Головна

Зацікавлені особи організації і антикризового менеджменту.

В процесі своєї діяльності підприємство вступає в соціально-економічні відносини з іншими учасниками бізнесу, населенням і державою.

Соціальна сторона цих стосунках пов'язана зі стабільністю життя і психологічного клімату в регіоні і на підприємстві, рівень здоров'я населення.

Економічні зобов'язання підприємства поділяються на такі види:

69. зовнішні зобов'язання:

· Перед іншими учасниками бізнесу за поставлені ними товари, виконані роботи, надані послуги, надані позики та позики;

· Перед організаціями фінансово-кредитної системи за надані кредити;

· Перед державою та її адміністративно-територіальними одиницями з податків та інших обов'язкових платежів до бюджету і позабюджетні фонди.

2) внутрішні зобов'язання:

· Перед власниками підприємства за наданий ними капітал;

· Перед працівниками - за їх працю.

Зобов'язання мають певні терміни виконання, а їх зрив характеризує підприємство як неплатоспроможне, економічно неспроможне. Раніше ми вже розглядали поняття відносної і абсолютної, тимчасової і стійкої неплатоспроможності.

Стан стійкої неплатоспроможності означає, що підприємство:

· По-перше, поглинає ресурси кредиторів, тобто функціонує за їх рахунок;

· По-друге, створює недоїмки по податках та інших обов'язкових платежах, тобто функціонує за рахунок населення і не пов'язаних безпосередньо з даним підприємством сфер економіки.

Очевидно, що такий стан не може бути терпимо кредиторами і органами державного управління нескінченно довго. Зрештою хтось із них, не отримавши задоволення своїх інтересів звичайними способами (застосування економічних санкцій, арешт і продаж майна боржника і т.п.), звертається до суду із заявою про банкрутство боржника.

Таким чином, поштовхом до порушення справи про банкрутство є недозволений конфлікт інтересів боржника і кредиторів.

Наслідки проведення процедур банкрутства для різних груп зацікавлених в діяльності підприємства осіб можуть бути як позитивними, так і негативними.

 Наслідки здійснення процедур банкрутства
 позитивні  негативні
 1. Для власників підприємства
 · Подолання кризи і продовження діяльності підприємства; · вихід підприємства на новий рівень розвитку і, отже, збільшення багатства власників  · Припинення діяльності підприємства; · вилучення власності.
 2. Для працівників підприємства
 · Стабілізація виплат зарплати при відновленні платоспроможності підприємства; · можливість одержання більш високої зарплати при виході підприємства на новий рівень розвитку; · остаточний розрахунок з виплатою всіх належних компенсацій при звільненні.  · Втрата звичного місця роботи і зарплати; · сильний морально-психологічний стрес.
 3. Для ринку (інших учасників бізнесу)
 · Усунення конкурента або неефективного учасника ринку в разі ліквідації підприємства; · можливість появи нового, ефективного власника, збереження і розвиток зв'язків.  · Втрата контрагента у разі ліквідації підприємства; · посилення конкуренції при виході підприємства на новий рівень розвитку.
 4. Для кредиторів
 · Розрахунок по боргах, які неможливо стягнути іншим способом; · визначеність за термінами і сумам виплати заборгованості; · усунення можливого конкурента в разі ліквідації підприємства.  · Заморожування заборгованості; · ймовірність отримання не всієї суми заборгованості; · втрата колишнього контрагента у разі ліквідації підприємства і необхідність пошуку нових.
 5. Для держави
 · Отримання боргів по податках та інших обов'язкових платежах до бюджету і позабюджетні фонди; · продовження отримання податків та інших обов'язкових платежів у разі оздоровлення підприємства.  · Заморожування заборгованості по податках та інших обов'язкових платежах; · ймовірність отримання не всієї суми заборгованості; · неотримання платежів в майбутньому в разі ліквідації підприємства; · вивільнення працівників і необхідність прийняття додаткових заходів з підтримки зайнятості; · ймовірність несення додаткових витрат у зв'язку з капіталізацією платежів по компенсації шкоди здоров'ю працівників; · погіршення соціально-психологічної обстановки в регіоні і суспільстві в цілому.
     

22 Життєвий цикл організації - Сукупність стадій розвитку, які проходить фірма за період свого існування. Формування. На першому етапі засновники підприємства визначають сферу діяльності і формулюють основну мету функціонування. В цей же час проводиться аналіз зовнішнього середовища. Потім здійснюється оформлення документів, пошук інвесторів, підготовка матеріальної бази, формування статутного капіталу, підбір кадрів. Зріст. На етапі зростання організація налагоджує випуск продукції, отримує першу прибуток і вкладає її в матеріально-технічну базу; розвиває комунікації і формує міжособистісні відносини в колективі; проводить рекламні акції і приваблює клієнтів, тим самим, підвищуючи конкурентоспроможність і зміцнюючи своє становище на ринку. Зрілість. На етапі зрілості ускладнюється і розростається структура організації, з'являються нові підрозділи, збільшується обсяг випуску продукції, розширюється її асортимент. Це пік організації, де вона отримує максимальний прибуток. Спад. Проте, будь-яка організація рано чи пізно вступає на етап спаду. У цей період керівництво починає усвідомлювати, що продукція, що випускається вже не так затребувана на ринку, виробництво стає нерентабельним, відбувається підвищення плинності кадрів внаслідок зниження зацікавленості працівників і появи потреби в більш кваліфікованих співробітників. Це криза організації. Якщо в організації на цьому етапі не відбудуться кардинальні зміни, то її неминуче чекає крах. 2 шляхи: ліквідація організації або народження. Для ефективної роботи керівник повинен знати закони циклічного розвитку і вибирати стиль управління у відповідність з етапом, на якому знаходиться його підприємство.

23 Бізнес-план фінансового оздоровлення: зміст, структура, методика складання.

План складається для діючих організацій з браком ресурсів. При його складанні проводиться аналіз того, що організація має, які її сильні і слабкі сторони, а також аналіз виробленої продукції для максимального використання можливостей, які має організація.

План фінансового оздоровлення заповнюється підприємством, яке перебуває в стані неплатоспроможності, він передбачає фінансове оздоровлення підприємства. Його санацію. Плану фінансового оздоровлення спрямований на відновлення платоспроможності та підтримку ефективної діяльності підприємства з урахуванням надання державної фінансової підтримки для проведення саціональних заходів.

Бізнес-план (план фінансового оздоровлення) підвищення конкурентних переваг та фінансового оздоровлення підприємства

План фінансового оздоровлення включає наступні розділи:

1. Загальна характеристика підприємства.

2. Короткі відомості за планом фінансового оздоровлення.

3. Аналіз фінансового стану підприємства.

4. Заходи щодо відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності.

5. Ринок і конкуренція.

6. Діяльність у сфері маркетингу підприємства.

7. План виробництва.

8. Фінансовий план.

9. Резюме.

Загальна характеристика підприємства: Повне та скорочене найменування підприємства, код ОКПО; Дата реєстрації підприємства, номер реєстраційного свідоцтва;

Поштова та юридична адреса; Банківські реквізити; І т.д.

До складу коротких відомостей за планом фінансового оздоровлення включаються:

термін реалізації плану; загальна сума коштів, необхідних підприємству; необхідна державна допомога; термін погашення державної фінансової допомоги; фінансовий результат реалізації плану (чиста поточна вартість, погашення простроченої заборгованості, дисконтний термін окупності проекту і т. п.); найменування та реквізити агента уряду, через якого передбачається здійснювати державну фінансову підтримку підприємства. У цьому розділі повинна бити представлена ??достатня інформація для розуміння того, як і з якою метою організовувалося підприємство, як воно розвивалося.

У разі налагодження абсолютно нового для даного підприємства виду бізнесу акцент при наданні інформації слід змінити. У центр уваги в цьому випадку висуваються чинники, що призвели до необхідності появи нового виду продукції. У схематичною формі вказуються шляхи реалізації нових потреб.

Аналіз фінансового стану підприємства.

У цьому розділі бізнес-плану фінансового оздоровлення дається детальна характеристика облікової політики, застосовуваної підприємством; наводиться зведена таблиця фінансових показників підприємства, до яких відносяться: коефіцієнти ліквідності (поточної, абсолютної та ін.); коефіцієнти стійкості (коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами; відношення загальної та поточної заборгованості до підсумку балансу і залишкової вартості основних засобів); коефіцієнти ділової активності (показники швидкості оборотності всіх активів підприємства і окремих їх частин - готової продукції, дебіторської заборгованості та ін.); коефіцієнти прибутковості (різні модифікації рентабельності продукції і активів).

Розрахунок проводиться для чотирьох років, що передують планованому періоду. Показники підприємства зіставляються з середньогалузевими.

Даний розділ бізнес-плану включає проведення аналізу фінансового стану підприємства, і на основі аналізу робляться висновки.

Вихідною інформацією були бухгалтерські баланси і звіти про фінансові результати (про прибутки і збитки).

Оцінка ефективності діяльності виробничого підприємства здійснюється за показниками трьох груп: обсяг виробництва і реалізації продукції (обсяг валової, товарної, реалізованої продукції); ефективність витрат і ресурсів (рентабельність, прибуток, фондовіддача, швидкість оборотності); ліквідність балансу (коефіцієнти ліквідності, покриття).

Заходи щодо відновлення платоспроможності та підтримки ефективної господарської діяльності.

У цьому розділі бізнес-плану наводиться перелік заходів, проводиться аналіз їх ефективності. Наводяться терміни їх реалізації; ефект, який отримає при цьому підприємство. До складу таких заходів рекомендується включити:

інвентаризацію майна; скорочення дебіторської заборгованості; зниження витрат виробництва; продаж дочірніх фірм і часток у статутних капіталах інших підприємств; продаж незавершеного будівництва; оптимізацію кількості персоналу; продаж зайвого устаткування, матеріалів і складованих готових виробів; конверсію боргів шляхом перетворення короткострокових заборгованостей в довгострокові позики або довгострокові іпотеки; впровадження прогресивних технологій, автоматизації, механізації виробництва; вдосконалення організації праці; проведення капітального ремонту, модернізації основних фондів, заміна застарілого обладнання, придбання додаткових основних фондів.

Ринок і конкуренція. Опис галузі та перспективи її розвитку; Ринки на які націлений бізнес; конкуренція; Законодавчі обмеження.

Діяльність у сфері маркетингу підприємства. Стратегія маркетингу (стратегія проникнення на ринок, стратегія зростання, канали розподілу, комунікації); Стратегія здійснення продажу (характеристика та аналіз ринків збуту, обсяг збуту продукції підлогу кожному каналу); Продукти та послуги (докладний опис продукту, життєвий цикл продукту, дослідження і розробки).

План виробництва: Виробнича програма підприємства; Планований обсяг продажів продукції; Потреба в основних фондах; Розрахунок потреби ресурсів на виробничу програму; Розрахунок в потреби в персоналі та заробітній платі; Схема витрат і калькуляція собівартості; Потреба в додаткових інвестиціях.

Фінансовий план: Прогноз фінансових результатів; Потреба в додатковому інвестуванні і формування джерел фінансування; Модель дисконтування грошових потоків; Розрахунок коефіцієнтів внутрішньої норми прибутку; Визначення дисконтного строку окупності проекту; Графік погашення кредиторської заборгованості;

Розрахунок точки беззбитковості; Сукупна форма прогнозного балансу; Розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності і забезпеченості власними засобами.

Додаткові розділи бізнес-плану, обумовлені проблемою неплатежів: 1. Забезпечення достатності грошових коштів. 2. Процедури економії поточних витрат підприємства. 3. Реструктуризація кредиторської заборгованості. Досудова санація організацій |  Внутрішній антикризовий менеджмент.

 банкрутства громадянина |  Банкрутство індивідуального підприємця |  Банкрутство відсутнього боржника |  Банкрутство суб'єктів природних монополій |  Способи створення зовнішнього і внутрішнього конкурентного переваги. |  Реорганізація кредитної організації. |  Фактори макросередовища, що впливають на економічну діяльність організації. |  Особливість для ГО полягає в можливості введення зовнішнього управління під поручительство. |  Сутність і форми антикризового менеджменту. |  Особливості управління активами неплатоспроможного підприємства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати