На головну

Тести інтелекту

Призначені вони для оцінювання рівня розвитку ментальних здібностей, інтелекту суб'єкта. Ці методики охоплюють тести здібностей, тести досягнень і критерійно-орієнтовані тести.

Тест Векслера. Перша версія тесту створена в 1939 p., удосконалена у 1955 p., дитячий варіант тесту розроблений у 1974 р. (для дітей під 6,5 років до 16 років). Тест Векслера спирається на ієрархічну теорію інтелекту, оцінює загальний генеральний фактор інтелекту, і також вербальний і невербальний інтелект. Тест для індивідуального обстеження дозволяє діагностувати не тільки рівень інтелекту, але й ступінь і характер розумової неповноцінності.

Існує шкала для дошкільників (з 4 до 6,5 років), методика містить 11 субтестів.

Найбільшу популярність одержав модифікований варіант цієї шкали, опублікований у 1955 р. Остання редакція, опублікована в 1981 p., призначена для обстеження осіб у віці від 16 до 64 років. Містить 12 субтестів, що складають вербальну і невербальну шкали.

Тест Равена (прогресивні матриці). Використовується (у 1936 р. в чорно-білому варіанті, з 1949 р. - у кольоровому варіанті) для діагностики інтелекту людей з 8 років до 65 років. Містить 5 серій по 12 матриць у кожній зі зростаючими труднощами. Всього 60 матриць із пропущеними елементами, у яких потрібно визначити закономірність зміни фігур і вказати правильний варіант фігури. Діагностується «візуальна логіка», логічне мислення, невербальний інтелект. Кольоровий варіант тесту використовується для дітей з 5 до 11 років.

Результати тесту Равена корелюють з результатами тестів Векслера і Стенфорд-Біне.

Тест інтелекту Амтхауера. У 8-10 класах і у вузах можна використовувати тест структури інтелекту Амтхауера (створений у 1953 p., остання редакція 1975 p.), тест можна застосовувати з 13 до 60 років. Тест спирається на багатофакторну теорію інтелекту. Інтелект розуміється як єдність визначених психічних здібностей, що виявляються в різних формах діяльності. Проводиться діагностика наступних компонентів інтелекту: вербального інтелекту, лічильно-математичного, просторового і мнемічного.

Тест складається з 9 субтестів: 1) загальна обізнаність; 2) класифікація; 3) аналогії; 4) узагальнення; 5) арифметичні задачі; 6) числові ряди (1-6 субтести діагностують вербальний інтелект); 7 і 8 субтести виявляють просторові уявлення; 9)запам'ятовування вербального матеріалу.

Тест Біне. Перша шкала (серія тестів) Біне - Симона з'явилася в 1905 р. Потім вона кілька разів переглядалася авторами, які прагнули вилучити з неї всі завдання, що вимагають спеціального навчання. Біне виходив з уявлення про те, що розвиток інтелекту відбувається незалежно від навчання, в результаті біологічного дозрівання.

Шкала А. Біне в наступних редакціях (1908 і 1911) була переведена на німецьку та англійську мови. Друга редакція шкали (1908) відрізнялася тим, що в ній був розширений віковий діапазон дітей - до 13 років, збільшено число завдань і введено поняття розумового віку. Саме широке поширення отримала друга редакція шкали Біне. Остання (третя) редакція шкали, опублікована в рік смерті Біне, не внесла істотних змін.

Показником інтелекту в шкалах Біне був розумовий вік, який міг розходитися з хронологічним. Розумовий вік визначався по успішності виконання тестових завдань. Випробування починалося з пред'явлення тестових завдань, відповідних хронологічного віку дитини. Якщо він справлявся з усіма завданнями, йому пропонувалися завдання більш старшої вікової групи. Якщо він вирішував не всі, а деякі з них, випробування припинялося. Якщо ж дитина не справлявся зі всіма завданнями своєї вікової групи, йому давалися завдання, призначені для більш молодшого віку. Розбіжність розумового і хронологічного віку вважалося показником або розумової відсталості (якщо розумовий вік нижче хронологічного), або обдарованості (якщо розумовий вік вище хронологічного).

Друга редакція шкали Біне послужила основою роботи з перевірки і стандартизації, проведеної в Стенфордському університеті (США) колективом співробітників під керівництвом Л. М. Термена . Цей варіант тестової шкали Біне був запропонований в 1916 р. і мав так багато серйозних змін у порівнянні з основним, що був названий шкалою Стенфорд - Біне. Основних відмінностей від тестів Біне було два: введення в якості показника по тесту коефіцієнта інтелектуальності (IQ), що визначається відношенням між розумовою і хронологічним віком, і застосування критерію оцінки тестування, для чого вводилося поняття статистичної норми.

У шкільній практиці застосовується спеціальний шкільний тест розумового розвитку (ШТРР). Він призначений для діагностики рівня інтелектуального розвитку учнів 6 - 8 класу.
ШТРР складається з шести субтестів:
1. обізнаність (2 субтеста);
2. аналогії (1);
3. класифікація (1);
4. узагальнення (1);
5. числові ряди (1).

Сімейне консультування. Діагностичні методи, які застосовуються в сімейному консультуванні. Рисунок сім'ї.

Сімейне консультування - це один з різновидів сімейної психотерапії, що має свої відмінні ознаки і границі терапевтичного втручання.
Сімейне консультування розвивалося паралельно із сімейною психотерапією, і ці два види професійної діяльності взаємно збагачували одне одного.
Сімейне консультування ставить своєю метою вивчення разом з консультантом запиту або проблеми члена (членів) сім'ї для зміни рольової взаємодії в сім'ї та забезпечення можливостей особистісного зростання.
Сім'ї звертаються за консультуванням з різних причин. Зазвичай знаходиться конкретний пацієнт (людина, яка вважається причиною неприємностей, в сімейній структурі), якого члени родини використовують в якості «вхідного квитка» в консультування.

Як правило, проблеми в сім'ї пов'язані із кризовими періодами, які характеризуються такими явищами, як:
1. Загострення ситуативних протиріч в сім'ї.
2. Розлад всієї системи і всіх процесів в ній.
3. Наростання нестійкості в сімейній системі.
4. Генералізація кризи, тобто її вплив поширюється на весь діапазон сімейних відносин і взаємодій.
У зв'язку з цим психолог повинен пам'ятати, що:
- У кризовій ситуації може відбуватися блокування актуальних потреб членів сім'ї, що, у свою чергу, може стати причиною появи негативного симптому в одного з них - найчастіше у дитини.
- Для визначення особливостей проходження сім'єю кризових періодів необхідні аналіз і облік сімейних «нормативних фільтрів». Під «нормативними фільтрами» ми розуміємо сукупність норм, правил, установок, рольових позицій, уявлень, характерних для цієї сім'ї.
- Важливим є вміння виявити психологом зони розвитку сім'ї.
- В центрі аналізу знаходяться не індивідуальні особливості членів сім'ї, а реакції сім'ї як цілісного організму.

Для діагностики стану сім'ї та її психологічного благополуччя традиційно використовуються наступні методи:

- проективний тест «Скульптура сім'ї»;

- метод генограми ( являє собою структуровану діаграму системи внутрішньосімейних відносин в трьох-чотирьох поколіннях. Вона запропонована М. Боуеном в 1978 р. в рамках підходу сімейної терапії, вивчає кілька поколінь родини. Мета її - показати, як зразки поведінки і внутрішньосімейних взаємин передаються з покоління в покоління і як події, подібні смертям, хворобам, великим професійним успіхам, переїздів на нове місце проживання, впливають на сучасні поведінкові зразки, а також на внутрісімейні діади і трикутники. Генограма дозволяє психотерапевта і родині одержати цілісну картину, розглядаючи всі феномени і події сімейного життя в якійсь інтегральної, вертикально спрямованої перспективі. Іноді вона висвічує те, що було таємницею для деяких членів сім'ї, витягуючи «скелет із шафи». Цей підхід має багато спільного з традиційними підходами до збору даних з історії родини, але його головною відмітною особливістю є структурованість і складання карти даних родини. );

- метод «Сімейний простір»;

- проективний тест «Малюнок сім'ї».Поняття здібностей людини. Класифікація здібностей. Тести діагностики інтелекту. | Малюнок сім'ї.

Когнітивний та особистісний розвиток дитини в дошкільному віці. Рольова гра як провідна діяльність дошкільника. Методи психодіагностики психічного розвитку дошкільників. | Тест Керна-Ирасека | Мова та мовлення. Розвиток мовлення в онтогенезі. Розлади мислення та мовлення. Методи їх дослідження. | Поняття здібностей людини. Класифікація здібностей. Специфіка впливу сім'ї на інтелектуальні здібності дитини. Діагностика когнітивного розвитку дитини в молодшому шкільному віці. | Діагностика когнітивного розвитку дитини в молодшому шкільному віці. | Поняття спілкування. Спілкування як форма вияву активності особистості. Психологічні механізми соціальної перцепції. | Психологія малих соціальних груп. Структура взаємин у малій групі. Студентська група як соціально-психологічний феномен. Рівні розвитку групи та її типи. | Психодіагностичний тест (ПДТ) В. Мельникова, Л. Ямпольского | Поняття про емоції та почуття. Види емоцій та почуттів. Оцінювання емоційного стану особистості за допомогою тестів( утому числі проективних). | Поняття соціальної групи. Межличностные отношения и группа. Діагностичні можливості соціометричного методу та процедури проведення соціометрії. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати