На головну

Аналіз використання матеріалів

  1.  ABC-XYZ аналіз
  2.  Finance, бета-аналіз брендів)
  3.  Gt; Йде аналіз голосу.
  4.  II етап роботи над твором: Аналіз
  5.  SNW-аналіз
  6.  SNW-аналіз сильних і слабких сторін організації
  7.  SNW-підхід до аналізу сильних і слабких сторін фірми

Для характеристики ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система узагальнюючих і приватних показників. Узагальнюючі показники, це, перш за все материалоотдача, матеріаломісткість, коефіцієнт співвідношень темпів зростання обсягу виробництва, і матеріальних витрат, питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів. Приватні показники матеріаломісткості застосовуються для характеристики ефективності використання окремих видів матеріальних ресурсів (сировина-ємність, металоємність, паливо-ємність, енергоємність і ін.), А також для характеристики рівня матеріалоємності окремих виробів (відношення вартості всіх спожитих матеріалів на одиницю продукції до її оптової ціни ).

Таблиця 3.1

Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання матеріальних ресурсів в ТОВ «Українське» за 2011-2013 рр.

 показники  період дослідження  Темп зміни показників,%
 2011-2012  2012-2013  2011-2013
 1. матеріальні витрати, тис. Руб. в т.ч.  1126,5  1421,22  1575,6  126,2  139,9  110,9
 а) сировину і матеріали  801,2  928,12  1011,2  115,8  126,2  108,9
 2. обсяг виробництва, тис. Руб.  115,4  121,9  105,6
 3. матеріаломісткість, руб.  0,524  0,573  0,601  109,6  116,4  104,9
 сировини і матеріалів  0,373  0,374  0,386  100,3  103,5  103,2
 4. зменшення або збільшення витрат, тис. Руб.            
 а) за ціною можливого використання  15,5  96,9  129,2
 б) за ціною вихідної сировини і матеріалів  84,3  63,86  93,1  75,8  110,4  145,8
 5. коефіцієнт відходів (4б: 1а)  0,189  0,187  0,166  98,9  87,8  88,8
 6. коефіцієнт корисного використання матеріалів (1а - 4б: 1а)  0,895  0,931  0,907  104,1  101,3  97,4
 7. материалоотдача продукції (2: 1)  1,908  1,745  1,663  88,3  83,7  94,8
               

Аналіз даних представлених в таблиці дозволяє зробити висновок про погіршення використання матеріальних ресурсів, про що свідчить значення показника матеріаловіддачі, темп зміни якого в 2013 році склав 83,7% по відношенню до базисного року. Низьке значення коефіцієнта материалоотдачи в 2013 році стало можливим за рахунок збільшення кількості зворотних відходів, оскільки на рівень матеріальних витрат здатний впливати рівень обсягу виробництва і матеріаломісткості продукції, можна встановити залежність між цими показниками.

2012 рік:

1) матеріальні витрати за рахунок обсягу продукції = (+330) * 0,573 = 189,09 т. Р.

2) матеріальні витрати за рахунок матеріаломісткості = 2480 * (0,049) = 121,52 т. Р.

Зростання матеріальних витрат в 2012 році в порівнянні з 2011 роком на 294,72 т. Р. відбулося за рахунок зростання обсягу виробництва на 189,09 т. р. і за рахунок зростання матеріаломісткості виробництва на 111,52 т. р.

2013 рік:

1) Матеріальні витрати за рахунок обсягу продукції = (+140) * 0,601 = 84,14 т. Р.

2) матеріальні витрати за рахунок матеріаломісткості = 2620 * (0,028) = 73,36 т. Р.

У 2013 р розмір матеріальних витрат збільшився по відношенню до 2012 р на 154,38 тис. Руб. за рахунок зростання обсягу виробництва на 84,14 тис. руб. збільшення матеріаломісткості призвело до зростання матеріальних витрат на 73,36 тис. руб., таким чином, загальне збільшення склало 154 тис. руб.

На матеріаломісткість продукції впливають рівень матеріальних витрат і вартість випущеної продукції, на які в свою чергу впливають обсяг випуску продукції, ціни на матеріальні ресурси, структура продукції і витрата матеріалів на одиницю продукції, таким чином вплив факторів на матеріаломісткість продукції представлена ??у вигляді наступного співвідношення:

 ММ = МВ = ? (VВПобщ * Удi * УРi * ЦМ) (3.1.)

ВП ? (VВПобщ * Удi * ЦПi)

Де V ВП - обсяг виробленої продукції;

Удi - структура продукції, що випускається;

УРi - питома витрата матеріалу на одиницю продукції;

ЦМ - вартість матеріалів;

ЦПi - рівень відпускних цін.

Таблиця 3.2

Дані для аналізу матеріаломісткості продукції в ТОВ «Українське» за 2011-2013 рр.

 показник  Методика розрахунку  абсолютні показники
 1. матеріальні витрати, тис. Руб.
 - за планом  ? (VВПп * УРП * ЦМП)
 -по планом, перерахованим на фактичний випуск продукції при збереженні планової структури  (МЗ * ВПф) / ВПп
 фактичний за плановими цінами  ? (VВПф * урф * ЦМП)
 - За плановими нормами і цінами на фактичний випуск  ? (VВПф * УРП * ЦМП)
 - фактично  ? (VВПф * урф * ЦМФ)
 2. вартість валового випуску продукції, тис. Руб.
 - за планом  ? (VВПпл * ЦПпл)
 - Фактично при плановій структурі і планових цінах  ? (VВПпл * ЦПпл) +/- ? ВП
 фактичний при фактичній структурі і за плановими цінами  ? (VВПф * ЦПпл)
 - фактично  ? (VВПф * ЦПФ)

Дані таблиці показують, що фактичні матеріальні витрати виявилися вищими запланованих у всіх трьох аналізованих періодах. Розрахунку впливу факторів на рівень матеріаломісткості продукції виконано в таблиці 3.3 методом ланцюгових підстановок.

Таблиця 3.3

Факторний аналіз матеріаломісткості продукції ТОВ «Українське»

 фактор  Розрахунок матеріаломісткості продукції, тис. Руб.
 1. плановий рівень  1086/2291 = 0,474  1321/2656 = 0,497  1347/2947 = 0,457
 2. обсяг послуг, що надаються  1096/2133 = 0,514  1405/2311 = 0,608  1483/2603 = 0,570
 3. структура продукції, що випускається  1084/2254 = 0,481  1212/2441 = 0,496  1475/2548 = 0,628
 4. витрата матеріалу на одиницю продукції  1048/2254 = 0,465  1304/2441 = 0,534  1514/2548 = 0,594
 5. Вартість матеріалу  1126/2254 = 0,499  1421/2441 = 0,582  1575/2548 = 0,618
 6. Вартість на продукцію  1126/2150 = 0,524  1421/2480 = 0,573  1575/2620 = 0,601

Дані таблиці свідчать, що планований рівень матеріаломісткості в 2011 році на 5 коп. нижче фактично отриманого рівня, на даний факт вплинули:

- Зростання обсягу виробництва збільшив матеріаломісткість на 4 коп .;

- Випуск більшої частки продукції має менші матеріальні витрати знизив їх рівень на 3,3 коп .;

- Зниження питомої витрати матеріалу на одиницю продукції знизив матеріаломісткість на 1,6 коп .;

- Зниження цін на матеріали привів до зниження матеріаломісткості на 3,5 коп .;

- Зростання цін на продукцію збільшив її матеріаломісткість на 2,5 коп.

У 2012 році рівень матеріаломісткості за планом нижчим за фактичний на 7,6 коп .; на що вплинули наступні фактори:

- Зростання обсягу продукції підвищив матеріаломісткість на 11,1 коп.

- Зміна структури продукції знизило матеріаломісткість на 11,2 коп .;

- Збільшення питомої витрати матеріалу на одиницю продукції підвищило матеріаломісткість на 3,8 коп .;

- Зростання цін на матеріали збільшив матеріаломісткість на 4,8 коп .;

- Зниження цін на продукцію збільшив матеріаломісткість на 0,9 коп.

У 2013 році на зростання матеріаломісткості по відношенню до плану на 14,4 коп. справили негативний вплив збільшення обсягу випуску продукції на 11,3 коп., зростання випуску продукції з найбільшими матеріальними витратами на 5,8 коп., збільшення ціни на матеріали знизило матеріаломісткість на 2,4 копійки. В цілому ж у всіх трьох періодах зростання матеріаловіддачі відбувався за рахунок зростання обсягу виробництва, зростання цін на матеріальні ресурси, дані фактори є резервами зниження собівартості продукції і збільшення прибутку.

Одним з показників ефективності використання матеріальних ресурсів є прибуток на гривню матеріальних витрат. Підвищення його рівня позитивно характеризує роботу підприємства.

У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, встановити чинники зміни його величини. Для цього можна використовувати факторну модель:

П / МР = Rпр. * Дв * МО; (3.2)

Де Rпр.- рентабельність продажів;

Дв - частка виручки в загальному обсязі випуску продукції;

МО - матеріаловіддача.

Таблиця 3.4

Дані для факторного аналізу прибутку на рубль матеріальних витрат

 показник  Абсолютне відхилення,
 Прибуток від реалізації продукції (тис. Руб.)  -1
 Виручка від реалізації продукції (тис. Руб.)  +138
 Обсяг випуску продукції (тис. Руб.)  +140
 Матеріальні витрати (тис. Руб.)  1421,22  1575,6  +154,38
 Рентабельність продажів %  5,7  5,4  -0,3
 Питома вага виручки в загальному випуску продукції  1,061  1,057  -0,004
 Матеріаловіддача, руб.  1,745  1,663  -0,082
 Прибуток на 1 руб. матеріальних витрат, коп.  10,5  9,46  -1,04

З таблиці видно, що в році, що аналізується прибуток на рубль матеріальних витрат знизилася на 1,04 коп. або на 10%, в тому числі за рахунок зміни:

материалоотдачи:  МО * Дв2012 * Rпр.2012 = (-0,082) * 1,061 * 5,7 = -0,5 коп.

Частки реалізованої продукції в загальному обсязі її виробництва: МО2013 *  Дв * Rпр.2012 = 1,663 * (-0,004) * 5,7 = - 0,04 коп.

Рентабельності продажів: МО2013 * Дв2013 *  Rпр = 1,663 * 1,057 * + (- 0,3) = -0,5 коп.

Таким чином, прибуток на рубль матеріальних витрат знизилася на 1,04 коп. за рахунок :

зниження матеріаловіддачі (на 0,082) - на 0,5 коп;

зниження частки реалізованої продукції в загальному обсязі виробництва (на 0,04 пунктів) - на 0,04 коп;

зниження рентабельності продажів (на 0,3%) - на 0,5 коп.

Крім того, в процесі аналізу матеріальних ресурсів проводиться оцінка впливу на зміну обсягу продукції материалоотдачи.

VГП = МОЗ * Мо (3.3)

Де VГП - обсяг виробленої продукції

МОЗ - матеріальні витрати

Мо - матеріаловіддача

Для визначення впливу вищеназваних чинників на обсяг виробництва продукції використовуються дані, представлені в табл. 2.11.

Таблиця 3.5

Вихідні дані для оцінки впливу на обсяг виробництва зміни матеріаловіддачі 2012-2013 рр.

 показники  абсолютне відхилення
 Обсяг продукції, тис. Руб.  +330
 Матеріальні витрати, тис. Руб.  1126,5  1421,22  +294,72
 Матеріаловіддача, руб.  1,908  1,745  -0,163

Аналіз впливу материалоотдачи на обсяг випущеної продукції здійснимо в табл.3.6.

Таблиця 3.6

Вплив материалоотдачи на обсяг продукції в 2012 р

 фактори  алгоритм розрахунку  Вплив на обсяг продукції, тис. Руб.
 Матеріальні витрати  (+294,72) * 1,908  +562,32
 матеріаловіддача  1421,22 * (-0,163)  -231,66
 Разом    +330

Таким чином, дані табл. 3.6 свідчать, що обсяг виробленої продукції в 2012 р збільшився на 562,32 тис. Руб. за рахунок зростання матеріальних витрат на 294, 72 тис. руб .; за рахунок зниження показника матеріаловіддачі обсяг виробництва зменшився на 231,66 тис. руб. Значить, зростання обсягу виробництва в 2012 році відбувся за рахунок екстенсивного фактора.

Аналогічно проаналізуємо вплив матеріалооотдачі на обсяг випущеної продукції за 2013 (табл.3.7 і 3.8)

Таблиця 3.7

Вихідні дані для оцінки впливу на обсяг виробництва зміни матеріаловіддачі 2012-2013 рр.

 показники  абсолютне відхилення
 Обсяг продукції, тис. Руб.  +140
 Матеріальні витрати, тис. Руб.  1421,22  1575,6  +154,38
 Матеріаловіддача, руб.  1,745  1,663  -0,082

Таблиця 3.8

Вплив материалоотдачи на обсяг продукції в 2013 р

 фактори  алгоритм розрахунку  Вплив на обсяг продукції, тис. Руб.
 Матеріальні витрати  (+154,38) * 1,745  +269,39
 матеріаловіддача  1575,6 * (-0,082)  -129,19
 разом    +140

У 2013 р спостерігається аналогічна ситуація, що і в 2012 р Зростання обсягу продукції відбулося за рахунок екстенсивного фактора - збільшення розміру матеріальних витрат (на 154,38 тис. Руб.) Привів до зростання продукції на 269,39 тис. Руб .; за рахунок зниження рівня матеріаловіддачі на 0,082 руб. обсяг продукції в 2013 р зменшився на 129,19 тис. руб.

Розрахуємо відносний перевитрата матеріальних ресурсів.

2012 г. = 1421,22-1126,5 * 2480/2150 = 122,6 тис. Руб.

2013 г. = 1575,6-1421,22 * 2620/2480 = 74,15 тис. Руб.

Таким чином, якби показник матеріаловіддачі не знизився в 2012 р на 0,163 руб., А в 2013 - на 0,082 руб. то для виробництва фактично випущеної продукції в 2012 р було б потрібно на 122,6 тис. руб. і в 2013 р на 74,15 тис. руб. матеріальних витрат менше, ніж було витрачено.

  Аналіз наявності, забезпеченості і руху матеріалів на складах |  Шляхи підвищення ефективності використання матеріально-виробничих запасів в організації

 Вступ |  Теоретичні аспекти організації обліку матеріально-виробничих запасів на складах |  Методологічні аспекти оцінки матеріальних запасів |  Особливості організації складського обліку МПЗ |  Організація обліку матеріалів на складах і в бухгалтерії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати