Головна

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку

Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку законодавчо встановлює єдині правові і методологічні основи організації та ведення бухгалтерського обліку в Російській Федерації.

Діючі норми засновані на однаковості ведення бухгалтерського обліку майна, зобов'язань і господарських операцій, складання та подання порівняльної і вірогідної інформації про майнове становище, доходи та витрати організації, необхідної користувачам бухгалтерської інформації.

Загальне методологічне керівництво бухгалтерським обліком на державному рівні здійснюється Урядом Російської Федерації. Пріоритетне право регулювання бухгалтерського обліку надано Міністерству фінансів, яке здійснює розробку та затвердження положень з бухгалтерського обліку (національних стандартів), методичних вказівок з бухгалтерського обліку окремих операцій, майна, зобов'язань, доходів, витрат і капіталу. Нормативні акти, затверджені Міністерством фінансів, складають основу системи нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та є обов'язковими до застосування на території Російської Федерації. Інші органи, які наділені правом нормативного регулювання бухгалтерського обліку в межах своєї компетенції (галузеві міністерства і відомства), не мають права видавати нормативні акти, що суперечать нормативним актам і методичних вказівок Міністерства фінансів РФ.

Одні з затверджуваних нормативних актів обов'язкові до застосування (закони, положення з бухгалтерського обліку), інші носять рекомендаційний характер (План рахунків, методичні вказівки, коментарі).

В даний час у вітчизняній практиці обліку склалася чотирирівнева система регулювання бухгалтерського обліку та звітності:

1-й рівень - законодавчі акти, укази Президента РФ і постанови уряду, які регламентують прямо або побічно організацію та ведення бухгалтерського обліку в організації;

2-й рівень - стандарти (положення) з бухгалтерського обліку та звітності;

3-й рівень - методичні рекомендації (вказівки), інструкції, коментарі, листи Міністерства фінансів РФ та інших відомств;

4-й рівень - робочі документи з бухгалтерського обліку самої організації.

Зміст, значення та порядок складання бухгалтерської (фінансової) звітності

В умовах ринкових відносин різко зростає значення достовірної та об'єктивної бухгалтерської звітності, так як аналіз її показників дозволяє визначити справжнє майнове і фінансове становище організації.

Бухгалтерська (фінансова) звітність - це єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та результати її господарської діяльності, яка формується на основі даних бухгалтерського (фінансового) обліку.

Бухгалтерська (фінансова) звітність дозволяє оцінити загальну вартість майна, вартість іммобілізованих і мобільних засобів, матеріальних оборотних коштів, величину власних і позикових джерел коштів організації.

За даними бухгалтерської (фінансової) звітності встановлюється надлишок або недолік джерел коштів для формування оборотних фондів організації, тобто визначається забезпеченість організації власними і позиковими джерелами.

Бухгалтерська (фінансова) звітність дає можливість оцінити кредитоспроможність організації, тобто здатність повністю і своєчасно розраховуватися за зобов'язаннями.

Бухгалтерська звітність є інформаційною базою фінансового аналізу, результати якого використовуються для управління фінансово-господарською діяльністю організації, для оцінки ефективності діяльності її керівництва, для вибору напрямків інвестування капіталу. Фінансовий аналіз може виступати як інструмент прогнозування окремих показників і фінансової діяльності в цілому.

Складання бухгалтерської (фінансової) звітності - одна зі стадій бухгалтерського (фінансового) обліку, який включає:

1) документування різних господарських фактів;

2) класифікацію облікових даних і відображення на рахунках бухгалтерського обліку - в облікових регістрах і Головній книзі;

3) формування бухгалтерської (фінансової) звітності;

4) аналіз діяльності організації, результати якого використовуються для прийняття різних управлінських рішень.

За допомогою бухгалтерської (фінансової) звітності реалізується основне завдання бухгалтерського обліку - формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан та подання цієї інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам.

Для задоволення загальних потреб зацікавлених користувачів бухгалтерська звітність містить інформацію про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому становищі.

Фінансове становище організації визначається існуючими в її розпорядженні ресурсами, структурою джерел цих ресурсів, ліквідністю і платоспроможністю організації, а також її здатністю адаптуватися до змін в середовищі функціонування.

Інформація про фінансові результати діяльності організації потрібно, щоб оцінити потенційні зміни в ресурсах, які організація буде контролювати в майбутньому, прогнозувати здатність генерувати грошові потоки на основі наявних ресурсів, обгрунтувати ефективність, з якою організація може використовувати додаткові ресурси.

Інформація про зміни фінансового становища організації дає можливість оцінити її інвестиційну, фінансову та операційну діяльність в звітному періоді.

Інформація про фінансове становище формується головним чином у вигляді бухгалтерського балансу. Інформація про фінансові результати діяльності організації відбивається показниками звіту про прибутки і збитки. Інформація про зміни у фінансовому становищі організації забезпечується даними звіту про рух грошових коштів.

Повнота інформації про фінансовий стан організації, фінансові результати її діяльності та зміни її фінансового становища забезпечується єдністю зазначених звітів, а також відповідними додатковими даними. Ефективність виробничо-економічної діяльності підприємства |  Поняття, значення, ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб

 ставки податку |  Порядок і терміни сплати податку, порядок і терміни сплати авансових платежів зазначеними особами |  Порядок обчислення податку і авансових платежів з податку |  Порядок і терміни сплати податку і авансових платежів з податку |  Ринок цінних паперів |  Основні цілі інвестування в цінні папери. Диверсифікація вкладень. Збалансований портфель цінних паперів |  Акції класифікуються за кількома ознаками. |  за емітентам |  Особливості обігу векселів |  Можна виділити два основних підходи до оцінки продуктивності праці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати