Головна

Види оцінки основних фондів. Первісна, відновна, залишкова, ліквідаційна вартість.

Для планування відтворення основних фондів, визначення розмірів амортизації, аналізу ефективності їх використання велике значення мають правильний облік і достовірна оцінка вартості основних фондів.

Від дотримання правил оцінки основних засобів і достовірності їх оцінки залежить:

1) Точність обчислення амортизації, а отже, собівартості продукції (робіт, послуг) і відпускних цін на неї; 2) правильність визначення податку на майно; 3) Вирішення питань заставного кредитування, страхування та оренди об'єктів основних засобів.

Облік в натуральних показниках необхідний для визначення кількості та виробничої потужності основних виробничих фондів будівельної організації. Цей вид обліку заснований на паспортних даних основних фондів, які фіксують час придбання або спорудження, містять технічні характеристики фондів, а також інформацію щодо зміни їх стану (ремонт, модернізація, реконструкція і т. Д.

У зв'язку з тривалістю функціонування основних фондів, поступовим їх зносом в процесі роботи, зміною суспільно необхідних витрат праці на їхнє відтворення для оцінки основних фондів у вартісному вираженні використовується первісна вартість, відновна вартість і залишкова вартість основних фондів.

Первісна вартість відображає фактичні витрати організації на придбання машин, обладнання або зведення будівель (з урахуванням доставки і монтажу устаткування) в цінах, що діють в рік придбання

фп = Фф + Зтр, Де Фф - Фактичні витрати організації на придбання фондів або кошторисна вартість будівель, споруд, тис. Руб .; Зт - Транспортні витрати і вартість монтажу обладнання, тис. Руб. Р

За первісною вартістю основні фонди рахуються на балансі будівельної організації. Цей вид вартості використовується для обчислення амортизаційних відрахувань, розрахунку рентабельності і фондовіддачі.

відновлювальна вартість - Це вартість основних виробничих фондів, приведена до умов і цінами року відтворення основних фондів. Даний вид оцінки вартості дозволяє визначити реальну вартість засобів праці з урахуванням сучасних умов суспільного виробництва, зростання технічного рівня і підвищення продуктивної сили праці при їх відтворенні.

Залишкова вартість (Первісна Фпо або відновна Фу) Висловлює вартість основних фондів, ще не перенесену на вартість виробленої продукції (будівельно-монтажні роботи), і дозволяє встановити, яка частина основних виробничих фондів зношена і врахована в собівартості робіт. Залишкова вартість характеризує собою фактичну вартість фондів на момент опеньки і дозволяє оцінити якісний стан основних фондів будівельної організації. Залишкова вартість визначається у вигляді: Фпо = Фп - І; Фу = Фв - І, де І - знос основних фондів, тис. Руб.

Ліквідаційна вартість основних фондів - вартість реалізації зношених і знятих з виробництва основних фондів (за ціною металобрухту). Натомість вийшли з ладу засобів праці в зв'язку з їх зносом будівельні організації поповнюються новими більш досконалими в технологічному відношенні основними засобами. Таким чином, відтворення основних виробничих фондів - це безперервно повторюваний процес їх поновлення в постійно зростаючих масштабах.

Одним з найважливіших показників, що характеризують процес відтворення основних фондів, є темп їх приросту.

Коефіцієнт приросту основних фондів (КП) відображає відносне збільшення основних фондів за рахунок їх оновлення і розраховується за формулою

КП = ОФГ - ОФВ / ОФК * 100

де: ОФГ - вартість нововведених фондів за даний період:

ОФВ - вартість вибулих за даний період фондів;

ОФК - вартість основних фондів на кінець даного періоду.

Коефіцієнт вибуття визначається як відношення вибулих основних фондів за первісною вартістю до вартості основних виробничих фондів на кінець звітного періоду.

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує частку нових, введених в експлуатацію у звітному періоді, основних фондів в складі всіх основних фондів, наявних на кінець звітного року.

Показник періоду обороту основних виробничих фондів визначається відношенням їх середньорічної вартості до величини амортизаційних відрахувань на реновацію, нарахованих за рік. Показник періоду обороту можна розраховувати як по всіх основних виробничих фондів, так і за їх окремими видами або групами, при цьому цей показник можна розглядати і в вартісному, і в натуральному виразах Кошторисна прибуток. Поняття. Порядок розрахунку. |  Амортизація основних фондів, порядок її визначення.

 Етап будівництва об'єкта. Етап експлуатації будівельного об'єкта, початкова експлуатація. Етап ліквідації будівельного об'єкта. |  Способи ведення СМР. |  Особливості їх застосування. Переваги та складності ресурсного і ресурсно-індексного методу визначення кошторисної вартості будівництва. |  Переваги та недоліки базисно-індексного методу визначення вартості будівництва. |  Переваги і недоліки методу визначення вартості будівництва на основі ССО або банку даних про вартість раніше побудованих або запроектованих об'єктів-аналогів. |  Договору підряду. Функції інвестора, забудовника, замовника, підрядника. |  Роль і функція кошторису. Кошторисна документація. |  Локальні кошториси. Призначення і порядок складання |  Об'єктні кошториси. Призначення і порядок складання. |  Зведений кошторисний розрахунок. Призначення і порядок складання. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати