На головну

Методи загальної психології. Характеристика методів загальної психології

  1.  A Параметризація класів, інтерфейсів і методів в Java.
  2.  ARQ-методи
  3.  B Параметризація класів, інтерфейсів і методів в Java.
  4.  Специфіка предмета психології по П. Я. Гальперіну
  5.  D) нормами Загальної частини адміністративного права
  6.  EVA- економічна природа, методи розрахунку, переваги і недоліки.
  7.  I ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ ДОРОГИ

Завдяки застосуванню методів природничих і точних наук психологія виділилася в самостійну науку і стала активно розвиватися. Раніше психологічні знання отримували шляхом самоспостереження (інтроспекції), умоглядних міркувань, спостереження за поведінкою інших людей. «Метод - це шлях пізнання, це спосіб, за допомогою якого пізнається предмет науки» (С. Л. Рубінштейн). Сучасна психологія має розгорнутої системою різноманітних методів і методик дослідження, серед яких виділяють основні і допоміжні. До основних методів психології відносять спостереження і експеримент. Спостереження - це цілеспрямоване, організоване, певним чином фіксується сприйняття досліджуваного об'єкта (поведінки людини). Експеримент - це певна процедура з перевірки гіпотези про причинно-наслідкового зв'язку між незалежною змінною (НЗП) і залежною змінною (ЗП) в строго контрольованих умовах.

Психологічний експеримент - це спільна діяльність випробуваного й експериментатора, яка організовується експериментатором і спрямована на дослідження особливостей психіки випробуваних.

Допоміжні методи:

- Бесіда - отримання інформації в процесі безпосереднього спілкування. Метод бесіди застосовується на різних стадіях дослідження: як для первинної орієнтування, так і для уточнення висновків, отриманих іншими методами, і перш за все методом спостереження. Метод бесіди вимагає хорошої попередньої підготовки - наявності плану, основних питань, цілі, можливих варіантів відповідей і т. П.

- Інтерв'ю. Як і метод бесіди, інтерв'ю відноситься до методів опитування. Розрізняють інтерв'ю вільний, в якому відсутній чіткий план бесіди і є мінімальна регламентація, і структуроване, де даються відповіді на заздалегідь підготовлені питання.

- Анкетування - один з найпоширеніших методів в психології. Найважливіша вимога при складанні питань анкет - однозначність їх розуміння. Невиконання цієї вимоги повністю перекреслює отримані результати. Питання в анкетах бувають двох видів: відкриті і закриті. У першому випадку випробуваний сам формує відповіді на питання, у другому - вибирає відповідь з декількох запропонованих. З точки зору отримання нової інформації краще відкриті анкети, але вони дуже складні в обробці і аналізі. Закриті анкети зручні для аналізу, але, крім інформації, закладеної в них при складанні, вони не дають нічого нового для дослідника.

- Тестування - психологічна діагностика, яка передбачає стандартизовані питання і завдання. У психології створена велика кількість спеціалізованих тестів, призначених для вимірювання різних психічних властивостей і якостей особистості: тести інтелекту, здібностей, досягнень особистості, проективні та багато ін. Їх застосування вимагає професійної психологічної підготовки, так як непрофесійне тестування може завдати шкоди людині.

- Аналіз діяльності, заснований на загальній передумові про єдність внутрішніх психічних процесів і зовнішніх форм поведінки і діяльності. Вивчаючи продукти діяльності, можна отримати важливу інформацію про психічні особливості її суб'єкта. Продуктами діяльності, піддаються ретельному аналізу в психології, є написані людиною тексти, вироблені предмети і явища, намальовані малюнки і т.д.

- Вимірювання - це операція, за допомогою якої речам приписуються числа.

- Метод експертних оцінок. Цей метод широко застосовують в психології особистості. В якості експерта можуть виступати компетентні особи, які добре знають випробовуваних: вихователі дитячих садів, шкіл-інтернатів, класні керівники, майстри виробничо-технічних училищ, майстри на виробництві, тренери і т. Д. Експертні оцінки найбільш доцільно проводити не у вигляді опису якісних проявів властивостей (це набагато ефективніше буде зробити в наступній бесіді з експертами), а у вигляді оцінки ступеня тієї чи іншої властивості або елемента поведінки. Експерти повинні фіксувати вираженість більш-менш дрібних елементів поведінки, які пов'язані з узагальненнями, узагальнення - справа дослідника.

Загальна характеристика методів дослідження в психології. Етапи психологічного дослідження

Методи психології - основні шляхи та прийоми наукового свідчення психічних явищ і їх закономірностей.

У психології прийнято виділяти чотири групи методів вивчення психіки.

- Організаційні методи: порівняльний, порівняльно-віковий, лонгітюдний і комплексний.

- Порівняльний метод - зіставлення груп випробовуваних з метою знайти подібність і відмінності між ними.

- Порівняльно-вікової метод - зіставлення окремих особливостей людей по віку з метою виявлення динаміки досліджуваного психічного процесу (дослідженню піддаються випробовувані різного віку, причому вимір досліджуваного психологічного параметра проводиться у всіх вікових груп одночасно)

- Лонгітюдний метод - багаторазові обстеження тих самих осіб протягом досить тривалого відрізка часу, вимірюваного іноді десятками років.

- Комплексний метод передбачає реалізацію дослідницьких програм, в яких беруть участь представники різних наук, такого роду дослідження дозволяють встановити зв'язки і залежності між явищами різного роду (фізичними, фізіологічними, психічними, соціальними і т. П.).

- Емпіричні методи: спостереження і самоспостереження; експериментальні методи; психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, соціометричний метод, інтерв'ю і бесіда); аналіз процесу і продуктів діяльності; біографічні методи.

- Методи обробки даних: кількісний (статистичний) і якісний (диференціація матеріалу по групах, варіантів, опис типових випадків, опис винятків і т. П.).

- Інтерпретаційні методи: генетичний і структурний.

- Генетичний метод - інтерпретація обробленого матеріалу дослідження в характеристиках розвитку з виділенням фаз, стадій, критичних моментів становлення психічних новоутворень. Він встановлює вертикальні генетичні зв'язки між рівнями розвитку.

- Структурний метод встановлює «горизонтальні» структурні зв'язки між усіма вивченими характеристиками особистості.

Будь-яке психологічне дослідження має кілька загальних етапів. Підготовчий етап - на цьому етапі зібрані попередні відомості дають можливість висунути гіпотезу - припущення про будь-які психологічні закономірності, яке перевіряється на наступному етапі. Власне дослідження - на другому етапі з використанням конкретних методик отримують дані, які залежать від поставленого завдання. Для збору психологічних фактів застосовується, як правило, кілька методів в їх поєднанні. Обробка отриманих даних - на цьому етапі проводиться кількісний та якісний аналіз отриманих даних, який дає можливість виявити існуючі зв'язки і закономірності. Інтерпретація результатів. На цьому етапі дається пояснення отриманих даних на основі тієї чи іншої психологічної теорії, виявляється правильність або помилковість висунутої гіпотези дослідження. Свідомість як предмет наукової психології. властивості свідомості |  Методи загальної психології. експеримент

 Психологія як наука. Специфіка психологічного знання. галузі психології |  Загальне уявлення про психіку і свідомість. Специфіка психічного відображення |  Розвиток уявлень про предмет психології. Класичні і сучасні уявлення про предмет психології |  Методи загальної психології. спостереження |  Неусвідомлювані процеси. Класифікація і загальна характеристика неусвідомлюваних процесів |  Явища установки і його дослідження в роботах Д. Н. Узнадзе |  Подання про суб'єкта діяльності. Співвідношення понять індивід, особистість, індивідуальність. |  Виникнення і розвиток психіки. Критерії психічного. Гіпотеза А. Н. Леонтьєва про чутливість як елементарної формі психіки, види чутливості |  Еволюція психіки. Основні стадії розвитку психіки тварин |  Порівняльний аналіз психіки тварин і людини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати