На головну

В - 58 Вимагання (ст.163): поняття, склад і види. Співвідношення з подібними складами.

вимагання (ст. 163 КК) - вимога передачі чужого майна або права на майно або вчинення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а так само під загрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого або його близьких, або інших відомостей, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам потерпілого або його близьких. Вимагання у всіх його видах є корисливо-насильницький злочин проти власності, за ступенем суспільної небезпечності мало відрізняється від насильницьких форм розкрадання розбою і грабежу, поєднаного з насильством.

об'єкт злочину: основний - відносини певної форми власності, додатковий - здоров'я, честь і гідність особи. предмет - чуже майно, як рухоме, так і нерухоме, право на майно, а також дії майнового характеру, до яких, зокрема, можна віднести безкоштовне виконання робіт або надання послуг, що підлягають оплаті, - будівельних, ремонтних, реставраційних та т. д.

об'єктивна сторона полягає у вимозі винного передати йому майно або право на майно або вчинити дії майнового характеру, що супроводжується загрозою певного змісту.

Вимога може бути викладено різними способами: усно, письмово, по телефону, через посередників і т. Д.

Загроза являє собою психічний вплив на потерпілого, спрямоване на спонукання останнього до вчинення бажаних для винного дій. Погроза повинна бути дійсною і реальною. Можливий зміст загроз визначено законом. Це може бути загроза застосування насильства будь-якої інтенсивності і ступеня тяжкості аж до погрози вбивством, знищення або пошкодження чужого майна або поширення відомостей, що ганьблять потерпілого або його близьких, або інших відомостей, які можуть завдати істотної шкоди правам чи законним інтересам потерпілого або його близьких (наприклад , підірвати їх репутацію, втратити авторитет, внести розлад в сім'ю). Категорія «близькі» включає в себе не тільки осіб, пов'язаних родинними узами з потерпілим, а й тих, чия доля йому не байдужа (друзі, кохані, співмешканці і т. Д.).

Загрози, що висловлюються винним при вимаганні, повинні бути звернені в майбутнє, їх реалізація пов'язана з невиконанням вимоги, пред'явленого потерпілому. Реальне виконання погрози не охоплюється складом вимагання і вимагає самостійної кваліфікації за відповідними статтями КК: п. «З» ч. 2 ст. 105, ст. 111, 112, 129 (якщо поширюються завідомо неправдиві відомості), ст. 167 і т. Д.

Склад злочину усічений, Воно закінчено в момент висловлювання вимоги про передачу чужого майна або права на майно або про вчинення дій майнового характеру, що супроводжується загрозою певного змісту, незалежно від того, виконав чи не виконав потерпілий пред'явлене вимога.

суб'єктивна сторона вимагання характеризується виною у вигляді прямого умислу і корисливою метою.

суб'єкт - фізична осудна особа, яка досягла 14 років.

Кваліфіковані види вимагання передбачені ч. 2 ст. 163 КК. До них відноситься вчинення вимагання: а) групою осіб за попередньою змовою; б) Неодноразово; в) із застосуванням насильства. Під застосуванням насильства розуміється надання фізичного впливу на потерпілого, що призвело до заподіяння йому побоїв, легкої або середньої тяжкості шкоди здоров'ю.

Вимагання, поєднане з застосуванням насильства, слід відрізняти від насильницького грабежу і розбою. Якщо при грабежі і розбої насильство виступає засобом еавладенія чужим майном, то при вимаганні - це засіб підкріплення загрози, зверненої в майбутнє. *

особливо кваліфікованим є вимагання, вчинене: а) організованою групою; б) з метою отримання майна у великому розмірі; в) з заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого; г) особою, раніше два або більше разів судимою за розкрадання або вимагання (ч.3 ст.163 КК).

Вбивство, вчинене в ході вимагання, підлягає самостійної кваліфікації за п. «З» ч. 2 ст. 105 КК.

 * Див .: постанову Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про вимагання» від 4 травня 1990 р // Указ. збірник. С. 512.

Родовим об'єктом злочинів, передбачених главою 21 КК, є відносини власності, тобто громадські відносин в сфері розподілу матеріальних благ, призначених для індивідуального або колективного споживання або для здійснення виробничої діяльності.

Деякі із злочинів, передбачених главою 21 КК РФ, є двуоб'ектнимі. Це характерно, в першу чергу, для злочинів проти власності, пов'язаних із застосуванням насильства: розбій (ст. 162), вимагання (ст. 163), насильницький грабіж (п. «Г» ч. 2 ст. 161), угон транспортного засобів із застосуванням насильства (п. «в» ч. 2 і ч. 4 ст. 166) у насильницьких майнових злочинах основним об'єктом є власність, додатковим - особу потерпілого.

У Кримінальному кодексі РФ види злочинів проти власності можуть бути систематизовані наступним чином:

I. Корисливі злочини, пов'язані з неправомірним витяганням майнової вигоди:

1) розкрадання чужого майна: крадіжка (ст. 158); шахрайство (ст. 159); привласнення або розтрата (ст. 160); грабіж (ст. 161); розбій (ст. 162); розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164).

2) злочин, що примикає до розкрадань: вимагання (ст. 163).

3) інші корисливі злочини: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (ст. 165); неправомірне заволодіння автомобілем або іншим транспортним засобом без мети розкрадання (ст.166).

II. Злочини проти власності, не пов'язані з отриманням майнової вигоди: умисне знищення або пошкодження майна (ст. 167); знищення або пошкодження майна з необережності (ст. 168).

Основне місце приділяється розкраданням. Поняття та ознаки розкрадання розглядаються нижче. Розкрадання класифікуються за формою і видом. Форма розкрадання визначається способом його вчинення. Так, крадіжка, шахрайство, розбій і т. П. - Це форми розкрадання. У свою чергу розкрадання в будь-якій формі ділиться ще на види, в залежності від наявності або відсутності кваліфікуючих ознак. Серед форм розкрадання, з урахуванням що примикає до них вимагання, можна виділити дві підгрупи: 1) насильницькі форми (розбій, вимагання та грабіж, поєднаний з насильством); 2) ненасильницькі форми (крадіжка, привласнення, розтрата, шахрайство, грабіж без насильства). У розділі 21 КК РФ на першому місці вміщено статтю про крадіжку, яка традиційно розглядається як найбільш характерна «типова» форма розкрадання. За статтею про крадіжку безпосередньо слідують норми про інших ненасильницьких формах розкрадання, а потім про насильницькі. На останньому місці серед норм про розкраданнях вміщено статтю 164, виділена не по формі (способу) розкрадання, а якось по-особливому предмету посягання.

В - 59 Перешкоджання законній підприємницькій діяльності: поняття, склад і види (ст.169). роль примітки до ст. 169 в кваліфікації злочинів у сфері економічної діяльності.

Перешкоджання законній підприємницькій діяльності (Ст. 169 КК). Конституція РФ (ст. 34) проголошує принцип свободи економічної, в тому числі підприємницької, діяльності. Самостійність і незалежність господарюючих суб'єктів - необхідні умови успішного здійснення підприємництва. Розглядається злочинне зазіхання є створення перешкод, перешкод цьому процесу. Це злочин є спеціальним видом зловживання посадовими повноваженнями в особливій сфері - сфері здійснення державного регулювання економічної та, зокрема, підприємницької діяльності.

об'єкт злочину - сукупність суспільних відносин, спрямованих на реалізацію конституційного принципу свободи підприємницької діяльності, а також складають зміст діяльності відповідних державних органів і посадових осіб щодо здійснення необхідного державного регулювання цієї діяльності.

об'єктивна сторона є перешкоджання законній підприємницькій діяльності і може виражатися у вчиненні одного з таких діянь:

1) неправомірну відмову в реєстрації індивідуального підприємця або комерційної організації - це відкрите, чітко виражене небажання здійснити реєстрацію за умови, що заявником подано всі необхідні документи і дотримано встановлений законом порядок їх подачі в компетентні органи. Це може бути відмова в зв'язку з відсутністю документів, надання яких законом не передбачено; в зв'язку з відсутністю зацікавленої особи в момент реєстрації, незважаючи на те, що його особисту участь законом як умову реєстрації не передбачено; в зв'язку з недоцільністю створення подібних підприємств в даному регіоні і т. д .;

2) ухилення від реєстрації - це завуальований відмову, який може проявлятися в порушенні встановлених для реєстрації термінів за мотивами завантаженості роботою, відсутність компетентних посадових осіб, витребування додаткових документів і т. Д .;

3) неправомірну відмову у видачі спеціального дозволу (ліцензії) - він може виражатися у відмові без пояснень або в зв'язку з ненаданням документів, не передбачених законом, в зв'язку з відсутністю фахівців для проведення експертизи і т. Д .;

4) ухилення від видачі ліцензії, т. Е. Створення різних неправомірних перешкод для її видачі;

5) обмеження прав і законних інтересів індивідуального підприємця або комерційної організації в залежності від організаційно-правової форми або форми власності - воно може виявлятися, наприклад, у створенні перешкод для діяльності одних організацій за рахунок надання пільг, переваг інший; в порушенні права вільного вибору сфери діяльності; необгрунтовано часте призначення і проведення аудиторських перевірок і т. д .;

6) обмеження самостійності і інше незаконне втручання в діяльність індивідуального підприємця, комерційної організації - це діяння має безліч конкретних проявів: втручання в визначення виробничої програми, встановлення необґрунтованого заборони на здійснення того чи іншого виду діяльності, на співпрацю з тим чи іншим діловим партнером і, навпаки, нав'язування партнерів, клієнтів, втручання в процес встановлення цін на продукцію, послуги і т. д.

Способом вчинення злочину є використання посадовою особою свого службового становища. Склад злочину формальний, т. Е. Воно є закінченим в момент вчинення одного з перерахованих вище діянь.

суб'єктивна сторона характеризується виною у вигляді прямого умислу. Цілі, мотиви можуть бути різними.

суб'єкт злочину - Спеціальний - посадова особа, наділена правом здійснення реєстрації індивідуальних підприємців і комерційних організацій і видачі ліцензій на здійснення певних видів діяльності (посадові особи органів місцевого самоврядування, реєстраційних палат, а відповідно до ГК РФ - органів юстиції).

Частина 2 ст. 169 КК передбачає відповідальність за кваліфіковані види злочину: вчинення його в порушення вступило в законну силу судового акта, який визнав незаконними рішення або дії відповідної посадової особи, що перешкоджають підприємницької діяльності, а так само з заподіянням великої шкоди.

Значної шкоди - Поняття оціночне, визначення його конкретного змісту залежить від співвідношення суми заподіяного збитку і фінансового становища індивідуального підприємця або комерційної організації.

  В - 57 Шахрайство (ст.159): поняття, склад і види. Співвідношення з подібними складами. |  В - 60 Незаконне підприємництво (ст. 171): поняття, склад і види. Співвідношення з подібними складами.

 В - 47 Шкода здоров'ю людини: поняття та види. Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю людини (ст.111): поняття, склад і види. |  В - 48 Умисне заподіяння середньої тяжкості або легкого шкоди здоров'ю людини (ст.112, 115): поняття, склади і види. |  В - 48 Умисне заподіяння середньої тяжкості або легкого шкоди здоров'ю людини ст. 112,115): поняття, склади і види. |  Наклеп (ст. 129 КК). - Це поширення завідомо неправдивих відомостей, що ганьблять честь і гідність іншої особи або підривають його репутацію. |  В - 51 Образа (ст.130): поняття, юридична характеристика. Відмінність від суміжних складів злочинів. |  Грабіж (ст. 161 КК) відкрите викрадення чужого майна. |  В - 53 Згвалтування (ст.131): поняття, юридична характеристика. Відмінність від насильницьких дій сексуального характеру (с. 132). |  В - 53 Згвалтування (ст.131): поняття, юридична характеристика. Відмінність від насильницьких дій сексуального характеру (с. 132). |  В - 55 Розкрадання чужого майна: поняття, форми і види. Схожість і відмінність між кримінально - правовим (ст.158-162) і адміністративно - правовим (ст.7.27. КпАП). |  В - 56 Крадіжка (ст.158): поняття, склад і види. Співвідношення з подібними складами злочинів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати