Головна

Міжнародний поділ праці та передумови розвитку зовнішньої торгівлі. Формування світових ринків.

Міжнародний поділ праці, поняття і чинники
 Міжнародний поділ праці являє собою об'єктивну основу міжнародного обміну товарами, послугами, знаннями, розвитку виробничого, науково-технічного, торговельного та іншого співробітництва між усіма країнами світу незалежно від їхньої економічної розвиненості і характеру суспільного ладу.

Міжнародний поділ праці - об'єктивна основа міжнародного обміну товарами, послугами і знаннями, розвитку виробничого, науково-технічного, торговельного та іншого співробітництва між країнами світу незалежно від рівня їх економічного розвитку і характеру суспільного ладу.

Міжнародний поділ праці можна визначити як важливу щабель розвитку громадського територіального поділу праці між країнами, яке спирається на економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних співвідношеннях.

Суть міжнародного поділу праці полягає в зниженні витрат виробництва і максимальному задоволенні потреб споживачів, і саме воно є найважливішою матеріальною передумовою налагодження плідної економічної взаємодії держав у масштабах всієї планети.

Сутність міжнародного, так само як і громадського загалом, поділу праці виявляється в динамічній єдності двох процесів виробництва - його розчленовування й об'єднання.

Єдиний виробничий процес не може не розчленовується на відносно самостійні, відокремлені один від одного фази, не концентруватися по окремих стадіях виробництва на певній території, в окремих країнах.

Разом з тим це одночасно й об'єднання відокремлених виробництв і територіально-виробничих комплексів, встановлення взаємодії між країнами, які беруть участь в системі міжнародного поділу праці.

Основний зміст поділу праці полягає у відокремленні (і спеціалізації) різних видів трудової діяльності, їх взаємодоповнення і взаємодії.

Основною метою здійснення міжнародного поділу праці є підвищення ефективності виробництва, в той же час воно служить засобом економії витрат суспільної праці і виступає засобом раціоналізації суспільних продуктивних сил. Міжнародний поділ праці являє собою важливу щабель розвитку громадського територіального поділу праці між країнами, яке спирається на економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами виробництва між ними в певних кількісних і якісних співвідношеннях.

Зрозуміло, що ступінь розвитку міжнародного поділу праці визначається участю окремих компаній, країн, підсистем в міжнародному обміні. Найважливішими показниками участі в МРТ служать:

· Рівень економічного розвитку країни;

· Частка експортованої продукції в загальному обсязі виробництва;

· Обсяг зовнішньої торгівлі в відношенні до валового продукту;

· Обсяг внутрішнього ринку країни (необхідність участі країни в міжнародному поділі праці тим більше, чим менший економічний потенціал країни);

· Забезпеченість країни природними ресурсами;

· Питома вага в структурі економіки базових галузей промисловості, таких як машинобудування, хімічна, харчова, целюлозно-паперова промисловість і т. Д. (Чим вище частка базових галузей, тим менше включення країни в міжнародному поділі праці).

При вивченні міжнародного поділу праці використовують наступні показники:

- Питома вага експорту в загальному товарообігу;

- Обсяг всієї виробленої за певний період продукції;

- Темпи зростання галузей експортної спеціалізації в порівнянні з темпами зростання всієї промисловості;

- Експортна, імпортна та зовнішньоторговельна квоти. Попит і пропозиція валюти |  Форми і види міжнародного поділу праці

 Інфляція і безробіття. Проблеми зайнятості на сучасному етапі економічного розвитку |  ЗАЛЕЖНІСТЬ ІНФЛЯЦІЇ І БЕЗРОБІТТЯ - крива ФІЛІПШСА |  Антиінфляційна політика Росії в 2012 році |  Причини інфляції в 2012 році |  Сутність і функції податків в умовах ринкової економіки; основні принципи оподаткування. |  Кредитний ринок і кредитна система |  Кредитна система і її учасники. |  Валютний ринок: попит, пропозиція, рівновага |  Функції валютного ринку |  Види валютних ринків |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати