчин кислоти 0,01 HCIO зі значеннями Ka = 10-8 має рН рівним:

 * 4,0

 * 3,0

 * 7,0

 * 6,0

 * + 5,0

! Концентрацію іонів [OH-] В розчині солі KCN розраховують за формулою:

 * [OH-] = (Kа/ Kw) * Зс

 * [OH-] = Kа * Cс

 * + [OH-] = (Kw/ Kа * Cсолі

 * [OH-] = Kв * Cс

 * [OH-] = Kw/ Kа * Cс

! Виберіть ряд з'єднань кожне з яких є слабким електролітом: Тестові завдання 3 сторінка |  Тестові завдання 5 сторінка

 Тестові завдання 1 сторінка |  Тестові завдання 2 сторінка |  Тестові завдання 6 сторінка |  Тестові завдання 7 сторінка |  Тестові завдання 8 сторінка |  Тестові завдання 9 сторінка |  Тестові завдання 10 сторінка |  Тестові завдання 11 сторінка |  Тестові завдання 12 сторінка |  Тестові завдання 13 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати