На головну

Різні підходи до виділення етапів стратегічного менеджменту

Відповідно до теорії стратегічного менеджменту, викладеної А. А. Томпсоном і А. Дж. Стрікленд, стратегічний менеджмент включає рішення п'яти взаємопов'язаних завдань.

1. Визначення виду комерційної діяльності та формування стратегічних напрямів розвитку, т. Е. Необхідно окреслити цілі та довгострокові перспективи розвитку.

2. Перетворення загальних цілей в конкретні напрямки роботи.

3. Вміла реалізація обраного плану для досягнення бажаних показників.

4. Ефективна реалізація обраної стратегії.

5. Оцінка виконаної роботи, аналіз ситуації на ринку, внесення коректив в довгострокові основні напрямки діяльності, в цілі, в стратегію.

При проведенні аналізу думок виявлено, що стосовно переліку етапів стратегічного управління немає істотних відмінностей. Однак А. А. Томпсон і А. Дж. Стрікленд на першому етапі пропонують визначити своє стратегічне бачення, місію, цілі, а на другому ? дослідити середовище організаціі3, а Е. А. Уткін ? наоборот4.

На думку І. А. Бланка7, розробка стратегії здійснюється за такими основними етапами:

1) визначення загального періоду формування стратегії;

2) дослідження факторів зовнішнього середовища і ступеня їх впливу на діяльність підприємства;

3) оцінка сильних і слабких сторін діяльності підприємства;

4) вибір визначальною стратегічної моделі розвитку підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу;

5) формування системи стратегічних цілей з урахуванням обраної визначальною моделі розвитку

6) конкретизація цільових показників стратегії менеджменту за періодами її реалізації;

7) формування політики менеджменту по окремим найбільш важливих напрямків діяльності;

8) розробка найбільш ефективних шляхів реалізації стратегічних цілей і політики менеджменту;

9) оцінка розробленої стратегії менеджменту.

Інші автори розглядають процес розробки стратегії інакше. Так, Б. Берман і Дж. Еванс пропонують наступні елементи розробки стратегії підприємства:

1) аналіз ситуації;

2) цілі;

3) визначення споживчого ринку;

4) загальна стратегія;

5) конкретні дії;

6) управління.


№11 Узагальнюючий підхід до визначення етапів стратегічного управління і їх характеристика

З урахуванням розглянутих різних точок зору найбільш загальної і доцільною може бути визнана наступна послідовність етапів стратегічного управління на підприємствах.


Етап 1. Попередня оцінка стану підприємства та впливу зовнішнього середовища, визначення основних орієнтирів (цілей і місії) підприємства і періоду розробки стратегії. Важливо, перш ніж почати вибір стратегії, проаналізувати зовнішню і внутрішню середу підприємства.
Етап 2. Поглиблене дослідження зовнішнього середовища підприємства та визначення ринків збуту. Всі підприємства залежні від зовнішнього середовища, як в відношенні ресурсів, так і по відношенню до споживачів.
Етап 3. Оцінка сильних і слабких сторін діяльності підприємства. Така оцінка пов'язана перш за все з визначенням можливостей реалізації внутрішнього потенціалу підприємства і спрямована на виявлення рівня його конкурентоспроможності.

Етап 4. Вибір орієнтирів і визначальною стратегічної моделі розвитку підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу і варіантів стратегії в рамках цієї моделі. Всю сукупність орієнтирів діяльності фірми можна розділити на три типи:

· Ідеали, до яких ми прагнемо;

· Цілі, орієнтири діяльності фірми в плановому періоді, досягнення яких передбачається в повному обсязі або в своїй більшій частині;

· Завдання конкретні, кількісно вимірювані орієнтири, опису серії робочих функцій, що визначають форму і час виконання завдання.

етап 5. Вибір і опрацювання власної стратегії і формування системи стратегічних цілей. Система цих цілей повинна бути спрямована, перш за все, на реалізацію головної мети менеджменту фірми ? зростання її конкурентної позиції на ринку. При цьому повинен бути чітко визначений цільовий ринок.

Етап 6. Конкретизація цільових показників стратегії за періодами її реалізації, розробка стратегічного плану. Визначення конкретних показників може проводитися як на весь період реалізації стратегії, так і на передбачуваних період.
Етап 7. Реалізація стратегії та оцінка результатів діяльності. На цій стадії в розрізі стратегічних цілей і політики менеджменту розробляється система основних заходів або тактичних дій по їх реалізації по кожному контрольованому елементу стратегії.

В ході процесу контролю періодично оцінюються та коригуються стратегія і тактика підприємства. Аналіз господарської діяльності підприємства дозволяє регулярно це робити.


№12 Виділення видів стратегічного управління

І. Ансофф виділяє (в залежності від ступеня нестабільності зовнішнього середовища):

-управління на основі екстраполяції тенденцій (довгострокове планування), що застосовується в умовах порівняно невисокого ступеня нестабільності; оцінка 2,5-3,0;

-управління на основі передбачення змін (стратегічне планування, вибір стратегічних позицій), що застосовується при середніх значеннях ступеня нестабільності; оцінка 3,0-3,5;

-ранжірованіе стратегічних завдань, управління по слабких сигналів і управління в умовах стратегічних несподіванок, що застосовується для умов істотною нестабільності зовнішнього середовища; оцінка вище 3,5.

Для оцінки рівня нестабільності зовнішнього середовища використовується шкала, запропонована І. Ансоффом.


 Для більш-менш великих соціально-економічних систем, що працюють в умовах ринку в РФ можливий вибір виду стратегічного управління на основі слабких сигналів і гнучких експертних рішень. Саме цей спосіб дозволяє своєчасно запобігти негативним наслідкам, до того як вони стали незворотними, і направити підприємство по більш прийнятним і раціонального шляху розвитку. Особливості стратегічного управління в некомерційних організаціях |  Управління шляхом вибору стратегічних позицій

 Стратегія і стратегічне управління |  Сутність стратегічного менеджменту |  Управління функціонуванням та розвитком |  Історія виникнення стратегічного менеджменту. Основні засновники |  Школи стратегічного менеджменту |  Необхідність становлення стратегічного менеджменту в Росії |  Ефективність стратегічного менеджменту. Недоліки та обмеження стратегічного менеджменту |  Взаємозв'язок стратегічного менеджменту і стратегічного маркетингу. Складові стратегічного маркетингу |  Управління шляхом ранжирування стратегічних завдань |  Управління в умовах стратегічних несподіванок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати