На головну

Місцева адміністрація муніципального освіти

Федеральний закон «Про загальні принципи ...» 1995 року вже не використав поняття «місцева адміністрація», заменівпонятіе глави місцевої адміністрації на поняття глави муніципального освіти, оскільки законодавець виходив ізтого, що місцеве самоврядування здійснюється населенням, обраними їм представницькими органами і виборними посадовими особами місцевого самоврядування. Це не означало, що місцева адміністрація зникла: її відділи, управління та інші структурні підрозділи залишилися у вигляді апарату, яким керував глава муніципального освіти.

Разом з тим практика формування і розвитку місцевого самоврядування в другій половині 90-х рр. показала, що треба розділити владу, зосереджену в руках глави муніципального освіти, тому Федеральним Законом «Про загальні принципи ...» 2003 р оновлена ??структура органів місцевого самоврядування по горизонталі. До цієї структури застосовані правила, іманентні системі органів державної влади: в законі знову з'явилося поняття виконавчо - розпорядчого органу місцевого самоврядування - місцевої адміністрації3. Аналізуючи норми Федерального закону «Про загальні принципи ...» 2003 року, відзначимо основні ознаки місцевої адміністрації саме як виконавчо - розпорядчого органу.

1. не входять до системи органів державної влади (ч.4 ст.34)

2. її діяльність носить підзаконний характер, вона здійснює свої функції на підставі та на виконання Конституції Російської Федерації, федерального законодавства, Указів Президента Російської Федерації, конституцій (статутів) суб'єктів Російської Федерації, законів суб'єктів Російської Федерації, статутів муніципальних утворень, рішень, прийнятих на місцеві референдуми і сходах громадян, і інших муніципальних правових актів (ст.4)

3. є обов'язковим органом в структурі органів місцевого самоврядування (ч.25 ст.34)

4. діє на території конкретного муніципального освіти (ст.10)

5. є юридичною особою, його виконавчо - розпорядчу діяльність на території муніципального освіти, організовує виконання рішень представницького органу місцевого самоврядування (ч. 7 ст.37) і т. Д.

Згідно із законодавством місцевою адміністрацією керує глава місцевої адміністрації на принципах єдиноначальності. Головою місцевої адміністрації є або глава муніципального освіти, або особа, яка призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом, що укладається за результатами конкурсу на заміщення зазначеної посади на строк повноважень, який визначається статутом муніципального освіти. Умови контракту для голови місцевої адміністрації поселення затверджуються представницьким органом поселення, а для глави місцевої адміністрації муніципального району (міського округу) представницьким органом муніципального району (міського округу) в частині, що стосується здійснення окремих державних повноважень щодо вирішення питань місцевого значення, і законом суб'єкта Російської Федерації - в частині, що стосується здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації. У разі якщо особа призначається на посаду голови місцевої адміністрації за контрактом статутом поселення, а в відношенні посади голови місцевої адміністрації муніципального району (міського округу) і законом суб'єкта Російської Федерації можуть бути встановлені додаткові вимоги до кандидатів на посаду голови місцевої адміністрації.

Принцип єдиноначальності в діяльності місцевої адміністрації, звичайно, допускає використання і колегіальних начал, зокрема, при підготовці проектів актів цих органів, вироблення рішень з найбільш важливих питань управління місцевим життям. Так, практика місцевого самоврядування показує, що єдиноначальна діяльність глави місцевої адміністрації може поєднуватися з роботою колегії, яка утворюється при голові місцевої адміністрації в составеруководітелей структурних підрозділів місцевої адміністрації або іншому складі і виконує дорадчі функції.

Місцева адміністрація підзвітна відповідному представницькому органу, а також органам державної влади в межах переданих місцевої адміністрації державних повноважень. У місцевій адміністрації можуть створюватися органи місцевої адміністрації: комітети, департаменти та ін, положення про діяльність яких затверджується виборним посадовою особою місцевого самоврядування (главою муніципального освіти, головою місцевої адміністрації) відповідно до статуту муніципального освіти. Для організаційного, правового та матеріально - технічного забезпечення діяльності місцевої адміністрації утворюється апарат місцевої адміністрації (ст.36,37 Закону «про загальні принципи ...» 2003 року).

Обраний або призначений глава місцевої адміністрації розробляє схему управління відповідного муніципального освіти, яка включає організаційну структуру адміністрації та органи управління галузевої та міжгалузевої компетенції, і представляє її на затвердження представницького органи муніципального освіти.

Після затвердження цих документів глава місцевої адміністрації призначає на посаду своїх заступників та керуючого справами. Одночасно з цим глава адміністрації приймає постанову про створення органів галузевої та міжгалузевої компетенції і структурних підрозділів адміністрації. Склад комітетів, які є органами колегіального управління, затверджується головою адміністрації за пропозицією голів цих комітетів. Керівники структурних підрозділів адміністрації та органів галузевої та міжгалузевої компетенції в адміністративному відношенні підпорядковані главі адміністрації, а в оперативному - відповідному заступнику голови та керуючого справами адміністрації.

Організаційна структура - найважливіший фактор діяльності органу місцевого самоврядування, форма, в якій реалізується процес муніципального управління.

Під організаційною структурою розуміється склад і підпорядкованість взаємопов'язаних організаційних одиниць (окремих посад), ланок (управлінських підрозділів) і ступенів (рівнів), наділених певними правами іответственностью для виконання відповідних цільових функцій управління.

Ланка управління являє собою відокремлену осередок зі строго орієнтованими функціями управління, а ступінь (рівень) управління - сукупність ланок управління, розташованих на певному ієрархічному рівні.

Муніципальне управління істотно різняться за розмірами території, чисельністю і складом населення, стану в системі територіального поділу праці, економічним потенціалом, складу муніципального господарства, рівнем розвитку інженерної та соціальної інфраструктури. Тип муніципального освіти зумовлює склад предметів відання місцевого самоврядування, що, зі свого боку, обумовлює обсяг завдань і функцій всіх органів муніципального управління, включаючи адміністрацію.

Цілі, завдання та функції муніципального управління безпосередньо впливають на структуру місцевої адміністрації і служать основою для виділення в її структурі самостійних підрозділів, що відповідають за досягнення конкретних цілей і рішення окремих конкретних завдань. Чим складніше в тому чи іншому муніципальному освіті господарських комплекс, тим більше важлива взаємозв'язок всіх його складових, комплексне вирішення питань соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього середовища. Відповідно, для реалізації цих цілей у складі адміністрації організаційно виділяються або посилюються відповідні структурні підрозділи. Муніципальні освіти, що розрізняються складом вирішуваних завдань і функцій управління, необхідним обсягом управлінської роботи, відрізняються чисельністю і внутрішнім побудовою виконавчих органів. Штат адміністрації великого міського округу може налічувати сотні працівників і десятки структурних підрозділів, тоді як штат адміністрації невеликого сільського поселення - лише 5-7 співробітників.

Склад основних факторів, що впливають на організаційну структуру місцевої адміністрації, представлений на рис. 2.1.1.

Поряд з перерахованими зовнішніми факторами слід виділити внутрішні фактори, що впливають на структуру адміністрації: кадровий склад, техніка, технологія управління, організація праці. З одного боку, вони впливають на організаційну структуру управління, з іншого боку - самі визначаються нею. Так, кадри управління впливають на структуру управління з точки зору перерозподілу функцій між підрозділами і окремими працівниками. Але в основному саме структура управління визначає склад посад і вимоги до особистісних якостей працівників. Впровадження інформаційних технологій впливає на структуру адміністрації в плані як скорочення числа працівників окремих підрозділів, так і появи нових підрозділів (інформаційного обслуговування). При формуванні організаційної структури адміністрації необхідно враховувати і зовнішні, і внутрішні чинники.

 Місцеві умови та особливості (природні, історичні, національно-демографічні, економічні)
 Тип муніципального освіти і чисельність населення
 Особливості та склад керованих об'єктів (ЖКГ, соціальна сфера, промисловий комплекс та ін.)
 вимоги ринку  Організаційна структура місцевої адміністрації  Склад, трудомісткість сложностьуправленческіх робіт
 цілі системи    методи управління
 Принципи формування організаційної структури
 принципи управління

Найважливішим фактором, що впливає на формування організаційної структури, є норма керованості (діапазон управління).

нормою керованості називається максимально допустиму кількість працівників, діяльністю яких може ефективно управляти один керівник за певних організаційно-технічних умовах.

Від норми керованості залежить як чисельність співробітників в окремому підрозділі, так і кількість підрозділів адміністрації. У свою чергу, норма керованості залежить від ряду факторів (ріс.2.1.2.)

 Зміст діяльності: важливість і різнорідність роботи, ступінь її самостійності, терміни виконання доручень та ін.    Особистісні якості керівника: кваліфікація, досвід роботи, пам'ять, стан здоров'я    Місце керівника в системі управління: посада, співвідношення прав іответственності, наявність помічників
 Рівень організації праці: регламентація, організація робочих місць, оснащення технічними засобами    ФАКТОРИ    Ділові і особистісні якості підлеглих: кваліфікація, досвід, ставлення у роботі та ін.
 Інтенсивність взаємодії між групами та окремими працівниками    Подібність або відмінності в характері діяльності підлеглих

Ріс.2.1.2. Фактори що впливають на норму керованості

Формування структури місцевої адміністрації є організаційне закріплення тих чи інших функцій муніципального управління за окремими управлінськими підрозділами і посадовими особами. Рішення цього складного завдання забезпечується на основі поєднання наукових методів з суб'єктивною діяльністю фахівців. Тому при проектуванні організаційних структур важливо дотримуватися ряду важливих правил (принципів) їх побудови, представлених на рис. 2.2.1. Розглянемо ці принципи.

1. Спрямованість на досягнення цілей.

Організаційна структура повинна сприяти досягненню цілей управління муніципальним освітою. Ця забезпечується за допомогою встановлення прав і необхідної повноти відповідальності кожного управлінської ланки ланок одного рівня управління по відношенню до завдань вищого рівня; раціонального розподілу і кооперації праці між ланками і рівнями управління і їх взаємодії.

2. Перспективність

Органи місцевого самоврядування повинні, вирішуючи питання оперативного характеру, одночасно проводити роботу щодо визначення стратегії, соціально-економічного розвитку муніципального освіти. З цією метою в організаційній структурі необхідно передбачити блок стратегічного управління, відокремивши його від блоку оперативного і поточного управління. На практиці це досягається поділом повноважень між представницьким і виконавчим органами, а також створенням в організаційній структурі адміністрації спеціальних підрозділів, що займаються стратегією розвитку муніципального освіти.

3. Здатність до розвитку (адаптивність)

Необхідність розвитку оргструктури пояснюється тенденцією постійного зміни зовнішніх умов, що з'являються диспропорціями в системі муніципального управління. У цих умовах організаційна структура повинна бути достатньо еластичною, здатною адаптуватися до сприйняття коригуючих дій. На практиці це досягається шляхом періодичного внесення змін до організаційні структури органів місцевого самоврядування, а також шляхом створення тимчасових цільових підрозділів (штабів, комісій, комітетів).

4. Комплектність

При побудові організаційної структури місцевої адміністрації необхідно враховувати, що повинні бути структурно забезпечені всі етапи здійснення управлінської діяльності:

аналітичний етап (аналіз проблем, визначення можливих шляхів вирішення);

постановка задачі (виявлення пріоритетів діяльності);

прийняття управлінського рішення (вибір технології і алгоритму розв'язання задачі, визначення кінцевого та проміжного результатів);

виконання рішення (конкретна діяльність по реалізації управлінського рішення);

оцінка результатів (аналіз результатів діяльності, підготовка до чергового аналітичного етапу і нового циклу).

Принцип комплексності вимагає при аналізі структури виходити насамперед із цілісності тієї чи іншої функції. Особливо це важливо, коли виконання функції «розведено» по різним структурам або для виконання даної функції необхідно задіяти кілька структурних підрозділів адміністрації, носили максимально завершеного характеру, що особливо важливо для галузевих структурних підрозділів.

 принципи побудови
 Спрямованість на досягнення цілей
     комплексність
 перспективність    індивідуалізація
 Здатність до розвитку (адаптивність)    економічність

Мал. 2.2.1. Принципи побудови організаційних структур місцевих адміністрацій

5. Індивідуалізація

Формування організаційної структури повинно базуватися на врахуванні індивідуальних особливостей конкретного муніципального освіти. У зв'язку з цим будь-якого роду типові організаційні структури можуть використовуватися лише як рекомендаційні та орієнтовні. Як показує практика, відмова від уніфікованих моделей, опора на аналіз і облік місцевих особливостей дають позитивні результати.

6. економічність

Організаційна структура повинна забезпечувати ефективне і раціональне здійснення процесу муніципального управління, можливість отримувати необхідні результати найекономічнішим шляхом. Економічність може досягатися за допомогою різних заходів, в т. Ч. За сет ведення посад (системного адміністратора, фахівця з інформаційних технологій і т. П.), До функцій яких входить аналіз діючої організаційної структури, функціонального та ієрархічного поділу повноважень, оплати праці муніципальних службовців, механізації і автоматизації процесів управління з метою їх вдосконалення.

Принципи побудови організаційних структур можуть уточнюватися, а форма і методи реалізації цих принципів можуть змінюватися в зв'язку з мінливими зовнішніми умовами, цілями і завданнями.


  Глава муніципального освіти |  Територіальна організація муніципальних утворень.

 Індивідуальні та колективні трудові спори та порядок їх вирішення |  Класифікація видів і методів державного управління. |  Характеристика територіальних рівнів державного управління. |  Головна мета муніципального управління |  Отже, можна стверджувати, що головною метою муніципального управління є підвищення рівня і якості життя населення муніципального освіти. |  Формування "древа" цілей муніципального управління |  Завдання муніципального управління |  Принципи взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. |  Роль організаційної основи місцевого самоврядування в муніципальному управлінні сучасної Росії. |  Представницький орган муніципального освіти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати