Головна

Термін виконання зобов'язання

  1.  I. Поняття відповідальності за порушення зобов'язання
  2.  III. Майнові відносини і зобов'язання по зх
  3.  L заслуховує звіти і дає обов'язкові для виконання вказівки (доручення)
  4.  o створення механізмів виконання цільових програм на всіх рівнях (регіональному, національному та глобальному).
  5.  Абсолютно раціональна організація виконання, з поділом на тих, хто вирішує і тих, хто виконує, або небажана, або просто неможлива.
  6.  аліментні зобов'язання
  7.  Аліментні зобов'язання батьків щодо неповнолітніх дітей

Однією з умов зобов'язання є термін його виконання. Під терміном виконання розуміється момент чи період часу, коли або протягом якого боржнику належить вчинити дії, які є його обов'язком, а кредитору прийняти виконання. У цивільному законодавстві розрізняють зобов'язання з визначеним і невизначеним терміном виконання. Термін виконання вважається певним, якщо він встановлений законом, угодою або він з очевидністю випливає із суті зобов'язання. Зобов'язання, в яких термін виконання не встановлено і з них не можливо визначити термін виконання, або термін виконання визначений моментом (періодом) запитання є зобов'язаннями з невизначеним терміном.

117 Забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка. Застава. Порука. Банківська гарантія. Утримання. завдаток. Забезпечення виконання зобов'язань - це заходи, призначені для захисту інтересів кредитора від неналежного виконання зобов'язання боржником і спонукання боржника до виконання зобов'язання за допомогою приєднання в силу закону або договору до основного (головного) зобов'язанням додаткового.

1. Неустойка - Грошова сума, яку зобов'язаний сплатити боржник кредитору в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язання в доповнення до основної суми боргу

2Залог- Спосіб забезпечення виконання зобов'язання, що дозволяє заставодержателю отримати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника (заставодавця) - особи, яким належить це майно

3. Утримання - Надана законом можливість кредитора не передавати боржнику річ, що належить йому, в разі невиконання ним зобов'язання до моменту його виконання

4. Порука - Договір, в силу якого поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи (боржника) відповідати за виконання останнім його зобов'язання

5 Банківська гарантія - Таке поручительство, в якому в якості поручителя виступає кредитна установа (гарант). Кредитор в банківській гарантії називається бенефіціаром, а боржник - принципалом.

6. Задаток- грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні в підтвердження укладення договору і в забезпечення його виконання (ст. 380 ЦК України).

118Гражданско-правова відповідальність, види і форми. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків. Відшкодування майнової шкоди та компенсація моральної шкоди. Цивільно-правову відповідальність можна визначити як гарантовану державою форму примусу, пов'язану із застосуванням санкцій майнового характеру відносно правопорушника, спрямовану на відновлення порушених цивільних прав і забезпечення нормальних економічних відносин між учасниками цивільного обороту.

За сферою виникнення:

1) Договірна відповідальність.

2) Деликтная(Позадоговірна) відповідальність.

За множинності осіб на зобов'язаною боці:

a) Часткова b) Солідарна c) Субсидиарная

Особливостями даного виду цивільно-правової відповідальності є:

? Вона покладається на особу, яка не є порушником, в силу закону, договору чи іншого зобов'язання між цією особою і кредитором основного боржника;

? Вона є додатковою і застосовується в разі, коли боржник не змозі компенсувати шкоду в повному обсязі або в будь-якій частині;

? Вимоги потерпілого задовольняються в тій частині, в якій не виконав основний боржник за рахунок свого майна;

? Має певні часові рамки;

? Особа, яка відшкодувала збитки або шкоду за винного, має право регресу.

3) змішана

суть змішаної відповідальності полягає в тому, що з урахуванням вини потерпілого (кредитора) розмір відповідальності заподіювача (боржника) зменшується. Виконуєзобов'язання боржник |  Підставою гр-ін відповідальності слід визнати правопорушення; умовами ж є ознаки, яким має відповідати це правопорушення.

 Поняття і види недійсних угод. Нікчемні та оспорювані правочини. Наслідки недійсності угод. |  Наслідки недійсності угод. |  Здійснення суб'єктивних цивільних прав: поняття, принципи, способи здійснення. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання суб'єктивними цивільними правами. |  Захист цивільних прав: поняття, предмет захисту. Форми і порядок захисту цивільних прав. Способи захисту. |  Терміни здійснення і захисту цивільних прав (поняття, обчислення та види строків у цивільному праві). |  Види строків у цивільному праві |  Придбання і припинення права власності |  Виконання зобов'язання від усіх боржників. |  Методи економічного регулювання |  Порядок компенсації шкоди навколишньому середовищу, заподіяної порушенням законодавства в галузі охорони навколишнього середовища |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати