На головну

Методи аналізу товарного асортименту.

Одними з найбільш поширених методів аналізу товарного асортименту в даний час є методи АВС і XYZ-аналізу, метод Дібба-Симкина, а також аналіз за адаптованою матриці Бостонської консалтингової групи.

Метод АВC-аналізу передбачає визначення для кожної товарної групи її ролі і місця в торгово-технологічному процесі на основі врахування специфічних особливостей товарних груп, а також ступенем їх важливості для споживачів. Даний метод полягає в тому, що товари об'єднують в три групи, критеріями віднесення до яких є ставлення споживачів, маркетингові характеристики, а також роль у формуванні прибутку, місце в торгово-технологічному процесі і ряд інших ознак. Результатом АВС-аналізу є групування об'єктів за ступенем впливу на загальний результат.

Основна ідея XYZ-аналізу полягає в тому, що об'єкти аналізу групуються в міру однорідності аналізованих параметрів (за коефіцієнтом варіації). Даний метод аналізу товарного асортименту використовується при кількості аналізованих періодів більше трьох. Чим їх більше, тим точніше будуть результати.

Переваги методів АВС і XYZ-аналізу - простота, точність і наочність, можливість автоматизації. Недоліками обох методів є те, що вони не дозволяють забезпечити правильність висновків при побудові складного, слабо структурованого товарного асортименту.

Матриця Бостонської Консалтингової Групи являє собою добре відомий інструмент аналізу, давно і ефективно використовується в практичній діяльності. Метою використання даного методу є визначення базового підходу до управління товарними групами. Базових параметрів при складанні матриці БКГ два - частка ринку щодо конкурентів і зростання самого ринку.

Коли на практиці через відсутність необхідних даних можна побудувати класичну матрицю БКГ, на підставі внутрішньої інформації компанії будується адаптована матриця.

Одним з головних достоїнств матриці БКГ є її простота. Вона ефективна при виборі стратегічних позицій і при розподілі ресурсів на найближчу перспективу. Однак є в цього методу і суттєві недоліки. Він не враховує можливість знаходження асортиментних груп в різних фазах розвитку життєвого циклу; використовуваних показників повинно бути достатньо для того, щоб визначити міцність конкурентних позицій компанії. Крім того, використання цього методу засноване на припущеннях, яким далеко не завжди відповідає реальна ситуація. Можна зробити висновок про те, що матриця БКГ призводить до сильного спрощення складного процесу прийняття рішень, і на практиці зустрічається велика кількість ситуацій, коли використання даного методу є неприйнятним.

Ще один досить поширений метод проведення аналізу асортименту - метод Дібба-Симкина. Він застосовується для того, щоб розділити товари на чотири групи з метою визначення напрямків розвитку товарних груп і пошуку шляхів оптимізації асортименту. Критеріями розподілу є обсяг продажів у вартісному вираженні і внесок в покриття витрат. При всій простоті й ефективності та й даного методу притаманні недоліки, в тому числі схожі з деякими з недоліків АВС-аналізу.

Таким чином, всі найбільш поширені методи аналізу товарного асортименту володіють не тільки перевагами, але і недоліками. Тому для забезпечення максимальної ефективності аналізу необхідно вибрати той з них, який найбільшою мірою враховує специфіку конкретної компанії.

Система формування асортименту:

1. Визначення поточний і перспективних потреб покупців, аналіз способів використання продукції і на особливостей купівельного поведінки на різних ринках;
 2. Така ж оцінка конкуруючих товарів;
 3. Критична оцінка власних товарів з точки зору покупця;
 4. Визначення того, які товари треба додати або виключити з асортименту, чи слід диверсифікувати товар;
 5. Розгляд пропозицій про створення нових продуктів, удосконалення існуючих, а також про нові областях і способах застосування товарів;
 6. Розробка нових або поліпшених товарів у відповідності з попитом;
 7. Вивчення можливостей виробництва нових чи поліпшених товарів;
 8. Проведення "польових" випробувань товару;
 9. Розробка рекомендацій по виробництву, упаковці, ціною і сервісу;

Важливий компонент асортиментної політики - Вилучення неефективних товарів після оцінки ситуації на кожному з ринків. При формуванні асортименту виникають проблеми цін, якості, гарантії, сервісу, ступеня новизни пропонованих товарів.

Необхідна розробка асортиментної концепції, щоб зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш повно відповідних структурі та розмаїттям попиту.

Основні показники можливостей оптимального розвитку товару:

1. Різноманітність видів і різновидів товарів;
 2. Рівень і частота оновлення асортименту;
 3. Рівень і співвідношення цін на товари даного виду.

Проблеми здійснення асортиментної політики є сьогодні однією з найактуальніших для організацій Республіки Білорусь, від якості їх вирішення залежать і конкурентоспроможність продукції організації, і частка, яку займає організацією на ринку, і обсяги одержуваного прибутку як найближчим часом, так і в перспективі.

На даний момент недосконалість асортиментної політики, її слабка орієнтованість на мінливі запити споживачів і їх реальну купівельну спроможність, визначають зниження рентабельності реалізованої продукції і послуг в цілому по промисловості.

Як показує досвід, у багатьох випадках причини невдач білоруських торгових організацій полягають також в прорахунках, допущених при формуванні асортиментної політики. Щоб планування асортименту було ефективним, кожної організації необхідно виробити чітку схему організації цього процесу, при цьому, ключова роль повинна бути відведена відділу маркетингу.

Асортимент пропонованих товарів підприємства повинен бути по можливості широким. Стійкості асортименту сприяє затвердження для кожного магазину асортиментного переліку, який складається на основі даних по вивченню попиту, профілю магазина, об'єму товарообігу, розміру торговельних площ. Цей документ затверджується на один рік і знаходиться під постійним контролем керівника підприємства.

  Характеристики асортименту товарів. |  Життєвий цикл товару. Маркетингова діяльність на етапах життєвого циклу товару.

 Методи аналізу конкурентних переваг підприємства. |  Розробка конкурентних стратегій. |  Стратегії сегментування ринку. |  Розробка маркетингової стратегії і програми. |  Оцінка ефективності інвестиційного проекту. |  Логістика як фактор підвищення конкурентоспроможності фірм. |  Сфери застосування розподільчої логістики. |  Місце і роль товарної політики в маркетингу. |  Формування асортиментної політики підприємства. Властивості і показники, що характеризують асортимент. |  Канали розподілу товарів, їх функції, параметри та рівні. Вибір каналів розподілу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати