Головна

Подання інформації в обчислювальних машинах. Системи числення. Подання чисел з фіксованою і плаваючою комою.

  1.  A) Добре організовані системи
  2.  ART-підсистеми
  3.  B) безліч всіх ірраціональних чисел
  4.  B) безліч всіх цілих чисел
  5.  B) Погано організовані (або дифузні) системи
  6.  B) Закон великих чисел полягає в тому, що сума великого числа випадкових величин прагне до певного межі.
  7.  B) Шляхом вирішення системи рівнянь імовірнісного рівноваги

квиток №1

Комбінаційні цифрові пристрої і їх синтез. Основні поняття і визначення. Способи подання булевих функцій. Форми алгебраїчної запису логічних функцій.

КЦУ складаються з ЛЕ; вих. сигнал залежить тільки від вх. сигналів в даний момент часу.синтез КЦУ і вибір найбільш оптимальних варіантів їх побудови здійснюють з ісп-ням алгебри логіки (алгебри Буля). Вх. сигнали логічний. пристроїв позначають буквами х0, х1, х2, ..., хm-1, де m - Число входів лог. пристрої. Напруга на кожному вході явл-ся бінарним, т. Е. Які приймають значення лог.0 або лог.1. Вих. сигнал лог. пристрої в позначається буквою F. У загальному випадку лог. устр-во може мати кілька виходів. Функція довічних змінних хm-1, ... х2, х1, х0 є лог. або булеву функцію F=f(хm-1, ..., х2, х1, х0). Конкретну комбінацію довічних змінних наз-ют набором. функція F явл-ся певної, якщо відомо її лог. знач. для кожного з можливих наборів аргументів і може бути недовизначеною (Частково визначеній), якщо на деяких наборах її знач. невідомо. для синтезу КЦУ необхідно задати значення булевої функції на всіх її наборах. Існує 5 способів подання булевих функцій, які мають строго певний зв'язок між собою. при словесному поданні функція описується словами так, щоб було ясно, яке значення (0 або 1) вона приймає при кожному поєднанні (наборі) аргументів. при табличному способі функція представляється у формі таблиці, в яку записуються всі можливі набори аргументів в порядку зростання їх номерів і для кожного набору вказується значення функції (0 або 1). алгебраїчний спосіб дозволяє від таблиці перейти до алгебри. формі записи булевої функції в першій або другій формах. Перша - досконала діз'юнктівная нормальна форма (СДНФ). Друга - досконала кон'юнктивна нормальна форма (СКНФ). СДНФ - Така форма алгебраїчної запису функції, при якій вона представляється у вигляді суми (диз'юнкції) творів (кон'юнкція) аргументів на тих наборах, на яких значення функції рівні 1, причому аргументи, значення яких в даному наборі рівні 0, записуються в кон'юнкції зі знаком заперечення (запис функції по одиницях). Якщо в кон'юнкції входять не всі аргументи (або їх заперечення), то така форма називається диз'юнктивній нормальною формою (ДНФ). СКНФ - Така форма алг. запису функції, при кот-й вона представляється у вигляді добутку (кон'юнкції) сум (диз'юнкцій) аргументів на тих наборах, на кіт-х значення функції рівні 0 (запис функції по нулях). При цьому в кожній сумі аргумент записується без заперечення, якщо в даному наборі він дорівнює 0, і з запереченням, якщо в даному наборі він дорівнює 1. Якщо в диз'юнкції входять не всі аргументи (або їх заперечення), то така форма називається кон'юнктівной нормальною формою (КНФ). Алг. форма подання зручна для виконання різних перетворень простих булевих функцій (число аргументів не більше трьох) з використанням теорем алгебри Буля з метою мінімізації. Для зручності запису відомої (заданої) булевої функції широко використовується числовий спосіб представлення функції в першій і в другій стандартних формах. Для числового представлення функції в першій стандартній формі під знаком суми перераховуються номери тих наборів, на яких значення функції рівні 1. Для числового представлення функції у другій стандартній формі під знаком твори перераховуються номери тих наборів, на яких її значення рівні 0. Для реалізації складних булевих функцій, що мають більше трьох аргументів, використовують уявлення булевих функцій картою Карно. Такий спосіб представлення дозволяє досить швидко і оптимально здійснити мінімізацію складної булевої функції та отримати її тупикову форму, по якій можна будувати логічну схему, що реалізує задану булеву функцію. Карта Карно являє собою таблицю, що складається з клітин, число яких дорівнює загальній кількості наборів для даної функції m-аргументов, т. е. дорівнює 2 m. Кожна клітина відповідає певному набору і має номер цього набору. Набори розподіляються в карті так, щоб кожна пара сусідніх по горизонталі і по вертикалі клітин і кожна пара симетричних клітин (щодо вертикальної і горизонтальної осей) відрізнялися в значеннях тільки одного аргументу. Завдання функції за допомогою карти Карно полягає в тому, що конкретні значення функції на кожному наборі (0 або 1) записуються в клітини, призначені для цих наборів. Зазвичай проставляються тільки одиниці, а клітини для нулів залишаються незаповненими.


Подання інформації в обчислювальних машинах. Системи числення. Подання чисел з фіксованою і плаваючою комою.

Інформація в комп'ютері кодується в двійковій або в двійковій-десяткового системах числення. Система зчислення - Спосіб найменування і зображення чисел за допомогою символів, що мають певні кількісні значення. непозиційних с. с. - Система, в якій значення символу не залежать від положення в числі (напр., Римська с. С.). позиційна с. с. - Система, в якій значення символу залежить від його місця в ряду чисел, що зображують число; вона характеризується підставою - Кол-вом різних знаків або символів, які використовуються для зображення цифр в даній системі.

Крім десятковоїсистеми в ЕОМ використовуються системи з основою, що є ступенем числа 2, а саме: двійкова (0,1), восьмерична (0,1, ..., 7), шістнадцяткова (0,1, ... 9, а, в, с, D, E, F). У ЕОМ технічно реалізована двійкова система числення. Однак в ЕОМ використовуються також восьмерична і шістнадцяткова системи числення, т. К. Є можливість перевести восьмеричні і шістнадцяткові числа в двійкову систему і навпаки.

У ЕОМ застосовуються дві форми подання чисел: з фіксованою точкою (коми) або природна і з плаваючою точкою (коми) або логарифмічна. При поданні чисел з фіксованою точкою положення точки фіксується в певній місці щодо ресурсів числа. У сучасних ЕОМ точку фіксують праворуч від наймолодшого розряду і тому можуть бути представлені тільки цілі числа. При цьому використовуються два варіанти представлення цілих чисел: зі знаком і без знака. У першому варіанті для представлення знака числа виділяється крайній зліва розряд, в якому записується нуль для позитивних чисел і одиниця для негативних. У другому варіанті все розряди використовуються для подання модуля числа. Діапазон чисел в n-розрядної сітці числа х: 0 ? х ? 2n-1. У ЕОМ, призначених для вирішення широкого кола завдань, використовується і уявлення чисел з плаваючою коми. У формі з плаваючою комою будь-яке число N представляється у вигляді добутку двох співмножників: N = mSp, Де m - мантиса числа (?m? <1); p - порядок числа (ціле число), S - основа системи числення (ціле число). Зі зменшенням порядку в ту чи іншу сторону точка (кома) як би «плаває» в зображенні числа. Знак порядку визначається приналежністю числа до області цілих або дробових чисел. Таким чином, при поданні числа з плаваючою точкою в розрядної сітці ЕОМ необхідно записати зі своїми знаками мантиссу ± m і порядок ± р. Знак числа при цьому збігається зі знаком мантиси. Діапазон значущих чисел в с. с. з підставою Р при наявності т розрядів у мантиси і s розрядів у порядку (без урахування знакових розрядів порядку і мантиси) буде: P-m? P- (P5-1)<= N <= (1-P-m) ? P(P5-1). Всі числа з плаваючою комою зберігаються в машині в т. Н. нормалізованому вигляді. нормалізованим називають таке число, в старшому розряді мантиси кіт. варто 1. У нормалізованих двійкових чисел, отже, 0,5 <= |М | <1.
 Правопорядок в Збройних Силах РФ. Співвідношення військової дисципліни з законністю і правопорядком. |  Базові і комбіновані логічні елементи ІС. Параметри базових логічних елементів. Умовні графічні позначення.

 Алгебраїчне представлення двійкових чисел. Інші системи числення. Двійковій-десяткова система числення. Шістнадцяткова система числення. |  Логічні елементи з відкритим колектором (емітером) і трьома станами виходу. |  Виконання операцій в комп'ютері. Особливості подання інформації в ПК. |  Перетворювачі рівнів напруг і струмів. |  квиток №5 |  квиток №6 |  квиток №7 |  квиток №8 |  квиток №9 |  квиток №10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати