На головну

Прибуток підприємства та її використання. Рентабельність підприємства та продукції.

прибуток - Це основне джерело фінансових ресурсів підприємства, пов'язаний з отриманням валового доходу, вона є найважливішою економічною категорією і основою метою діяльності будь-якої комерційної організації. Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва, і виконує ряд функцій.

балансова прибуток - основний фінансовий показник виробничо-холяйсвенной діяльності підприємства. Для цілей оподаткування розраховується спеціальний показник - валова прибуток, а на її основі - прибуток, оподатковувана податком, І прибуток, що не обкладається податком. Що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів до бюджету частина балансового прибутку називається чистої прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

Основними складовими елементами балансового прибутку є:

1. прибуток від реалізації товарної продукції визначається шляхом вирахування із загальної суми виручки від реалізації продукції в діючих цінах (без ПДВ і акцизів) витрат на виробництво і реалізацію товарної продукції, що включаються в собівартість продукції.

2. прибуток (або збиток) від реалізації іншої продукції і послуг нетоварного характеру визначається аналогічно, окремо за всіма видами діяльності, тобто прибуток (або збитки) підсобних сільських господарств, автогосподарств, лісозаготівельних та інших господарств, що знаходяться на балансі основного підприємства.

3. прибуток (або збитки) від реалізації основних фондів і іншого майна розраховується як різниця між виручкою від реалізації цього майна (за вирахуванням ПДВ, акцизів) і залишковою вартістю по балансу, скоригованої на коефіцієнт, що відповідає індексу інфляції.

4. прибуток (або збитки) від позареалізаційних доходів і витрат визначається різними способами, зокрема на основі досвіду минулих років.

Пб = ± Пр ± Пі ± Пв.о,

де пр - Прибуток (збиток) від реалізації продукції, виконання робіт і надання послуг

Пі - Прибуток (збиток) від реалізації майна підприємства

Пв.о - Доходи (збитки) від реалізації позареалізаційних операцій.

Валовий прибуток- Різниця між виручкою від реалізації товару і собівартістю реалізованої продукції. Обчислюється до вирахування витрат, нарахування заробітної плати, податків і процентних платежів. Маржинальний дохід більш відповідну назву для цього показника, так як прибуток відображає дохід, очищений від усіх витрат для податків, маржинальний дохід же складається з чистого прибутку і постійних витрат.

1. Валовий прибуток збільшується для підприємств, які здійснюють прямий обмін чи реалізацію продукції за цінами не вище собівартості

2. При здійсненні прямого обміну по основних засобів та іншого майна або реалізації цих видів майна за цінами нижче їх балансової вартості сума угоди визначається за ринковою вартістю майна за вирахуванням балансової вартості реалізованого або вибулого майна.

3. Виручка в валюті перераховується в рублі за курсом на день оформлення митних документів для оподаткування прибутку по цих операціях

Існує три основні методи планування прибутку:

1. метод прямого рахунку 2. аналітичний метод 3. метод суміщеного розрахунку

Розподіл прибутку і її використання:

При цьому під фондом накопичення розуміються кошти, спрямовані на виробничий розвиток підприємства, технічне переозброєння, реконструкцію, розширення, освоєння виробництва нової продукції, на будівництво та оновлення основних виробничих фондів, освоєння нової техніки і технологій в діючих організаціях і інші аналогічні цілі, передбачені установчими документами підприємства (на створення нового майна підприємства).

під фондами споживання розуміються кошти направляються на здійснення заходів із соціального розвитку (крім капітальних вкладень), матеріального заохочення колективу підприємства, придбання проїзних квитків, путівок в санаторії, одноразове преміювання та інших аналогічних заходів і робіт, що не приводять до утворення нового майна підприємства.

Резервний фонд призначений для забезпечення фінансової стійкості в період тимчасового погіршення виробничо - фінансових показників. Він також служить для компенсації низки грошових витрат, що виникають в процесі виробництва і споживання продукції.

Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у сумі відрахувань.

Чистий прибуток = резервний ф. + Ф. накопичення + ф. споживання

рентабельність - Відносний показник економічної ефективності. Рентабельність комплексно відображає ступінь ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств.

Показники рентабельності використовують для порівняльної оцінки ефективності роботи окремих підприємств і галузей, що випускають різні обсяги та види продукції. Ці показники характеризують отриманий прибуток по відношенню до витрачених виробничих ресурсів. Найбільш часто використовуються такі показники, як рентабельність продукції і рентабельність виробництва.

рентабельність продукції (Норма прибутку) - це відношення загальної суми прибутку до витрат виробництва і реалізації продукції (відносна величина прибутку, що припадає на 1 крб. Поточних витрат):

де Ц - Ціна одиниці продукції; С - Собівартість одиниці продукції.

Рентабельність виробництва (загальна) показує відношення загальної суми прибутку до середньорічної вартості основних і нормованих оборотних коштів (величину прибутку в розрахунку на 1 руб. Виробничих фондів):

де П - Сума прибутку; ОСср - Середньорічна вартість основних засобів; ОБСср - Середні за рік залишки оборотних коштів.

Цей показник характеризує ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства, відображаючи при якій величині використаного капіталу отримана дана маса прибутку.

За допомогою рентабельності продукції оцінюють ефективність виробництва окремих видів виробів, а рентабельність виробництва, або загальна, балансова рентабельність, є показником ефективності роботи підприємства (галузі) в цілому.

Підвищенню рівня рентабельності сприяють збільшення маси прибутку, зниження собівартості продукції, поліпшення використання виробничих фондів. Показники рентабельності використовують при оцінці фінансового стану підприємства. Собівартість продукції. Класифікація. методи аналізу |  Ціноутворення на підприємствах.

 V. Економіка і організація підприємств |  Метод оцінки чистого приведеного ефекту (NPV) |  Метод оцінки середнього доходу на капіталовкладення |  Метод розрахунку коефіцієнта ефективності інвестицій |  Вартісна оцінка обсягу продукції, що випускається |  Виробнича потужність підприємства. Методи визначення. Показники ефективності. |  Основні фонди підприємства. Класифікація. Вартісна оцінка. Показники ефективності використання. |  Класифікація оборотних коштів |  Норми праці на підприємстві |  Норми витрати матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати