Головна

Оцінка економічної ефективності проекту

Економічна модель проекту є свого роду генератором грошового потоку, і вона служить для обгрунтування інвестицій. Як вже було зазначено, життєвий цикл інвестиційного будівельного проекту представляють у вигляді розподіленої в часі суми грошових коштів (сальдо або підсумку), яка складається з припливу R (Return англ. Повернення) і їх відтоку С (Cost англ. Витрати). Зазвичай під поверненням коштів розуміють чистий прибуток, отриманий від реалізації проекту.

Основою визначення економічної ефективності є залежність вартості грошей у часі, яка визначається за формулою обчислення складних відсотків

 (3)

де С0 - Сума інвестована в нульовий момент часу;

СТ - Отримана сума в момент часу Т;

Е ? норма доходу на інвестовану суму.

З наведеної формули випливає, як повинен рости вкладений капітал. Однак на практиці використовують зворотний формулу, визначальну сучасну вартість майбутніх витрат або доходів

 (4)

Визначення норми дисконту. Як видно з попередніх формул, основним параметром, що входять в обидві формули, є норма дисконту, яка вимагає свого обгрунтування, що визначається інтересами конкретного інвестора. В оціночних розрахунках ному дисконту визначають за формулою

Е?Ек+ I + R, (5)

де Ек - Це безризикова ставка, яка для комерційних банків Ек

встановлюється ЦБ РФ,

I - Темп інфляції визначається як макроекономічний показник,

R - Премія за ризик визначається індивідуально (зазвичай для будівництва

це ~ 10% річних).

Система економічних критеріїв оцінки інвестиційних будівельних проектів. У загальному випадку для оцінки грошового потоку, пов'язаного з витратами і доходами від реалізації інвестиційного будівельного проекту, використовується величина, що отримала назву чистого дисконтованого доходу (ЧДД) (англ. Net prezent value ? NPV), Яка розраховується за формулою

 (6)

де Rt - Величина доходу;

Сt - Величина витрат, включаючи інвестиційні витрати;

t - Момент часу отримання доходу або здійснення витрат;

T ? тривалість життєвого циклу проекту.

Проект вважається ефективним, якщо NPV> 0 і він максимальний.

Внутрішня норма прибутковості?ВНД (Англ. Internal Rate of Return?IRR ) Визначається таким значенням дисконту, при якому NPV = 0, Тобто є коренем рішення наступного рівняння:

 (7)

Даний показник використовується, якщо значення норми дисконту не визначено. За цим показником встановлюється таке граничне значення дисконту, вище якого ЧДД стає негативним і, отже, при Е> IRR ІСП є неефективним. Для інвестора проект є ефективним, якщо IRR> 0 і при його максимальності.

Дисконтований період окупності- ДПО (англ. Discount PayBack Period ? DBP)розраховується за наступною формулою:

 (8)

Чим менше дисконтований період окупності, тим ефективніше оцінюваний проект.

Індекс дисконтованої доходності ІД (Англ. Profilability index - РІ) Розраховується як відношення дисконтованого доходу до дисконтованих інвестицій за формулою

(9)

Даний показник встановлює дисконтированную рентабельність ІСП, повинен бути максимальним і більше одиниці.

Приклад. Життєвий цикл ІСП складається з достроітельного етапу тривалістю в 1 рік, будівельного етапу тривалістю в 2 роки і експлуатаційного етапу тривалістю в 5 років, після чого планується оцінити створений бізнес і продати його іншому власнику. Разом життєвий цикл проекту складає 8 років. Плановані грошові суми в умовних одиницях представлені в табл.1.

Таблиця 1. Розподіл грошових коштів по життєвому циклу проекту в умовних одиницях (розрахунок при Е= 37.2 і оплаті пренумерандо)

 тимчасові інтервали t, М
 Капітальні витрати С  експлуатація  продаж
 приплив коштів R  будівництво
 Чистий дохід PV= 340  NPV = 33.3  IRR = 0.55  PBP = 6.4  PI = 1.7

PV = (- 10-40-20) + (30 + 60 + 75 + 90 + 234) = 419у.е.

NPV = -10 / (1 + E)0-40 / (1 + E)-1-40 / (1 + E)-2+ 30 / (1 + E)-3

+ 60 / (1 + E)-4+ 75 / (1 + E)-5+ 90 / (1 + E)-6+ 234 / (1 + E)-7= 33.3у.е. Життєвий цикл нерухомого об'єкту |  Формування якості будівельної продукції.

 Організаційні структури управління. |  Проект організації будівництва |  Проект виконання робіт |  Основи організації будівельного майданчика |  Роль підрядника на будівельному майданчику |  Тимчасові будівлі, споруди, пристрої та інженерні мережі |  Організація проектування в будівництві |  Підготовка будівельного виробництва. |  Матеріально-технічне забезпечення будівельного виробництва |  Організаційні форми експлуатації машин і механізмів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати