Головна

Вопрос19. характеристика кадрового менеджменту

Кадровий менеджмент - це розробка і реалізація кадрової політики, що включає: планування, наймання і розміщення робочої сили; навчання, підготовку і перепідготовку працівників; просування по службі та організацію кар'єри; умови найму, праці та його оплату; забезпечення формальних і неформальних зв'язків, створення комфортного психологічного клімату в колективі.

При цьому під елементами кадрового менеджменту розуміються:

1) Планування трудових ресурсів;

2) набір персоналу;

3) відбір персоналу;

4) визначення заробітної плати і пільг;

5) профорієнтація і адаптація;

6) навчання персоналу;

7) оцінка праці;

8) переміщення персоналу;

9) просування по службовій драбині.

Метою кадрового менеджменту підприємства має бути виявлення резервів скорочення потреби в трудових ресурсах за рахунок більш повного використання наявної робочої сили, зростання продуктивності праці працівників, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, впровадження нової, більш продуктивної техніки, удосконалення технології і організації виробництва. Основними завданнями кадрового менеджменту є:

1) вивчення забезпеченості підприємств і його структурних підрозділів персоналом за кількісними та якісними параметрами;

2) оцінка екстенсивності; інтенсивності та ефективності використання персоналу на підприємстві;

3) виявлення резервів більш повного і ефективного використання працівників підприємства.

Практика показує, що в кадровому менеджменті як складової частини менеджменту на підприємстві є два крайніх підходу - технократичний і гуманістичний При технократичному підході управлінські рішення підпорядковані насамперед інтересам виробництва (максимізація випуску продукції, виконання плану і т. П.): Чисельність і склад працівників визначаються виходячи з застосовуваної техніки, технологічного і операційного поділу праці, заданого ритму виробництва, внутрішньовиробничої кооперації праці і т. д. Таким чином, управління кадрами як би поглинається процесом управління виробництвом і зводиться до підбору кадрів з відповідними професійно-кваліфікаційними характеристиками і їх розстановці виходячи з задач організації виробництва і праці. Гуманістичний підхід до кадрового менеджменту має на увазі створення таких умов праці і таке його зміст, які дозволили б знизити ступінь відчуження працівника від його трудової діяльності і від інших працівників. Тому, згідно із цією концепцією, функціонування виробництва, а головне - його результативність (ефективність) багато в чому залежать вже не тільки від відповідності чисельності та професійно-кваліфікаційного складу робочої сили вимогам техніки і технології, а й від рівня мотивації працівників, ступеня врахування їх інтересів і т. д., що вимагає більшої уваги до врахування інтересів працівника як особистості: підвищення змістовності праці, поліпшення умов праці, реалізації особистісних прагнень людини, його уявлень про місце роботи серед життєвих цілей і т. д. Професійний відбір і профорієнтація. |  Питання 20. АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 Питання 1. Історія розвитку теорії управління |  Питання 2. Основні ознаки організації |  Питання 3. Організаційні структури управління |  Питання 4. Функції управління, їх сутність та роль |  Питання 5. Економічні методи управління |  Питання 7. Соціально-психологічні методи управління |  Питання. Функція контролю в системі управління |  Питання 17. моральні і матеріальні методи стимулювання персоналу. |  Методи проведення атестації |  Питання 21. види і форми зайнятості населення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати